Overzicht van baten en lasten

In dit hoofdstuk zijn diverse (verplichte) financiële overzichten ondergebracht. Deze overzichten geven naast de overzichten per programma inzicht in de exploitatie en de financiële positie. In verband met afronding op duizendtallen kunnen kleine afrondingsverschillen ontstaan (voor de onderstaande tabellen geldt dat een bedrag met een -/- teken een nadeel is).

Omschrijving
(bedragen x €1.000)

Rekening
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

01 Ruimte en wonen

-28.972

-26.664

-47.583

-30.788

-29.829

-15.358

02 Economie en glastuinbouw

-12.480

-7.638

-9.064

-6.034

-5.544

-3.395

03 Mobiliteit

-5.797

-6.159

-5.895

-6.407

-6.339

-6.413

04 Groen en recreatie

-4.157

-4.646

-4.681

-4.916

-4.937

-4.943

05 Onderwijs

-6.176

-5.889

-6.124

-6.424

-6.883

-7.168

06 Collectieve voorzieningen

-15.132

-13.865

-14.256

-14.659

-15.197

-15.372

07 Individuele voorzieningen

-28.176

-27.068

-27.356

-27.091

-27.091

-27.091

08 Veiligheid en duurzaamheid

-15.076

-16.391

-18.449

-18.539

-18.768

-18.894

09 Bestuur en dienstverlening

-4.794

-5.026

-4.779

-4.788

-4.769

-4.787

10 Algemene dekkingsmiddelen

-1.525

-6.544

-6.597

-8.739

-11.468

-14.418

Overhead

-11.032

-11.189

-12.468

-12.436

-12.189

-12.282

Bedrag onvoorzien

0

-190

-197

-197

-197

-197

Totaal lasten

-133.317

-131.271

-157.450

-141.019

-143.210

-130.317

Toevoegingen aan reserves

-20.572

-19.889

-6.052

-4.058

-11.346

-2.578

Totaal lasten incusief reserves

-153.888

-151.159

-163.501

-145.077

-154.557

-132.896

01 Ruimte en wonen

34.136

27.786

50.646

32.868

32.268

16.191

02 Economie en glastuinbouw

12.981

7.114

8.880

5.704

6.279

3.259

03 Mobiliteit

1.430

209

160

160

160

160

04 Groen en recreatie

846

488

342

342

342

342

05 Onderwijs

799

824

1.020

1.196

1.259

1.307

06 Collectieve voorzieningen

1.877

1.252

1.266

1.266

1.266

1.266

07 Individuele voorzieningen

9.121

7.640

7.340

7.342

7.363

7.361

08 Veiligheid en duurzaamheid

11.570

12.159

14.696

14.816

14.939

15.065

09 Bestuur en dienstverlening

1.029

1.138

917

917

917

917

10 Algemene dekkingsmiddelen

66.613

71.245

75.865

77.997

81.252

84.755

Totaal baten

140.403

129.855

161.132

142.608

146.045

130.624

Onttrekkingen aan reserves

18.230

21.357

2.667

2.845

8.887

2.661

Totaal baten incusief reserves

158.633

151.212

163.799

145.452

154.932

133.285

Saldo

4.745

52

297

375

376

389

Overzicht baten en lasten rekening 2018, begroting na wijziging 2019 en begroting 2020.

Programmaveld
(bedragen x €1.000)

