Taakvelden in begrotingsprogramma's

1. Ruimte en wonen

Ruimte en leefomgeving – De Ruimtelijke Structuurvisie Ruimte maken, Ruimte laten is het kader voor de ruimtelijke ontwik­keling van de gemeente tot 2040 en het vertrekpunt voor het nemen van ruimtelijke besluiten en voor inzet van ruimtelijke instrumenten. De structuur­visie schetst een toekomstbeeld in contouren, het is geen blauwdruk. De visie nodigt eigenaren, ondernemers en gebruikers uit om (samen met de gemeente) de geschetste kwaliteiten te versterken. Dit noemen we uitnodigings­planologie. Wanneer eigenaren, ondernemers of gebruikers op hun beurt komen met ideeën voor ruimtelijke ontwikke­lingen, dan heeft de gemeente een faciliterende rol. Daarnaast stelt de gemeente conform de Wro voor het hele grond­gebied bestemmingsplannen vast. Daarin zijn regels opgenomen voor het gebruik van gronden en bouwwerken. Deze plannen mogen in principe niet ouder zijn dan tien jaar. Vanaf 2016 maken we bij plangebieden die zich daarvoor lenen geen voorontwerpbestemmingsplan meer, maar een visieverkenning. Met deze verkenningen van de gemeente nodigen we in­woners en ondernemers uit om in een ruimtelijke dialoog met reacties en ideeën te komen.

Wonen en bouwen – De gemeente heeft, op grond van de Woningwet en de Huisvestingswet, in de Uitvoeringsstrategie Wonen 2016-2018 een regisserende rol gekozen ten aanzien van de woningmarkt. De regie op corporaties en de nieuw­bouw van woningen wordt intensief regionaal afgestemd aan de Bestuurlijke Tafel Wonen Haaglanden. De gemeente oefent daarnaast taken en bevoegd­heden uit op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), zoals het verlenen van omgevings­vergunningen en het sturen op de kwaliteit van bebouwing via de Welstandsnota, voor zover niet welstandsvrij.

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) – Een grondexploitatie is een begroting die wordt opgesteld om de kosten en opbrengsten van een ruimtelijk ontwikkelings­plan in beeld te brengen. Als ontwikkelgemeente heeft Pijnacker-Nootdorp zeven actieve grondexploitaties en twee grond­exploitaties in voorbereiding (bron: voortgangsrapportage projecten per 1 januari 2016). Tweemaal per jaar worden college en raad geïnformeerd over de stand van zaken van de projecten (per 1 januari en per 1 juli). De financiële rapportage wordt vertrouwelijk aangeboden.

2. Economie en glastuinbouw

Economische ontwikkeling Binnen dit taakveld zetten we in op clusterontwikkeling en versterking van (top)sectoren en specifiek van het tuinbouw­cluster Greenport Westland Oostland verband (GPWO). Innovatieve combinaties tussen (top)sectoren leveren nieuwe producten en diensten op voor de ‘nieuwe economie’. Dat vraagt om een vestigings- en innovatie­klimaat waar bedrijven en instellingen op creatieve en open wijze samenwerken. Ook de verduurzaming van de economie is een uitdaging die lokale samenwerking vereist met ondernemers en belangenorganisaties zoals LTO, VNO-NCW en de OVPN. Daarnaast opereert de gemeente actief binnen de MRDH om aan de regionale economische structuur­verster­king bij te dragen.

Economische promotie Citymarketing zet Pijnacker-Nootdorp ‘op de kaart’. Met citymarketing trekken we bedrijven, ondernemers, werknemers, inwoners en klanten voor ondernemers. Ook de toeristenbelasting behoort tot dit taak­veld.

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Het accountteam biedt met gerichte ondersteuning en optimale dienstverlening aan bedrijven, ZZP-ers, starters en overige ondernemers een belangrijke bijdrage aan het ondernemers- en vestigingsklimaat. Het faciliteren van initiatieven van onder­nemers stimuleert ondernemerschap en innovatie en de bijdrage van onder­nemers aan maatschappelijke opgaven, werkgelegenheid en economische groei.

