Basisset beleidsindicatoren

Prog/Par.

Verplichte beleidsindicatoren

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

Nieuw gebouwde woningen
Eenheid: Aantal per 1.000 woningen
Bron: Basisregistratie adressen en gebouwen

PN

20,9

12,7

16,7

16,0

19,2

NL

6,4

7,2

8,2

8,6

9,2

1

Demografische druk
Eenheid: %
Bron: CBS

PN

73,4

73,2

72,7

73

72,9

72,6

NL

67,9

68,5

69

69,6

69,8

70,0

2

Functiemenging
Eenheid: %
Bron: LISA

PN

44,3

44,2

43,9

43,6

44,2

NL

52,0

52,2

52,4

52,8

53,2

2

Vestigingen (van bedrijven)
Eenheid: Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar
Bron: LISA

PN

118,7

120,2

119,6

121,0

124,2

NL

131,4

136,5

139,7

145,5

151,6

5

Absoluut verzuim
Eenheid: Aantal per 1.000 leerlingen
Bron: DUO

PN

0,97

3,31

2,13

2,24

NL

2,34

1,81

1,82

1,91

5

Relatief verzuim
Eenheid: Aantal per 1.000 leerlingen
Bron: DUO

PN

19,94

15,17

15,22

10,84

NL

28,65

26,55

26,58

23,28

5

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)
Eenheid: % deelnemers aan het VO en MBO onderwijs
Bron: Ingrado

PN

1,1

1,1

1,6

1,3

NL

1,7

1,7

1,8

1,8

6

Niet-sporters
Eenheid: %
Bron: Gezondheidsenquête (CBS, RIVM)

PN

43,0

NL

48,7

7

Jongeren met een delict voor de rechter
Eenheid: % 12 t/m 21 jarigen
Bron: Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel

PN

1,0

1,0

1,0

0

NL

1,0

1,0

1,0

1,0

7

Kinderen in uitkeringsgezin
Eenheid: % kinderen tot 18 jaar
Bron: Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel

PN

2,0

3,0

3,0

3,0

NL

7,0

7,0

7,0

7,0

7

Netto arbeidsparticipatie
Eenheid: % van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking
Bron: CBS

PN

71,5

71,2

72,6

73,8

74,8

NL

65,4

65,8

66,7

67,8

68,8

7

Werkloze jongeren
Eenheid: % 16 t/m 22 jarigen
Bron: Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel

PN

1,0

1,0

1,0

1,0

NL

2,0

2,0

2,0

2,0

7

Personen met een bijstandsuitkering
Eenheid: Aantal per 10.000 inwoners
Bron: CBS

PN

153,4

153,0

165,3

171,7

163,8

NL

404,8

412,8

418,6

401,1

381,7

7

Lopende re-integratievoorzieningen
Eenheid: Aantal per 10.000 inwoners van 15 – 64 jaar
Bron: CBS

PN

112,1

89,4

131,6

120,7

67,8

NL

311,9

255,5

271,3

305,2

207,0

7

Jongeren met jeugdhulp
Eenheid: % van alle jongeren tot 18 jaar
Bron: CBS

PN

9,6

10,2

9,9

10,8

10,4

NL

8,9

9,5

9,9

10,4

10,5

7

Jongeren met jeugdbescherming
Eenheid: % van alle jongeren tot 18 jaar
Bron: CBS

PN

0,6

0,5

0,6

0,6

0,5

NL

1,1

1,0

1,0

1,1

1,1

7

Jongeren met jeugdreclassering
Eenheid: % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar
Bron: CBS

PN

0,2

0,1

0,2

0,1

0,1

NL

0,4

0,4

0,4

0,3

0,3

7

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO
Eenheid: Aantal per 10.000 inwoners
Bron: GMSD

PN

350

340

350

370

390

NL

540

560

570

600

630

2/7

Banen
Eenheid: Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar
Bron: LISA

PN

475,8

475,8

466,6

461,7

473,5

NL

743,8

752,3

761,1

775,8

792,1

8

Verwijzingen Halt
Eenheid: Aantal per 10.000 jongeren
Bron: Bureau Halt

PN

74,0

91,0

76,0

70,0

75,0

NL

134,0

137,0

131,0

119,0

132,0

8

Winkeldiefstallen
Eenheid: Aantal per 1.000 inwoners
Bron: CBS

PN

1,0

0,9

1,1

0,8

1,1

NL

2,4

2,3

2,2

2,2

2,2

8

Geweldsmisdrijven
Eenheid: Aantal per 1.000 inwoners
Bron: CBS

PN

3,7

3,0

3,4

3,1

2,6

NL

5,6

5,4

5,1

4,9

4,9

8

Diefstallen uit woning
Eenheid: Aantal per 1.000 inwoners
Bron: CBS

PN

3,5

2,9

2,0

1,8

1,4

NL

3,8

3,3

2,9

2,5

2,5

8

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)Eenheid: Aantal per 1.000 inwoners
Bron: CBS

PN

3,6

3,7

3,6

2,6

2,8

NL

6,0

5,6

4,8

5,4

5,4

8

Omvang huishoudelijk restafval
Eenheid: Kg/inwoner
Bron: CBS

PN

225

215

212

197

NL

200

189

179

172

8

Hernieuwbare elektriciteit
Eenheid: %
Bron: RWS

PN

2,9

3,1

3,1

4,2

NL

13,7

15,3

16,8

18,5

Par. 1

Gemiddelde WOZ waarde
Eenheid: Duizend euro
Bron: CBS

PN

261

264

270

290

NL

206

209

216

230

Par. 1

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden
Eenheid: In Euro’s
Bron: COELO

PN

751

758

765

777

803

NL

651

644

649

669

700

Par. 1

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden
Eenheid: In Euro’s
Bron: COELO

PN

832

839

848

860

896

NL

723

723

721

739

773

Par. 5

Formatie
Eenheid: Fte per 1.000 inwoners
Bron: Eigen gegevens

PN

5,6

5,6

5,89

5,99

6,47

Par. 5

Bezetting
Eenheid: Fte per 1.000 inwoners
Bron: Eigen gegevens

PN

5,7

5,7

5,6

5,8

6,44

Par. 5

Apparaatskosten
Eenheid: Kosten per inwoner
Bron: Eigen begroting

PN

479

487

NL

614

667

Par. 5

Externe inhuur
Eenheid: Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen
Bron: Eigen begroting

PN

5,8

9,24

18,8

Par. 5

Overhead
Eenheid: % van totale lasten
Bron: Eigen begroting

PN

9,1

8,3

7,9