Overzicht reserves en voorzieningen

Saldo eind dienstjaar

Saldo eind dienstjaar

Saldo eind dienstjaar

Saldo eind dienstjaar

Saldo eind dienstjaar

(Bedragen x 1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

Reserves

Algemene reserve (incl.begr.saldi)

28.933

23.443

23.339

22.970

26.060

Gemeentelijke huisvesting

6.715

6.322

5.929

5.535

5.142

Fes Oostelijke Randweg

7.040

7.040

6.864

6.688

6.512

Komkommerweg

3.437

3.408

3.378

3.348

3.318

ISV Pijnacker Noord

1.201

1.174

1.146

1.119

1.092

Ruijven Zuid-Polder

625

609

593

576

560

Bedrijfsvoering

1.704

1.604

1.504

1.504

1.504

De Groene Wijdte

3.748

3.615

3.481

3.348

3.226

Stanislas-college

7.783

7.523

7.264

9.393

9.030

Kap.lasten scholen Pijnacker Noord

326

294

262

230

198

FLO brandweer

947

996

1.007

783

558

Groenzoom

2.097

1.977

1.857

1.737

1.617

Ruyven Noord (beheer)

446

446

446

446

446

Decentralisaties

2.810

2.810

2.810

2.810

2.810

Huisvesting statushouders

1.259

1.259

1.259

1.259

1.259

Werkbudget energieneutrale gemeente

332

112

12

12

12

Particuliere initiatieven

62

62

62

62

62

Beheer Dobbeplas

354

354

354

354

354

Verplaatsingskosten ondernemers Centrum Pijn.

525

525

525

525

525

Groene Keijzer

285

285

285

285

285

Hier past een boom

40

40

40

40

40

Modernisering gemeentekantoor

475

433

391

349

306

Schoollokaties Ackerswoude en Keizershof

10.581

10.577

10.408

10.144

9.879

Openbare verlichting

337

337

337

337

337

Kwaliteitsverbetering Groenzoom

547

547

547

547

547

ICT uitvoeringsplan

164

86

35

2

2

School de Regenboog

259

259

259

4.058

3.958

Algemene uitkering oude jaren

503

1.303

1.303

1.303

1.303

Verbinding Groenzoom – Balijbos

262

262

262

262

262

Reserve VpB

0

100

200

300

400

Totaal eigen vermogen

83.801

87.186

88.400

90.860

90.777

Voorzieningen

Onderhoud wegen

2.443

2.408

2.593

2.777

2.963

Onderhoud gebouwen

126

4

10

15

15

Baggerwerken

76

101

126

151

176

Voorziening Dubieuze debiteuren

2.026

2.104

2.183

2.262

2.341

Voorziening nadelige compl. (5%)

8.627

8.765

7.784

7.931

8.080

Wethouderspensioenen

2.769

2.892

3.014

3.136

3.258

Openbare verlichting

296

296

296

296

296

Reiniging

312

312

312

312

312

Openbaar groen

24

34

33

24

24

Civiele kunstwerken

658

652

642

631

620

Riolering (egalisatie)

1.721

2.041

2.395

2.835

3.326

Beheer Dobbeplas

45

45

45

45

45

Groot onderhoud en renovaties buitensport

180

119

36

18

7

Totaal voorzieningen

19.304

19.773

19.469

20.432

21.465

Totaal reserves en voorzieningen

103.105

106.959

107.869

111.292

112.242