Fysieke bedrijfsinfrastructuur Door investeringen in de fysieke omgeving creëren we de randvoorwaarden voor het aantrek­ken van bedrijvigheid op de nog te vullen bedrijfsterreindelen, waaronder Boezem-Oost en Heron. (Her)inrichting van winkel­centra, bedrijventerreinen en glastuinbouwgebieden moet aansluiten op de lokale en (sub)regionale vraag. De grondexploitaties voor bedrijventerreinen vallen onder dit taakveld. Met het geactualiseerde bestemmingsplan voor Pijnacker-Centrum zetten we in op een fijnmazig aanbod van detailhandel en horeca dat aansluit op de vraag.

3. Mobiliteit

Verkeer en vervoer Tot dit taakveld behoren het gemeentelijk verkeersbeleid, het nemen van verkeersmaatregelen en het beïnvloeden van verkeersgedrag. Ons verkeersbeleid richt zich op de bereikbaarheid van voorzieningen, op een verkeers­veilige en duurzame manier. De Visie op duurzame Mobiliteit Pijnacker-Nootdorp 2040 biedt hiervoor het kader. Vertrek­punt is dat de infra­structuur op orde is. Er wordt nu slim ingezet op het behoud en beter benutten van de bestaande infra­structuur. Gedrags­beïnvloeding speelt hierbij een voorname rol.

Naast het beleid omvat dit taakveld (inrit)vergunningen en gladheidbestrijding. Ook behoren aanleg, reconstructie en onder­houd van de verharde openbare ruimte, civiele kunstwerken en openbare verlichting tot dit taakveld. De gemeente moet op grond van de Wegenverkeerswet zorgen voor het onderhoud van binnen de gemeente gelegen wegen (voor zover niet in eigendom van rijk of provincie). In diverse beleids- en beheerplannen, waaronder die voor wegen en civiele kunst­werken, staat beschreven hoe de gemeente zorg draagt voor aanleg, reconstructie en onderhoud.

Parkeren Het parkeerbeleid van de gemeente Pijnacker-Nootdorp is gericht op het efficiënt gebruik van de beschikbare openbare parkeercapaciteit. Tot dit taakveld behoren naast het parkeerbeleid ook de inrichting en het onderhoud van openbare parkeervoorzieningen en fietsenstallingen en parkeerontheffing- en vergunningverlening.

Openbaar vervoer De taken op het gebied van openbaar vervoer en bijbehorende infrastructurele voorzieningen liggen in onze regio bij de Vervoersautoriteit (VA) van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). De MRDH is concessie­verlener openbaar vervoer. De invloed van de gemeente op het openbaar vervoer is beperkt tot inbrengen van wensen, bijvoorbeeld over de dienstregeling en (verkenningen voor) eventuele toekomstige uitbreiding van het netwerk hoog­waardig openbaar vervoer. Onze inzet is de voorzieningen binnen de gemeente en de regio met het openbaar vervoer bereikbaar te houden.

4. Groen en recreatie

Openbaar groen en (openlucht) recreatie Tot dit taakveld behoren aanleg en onderhoud van openbaar groen en water, natuur(bescherming) en recreatieve voor­zieningen. Het groenbeleid richt zich in de kernen vooral op aanleg en beheer van openbaar groen en water, zodanig dat door duurzame instandhouding de esthetische kwaliteit en veiligheid van de woon­omgeving en de gebruikswaarde gewaar­borgd blijven. Dit ligt vast in het beleids- en beheerplan ‘Grip op groen’ en in het Speelruimteplan. Deze beheerplannen vormen ook de basis voor toekomstige integrale herinrichtings- en nieuwbouw­plannen. Voor het beheer van openbaar water is daarnaast het gemeentelijk Waterplan een relevant beleidskader. Voor specifieke thema’s zoals beeldende kunst, baggeren en oevers kent de gemeente technische beheerplannen.

