Overzicht van baten en lasten

In dit hoofdstuk zijn diverse (verplichte) financiële overzichten ondergebracht. Deze overzichten geven naast de overzichten per programma inzicht in de exploitatie en de financiële positie. In verband met afronding op duizendtallen kunnen kleine afrondingsverschillen ontstaan (voor de onderstaande tabellen geldt dat een bedrag met een -/- teken een nadeel is).

Omschrijving
(bedragen x €1.000)

Rekening
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Begroting
2025

01 Ruimte en wonen

-38.915

-40.134

-40.339

-12.823

-7.071

-15.065

02 Economie en glastuinbouw

-6.742

-9.070

-7.634

-4.857

-2.335

-2.396

03 Mobiliteit

-6.239

-6.191

-7.111

-7.095

-6.640

-6.631

04 Groen en recreatie

-4.993

-5.080

-5.313

-5.314

-5.314

-5.332

05 Onderwijs

-6.062

-5.797

-6.463

-7.036

-7.605

-7.836

06 Collectieve voorzieningen

-14.984

-15.908

-16.852

-16.186

-15.876

-15.883

07 Individuele voorzieningen

-35.525

-32.149

-31.200

-31.046

-31.117

-31.117

08 Veiligheid en duurzaamheid

-19.568

-19.709

-19.646

-19.461

-19.558

-19.652

09 Bestuur en dienstverlening

-5.241

-5.172

-4.839

-4.842

-4.676

-4.675

10 Algemene dekkingsmiddelen

-2.716

-5.264

-7.095

-9.450

-12.362

-15.171

Overhead

-12.596

-13.972

-14.795

-14.403

-14.265

-14.351

VpB

-1.855

-926

-1.467

-1.140

-917

-486

Bedrag onvoorzien

0

-202

-100

-100

-100

-100

Totaal lasten

-155.436

-159.576

-162.853

-133.753

-127.834

-138.696

01 Ruimte en wonen

-5.351

-2.868

-4.722

-3.113

-3.337

-1.605

02 Economie en glastuinbouw

-770

-970

-1.277

-1.579

-462

-473

04 Groen en recreatie

-240

-1.428

0

0

0

0

05 Onderwijs

-1.021

0

-478

0

0

0

06 Collectieve voorzieningen

-138

-420

-600

0

0

0

07 Individuele voorzieningen

-835

-106

0

0

0

0

08 Veiligheid en duurzaamheid

-41

0

0

0

0

0

10 Algemene dekkingsmiddelen

-100.813

-62.246

-7.090

0

0

0

Totaal lasten incusief reserves

-264.645

-227.615

-177.020

-138.445

-131.633

-140.774

01 Ruimte en wonen

45.315

38.681

43.331

14.773

9.262

15.523

02 Economie en glastuinbouw

6.861

8.962

8.463

6.040

2.370

2.417

03 Mobiliteit

388

151

151

151

151

151

04 Groen en recreatie

580

1.841

317

317

317

317

05 Onderwijs

1.004

983

1.163

1.323

1.371

1.371

06 Collectieve voorzieningen

1.353

1.379

1.292

1.262

1.227

1.227

07 Individuele voorzieningen

12.875

8.052

7.986

7.984

7.984

7.984

08 Veiligheid en duurzaamheid

14.249

15.087

15.059

15.154

15.252

15.346

09 Bestuur en dienstverlening

587

791

791

791

791

791

10 Algemene dekkingsmiddelen

163.737

77.892

84.289

85.570

88.206

91.259

Totaal baten

246.947

153.819

162.843

133.366

126.931

136.384

01 Ruimte en wonen

1.268

3.199

771

346

329

333

02 Economie en glastuinbouw

41

60

0

0

0

0

03 Mobiliteit

68

696

929

862

446

407

04 Groen en recreatie

136

265

16

60

60

60

05 Onderwijs

1.693

1.012

1.880

1.737

1.938

2.031

06 Collectieve voorzieningen

688

1.707

2.078

934

714

747

07 Individuele voorzieningen

444

939

225

0

0

0

08 Veiligheid en duurzaamheid

455

309

81

0

0

0

09 Bestuur en dienstverlening

120

40

0

0

0

0

10 Algemene dekkingsmiddelen

16.506

65.817

9.604

2.117

1.825

1.546

VpB

0

0

1.467

1.140

917

486

Totaal baten incusief reserves

268.366

227.863

179.895

140.562

133.160

141.994

Saldo

3.722

249

2.875

2.117

1.527

1.220

Overzicht baten en lasten rekening 2020, begroting na wijziging 2021 en begroting 2022.

Programmaveld
(bedragen x €1.000)

