Berekening EMU

2021

2022

2023

2024

2025

Omschrijving

x € 1000,-

x € 1000,-

x € 1000,-

x € 1000,-

x € 1000,-

Volgens realisatie tot en met sept. 2021, aangevuld met raming resterende periode

Volgens begroting 2022

Volgens meerjarenraming in begroting 2022

Volgens meerjarenraming in begroting 2022

Volgens meerjarenraming in begroting 2022

1

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

-5.757

-10

-388

-903

-2.311

2

Mutatie (im)materiële vaste activa

30.908

14.542

9.670

2.565

-7.294

3

Mutatie voorzieningen

2.150

-805

-368

-929

-5.167

4

Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)

-9.820

-13.202

6.630

6.180

-7.502

5

Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa

0

0

0

0

0

Berekend EMU-saldo

-24.695

-2.155

-17.056

-8.719

7.318