Het natuurbeleid richt zich op de verscheidenheid aan planten en dieren en het voorkomen van versnippering van het groen. Sinds 2002 geldt de Flora-en Faunawet, die per 1 januari 2017 samen met de Boswet en de Natuurbeschermingswet overgaat in de Wet Natuurbescherming. Hierin staan regels ter bescherming van wilde planten en dieren. Om die regels goed uit te kunnen voeren heeft de gemeente sinds 2011 een eigen gedragscode om de natuur te beschermen. De gemeen­telijke ecologische kaart maakt duidelijk waar onze gemeente het eigen ecologische netwerk kan en wil versterken en het beheer natuurvriendelijker maken.

We werken samen met andere partijen aan nieuwe natuur- en openluchtrecreatiegebieden om de kernen. De Groenzoom is recent in basis aangelegd en (voor zover gelegen binnen onze gemeentegrenzen) in beheer genomen. De Balij-Bieslandse­bos en Ruyven-Zuidpolder van Delfgauw worden de komende jaren afgerond. Na deze basisaanleg ontwikkelen wij het groene recreatieve buitengebied de komende jaren verder, zodat inwoners en bezoekers daar optimaal gebruik van kunnen maken. De Ruimtelijke Structuurvisie 2040 ‘Ruimte maken, Ruimte laten’ geeft het kader voor deze ontwikkeling.

5. Onderwijs

Openbaar basisonderwijs De gemeente is wettelijk verplicht om één of meerdere openbare basisscholen in stand te houden. Sinds 2008 is deze taak overgedragen aan de Stichting Scholengroep Holland; de inkomsten en uitgaven van de stichting maken geen deel uit van de gemeentebegroting en -rekening.

Onderwijshuisvesting De gemeente is wettelijk verplicht zorg te dragen voor voorzieningen in de huisvesting van basis-, voortgezet en speciaal onderwijs. Schoolbesturen kunnen daar jaarlijks aanvragen voor indienen.

Onderwijsbeleid en leerlingzaken Het onderwijsbeleid van de gemeente Pijnacker-Nootdorp gaat over het stimuleren en faciliteren van scholen en maat­schappelijke organisaties zodat kinderen en jongeren gezond en veilig opgroeien en zich ontwikkelen tot volwassenen die volwaardig meedoen in de maatschappij en op de arbeidsmarkt.

6. Collectieve voorzieningen

Samenkracht en burgerparticipatie Hiertoe rekenen we algemene voorzieningen die, in grote diversiteit, steeds gericht zijn op participatie:

 • Stimuleringsfonds voor activiteiten van vrijwilligersorganisaties die ten goede komen aan onze samenleving;

 • Versterking van maatschappelijke netwerken door de inzet van maatschappelijke netwerkorganisaties;

 • Ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers;

 • Collectief aanvullend vervoer, deur tot deur, voor personen die door lichamelijke beperkingen geen gebruik kunnen maken van het reguliere openbaar vervoer;

 • Preventief jeugdbeleid c.q. preventief werkende algemene voorzieningen voor de jeugd;

 • Preventief Wmo-beleid c.q. basis- en collectieve voorzieningen voor zelfstandige deelname aan de samenleving;

 • Kinderopvang en peuterspeelzalen: bij deze particuliere algemene voorzieningen zijn wij verantwoordelijk voor toe­zicht op de kwaliteit van de kinderopvang en handhaving bij overtredingen. De GGD Haaglanden voert dit uit.

Sportbeleid en activering Het gemeentelijk sportbeleid bestaat voornamelijk uit het faciliteren van sportorganisaties om sportbeoefening mogelijk te maken, door het beschikbaar stellen van voorzieningen voor zowel binnen- als buitensport. Sinds 2013 doen wij hiervoor mee aan de Combinatiefuncties en beschikken wij over combinatiefunctiona­rissen sport.