Rekening
2020

Begroting na wijziging
2021

Begroting
2022

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

01 Ruimte en wonen

-38.915

45.315

6.399

-40.134

38.681

-1.453

-40.339

43.331

2.992

02 Economie en glastuinbouw

-6.742

6.861

119

-9.070

8.962

-109

-7.634

8.463

829

03 Mobiliteit

-6.239

388

-5.851

-6.191

151

-6.041

-7.111

151

-6.960

04 Groen en recreatie

-4.993

580

-4.413

-5.080

1.841

-3.239

-5.313

317

-4.996

05 Onderwijs

-6.062

1.004

-5.058

-5.797

983

-4.814

-6.463

1.163

-5.300

06 Collectieve voorzieningen

-14.984

1.353

-13.631

-15.908

1.379

-14.529

-16.852

1.292

-15.560

07 Individuele voorzieningen

-35.525

12.875

-22.649

-32.149

8.052

-24.097

-31.200

7.986

-23.214

08 Veiligheid en duurzaamheid

-19.568

14.249

-5.320

-19.709

15.087

-4.622

-19.646

15.059

-4.588

09 Bestuur en dienstverlening

-5.241

587

-4.655

-5.172

791

-4.380

-4.839

791

-4.048

Subtotaal programma's

-138.269

83.210

-55.059

-139.211

75.927

-63.284

-139.398

78.554

-60.844

10 Algemene dekkingsmiddelen

-2.716

163.737

161.021

-5.264

77.892

72.628

-7.095

84.289

77.195

Overhead

-12.596

0

-12.596

-13.972

0

-13.972

-14.795

0

-14.795

VpB

-1.855

0

-1.855

-926

0

-926

-1.467

0

-1.467

Bedrag onvoorzien

0

0

0

-202

0

-202

-100

0

-100

10 Algemene dekkingsmiddelen, overhead en onvoorzien

-17.167

163.737

146.570

-20.365

77.892

57.527

-23.456

84.289

60.834

Totaal saldo van lasten en baten

-155.436

246.947

91.511

-159.576

153.819

-5.757

-162.853

162.843

-10

Mutatie reserves

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

01 Ruimte en wonen

-5.351

1.268

-4.083

-2.868

3.199

331

-4.722

771

-3.951

02 Economie en glastuinbouw

-770

41

-729

-970

60

-910

-1.277

0

-1.277

03 Mobiliteit

0

68

68

0

696

696

0

929

929

04 Groen en recreatie

-240

136

-104

-1.428

265

-1.163

0

16

16

05 Onderwijs

-1.021

1.693

672

0

1.012

1.012

-478

1.880

1.403

06 Collectieve voorzieningen

-138

688

550

-420

1.707

1.287

-600

2.078

1.478

07 Individuele voorzieningen

-835

444

-392

-106

939

832

0

225

225

08 Veiligheid en duurzaamheid

-41

455

414

0

309

309

0

81

81

09 Bestuur en dienstverlening

0

120

120

0

40

40

0

0

0

Subtotaal programma's

-8.396

4.913

-3.483

-5.792

8.227

2.435

-7.077

5.981

-1.095

10 Algemene dekkingsmiddelen

-100.813

16.506

-84.307

-62.246

65.817

3.571

-7.090

9.604

2.514

VpB

0

0

0

0

0

0

1.467

1.467

10 Algemene dekkingsmiddelen, overhead en onvoorzien

-100.813

16.506

-84.307

-62.246

65.817

3.571

-7.090

11.071

3.981

Mutatie reserves

-109.208

21.419

-87.789

-68.039

74.044

6.006

-14.167

17.052

2.885

Resultaat

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

01 Ruimte en wonen

-44.266

46.583

2.316

-43.002

41.880

-1.121

-45.061

44.103

-958

02 Economie en glastuinbouw

-7.512

6.902

-610

-10.040

9.022

-1.019

-8.911

8.463

-448

03 Mobiliteit

-6.239

456

-5.782

-6.191

846

-5.345

-7.111

1.081

-6.030

04 Groen en recreatie

-5.233

716

-4.517

-6.508

2.106

-4.402

-5.313

333

-4.980

05 Onderwijs

-7.083

2.697

-4.386

-5.797

1.995

-3.802

-6.940

3.043

-3.897

06 Collectieve voorzieningen

-15.122

2.040

-13.081

-16.328

3.086

-13.242

-17.452

3.371

-14.082

07 Individuele voorzieningen

-36.360

13.319

-23.041

-32.256

8.991

-23.265

-31.200

8.211

-22.989

08 Veiligheid en duurzaamheid

-19.609

14.703

-4.905

-19.709

15.396

-4.313

-19.646

15.140

-4.506

09 Bestuur en dienstverlening

-5.241

707

-4.535

-5.172

831

-4.340

-4.839

791

-4.048

Subtotaal programma's

-146.665

88.124

-58.541

-145.003

84.154

-60.850

-146.474

84.535

-61.939

10 Algemene dekkingsmiddelen

-103.528

180.243

76.715

-67.511

143.710

76.199

-14.185

93.894

79.709

Overhead

-12.596

0

-12.596

-13.972

0

-13.972

-14.795

0

-14.795

VpB

-1.855

0

-1.855

-926

0

-926

-1.467

1.467

0

Bedrag onvoorzien

0

0

0

-202

0

-202

-100

0

-100

10 Algemene dekkingsmiddelen, overhead en onvoorzien

-117.980

180.243

62.263

-82.612

143.710

61.098

-30.546

95.360

64.814

Resultaat

-264.645

268.366

3.722

-227.615

227.863

249

-177.020

179.895

2.875

Begrotingsverschil 2021-2022

Onderstaand wordt per programma het bruto verschil van baten en lasten tussen de begroting na wijziging 2021 en de primaire begroting 2022 weergegeven. Het totaalverschil bedraagt € 2.626.000. (Voor de onderstaande tabellen geldt dat een bedrag met een -/- teken een nadeel is).

Programmaveld
(bedragen x €1.000)