Rekening
2018

Begroting na wijziging
2019

Begroting
2020

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

01 Ruimte en wonen

-28.972

34.136

5.164

-26.664

27.786

1.122

-47.583

50.646

3.063

02 Economie en glastuinbouw

-12.480

12.981

501

-7.638

7.114

-524

-9.064

8.880

-185

03 Mobiliteit

-5.797

1.430

-4.367

-6.159

209

-5.950

-5.895

160

-5.735

04 Groen en recreatie

-4.157

846

-3.310

-4.646

488

-4.158

-4.681

342

-4.339

05 Onderwijs

-6.176

799

-5.377

-5.889

824

-5.065

-6.124

1.020

-5.105

06 Collectieve voorzieningen

-15.132

1.877

-13.256

-13.635

1.252

-12.383

-14.146

1.266

-12.880

07 Individuele voorzieningen

-28.176

9.121

-19.054

-27.298

7.640

-19.659

-27.466

7.340

-20.126

08 Veiligheid en duurzaamheid

-15.076

11.570

-3.506

-16.391

12.159

-4.232

-18.449

14.696

-3.753

09 Bestuur en dienstverlening

-4.794

1.029

-3.765

-5.026

1.138

-3.888

-4.779

917

-3.862

Subtotaal programma's

-120.760

73.790

-46.970

-113.347

58.610

-54.736

-138.188

85.266

-52.922

10 Algemene dekkingsmiddelen

-1.525

66.613

65.089

-6.544

71.245

64.701

-6.597

75.865

69.268

Overhead

-11.032

0

-11.032

-11.189

0

-11.189

-12.468

0

-12.468

Bedrag onvoorzien

0

0

0

-190

0

-190

-197

0

-197

10 Algemene dekkingsmiddelen, overhead en onvoorzien

-12.556

66.613

54.057

-17.924

71.245

53.321

-19.262

75.865

56.604

Totaal saldo van lasten en baten

-133.317

140.403

7.087

-131.271

129.855

-1.415

-157.450

161.132

3.682

Mutatie reserves

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

01 Ruimte en wonen

-3.182

787

-2.395

-2.144

920

-1.223

-4.416

555

-3.861

02 Economie en glastuinbouw

-870

0

-870

-281

0

-281

-628

1

-627

03 Mobiliteit

-2.453

1.530

-923

-25

112

86

0

57

57

04 Groen en recreatie

-594

577

-17

-262

432

170

0

136

136

05 Onderwijs

0

288

288

0

288

288

0

458

458

06 Collectieve voorzieningen

-984

1.411

427

0

296

296

0

277

277

07 Individuele voorzieningen

0

778

778

0

225

225

0

0

0

08 Veiligheid en duurzaamheid

-108

440

333

-608

950

343

-108

258

150

Subtotaal programma's

-8.190

5.810

-2.379

-3.320

3.224

-96

-5.152

1.743

-3.409

10 Algemene dekkingsmiddelen

-12.382

11.879

-503

-16.569

17.399

830

-900

100

-800

Overhead

0

540

540

0

734

734

0

824

824

10 Algemene dekkingsmiddelen, overhead en onvoorzien

-12.382

12.419

37

-16.569

18.133

1.564

-900

924

24

Mutatie reserves

-20.572

18.230

-2.342

-19.889

21.357

1.468

-6.052

2.667

-3.385

Resultaat

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

01 Ruimte en wonen

-32.154

34.923

2.769

-28.808

28.706

-101

-51.999

51.201

-798

02 Economie en glastuinbouw

-13.350

12.981

-369

-7.919

7.114

-805

-9.692

8.880

-812

03 Mobiliteit

-8.250

2.960

-5.290

-6.184

321

-5.863

-5.895

217

-5.678

04 Groen en recreatie

-4.750

1.423

-3.327

-4.908

920

-3.988

-4.681

478

-4.203

05 Onderwijs

-6.176

1.087

-5.090

-5.889

1.112

-4.777

-6.124

1.478

-4.646

06 Collectieve voorzieningen

-16.116

3.288

-12.829

-13.635

1.549

-12.087

-14.146

1.544

-12.603

07 Individuele voorzieningen

-28.176

9.899

-18.277

-27.298

7.865

-19.434

-27.466

7.340

-20.126

08 Veiligheid en duurzaamheid

-15.184

12.010

-3.173

-16.998

13.109

-3.889

-18.557

14.954

-3.603

09 Bestuur en dienstverlening

-4.794

1.029

-3.765

-5.026

1.138

-3.888

-4.779

917

-3.862

Subtotaal programma's

-128.950

79.600

-49.350

-116.667

61.834

-54.833

-143.340

87.009

-56.331

10 Algemene dekkingsmiddelen

-24.938

79.033

54.094

-34.493

89.378

54.885

-20.162

76.790

56.628

10 Algemene dekkingsmiddelen, overhead en onvoorzien

-24.938

79.033

54.094

-34.493

89.378

54.885

-20.162

76.790

56.628

Resultaat

-153.888

158.633

4.745

-151.159

151.212

52

-163.501

163.799

297

Begrotingsverschil 2019-2020

Onderstaand wordt per programma het bruto verschil van baten en lasten tussen de begroting na wijziging 2019 en de primaire begroting 2020 weergegeven. Het totaalverschil bedraagt € 247.000. (Voor de onderstaande tabellen geldt dat een bedrag met een -/- teken een nadeel is).