Sportaccommodaties De (binnen)sportvoorzieningen zijn overdag beschikbaar voor onderwijsgebruik (een wettelijke taak) en daarnaast voor sportorganisaties en andere gebruikers. Bij buitensportvoorzieningen faciliteert de gemeente de buitensport­organisaties die in eerste aanleg zelf verantwoordelijk zijn voor de realisatie en instandhouding. Het zwembad is een maatschappelijke voorziening waarbij de gemeentelijke rol is beperkt tot het financieel mogelijk houden.

Cultuur (Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie; Musea; Cultureel erfgoed; Media) Het cultuur­beleid van de gemeente Pijnacker-Nootdorp legt het accent op de sociale waarde van cultuur. Tot cultuur rekenen we naast de kunsten ook cultureel erfgoed en media.

De gemeente vervult een faciliterende rol, bijvoorbeeld door het bij elkaar brengen van partijen, het organiseren van ontmoetingen, personele ondersteuning, subsidiëring van particulier initiatief, subsidiëring van de bibliotheek en wettelijk verplichte bekostiging van de lokale omroep.

Volksgezondheid Het lokale gezondheidsbeleid van Pijnacker-Nootdorp richt zich op de aanpak van lokale gezondheidsknelpunten en is uit­gewerkt in een uitvoeringsplan. De GGD Haaglanden en de Jeugdgezondheidszorg zijn belang­rijke partners voor de uitvoering van dit beleid.

Wijkteams (kernteams) Tot dit taakveld behoren de kernteams die in de kernen gericht zijn op het identificeren van eigen kracht en het geleiden naar de juiste vorm van individuele ondersteuning al dan niet door inzet van algemene of individu­ele voorzieningen. Ze geven voorlichting, adviseren, werken preventief, bieden cliëntondersteuning en toegang tot 1e en 2e lijnsvoorzieningen. We rekenen hiertoe ook de sluitende aanpak van verwarde personen.

Begraafplaatsen en crematoria Ook begraafplaatsen behoren tot de algemene voorzieningen. Door de Stichting alge­mene begraafplaats St. Janshof wordt de wettelijk verplichte openbare begraafplaats in stand gehouden.

7. Individuele voorzieningen

Inkomensregelingen Op grond van de Participatiewet verstrekt de gemeente bijstandsuitkeringen aan inwoners die niet genoeg inkomen of vermogen hebben om in hun levensonderhoud te voorzien, en niet in aanmerking komen voor een andere uitkering. Daar­naast is een taak om minima te ondersteunen met bijzondere bijstand, individuele inkomenstoeslag en/of individuele studie­toeslag. Wij bieden op grond van de bijzondere bijstand specifieke inkomensondersteunende rege­lingen, namelijk het jeugdsport- en cultuurfonds, een collectieve zorgverzekering voor minima en de regeling chronisch zieken en gehandicap­ten. Ook is kwijtschelding van gemeentelijke belastingen mogelijk. Inwoners met financiële problemen ondersteunen we op grond van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Voor inwoners met een arbeids­beperking die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen, kan een loonkostensubsidie worden verleend aan de werkgever.

Begeleide participatie Begeleide participatie richt zich op het bevorderen van de participatie van kwetsbare inwoners. Het gaat om begeleide vormen van werk en dagbesteding die doorgaans in groepsverband georganiseerd worden. Onder begeleide participatie vallen: ‘Wmo begeleiding groep’ (dagbesteding en arbeidsmatige dagbesteding), de uitvoering van de Wet sociale werk­voorziening (Wsw) en beschut werk op grond van de Participatiewet.

Arbeidsparticipatie Arbeidsparticipatie omvat alle activiteiten gericht op arbeidsinschakeling die de gemeente op grond van de Participatiewet inzet. Hieronder vallen activiteiten in het kader van bemiddeling naar werk, re-integratie, sociale activering en tegen­prestatie. Een tegenprestatie is het leveren van onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden zoals vrijwilligers­werk. Iedereen die bijstand ontvangt moet – als dat kan – iets ‘terug doen voor de samenleving’. 