Begroting na wijziging
2021

Begroting
2022

Verschil

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

01 Ruimte en wonen

-40.134

38.681

-1.453

-40.339

43.331

2.992

-205

4.650

4.445

02 Economie en glastuinbouw

-9.070

8.962

-109

-7.634

8.463

829

1.436

-498

937

03 Mobiliteit

-6.191

151

-6.041

-7.111

151

-6.960

-920

1

-919

04 Groen en recreatie

-5.080

1.841

-3.239

-5.313

317

-4.996

-233

-1.524

-1.757

05 Onderwijs

-5.797

983

-4.814

-6.463

1.163

-5.300

-666

180

-486

06 Collectieve voorzieningen

-15.908

1.379

-14.529

-16.852

1.292

-15.560

-944

-87

-1.031

07 Individuele voorzieningen

-32.149

8.052

-24.097

-31.200

7.986

-23.214

949

-66

884

08 Veiligheid en duurzaamheid

-19.709

15.087

-4.622

-19.646

15.059

-4.588

63

-29

34

09 Bestuur en dienstverlening

-5.172

791

-4.380

-4.839

791

-4.048

332

0

332

Subtotaal programma's

-139.211

75.927

-63.284

-139.398

78.554

-60.844

-187

2.627

2.440

10 Algemene dekkingsmiddelen

-5.264

77.892

72.628

-7.095

84.289

77.195

-1.830

6.397

4.567

Overhead

-13.972

0

-13.972

-14.795

0

-14.795

-822

0

-822

VpB

-926

0

-926

-1.467

0

-1.467

-540

0

-540

Bedrag onvoorzien

-202

0

-202

-100

0

-100

102

0

102

10 Algemene dekkingsmiddelen, overhead en onvoorzien

-20.365

77.892

57.527

-23.456

84.289

60.834

-3.091

6.397

3.307

Mutatie reserves

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

01 Ruimte en wonen

-2.868

3.199

331

-4.722

771

-3.951

-1.854

-2.428

-4.282

02 Economie en glastuinbouw

-970

60

-910

-1.277

0

-1.277

-307

-60

-367

03 Mobiliteit

0

696

696

0

929

929

0

234

234

04 Groen en recreatie

-1.428

265

-1.163

0

16

16

1.428

-249

1.179

05 Onderwijs

0

1.012

1.012

-478

1.880

1.403

-478

868

391

06 Collectieve voorzieningen

-420

1.707

1.287

-600

2.078

1.478

-180

371

191

07 Individuele voorzieningen

-106

939

832

0

225

225

106

-714

-607

08 Veiligheid en duurzaamheid

0

309

309

0

81

81

0

-228

-228

09 Bestuur en dienstverlening

0

40

40

0

0

0

0

-40

-40

Subtotaal programma's

-5.792

8.227

2.435

-7.077

5.981

-1.095

-1.284

-2.246

-3.530

10 Algemene dekkingsmiddelen

-62.246

65.817

3.571

-7.090

9.604

2.514

55.156

-56.213

-1.057

VpB

0

0

0

1.467

1.467

1.467

1.467

10 Algemene dekkingsmiddelen, overhead en onvoorzien

-62.246

65.817

3.571

-7.090

11.071

3.981

55.156

-54.747

410

Resultaat

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

01 Ruimte en wonen

-43.002

41.880

-1.121

-45.061

44.103

-958

-2.059

2.222

163

02 Economie en glastuinbouw

-10.040

9.022

-1.019

-8.911

8.463

-448

1.129

-558

570

03 Mobiliteit

-6.191

846

-5.345

-7.111

1.081

-6.030

-920

234

-685

04 Groen en recreatie

-6.508

2.106

-4.402

-5.313

333

-4.980

1.195

-1.773

-578

05 Onderwijs

-5.797

1.995

-3.802

-6.940

3.043

-3.897

-1.143

1.048

-95

06 Collectieve voorzieningen

-16.328

3.086

-13.242

-17.452

3.371

-14.082

-1.124

284

-840

07 Individuele voorzieningen

-32.256

8.991

-23.265

-31.200

8.211

-22.989

1.055

-779

276

08 Veiligheid en duurzaamheid

-19.709

15.396

-4.313

-19.646

15.140

-4.506

63

-257

-194

09 Bestuur en dienstverlening

-5.172

831

-4.340

-4.839

791

-4.048

332

-40

292

Subtotaal programma's

-145.003

84.154

-60.850

-146.474

84.535

-61.939

-1.471

381

-1.090

10 Algemene dekkingsmiddelen

-67.511

143.710

76.199

-14.185

93.894

79.709

53.326

-49.816

3.510

Overhead

-13.972

0

-13.972

-14.795

0

-14.795

-822

0

-822

VpB

-926

0

-926

-1.467

1.467

0

-540

1.467

926

Bedrag onvoorzien

-202

0

-202

-100

0

-100

102

0

102

10 Algemene dekkingsmiddelen, overhead en onvoorzien

-82.612

143.710

61.098

-30.546

95.360

64.814

52.066

-48.350

3.716

Resultaat

-227.615

227.863

249

-177.020

179.895

2.875

50.594

-47.968

2.626

De analyse op de verschillen tussen de begroting 2021en 2022 per programma is als volgt:

Programma / taakveld
(bedrag × € 1.000)

Baten

Lasten

810 Ruimte en leefomgeving

Implementatie Omgevingswet: De Omgevingswet treedt naar verwachting per juli 2022 in. Zodra de wet ingaat moeten gemeenten in de geest van de wet handelen en zijn nieuwe regels van toepassing. Zo dient er bijvoorbeeld gewerkt te worden met nieuwe digitale systemen die aansluiten op de landelijke voorzieningen en dient personeel hiervoor opgeleid te worden. Om deze dienstverlening aan bedrijven en inwoners te kunnen bieden per 1 juli 2022 worden er voorbereidingen getroffen in 2021 en 2022. Hiervoor is een budget beschikbaar gesteld van € 1.000.000. Uit de bestemmingsreserve 'Implementatie Omgevingswet' wordt voor de voorbereiding in 2021 een bedrag van € 548.000 en in 2022 een bedrag van € 432.000 onttrokken.

-116

116

Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een lagere urentoerekening aan het taakveld Ruimte en Leefomgeving. De herverdeling van de toegerekende uren heeft per saldo geen effect op het begrotingssaldo.

-

277

Overig

2

-1

820 Grondexploitatie

Bouwgrond in exploitatie: Actualisatie van de hoogte van de inkomsten- en uitgavenramingen van de grondexploitaties op basis van de actualisatie per 01-07-2021. Voor de begroting is dit budgetneutraal omdat eenzelfde bedrag wordt gemuteerd in de algemene reserve. Een uitgebreide toelichting is opgenomen in de paragraaf Grondbeleid.

2.641

-2.662

Geschillenoplossing: Betreft een uitkering in 2021 naar aanleiding van een geschil zoals gemeld in de informatienota met zaaknummer 1102870. Dekking vindt plaats vanuit de algemene reserve. In 2022 leidt dit tot een lagere last en lagere onttrekking ten opzichte van 2021.

-225

225

Locatie Kruisweg: In 2021 is de bijdrage aan de ontwikkeling van locatie Kruisweg (Gildehof, BBV17.0053) geraamd. Dekking vindt plaats vanuit de algemene reserve. In 2022 leidt dit tot een lagere last en lagere onttrekking ten opzichte van 2021.

-80

80

Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een lagere urentoerekening aan het taakveld 820 Grondexploitatie.

-

48

Overig

0

-1

830 Wonen en Bouwen

Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een hogere urentoerekening aan het taakveld Wonen & Bouwen. De herverdeling van de toegerekende uren heeft per saldo geen effect op het begrotingssaldo.

-

-149

Overig

0

8

Totaal 01 Ruimte en wonen

2.222

-2.059

310 Economische ontwikkeling

Ondernemersfonds: Het Ondernemersfonds Pijnacker-Nootdorp (OFPN) loopt af in 2021 na een periode van vijf jaar en heeft tot doel gehad een meerwaarde te bieden in het versterken van het ondernemersklimaat in Pijnacker-Nootdorp. Het Ondernemersfonds wordt gefinancierd vanuit een verhoging van de OZB-opbrengsten voor Niet-woningen. De uitbetaling van het Ondernemersfonds staat geraamd op het taakveld 310 Economisch ontwikkeling en de opbrengst op het taakveld 062 OZB Niet-Woningen. In 2021 heeft het bestuur van het Ondernemersfonds besloten de evaluatie van het OFPN zelf uit te voeren. In het 4e kwartaal van 2021 worden de uitkomsten van de evaluatie inclusief een voorstel om het Ondernemersfonds wederom te verlengen met vijf jaar voorgelegd aan de raad (zaaknr. 1266430).

-

394

Samenwerking Greenport West Holland: Sinds een aantal jaar neemt de gemeente deel aan het samenwerkingsverband Greenport West Holland. Voor de jaarlijkse bijdrage wordt met ingang van 2022 een budget in de begroting opgenomen.

-

-28

Uitvoeringsagenda economische visie: In 2021 is vanuit de stelpost uitvoeringsagenda eenmalig budget beschikbaar gesteld voor de actieagenda Economie hetgeen in 2022 tot lagere geraamde lasten resulteert.

-

72

Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een lagere urentoerekening aan het taakveld Economische Ontwikkeling. De herverdeling van de toegerekende uren heeft per saldo geen effect op het begrotingssaldo.

-

20

Werkboek Oostland: In 2021 is vanuit de stelpost uitvoeringsagenda eenmalig budget beschikbaar gesteld voor de uitwerking van vier projectplannen in het kader van het werkboek Oostland hetgeen in 2022 tot lagere geraamde lasten resulteert.

-

100

Overig

-

-4

320 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Bouwgrond in exploitatie: Dit betreft afwijkingen in totalen van de grondexploitaties bedrijventerreinen. Zowel de baten als de lasten op grondexploitaties wijken af van de actualisatie per 1 juli 2021. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf grondbeleid.

-502

484

Overig

0

0

330 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Coronamaatregelen: Door de coronacrisis getroffen Horeca PN en Winkelcentra worden in 2021 ondersteund met o.a. een aantal extra communicatieactiviteiten (zaaknr. 1212255). De kosten worden gedekt vanuit de bestemmingsreserve 'Financiële gevolgen Corona'. In 2022 is geen extra budget begroot voor extra ondersteuning aan Horeca PN en Winkelcentra hetgeen leidt tot lagere lasten ten opzichte van 2021.

-60

60

Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een lagere urentoerekening aan het taakveld Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen. De herverdeling van de toegerekende uren heeft per saldo geen effect op het begrotingssaldo.