Programmaveld
(bedragen x €1.000)

Begroting na wijziging
2019

Begroting
2020

Verschil

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

01 Ruimte en wonen

-26.664

27.786

1.122

-47.583

50.646

3.063

-20.919

22.860

1.940

02 Economie en glastuinbouw

-7.638

7.114

-524

-9.064

8.880

-185

-1.426

1.766

340

03 Mobiliteit

-6.159

209

-5.950

-5.895

160

-5.735

264

-50

215

04 Groen en recreatie

-4.646

488

-4.158

-4.681

342

-4.339

-35

-146

-181

05 Onderwijs

-5.889

824

-5.065

-6.124

1.020

-5.105

-235

196

-40

06 Collectieve voorzieningen

-13.635

1.252

-12.383

-14.146

1.266

-12.880

-511

14

-497

07 Individuele voorzieningen

-27.298

7.640

-19.659

-27.466

7.340

-20.126

-168

-299

-467

08 Veiligheid en duurzaamheid

-16.391

12.159

-4.232

-18.449

14.696

-3.753

-2.059

2.537

479

09 Bestuur en dienstverlening

-5.026

1.138

-3.888

-4.779

917

-3.862

248

-221

27

Subtotaal programma's

-113.347

58.610

-54.736

-138.188

85.266

-52.922

-24.841

26.656

1.815

10 Algemene dekkingsmiddelen

-6.544

71.245

64.701

-6.597

75.865

69.268

-53

4.621

4.568

Overhead

-11.189

0

-11.189

-12.468

0

-12.468

-1.279

0

-1.279

Bedrag onvoorzien

-190

0

-190

-197

0

-197

-6

0

-6

10 Algemene dekkingsmiddelen, overhead en onvoorzien

-17.924

71.245

53.321

-19.262

75.865

56.604

-1.338

4.621

3.283

Mutatie reserves

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

01 Ruimte en wonen

-2.144

920

-1.223

-4.416

555

-3.861

-2.272

-365

-2.638

02 Economie en glastuinbouw

-281

0

-281

-628

1

-627

-347

0

-347

03 Mobiliteit

-25

112

86

0

57

57

25

-54

-29

04 Groen en recreatie

-262

432

170

0

136

136

262

-296

-34

05 Onderwijs

0

288

288

0

458

458

0

170

170

06 Collectieve voorzieningen

0

296

296

0

277

277

0

-19

-19

07 Individuele voorzieningen

0

225

225

0

0

0

0

-225

-225

08 Veiligheid en duurzaamheid

-608

950

343

-108

258

150

500

-692

-192

Subtotaal programma's

-3.320

3.224

-96

-5.152

1.743

-3.409

-1.832

-1.481

-3.313

10 Algemene dekkingsmiddelen

-16.569

17.399

830

-900

100

-800

15.669

-17.299

-1.630

Overhead

0

734

734

0

824

824

0

90

90

10 Algemene dekkingsmiddelen, overhead en onvoorzien

-16.569

18.133

1.564

-900

924

24

15.669

-17.209

-1.540

Resultaat

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

01 Ruimte en wonen

-28.808

28.706

-101

-51.999

51.201

-798

-23.192

22.494

-697

02 Economie en glastuinbouw

-7.919

7.114

-805

-9.692

8.880

-812

-1.773

1.766

-7

03 Mobiliteit

-6.184

321

-5.863

-5.895

217

-5.678

289

-104

185

04 Groen en recreatie

-4.908

920

-3.988

-4.681

478

-4.203

227

-442

-215

05 Onderwijs

-5.889

1.112

-4.777

-6.124

1.478

-4.646

-235

366

131

06 Collectieve voorzieningen

-13.635

1.549

-12.087

-14.146

1.544

-12.603

-511

-5

-516

07 Individuele voorzieningen

-27.298

7.865

-19.434

-27.466

7.340

-20.126

-168

-524

-692

08 Veiligheid en duurzaamheid

-16.998

13.109

-3.889

-18.557

14.954

-3.603

-1.559

1.845

287

09 Bestuur en dienstverlening

-5.026

1.138

-3.888

-4.779

917

-3.862

248

-221

27

Subtotaal programma's

-116.667

61.834

-54.833

-143.340

87.009

-56.331

-26.673

25.175

-1.498

10 Algemene dekkingsmiddelen

-34.493

89.378

54.885

-20.162

76.790

56.628

14.331

-12.588

1.743

10 Algemene dekkingsmiddelen, overhead en onvoorzien

-34.493

89.378

54.885

-20.162

76.790

56.628

14.331

-12.588

1.743

Resultaat

-151.159

151.212

52

-163.501

163.799

297

-12.342

12.587

245

De analyse op de verschillen tussen de begroting 2019 en 2020 per programma is als volgt:

Programma
(bedragen x € 1000)

Lasten

Baten

Saldo

1) Ruimte en wonen

Ruimtelijke ordening

Meer interne uren (€ 304.000) en externe uren (€ 66.000) geraamd en tevens hogere inkomsten voor de leges nieuwbouw

-370

66

-304

Aan de hand van het implementatieplan Omgevingswet is tot 2019 meerjarig budget beschikbaar gesteld om klaar te zijn voor de beleidsmatige kant van de nieuwe Omgevingswet.

73

73

Voor het product Bestemmingsplannen wordt meer gebruik gemaakt van de onderzoek derden vanwege specifieke eisen.

-44

-44

Grondexploitatie

Aanpassen van de hoogte van de inkomsten en uitgaven van de grondexploitaties op basis van de actualisatie per 01/07/2019 (zie ook de paragraaf Grondbeleid). Voor de begroting is dit vrijwel budgetneutraal omdat eenzelfde bedrag wordt gemuteerd in de algemene reserve. Een uitgebreide toelichting is opgenomen in de paragraaf Grondbeleid.

-20.445

22.918

2.473

Op het product Strategisch vastgoed zijn geen grondverkopen (€ 243.000) begroot en geen huren (€ 34.000) meer begroot aangezien het verhuurde in 2019 is verkocht.

-31

-277

-308

Op het product Grondzaken is in de realisatie 2018 en 2019 structureel een deel van het budget niet uitgegeven.

112

112

Wonen en Bouwen

De lasten en baten op bouwleges zijn bijgesteld naar de verwachte personele inzet en de aangepaste woningbouwprognose.

-304

145

-159

In 2019 wordt de voorbereiding gebiedsvisie Hart van Nootdorp gerealiseerd, deze kosten worden ten laste van de reserve gebracht en zijn daarmee budgetneutraal.

217

217

Aan het beheer van de huisvesting van de statushouders worden meer uren maar minder kosten besteed. De opbrengst huur is toegenomen.

-31

7

-24

Overig

-76

-50

-126

Mutaties reserves

Aanpassen van de hoogte van de inkomsten en uitgaven van de grondexploitaties op basis van de actualisatie per 01/07/2019 (zie ook de paragraaf Grondbeleid). Voor de begroting is dit vrijwel budgetneutraal omdat eenzelfde bedrag wordt gemuteerd in de algemene reserve. Een uitgebreide toelichting is opgenomen in de paragraaf Grondbeleid.

-2.293

-97

-2.390

In 2019 wordt de voorbereiding gebiedsvisie Hart van Nootdorp gerealiseerd, deze kosten worden ten laste van de reserve gebracht en zijn daarmee budgetneutraal.

-217

-217

Saldo

-23.192

22.495

-697

Programma
bedragen x € 1000)

Lasten

Baten

Saldo

2) Economie en glastuinbouw

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Aanpassen van de hoogte van de inkomsten en uitgaven van de grondexploitaties op basis van de actualisatie per 01/07/2019 (zie ook de paragraaf Grondbeleid). Voor de begroting is dit vrijwel budgetneutraal omdat eenzelfde bedrag wordt gemuteerd in de algemene reserve. Een uitgebreide toelichting is opgenomen in de paragraaf Grondbeleid.

-1.367

1.714

347

Bedrijvenloket en Bedrijfsregelingen

Meer interne uren

-46

-46

Hogere opbrengst toeristenbelasting als gevolg van toename van het aantal hotelkamers.

51

51

Overig

-13

1

-12

Mutaties reserves

Aanpassen van de hoogte van de inkomsten en uitgaven van de grondexploitaties op basis van de actualisatie per 01/07/2019 (zie ook de paragraaf Grondbeleid). Voor de begroting is dit vrijwel budgetneutraal omdat eenzelfde bedrag wordt gemuteerd in de algemene reserve. Een uitgebreide toelichting is opgenomen in de paragraaf Grondbeleid.