Maatwerkvoorzieningen (Wmo) en Maatwerkdienstverlening 18+ (‘oude en nieuwe Wmo-voorzieningen’) Op grond van de Wmo 2015 ondersteunt de gemeente inwoners die als gevolg van een beperking, een chronisch psychisch probleem of een psychosociaal probleem moeite hebben om zich te redden in het dagelijkse leven (zelfredzaamheid) en om deel te nemen en een bijdrage te leveren aan de samenleving (participatie). Wmo-maatwerkvoorzieningen zijn materiële voor­zieningen die worden verstrekt aan individuele inwoners in natura of als persoonsgebonden budget (pgb). Dit zijn woon­voorzieningen, rolstoelvoorzieningen, scootmobielen, fietsen, auto-aanpassingen, vervoersvoorzieningen en de regio­taxi. Maatwerkdienstverlening 18+ betreffen de zogenaamde immateriële Wmo-voorzieningen, namelijk individuele begeleiding en hulp bij het huishouden. Dit is professionele dienstverlening die ook in natura en als pgb wordt verstrekt. Inwoners betalen een eigen bijdrage voor Wmo-maatwerkvoorzieningen en –dienstverlening waarvoor dat wettelijk is toegestaan, met uitzondering van de regiotaxi (daarvoor geldt dat inwoners betalen per gebruik).

Taakveld Geëscaleerde zorg 18+ (‘maatschappelijke opvang en beschermd wonen’) Geëscaleerde zorg 18+ betreft (crisis-)opvang voor dak- en thuislozen, en beschermd wonen voor mensen die vanwege een chronisch psychisch probleem (nog) niet zonder 24-uurs-bescherming kunnen wonen. Delft ontvangt hiervoor vooralsnog (als voormalig centrum­gemeente) het budget van het Rijk en organiseert deze Wmo-voorzieningen in Delft voor de inwoners van Delft, Midden-Delfland, Westland en Pijnacker-Nootdorp.

Taakveld Maatwerkdienstverlening 18- (‘jeugdhulp’) Tot Maatwerkdienstverlening 18- behoren vormen van jeugdhulp (18-) die door de gemeente als individuele (niet vrij toe­gankelijke) voorziening worden aangemerkt, zoals begeleiding, jeugd- en opvoedhulp, jeugd-GGZ, jeugdzorg aan verstandelijk beperkten, vervoer, persoonlijke verzorging en kortdurend verblijf, en jeugdzorg-plus (gesloten jeugdhulp). De dienstverlening wordt in natura en als pgb verstrekt.

8. Veiligheid en duurzaamheid

Crisisbeheersing en brandweer Hiertoe behoren alle reguliere taken van de brandweer zoals brandbestrijding en het nemen van preventieve maatregelen ten behoeve van de fysieke veiligheid en taken in verband met het beperken en bestrijden van rampen en zware ongevallen. Gemeente, Veiligheidsregio Haaglanden (VRH), GHOR, brandweer en politie prepareren zich gezamenlijk op crisisbeheersing. We zetten in op het vergroten van bewustwording van (zelf)redzaamheid en het verbeteren van de onder­linge hulpverlening tussen zelfredzamen en verminderd zelfredzamen bij crises.

Openbare orde en veiligheid Tot dit taakveld behoren alle gemeentelijke taken op het gebied van de openbare orde en veiligheid, waaronder toezicht en handhaving van de openbare orde, preventie van criminaliteit, het opstellen en hand­haven van de APV, antidiscriminatie-beleid en dierenbescherming. Een veilige woon- en leefomgeving is ons uitgangspunt. Hierbij richten we ons samen met de politie nadrukkelijk op de ontwikkeling van burgerkracht en zelfredzaamheid in veilig­heid door inwoners, ondernemers en organisaties. Daarnaast voeren we onze handhavingstaken uit en hebben we oog voor de veiligheid van mens en dier.