-

35

Overig

1

-4

340 Economische promotie

Overig

3

-

Totaal 02 Economie en glastuinbouw

-558

1.129

210 Verkeer en wegen

Indexering: Indexering van kosten voor algemeen onderhoud wegen.

-

-20

Kapitaallasten: Hogere kapitaallasten door afronding van geplande investeringen in 2021 binnen programma Mobiliteit, gedekt door middel van een reserve voor wegen.

-

-187

Kapitaallasten: Onttrekking aan reserve ter dekking van kapitaallasten als gevolg van afgeronde investeringen in 2021 binnen programma Mobiliteit.

222

-

Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een lagere urentoerekening aan het taakveld Verkeer en Wegen. De herverdeling van de toegerekende uren heeft per saldo geen effect op het begrotingssaldo.

-

-265

kapitaallasten: Hogere kapitaallasten door afronding van geplande investeringen in 2021 binnen programma Mobiliteit, gedekt door middel van een reserve voor mobiliteitsinvesteringen

-

-112

kapitaallasten: Hogere kapitaallasten door afronding van geplande investeringen in 2021 binnen programma Mobiliteit.

-

-212

kapitaallasten: kapitaallasten wegen investeringsprogramma

-

-76

Overig

12

-10

220 Parkeren

Kapitaallasten: Hogere kapitaallasten door afronding van geplande investeringen in 2021 binnen programma Mobiliteit.

-

-35

Overig

-

-2

Totaal 03 Mobiliteit

234

-920

570 Openbaar groen en (openlucht)recreatie

Beheer Groenzoom: Budget toegekend voor beheer Groenzoom naar aanleiding van opheffing reserve Groenzoom.

-

-125

Beheer Wandelbos: Budget toegekend voor beheer Wandelbos (zaak 1220689).

-

-95

Kapitaallasten: Hogere kapitaallasten door afronding van geplande investeringen in 2021 binnen programma Groen en recreatie.

-

-146

Mutatie reserves: Door opheffing van de reserve Groenzoom wordt niet langer budget onttrokken aan de reserve.

-135

-

Vergoeding Wandelbos: Storting in de algemene reserve betreft de eenmalige vergoeding van de Provincie voor de afkoop van beheer Wandelbos (zaak 1220689).

-1.428

1.428

Voorziening Baggeren: Onttrekking aan de algemene reserve ten behoeve van een storting in de voorziening Baggeren. In 2021 t/m 2024 wordt hieruit jaarlijks een bedrag onttrokken voor de uitvoering van Programma Water en Klimaat (zaak 1222663).

-130

130

Overig

-80

3

Totaal 04 Groen en recreatie

-1.773

1.195

420 Onderwijshuisvesting

Kapitaallasten: Hogere kapitaallasten als gevolg van geplande oplevering Dalton-basisschool de Tweemaster en uitbreiding van de Mariaschool.

-

-229

Mutatie Reserves: Onttrekking reserves ter dekking van afschrijvingslasten.

138

-

Mutatie Reserves: Reservering tijdelijke huisvesting CBS de Schatkaart 2023.

-

-478

Mutatie Reserves: Tijdelijke huisvesting CBS de Schatkaart.

637

-

huisvesting onderwijs: Tijdelijke huisvesting Schatkaart 2022.

-

-159

huisvesting onderwijs: Uitbreiding huisvesting Kraaienest.

-

-74

Overig

0

11

430 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Huisvesting: Hogere huuropbrengsten door geplande oplevering nieuwbouw IKC's .

117

-

Kapitaallasten: Hogere kapitaallasten als gevolg van diverse geplande nieuwbouw.

-

-145

Mutatie Reserves: Onttrekking reserves ter dekking van afschrijvingslasten.

93

-

Subsidies: Hogere subsidie voor RMC en VSV.

62

-62

Overig

1

-7

Totaal 05 Onderwijs

1.048

-1.143

510 Sportbeleid en activering

Combinatiefunctionarissen: De huidige regeling loopt tot en met 2021. Met ingang van 2022 is de eigen bijdrage van de deelnemers niet meer begroot.

-100

100

Subsidies: In 2021 eenmalig extra middelen voor sportakkoord.

-60

60

Overig

-

1

520 Sportaccommodaties

Kapitaallasten: Nieuwe kapitaallasten door oplevering gymzaal Ackerswoude.

-

-317

Mutatie Reserves: Beschikbaar stellen budget ter dekking tijdelijk sportvoorziening i.v.m. nieuwbouw Jan Janssenhal ten laste van een reserve.

300

-300

Mutatie Reserves: In 2021 is eenmalig een storting vanuit de algemene reserve in de bestemmingreserve voor kunstgras gedaan.

-300

300

Mutatie Reserves: Storting van de algemene reserve in de bestemmingsreserve t.b.v. de tijdelijke huisvesting Jan Janssenhal.

600

-600

Subsidies: In 2021 is een TVS-subsidie (tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties) ontvangen. Deze is aan de bestemmingsreserve toegevoegd.

-156

156

Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een hogere urentoerekening aan het taakveld Sportaccommodaties. De herverdeling van de toegerekende uren hebben per saldo geen effect op het begrotingssaldo.

-

-26

Overig

36

0

530 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Gevolgen Corona: In 2021 is als gevolg van Corona de culturele sector financieel extra ondersteund.

-

320

Kapitaallasten: Eenmalig voorbereidingsbudget voor Sociaal Cultureel Centrum Pijnacker.

-

-470

Overig

5

-14

540 Musea

Overig

-

-11

560 Media

Overig

-

-24

610 Samenkracht en burgerparticipatie

Algemeen budget decentralisaties: Sinds de decentralisaties in het sociaal domein in 2015 is er budget beschikbaar voor algemene uitvoeringskosten. Als bijdrage aan het project Bezuinigingen ten behoeve van de primaire Begroting 2022 is dit budget naar beneden bijgesteld.

-

50

Inburgering: Voor de inburgeringstaak die op de gemeente afkomt vindt in 2022 een reservebijdrage plaats ten behoeve van voorbereidende werkzaamheden.

9

-

Ouderenzorg: Als onderdeel van het interventieplan sociaal domein is een deel van het budget voor verstrekkingen van Wmo Begeleiding (Programma 7, taakveld 640 Begeleide participatie) omgezet in een subsidie.

-

-71

Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een hogere urentoerekening aan het taakveld Samenkracht en burgerparticipatie. De herverdeling van de toegerekende uren heeft per saldo geen effect op het begrotingssaldo.

-

-278

Overig

1

-11

620 Wijkteams

Gemeenschappelijke regelingen: Het budget is afgestemd op de begroting 2022 van de gemeenschappelijke regeling GGD/Veilig Thuis.

-

87

Voorschools Maatschappelijk Werk: In 2021 is incidenteel budget beschikbaar gesteld voor voorschools maatschappelijk werk.

-98

98

Overig

-7

3

710 Volksgezondheid

Gemeenschappelijke regelingen: Afstemming van het budget op de geleverde begroting 2022 van de GGD.