-347

-347

Saldo

-1.773

1.766

-7

Programma
b
edragen x € 1000)

Lasten

Baten

Saldo

3) Mobiliteit

Verkeer en wegen

Eenmalige extra inkomsten 2019 als gevolg van degeneratielasten nutsbedrijven door aanleg glasvezel.

-50

-50

Prijs- en volumeindexatie budget straatreiniging

-15

-15

De hogere lasten zijn het gevolg van kapitaallasten van nieuw aangelegde bruggen

-74

-74

Minder uren geraamd.

80

80

Bij het actualiseren van het beheerplan ‘’openbare verlichting’ zijn de vernieuwde BBV-voorschriften toegepast. Hierdoor is de storting in de voorziening vanaf 2020 vervallen. Dit levert een voordeel op van € 296.000. De komende jaren zullen hiervoor kapitaallasten in de plaats komen.

296

296

Hogere lasten door kapitaallasten verkeersregelinstallaties

-16

-16

Overig

-7

-7

Mutaties reserves

Bijdrage uit bestemmingsreserve t.b.v. kapitaallasten investering Komkommerweg

30

30

Eenmalige bijdrage 2019 via resultaatbestemming t.b.v. verplaatsing trafo Emerald

-59

-59

Eenmalige bijdrage 2019 van algemene reserve in bestemmingsreserve ‘centrum Pijnacker’

25

-25

Saldo

289

-104

185

Programma
bedragen x € 1000)

Lasten

Baten

Saldo

4) Groen & recreatie

Openbaar groen en (openlucht)recreatie

Begrote lasten en baten in 2019 ten behoeve van samenwerkingsverbanden netwerk gezond water en CoP klimaat zuidelijke randstad.

147

-147

-

Uren eigen personeel

-71

-71

Hogere kapitaallasten als gevolg van investeringen uit het beheerplan groen speelvoorzieningen.

-58

-58

Hogere kapitaallasten als gevolg van investeringen uit het Waterklimaatplan

-10

-10

Hogere exploitatielasten onderhoud speelplaatsen als gevolg van nieuw budget voor kleine investeringen (gevolg van nieuwe BBV-voorschriften)

-30

-30

Mutatie reserves

Lagere baten als gevolg van een eenmalige bijdrage uit de bestemmingsreserve ‘Ruyven Noord’ in 2018.

-50

-50

Hogere baten door een onttrekking vanaf 2020 uit de bestemmingsreserve ‘Ruyven Noord’ ter dekking van kapitaallasten

16

16

Lagere lasten en baten als gevolg van een eenmalige storting in 2019 in bestemmingsreserve 'verbinding Groenzoom-Balijbos'.

262

-262

0

Overig

-13

1

-12

Saldo

227

-442

-215

Programma
(bedragen x € 1000)

Lasten

Baten

Saldo

5) Onderwijs

Onderwijshuisvesting

Hogere kapitaallasten onderwijshuisvesting door uitbreiding Keizerskroon

-45

-45

Hoger eenmalig budget onderwijshuisvesting door aanvragen voor sloopkosten Mariaschool en bouwrijp maken van grond t.b.v. de nieuw te bouwen school Kraaienest.

-72

-72

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Meer uren

-26

-26

Lokaal onderwijsbeleid hogere budget door prijsindexatie (+ 20.000) en uren (+15)

-20

-20

Meer uren RMC., 2019 was per abuis te laat begroot

-104

-104

Verlaging budget schoolmaatschappelijk werk i.v.m. in dienst name medewerkers kernteams.

181

181

De hogere lasten zijn het gevolg van versnelde afschrijving van de boekwaarde van het pand waarin de Klauterbeer is gehuisvest. De hogere baten ontstaan uit hogere verhuuropbrengsten als gevolg van nieuw op te leveren lokalen kinderopvang.

-137

196

59

Hogere lasten door indexering budgetten leerlingenvervoer en lokaal onderwijsbeleid.

-28

-28

Mutaties reserves

De hoger baten worden veroorzaakt door een eenmalige bijdrage vanuit de algemene reserve voor versnelde afwaardering van de boekwaarde van de panden Regenboog en Klauterbeer in verband realisatie nieuwbouw

170

170

Overig

16

16

Saldo

-235

366

131

Programma
bedragen x € 1000)

Lasten

Baten

Saldo

6) Collectieve voorzieningen

Sportaccommodaties

Hogere lasten worden veroorzaak door nieuwe kapitaallasten als gevolg van investeringen in binnen- en buitensport.