Riolering Bij dit taakveld gaat het om de gemeentelijke taken ten aanzien van afvalwater en de waterhuishouding, waaronder opvang en verwerking van afval- en hemelwater, rioolwaterzuivering en de bestrijding van de verontreiniging van oppervlakte­water. Onze zorgplicht ten aanzien van afvalwater, hemelwater en grondwater leggen wij vast in vierjarige riolerings­plannen, waarin ook aandacht is voor ons rioleringssysteem.

Afval Bij afval gaat het om de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval en het bereiken van de gestelde doelen van afval­scheiding, recycling, vuilophaal en afvoer. We zetten in op een andere manier van afval inza­melen, een stijging van het hergebruik van grondstoffen en het verminderen van ons restafval.

Milieubeheer (inclusief energieneutraliteit) Tot dit taakveld behoren gemeentelijke taken ter bescherming van het milieu waaronder de bescherming en de sanering van de kwaliteit van de bodem, de beheersing van geluidhinder en lucht­kwaliteit, risicobeheersing bij opslag en transport van gevaarlijke stoffen en bescherming van de natuur. Een belangrijk deel van deze uitvoerende taken zijn ondergebracht bij de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH). Daarnaast zorgen we voor het tot stand komen van duurzame, energiebespa­rende en energieopwekkende maatregelen bij onze bewoners en bedrijven en binnen onze eigen organisatie.

9. Bestuur en dienstverlening

Bestuur Dit betreft baten en lasten van de bestuursorganen: raad, raadsgriffie, rekenkamercommissie, accountants­kosten, college van burgemeester en wethouders en regionale bestuurlijke samenwerking in de metropool. Centraal staat de bestuurlijke samenwerking tussen college en raad en met andere bestuursorganen. Ook de inspanningen om ‘In contact’ te besturen door steeds passende wijzen van interactie met inwoners en onder­nemers te zoeken, behoren tot dit taakveld.

Burgerzaken (inclusief digitale dienstverlening) Dit omvat de specifieke burgerzakenproducten zoals paspoorten en rij­bewijzen, het bevolkingsregister, straatnaamgeving, naturalisatie, verkiezingen en referenda. Maar ook zaken die voor de gemeentelijke publieksdienstverlening van belang zijn, zoals de basisinformatiehuishouding (burgers, adressen, gebouwen, geografische gegevens) en het dienstverleningsconcept (Klant Contact Center, digitale dienstverlening enzovoorts) mogen als deel van dit taakveld worden beschouwd.

Overzicht algemene dekkingsmiddelen, bedrag VpB, bedrag onvoorzien en overhead

In het overzicht algemene dekkingsmiddelen worden de baten en lasten in de volgende taakvelden gepresenteerd:

 • Treasury Hiertoe behoren de activiteiten van de gemeente met betrekking tot de treasury-functie: financiering, beleggingen, dividenden, renteresultaat.

 • OZB woningen Dit omvat de onroerend zaakbelasting op woningen: belasting op eigendom van woningen, heffing en waardering van woningen, uitvoering van de OZB en bezwaar en beroep.

 • OZB niet-woningen Hiertoe behoort de onroerend zaakbelasting op niet-woningen: de belasting op eigendom en gebruik van bedrijven, heffing en waardering van onroerende zaken, invordering en bezwaar en beroep.

 • ParkeerbelastingDit betreft de heffing en invordering van parkeerbelasting, de opbrengsten van parkeerfaciliteiten en van boetes. De handhaving valt niet hieronder maar onder het taakveld Openbare orde en veiligheid.

 • Belastingen overig De overige belastingen betreffen heffing en invordering en bezwaar en beroep met betrekking tot de hondenbelasting, precariobelasting en reclamebelasting.

 • Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Dit omvat de algemene uitkering uit het gemeentefonds, integratie-uitkeringen, decentralisatie-uitkeringen en een eventuele artikel 12-uitkering.

Naast een presentatie van de algemene dekkingsmiddelen moeten afzonderlijk de bedragen VpB, Onvoorzien en een overzicht van de overhead worden gepresenteerd. Deze worden aan de volgende taakvelden ontleend:

 • Vennootschapsbelasting (VpB) Op dit taakveld wordt (de raming van) het te betalen bedrag vennootschapsbelasting als last geboekt. Het gaat om het (geraamde) bedrag van de aanslag VpB voor het betreffende begrotings- resp. verantwoordingsjaar. Dit bedrag is mogelijk verschuldigd vanwege fiscale winst die per saldo is gerealiseerd op ondernemingsactiviteiten, na eventuele verrekening van fiscale verliezen uit eerdere begrotingsjaren.

 • Overige baten en lasten Dit taakveld omvat stelposten, taakstellingen, begrotingsruimte enzovoorts. Ook de schatting voor niet voorziene uitgaven wordt in dit taakveld meegenomen.

 • Overhead Dit taakveld omvat lasten en basten van leidinggevenden primair proces; financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie; P&O/HRM; inkoop; interne en externe communicatie (behalve klantcommunicatie in het KCC, taakveld Burgerzaken); juridische zaken (niet waar dit het in het primaire proces van bijvoorbeeld vergunningverlening, bezwaar en beroep betreft); bestuurszaken en bestuursondersteuning; informatievoorziening en automatisering; facilitaire zaken en huisvesting; documentaire informatievoorziening; managementondersteuning primair proces. Overhead die wordt toegerekend aan grondexploitaties, investeringen en andere (subsidie)projecten wordt met dit taakveld verrekend.

Het overzicht overhead bevat, anders gezegd, alle baten en lasten die niet kunnen worden opgenomen in een taakveld in een van de begrotingsprogramma’s en die evenmin een plek hebben in het overzicht Algemene dekkingsmiddelen, bedrag VpB en bedrag onvoorzien.

Financiële samenvatting programmabegroting

De financiële samenvatting van de programmabegroting is een optelling van de totale basten en lasten van de (taakvelden in de) programma’s 1 t/m 9, de totale baten en lasten van de (taakvelden in de) overzichten en de mutaties in de reserves. Onderaan de streep is het resultaat van de rekening van baten en lasten bepaald. In deze financiële samenvatting worden dus de volgende taakvelden gepresenteerd:

 • Mutaties reserves Dit omvat alle toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves die verband houden met de begrotingsprogramma’s.

 • Resultaat van de rekening van baten en lasten – Dit is het saldo van de rekening van baten en lasten van alle andere taakvelden, inclusief de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves op die taakvelden. Dit resultaat van de rekening (het saldo op dit taakveld) moet via een aparte balanspost zichtbaar zijn.

Overige taakvelden

Taakvelden die in de landelijke richtlijnen worden onderscheiden maar waarvoor de begroting van Pijnacker-Nootdorp geen baten en lasten bevat, en die dus ook niet in de begroting worden gepresenteerd, zijn:

 • Twee taakvelden Recreatieve havens en Economische havens en waterwegen Hoewel de gemeente zelf geen havens kent, vinden onze inwoners en ondernemers dergelijke voorzieningen wel in onze buurgemeenten en de regio. Via het regio­naal samenwerkings­verband de Landschapstafel Hof van Delfland resp. de MRDH is de gemeente Pijnacker-Nootdorp op deze taakvelden betrokken. De begroting bevat voor deze taakvelden geen baten en lasten.

 • Beheer Overige gebouwen en gronden hierbij gaat het om onroerend goed dat niet in exploitatie is en niet aan een specifiek beleidsveld is toe te delen. Onze gemeente heeft geen baten en lasten die hiermee verband houden.