-

-24

Mutatie Reserves: Extra middelen ten behoeve van sociaal mentaal welzijn bij de GGD Haaglanden.

24

-24

Subsidies: Indexatie van het budget voor de bijdrage 2022 aan de JGZ Zuid Holland West.

-

-62

Subsidies: Specifieke uitkering budget t.b.v. het Lokaal Preventieakkoord.

30

-

Subsidies: Specifieke uitkering budget t.b.v. het Lokaal Preventieakkoord.

-

-30

Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een hogere urentoerekening aan het taakveld Volksgezondheid. De herverdeling van de toegerekende uren heeft per saldo geen effect op het begrotingssaldo.

-

-35

Overig

-

-3

750 Begraafplaatsen en crematoria

Overig

-

2

Totaal 06 Collectieve voorzieningen

284

-1.124

630 Inkomensregelingen

TONK: De regeling Tijdelijke Ondersteuning in Noodzakelijke Kosten loopt niet door na 2021. Hierdoor is er voor 2022 geen budget benodigd met een voordeel aan de uitgavenkant als gevolg.

-

143

Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een lagere urentoerekening aan het taakveld Inkomensregelingen. De herverdeling van de toegerekende uren heeft per saldo geen effect op het begrotingssaldo.

-

237

Overig

21

28

640 Begeleide participatie

Interventieplan sociaal domein: Middelen die voorheen werden ingezet ten behoeve van externe Wmo-dienstverlening worden (tijdelijk) ingezet voor eigen personele kosten waarmee invulling wordt gegeven aan de acties uit het interventieplan sociaal domein.

-

200

Uren interventieplan sociaal domein: Middelen die voorheen werden ingezet ten behoeve van externe Wmo-dienstverlening worden (tijdelijk) ingezet voor eigen personele kosten waarmee invulling wordt gegeven aan de acties uit het interventieplan sociaal domein.

-

-200

Wmo begeleiding: Als onderdeel van het interventieplan in het sociaal domein is een deel van het budget voor verstrekkingen omgezet in subsidies in programma 6 op het taakveld Samenkracht en Burgerparticipatie met een voordeel binnen dit taakveld als gevolg.

-

71

Overig

-

-3

650 Arbeidsparticipatie

Incidentele POW middelen: Incidentele middelen vanuit de centrumgemeente Zoetermeer die in 2021 werden ontvangen, worden in 2022 niet verwacht hetgeen lagere begrote inkomsten als gevolg heeft. De incidentele middelen betroffen een bijdrage in de deelname aan Perspectief op Werk.

-66

-

Participatiebudget: Van de incidenteel toegekende middelen voor participatie is in 2021 een deel in de reserve sociaal domein gestort, bedoeld voor toekomstige inzet. Dit verklaart hogere lasten 2021 ten opzichte van 2022.

-

-106

Pva statushouders: Voor het project Gezond Participeren uit het plan van aanpak statushouders vond in 2021 een reservebijdrage plaats ten behoeve van een éénmalig budget.

-40

40

Reservebijdrage integratiebudget: Door een andere inzet van de middelen is voor 2022 een lagere reservebijdrage aan het re-integratiebudget nodig dan in 2021.

-70

-

Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een lagere urentoerekening aan het taakveld Arbeidsparticipatie. De herverdeling van de toegerekende uren heeft per saldo geen effect op het begrotingssaldo.

-

118

Overig

0

2

660 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Legesopbrengsten Gehandicaptenparkeerkaart: De legesopbrengsten voor de verstrekking en verlenging van gehandicaptenparkeerkaarten zijn voor 2022 afgeraamd waarmee invulling is gegeven aan de motie Belastingverlaging.

-20

-

Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een lagere urentoerekening aan het taakveld Maatwerkvoorzieningen Wmo. De herverdeling van de toegerekende uren heeft per saldo geen effect op het begrotingssaldo.

-

48

Wmo woonvoorzieningen: Vanuit de reserve sociaal domein werd in 2021 een bedrag gestort als dekking voor een grote woningaanpassing. Omdat dit incidenteel was is deze bijdrage in 2022 niet nodig.

-27

-

Overig

-1

-2

671 Maatwerkdienstverlening 18+

Gevolgen corona: Voor werkzaamheden schuldhulpverlening als gevolg van corona zijn in 2021 extra kosten gemaakt. Deze waren incidenteel en hiervoor staat geen bedrag opgenomen in 2022.

-

30

Gevolgen corona: Voor werkzaamheden voor de TONK en schuldhulpverlening als gevolg van corona heeft in 2021 een bijdrage uit de bestemmingsreserve Financiële gevolgen corona plaatsgevonden. Omdat dit tijdelijke werkzaamheden waren staat er in 2022 geen reservebijdrage begroot.

-141

-

Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een hogere urentoerekening aan het taakveld Maatwerkdienstverlening 18+. De herverdeling van de toegerekende uren heeft per saldo geen effect op het begrotingssaldo.

-

-6

Overig

0

-3

672 Maatwerkdienstverlening 18-

Interventieplan sociaal domein: Middelen die voorheen werden ingezet ten behoeve van externe jeugdhulpverlening worden (tijdelijk) ingezet voor eigen personele kosten waarmee invulling wordt gegeven aan de acties uit het interventieplan sociaal domein.

-

429

Kostenbeheersing sociaal domein: In dit taakveld is de toename van de taakstelling binnen het sociaal domein van 2021 (€ 750.000) naar 2022 (€ 1.250.000) opgenomen.

-

500

Reservemutaties sociaal domein: In 2021 hebben bijdragen uit de reserve sociaal domein plaatsgevonden voor o.a. de implementatie van de acties uit het interventieplan sociaal domein en bijstelling van de budgetten voor jeugdhulp. Deze waren incidenteel van aard en staan niet in 2022 opgenomen.

-360

-

Uren interventieplan sociaal domein: Middelen die voorheen werden ingezet ten behoeve van externe jeugdhulpverlening worden (tijdelijk) ingezet voor eigen personele kosten waarmee invulling wordt gegeven aan de acties uit het interventieplan sociaal domein.

-

-429

Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een hogere urentoerekening aan het taakveld Maatwerkdienstverlening 18-. De herverdeling van de toegerekende uren heeft per saldo geen effect op het begrotingssaldo.

-

-14

Overig

-1

-28

682 Maatwerk geescaleerde zorg 18-

Reservemutatie: In 2021 vond een incidentele reservebijdrage ten behoeve van inhuur plaats welke in 2022 niet is opgenomen.

-75

-

Overig

-

-

Totaal 07 Individuele voorzieningen

-779

1.055

110 Crisisbeheersing en brandweer

Gemeenschappelijke regelingen: Het budget voor de bijdrage is afgestemd op de begroting 2022 van de VRH.

-

-53

Mutatie voorziening: De voorziening FLO (functioneel leeftijdsontslag) is bij de jaarrekening 2020 op het benodigd niveau gebracht. Daarom is een jaarlijkse storting niet meer nodig.

-

107

Overig

-

5

120 Openbare orde en veiligheid

Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren en uitbreiding van formatie is een hogere urentoerekening aan het taakveld Openbare orde en veiligheid. De herverdeling van de toegerekende uren hebben per saldo geen effect op het begrotingssaldo.

-

-188

Overig

1

-5

720 Riolering

Kapitaallasten: Door vertraging in de investeringsplanning schuiven de geplande kapitaallasten in 2020 door naar 2021.

-

-268

Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een lagere urentoerekening aan het taakveld Riolering.

-

53

riolering: Door areaaluitbreiding nemen de begrote opbrengsten rioolheffing toe.

78

-

Overig

-1

-4

730 Afval

Afvalinzameling: Bij de publieke samenwerking tussen Avalex en HVC staan de deelnemende gemeenten garant voor opgenomen geldleningen. Hiervoor wordt door HVC een jaarlijkse provisie betaald van 1%.

136

-

Afvalinzameling: Het budget voor afvalinzameling is op basis van de begroting 2022 van gemeenschappelijke regeling Avalex verhoogd.

-

-574

Afvalinzameling: Hogere opbrengsten door tariefsverhoging en areaaluitbreiding. Een nadere toelichting staat in de paragraaf lokale heffingen.

315

-

Gevolgen Corona: Vanuit de bestemmingsreserve 'Gevolgen Corona' wordt in verband met hogere inzamelkosten een eenmalige bijdrage gedaan.

81

-

Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een lagere urentoerekening aan het taakveld Afval.

-

31

Overig

-6

0

740 Milieubeheer

Gemeenschappelijke regelingen: Het budget is aangepast op basis van de begroting 2022 van gemeenschappelijke regeling ODH.

-

-24

Mutatie Reserves: In 2021 is vanuit de bestemmingsreserve ' Energieneutrale gemeente' eenmalig € 309.000 ingezet voor de energietransitie.

-309

309

Subsidies: In 2021 was door het Rijk eenmalig een RRE-subsidie (Regeling Reductie Energieverbruik) beschikbaar gesteld.

-552

552

Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een lagere urentoerekening aan het taakveld Milieubeheer. De herverdeling van de toegerekende uren hebben per saldo geen effect op het begrotingssaldo.

-

144

Overig

0

-21

Totaal 08 Veiligheid en duurzaamheid

-257

63

012 Bestuur

Overig

0

-1

020 Burgerzaken

Bevolkingsadministratie: In 2021 vindt verschuiving plaats van het inhuurbudget van € 335.000 ter dekking van externe klant contact medewerkers van de interne kostenplaats naar het juiste taakveld 020 Burgerzaken waar deze uitgaven onder vallen conform IV-3 voorschriften. In programma 10 onder taakveld 080 Overige baten en lasten staat het nadeel begroot. Voor de begroting heeft dit geen financiële gevolgen.

-

335

Gevolgen Corona: In de Meicirculaire 2021 is incidenteel budget beschikbaar gesteld voor extra kosten van de Tweede kamerverkiezingen als gevolg van Covid-19.

-40

40

Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een hogere urentoerekening aan het taakveld Burgerzaken. De herverdeling van de toegerekende uren heeft per saldo geen effect op het begrotingssaldo.

-

-24

Overig

0

-18

Totaal 09 Bestuur en dienstverlening

-40

332

040 Overhead

Overhead: Als gevolg van hogere kosten Overhead (onder andere hogere afschrijvingen ICT) en andere procentuele verdeling van de overhead aan grondexploitaties, investeringen en voorzieningen nemen de kosten voor de exploitatie toe met € 822.000.

-

-822

Reserve mutatie: De jaarlijkse kosten als gevolg van prijsstijgingen, uitbreiding van licenties, upgrades zijn voor het jaar 2021 bij de Kadernota 2021 incidenteel gedekt uit de reserve Bedrijfsvoering. In 2022 en verder is dit ten laste van het begrotingssaldo gebracht.

-459

-

Reserve mutatie: Naast de kosten voor de reguliere activiteiten van Werken in Haaglanden zijn er in 2019 extra afspraken gemaakt in de Kring van Secretarissen. Het betreft hier de bijdrage voor de samenwerking op het terrein van arbeidsmarktaanpak. Er zijn recruiters aangetrokken om in de regio moeilijk vervulbare functies in te vullen. Daarnaast zijn er regionale activiteiten ontwikkeld op het gebied van een loopbaancentrum.

-40

40

Overig

-21

-58

050 Treasury

Deelneming Nutsbedrijven: In 2021 verwachten we een reguliere dividenduitkering Stedin van € 432.000 en in 2022 ontvangen we slechts € 50.000. Daarnaast ontvangen we in 2022 voor de cumulatief preferente aandelen Stedin € 120.000.

-263

-

Renteresultaat: De niet afgeronde berekende omslagrente bedraagt voor het begrotingsjaar 2022 1,51%. De doorberekende rente aan investeringen bedraagt 2% (afgerond). Hierdoor resteert een voordelig renteresultaat.

942

-

Reserve mutatie: Jaarlijks valt een deel van de reserve vrij dat het verschil vormt van de oorspronkelijke rente en de rente zoals deze is opgenomen in de offerte van de BNG Bank.

-304

-

Overig

0

0

061 OZB Woningen

OZB Woningen: De lasten en baten OZB woningen zijn in 2022 bijgesteld naar de verwachte personele inzet en de aangepaste woningbouwprognose ten opzichte van de begroting 2021.

220

-56

Overig

0

-10

062 OZB Niet woningen

Ondernemersfonds: Het Ondernemersfonds Pijnacker-Nootdorp (OFPN) loopt af in 2021 na een periode van vijf jaar en heeft tot doel gehad een meerwaarde te bieden in het versterken van het ondernemersklimaat in Pijnacker-Nootdorp. Het Ondernemersfonds wordt gefinancierd vanuit een verhoging van de OZB-opbrengsten voor Niet-woningen (0,03% eigenaren en 0,02% gebruikers). De uitbetaling van het Ondernemersfond staat geraamd op het taakveld 310 Economisch ontwikkeling en de opbrengst op het taakveld 062 OZB Niet-Woningen. In 2021 heeft het bestuur van het Ondernemersfonds besloten de evaluatie van het OFPN zelf uit te voeren. In het 4e kwartaal van 2021 worden de uitkomsten van de evaluatie inclusief een voorstel om het Ondernemersfonds wederom te verlengen met vijf jaar voorgelegd aan de raad (zaaknr. 1266430).

-394

-

Overig

-21

-7

063 Parkeerbelasting

Overig

0

0

064 Belasting overig

Hondenbelasting: Een verlaging van de opbrengstraming hondenbelasting met ingang van 2022 waarmee invulling is gegeven aan de motie Belastingverlaging.

-80

-

Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een lagere urentoerekening aan het taakveld Belastingen overige. De herverdeling van de toegerekende uren heeft per saldo geen effect op het begrotingssaldo.

-

91

Overig

9

-5

070 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

AU voorgaande jaren: Tot vier jaar na afloop van een uitkeringsjaar vinden nog verrekeningen plaats. Dit heeft de afgelopen jaren jaarlijks tot een incidentele voordeel geleid. Bij het project Bezuinigingen ten behoeve van de Primaire Begroting 2022 is besloten hiervoor een structurele inkomstenpost op te nemen.

150

-

Bijstelling AU BCF plafond: Jaarlijks wordt het bedrag dat gemeenten niet uit het btw-compensatiefonds declareren, terugbetaald via de algemene uitkering. Op basis van de bedragen in voorgaande jaren is de verwachte terugbetaling voor 2022 en verder naar boven bijgesteld.

170

-

Compensatie jeugdzorgtekorten: Voor 2022 en verder worden gemeenten gecompenseerd voor de opgelopen kosten in de jeugdzorg. Deze mutatie is de toename van de inkomsten uit het totaal van € 1,3 miljard dat voor 2022 aan het gemeentefonds is toegevoegd. Voor meer toelichting zie ook programma Algemene dekkingsmiddelen, onderdeel 5 Algemene uitkering.

3.900

-

Mutaties meicirculaire 2021: Dit betreft de bijstelling van het accres en de uitkeringsbasis en enkele overige mutaties. Deze komen voort uit de verwerking van de meicirculaire 2021.

461

-

Stortingen in Bestemmingsreserve Financiële gevolgen corona: In 2021 zijn de bedragen uit de corona compensatiepakketten van het Rijk doorgestort naar de Bestemmingsreserve Financiële gevolgen corona. Voor 2022 worden deze ontvangsten en de doorstorting ervan niet begroot.

-

794

Toename ten opzichte van voorgaand jaar: Deze toename van de inkomsten wordt veroorzaakt doordat onze gemeente jaarlijks in omvang toeneemt.

1.426

-

Overig

-122

-1

080 Overige baten en lasten

Bevolkingsadministratie: In 2021 vindt verschuiving plaats van het inhuurbudget van 335.000 ter dekking van externe klant contact medewerkers van de interne kostenplaats naar het juiste taakveld 020 Burgerzaken waar deze uitgaven onder vallen conform IV-3 voorschriften. In programma 9 onder taakveld 020 Burgerzaken staat het voordeel begroot. Voor de begroting heeft dit geen financiële gevolgen.

-

-335

Onvoorzien: Voor 2022 en verder was voor onvoorziene uitgaven een bedrag opgenomen van 202.348, hiervan is 102.348 ingezet als onderdeel van de bezuiniging.

-

102

Reserve mutatie: De wet 'modernisering' VPB-plicht overheidsondernemingen is per 1 januari 2016 in werking getreden. Deze wet houdt in dat overheden vennootschapsbelasting moeten betalen over de winsten, die zij met ondernemersactiviteiten hebben behaald. De winstuitkeringen die worden behaald vanuit het grondbedrijf van de gemeente Pijnacker-Nootdorp vallen onder deze VPB-plicht. De VPB-afdracht wordt gedekt vanuit de algemene reserve. In 2021 staat de onttrekking uit de algemene reserve geraamd op het Taakveld 080 overige baten en Lasten. Vanaf de begroting 2022 wordt de onttrekking geraamd op het taakveld 090 Vennootschapsbelasting waar ook het budget voor de te betalen VPB staat geraamd.

-926

-

Reserve mutatie: In 2021 vinden er diverse onttrekkingen plaats vanuit de algemene reserve voor andere het investerings-en financieringsplan 2020-2025 en wordt toegevoegd aan diverse bestemmingsreserves ter dekking van de afschrijvingslasten. In 2022 wordt een reserve gevormd voor de herstructurering van Katwijkerlaan ter dekking van de afschrijvingslasten en daarnaast wordt een voorbereidingsbudget beschikbaar gesteld voor het Sociaal Cultureel Centrum Pijnacker.

-54.361

54.361

Reserve mutatie: Personele mutatie ten laste van reserve bedrijfsvoering.

-102

102

Stelpost areaal: De stelpost areaal wordt op hetzelfde niveau gebracht als 2023.

-

-900

Stelpost prijs: In de stelpost prijs is naast de CAO-verhogingen ook ruimte opgenomen voor pensioenpremies en overige sociale lasten. Het totaal van deze verwachte hogere lasten is lager dan de reeds gereserveerde ruimte in de begroting.

-

-503

Uren toerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een hogere urentoerekening aan het taakveld Overige baten & lasten. De herverdeling van de toegerekende uren heeft per saldo geen effect op het begrotingsresultaat.

-

-187

Werkkostenregeling: Gezien de stijgende lijn in de kosten voor onder andere het aanschaf van een (elektrische) fiets is het budget voor het belaste deel van de werkkostenregeling opgehoogd.

-

90

Overig

-1

-91

090 Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting: De wet 'modernisering' VPB-plicht overheidsondernemingen is per 1 januari 2016 in werking getreden. Deze wet houdt in dat overheden vennootschapsbelasting moeten betalen over de winsten, die zij met ondernemersactiviteiten hebben behaald. De winstuitkeringen die worden behaald vanuit het grondbedrijf van de gemeente Pijnacker-Nootdorp vallen onder deze VPB-plicht. De VPB-afdracht wordt gedekt vanuit de algemene reserve. In 2021 staat de onttrekking uit de algemene reserve geraamd op het Taakveld 080 overige baten en Lasten. Vanaf de begroting 2022 wordt de onttrekking geraamd op het taakveld 090 Vennootschapsbelasting waar ook het budget voor de te betalen VPB staat geraamd.

1.467

-540

Overig

-1

0

Totaal 10 Algemene dekkingsmiddelen

-48.350

52.066

Overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten per programma

Omschrijving (bedragen x € 1.000)

2022

2022

2023

2025

Incidentele baten

Programma 1 Ruimte en wonen

Winstuitname grex Pijnacker Zuid

2.681

2.552

1.214

1.472

Winstuitname grex Tuindershof

1.908

428

1.990

-

Onttrekking algemene reserve i.v.m. voeding voorziening nadelige complexen grondexploitaties

182

169

172

176

Onttrekking Bestemmingsreserve Implementatie Omgevingswet

432

20

-

-

Totaal programma 1 Ruimte en wonen

5.203

3.169

3.376

1.648

Programma 2 Economie en glastuinbouw

Winstuitname grex Boezem Oost

1.116

482

462

473

Winstuitname Bedrijvenpark Heron

161

1.097

0

0

Totaal programma 2 Economie en glastuinbouw

1.277

1.579

462

473

Programma 3 Mobiliteit

N.v.t.

Totaal programma 3 Mobiliteit

0

0

0

0

Programma 4 Groen en recreatie

N.v.t.

Totaal programma 4 Groen en recreatie

0

0

0

0

Programma 5 Onderwijs

Bestemmingsreserve Tijdelijke huisvesting CBS Schatkaart (zaaknr. 1250790)

159

159

159

-

Dekking vanuit algemene reserve Tijdelijke huisvesting CBS Schatkaart

478

-

-

-

Totaal programma 5 Onderwijs

637

159

159

0

Programma 6 Collectieve voorzieningen

Bestemmingsreserve Tijdelijke sportvoorziening Jan Jansen Sporthal (zaaknr.1223509)

300

300

-

-

Dekking vanuit algemene reserve Tijdelijke sportvoorziening Jan Jansen Sporthal

600

-

-

-

Dekking reserve huisvesting statushouders i.v.m dekking Inhuur coördinator inburgering + inrichting applicatie (zaaknr. 1263053)

64

-

-

-

Dekking reserve financiële gevolgen Corona i.v.m. sociaal en mentaal welzijn (zaaknr. 1266141)

24

24

-

-

 Bijdrage lokaal sportakkoord 2020-2022 (zaaknr. 1017036)

30

-

-

-

Bijdrage SPUK LPA 2022/2023 (1257010)

30

30

-

-

Totaal programma 6 Collectieve voorzieningen

1.048

354

0

0

Programma 7 Individuele voorzieningen

Dekking reserve Sociaal Domein i.v.m. BUIG 2020 t.b.v. re-integratie (zaaknr. 1218169)

155

-

-

-

Dekking reserve Sociaal Domein i.v.m. Uitvoeringsbudget P6 en P8 (zaaknr.1222903)

70

-

-

-

Totaal programma 7 Individuele voorzieningen

225

0

0

0

Programma 8 Veiligheid en duurzaamheid

Bestemmingsreserve gevolgen Corona

81

-

-

-

Totaal programma 8 Veiligheid en duurzaamheid

81

0

0

0

Programma 9 Bestuur en dienstverlening

N.v.t.

Totaal programma 9 Bestuur en dienstverlening

0

0

0

0

Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen

Bijdrage algemene reserve i.v.m. voeding bestemmingsreserve afschrijvingslasten Herstructurering Katwijkerlaan (zaaknr.1230085)

2.089

-

-

-

Bijdrage algemene reserve i.v.m. voeding bestemmingsreserve afschrijvingslasten school De Regenboog

4.620

-

-

-

Bijdrage algemene reserve i.v.m. aanvulling bestemmingsreserve Cultuur

381

-

-

-

Onttrekking algemene reserve ter dekking van afdracht Vennootschapsbelasting

1.467

1.140

917

486

Onttrekking reserve bedrijfsvoering ter dekking van Strateeg implementatie Omgevingswet

33

-

-

-

Onttrekking reserve bedrijfsvoering ter dekking van Organisatie & ontwikkelbudget

120

80

80

80

Totaal programma 10 Algemene dekkingsmiddelen

8.710

1.220

997

566

Totaal Incidentele baten

17.181

6.481

4.994

2.687

Incidentele lasten

Programma 1 Ruimte en wonen

Storting algemene reserve winstuitname Pijnacker Zuid

2.681

2.552

1.214

1.472

Storting algemene reserve winstuitname Tuindershof

1.908

428

1.990

-

Storting voorziening nadelige complexen grondexploitaties

182

169

172

176

Uitgaven implementatie Omgevingswet

432

20

-

-

Storting algemene reserve, saldo Huisvesting statushouders

133

133

133

133

Totaal programma 1 Ruimte en wonen

5.336

3.302

3.509

1.781

Programma 2 Economie en glastuinbouw

Storting algemene reserve winstuitname Boezem Oost

1.116

482

462

473

Storting algemene reserve winstuitname Bedrijvenpark Heron

161

1.097

-

-

Totaal programma 2 Economie en glastuinbouw

1.277

1.579

462

473

Programma 3 Mobiliteit

N.v.t.

Totaal programma 3 Mobiliteit

0

0

0

0

Programma 4 Groen en recreatie

N.v.t.

Totaal programma 4 Groen en recreatie

0

0

0

0

Programma 5 Onderwijs

Tijdelijke huisvesting CBS Schatkaart (zaaknr. 1250790)

159

159

159

-

Storting bestemmingsreserve Tijdelijke huisvesting CBS Schatkaart

478

-

-

-

Totaal programma 5 Onderwijs

637

159

159

0

Programma 6 Collectieve voorzieningen

Tijdelijke sportvoorziening Jan Jansen Sporthal (zaaknr.1223509)

300

300

-

-

Storting bestemmingsreserve Tijdelijke sportvoorziening Jan Jansen Sporthal

600

-

-

-

Inhuur coördinator inburgering + inrichting applicatie (zaaknr. 1263053)

64

-

-

-

Uitgaven sociaal en mentaal welzijn (zaaknr. 1266141)

24

24

-

-

 Lokaal sportakkoord 2020-2022 (zaaknr. 1017036)

30

-

-

-

SPUK LPA 2022/2023 (1257010)

30

30

-

-

Totaal programma 6 Collectieve voorzieningen

1.048

354

0

0

Programma 7 Individuele voorzieningen

Saldo BUIG 2020 t.b.v. re-integratie (zaaknr. 1218169)

155

-

-

-

Uitvoeringsbudget P6 en P8 (zaaknr.1222903)

70

-

-

-

Totaal programma 7 Individuele voorzieningen

225

0

0

0

Programma 8 Veiligheid en duurzaamheid

N.v.t.

Totaal programma 8 Veiligheid en duurzaamheid

0

0

0

0

Programma 9 Bestuur en dienstverlening

N.v.t.

Totaal programma 9 Bestuur en dienstverlening

0

0

0

0

Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen

Vorming bestemmingsreserve afschrijvingslasten Herstructurering Katwijkerlaan (zaaknr.1230085)

2.089

-

-

-

Aanvulling bestemmingsreserve afschrijvingslasten school De Regenboog

4.620

-

-

-

Aanvulling bestemmingsreserve Cultuur

381

-

-

-

Afdracht Vennootschapsbelasting i.v.m. ondernemersactiviteit op de grondexploitaties

1.467

1.140

917

486

Budget i.v.m. inzet Strateeg implementatie Omgevingswet

33

-

-

-

Aanvulling Organisatie & ontwikkelbudget

120

80

80

80

Totaal programma 10 Algemene dekkingsmiddelen

8.710

1.220

997

566

Totaal Incidentele lasten

17.232

6.614

5.127

2.820

Op basis van de huidige begroting, kadernota, tussentijdse ontwikkelingen en de plannen voor de komende jaren, is de verwachting dat het begrotingssaldo 2022 eindigt met een structureel afgerond resultaat van € 2.925.000 voordelig. Het structureel en reëel begrotingsevenwicht wordt berekend door de totale lasten en de baten te verminderen met de incidentele lasten en baten. Het saldo dat over blijft moet op termijn positief zijn (de structurele baten zijn dan groter dan de structurele lasten).Hiermee voldoet de gemeente aan de vereisten van de toezichthouder.

Omschrijving (bedragen x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

Totaal resultaat

2.874

2.117

1.527

1.221

Saldo incidentele baten en lasten

52

133

133

133

Resultaat gecorrigeerd voor incidentele baten en lasten

2.925

2.250

1.660

1.354

Tabel structurele onttrekkingen en stortingen reserves

Omschrijving (bedragen x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

Programma

Structurele onttrekking ter dekking van de kapitaallasten

5.797

5.305

4.901

4.868

1,3,4,5,6 en 10

Totaal

5.797

5.305

4.901

4.868