-212

-212

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

De lagere baten worden veroorzaakt door nieuwe exploitatieovereenkomst met CulturA & Zo. Hierdoor zijn de huuropbrengsten met € 40.000 verlaagd. Daar staat tegenover dat de lasten met € 43.000 zijn afgenomen. De lasten voor welzijnsactiviteiten zijn € 35.000 lager doordat in 2019 eenmalig budget beschikbaar was voor mantelzorg. De lasten voor culturele activiteiten zijn toegenomen met € 100.000 als gevolg van de nieuwe subsidie overeenkomst met CulturA & Zo.

-27

-40

-67

Musea

0

De lasten voor musea zijn lager doordat in 2019 eenmalig een bijdrage uit de bestemmingsreserve 'cultuur' is gedoteerd.

52

52

Media

0

Indexering van de jaarlijkse subsidie aan bibliotheek Oostland.

-25

-25

Samenkracht en burgerparticipatie

Met ingang van half 2019 zijn de externe medewerkers van de kernteams in dienst getreden bij de gemeente waardoor het aantal interne uren aanzienlijk is toegenomen. Deze hogere kosten worden gecompenseerd door lagere kosten voor het taakveld Wijkteams.

-1.021

-1.021

Wijkteams

Lagere lasten externe medewerkers en hogere lasten vanuit de zorgaanbieders

760

760

Volksgezondheid

Indexering van bestaande subsidierelaties met GGD Haaglanden en Stichting Jeugdgezondheidszorg.

-56

-56

Mutaties reserves

0

Lagere baten worden veroorzaakt door een eenmalige bijdrage in 2019 uit de bestemmingsreserve 'cultuur' (-€ 89.000) en een bijdrage uit de algemene reserve voor een volledig jaar exploitatie van Culura & Zo in plaats van een half jaar (+€ 70.000).

-19

-19

Overig

18

54

72

Saldo

-511

-5

-516

Programma
(bedragen x € 1000)

Lasten

Baten

Saldo

7) Individuele voorzieningen

Inkomensregelingen

Voor de uitvoering van de WWB staat tegenover eenmalige uitgaven ook een eenmalige bate.

-70

49

-21

De verwachte toestroom op de BBZ kredieten is niet gerealiseerd, zodat deze in 2020 worden bijgesteld.

78

-72

6

Uren eigen personeel

59

59

Begeleide participatie

Zoals in het rapport naar de wijze van voortzetting van de sociale werkvoorziening door de gemeente en bureau Nautus is opgenomen, wordt de komende jaren een stijging van de kosten verwacht. Dit is terug te zien in het bijbehorende budget. In 2019 wordt nog een bijdrage vanuit de gemeente Delft ontvangen voor 2 SE (standaard eenheden).

-23

-50

-73

Uren eigen personeel

53

53

Arbeidsparticipatie

In 2019 is over de periode 2014-2016 een eenmalige ESF subsidie ontvangen.

-101

-101

Als gevolg van het moeilijker plaatsen van cliënten nemen en de kosten en de inzet van het aantal uren van het eigen personeel toe.

-261

-261

IN 2019 was extra budget toegekend voor de uitvoer van het plan van aanpak statushouders

335

335

Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

Als gevolg van een lagere eigen bijdrage (€ 17,50 per maand) nemen het aantal aanvragen toe. Ook de kosten die in rekening worden gebracht door de aanbieders nemen toe.

-189

-189

Uren eigen personeel

-3

-3

Maatwerkdienstverlening 18+

Er vindt een verschuiving plaats van zowel externe kosten als inzet eigen personeel van dit taakveld naar het taakveld Maatwerkdienstverlening 18-.

469

469

Maatwerkdienstverlening 18-

Voor 2019 en verder wordt rekening gehouden met een kostentoename op het Regionale Arrangement voor Jeugdhulp zoals dat via Inkoopbureau H10 wordt afgenomen. Samen met het Inkoopbureau H10 is een prognose gemaakt van de verwachte kostenstijging.

-1.394

-1.394

Uren eigen personeel

17

17

Maatwerk geëscaleerde zorg 18-

Er vindt een verschuiving plaats van zowel externe kosten als inzet eigen personeel van dit taakveld naar het taakveld Maatwerkdienstverlening 18-.

615

615

Uren eigen personeel

17

17

Overig

129

-125

4

Mutaties reserves

In 2019 waren onttrekkingen begroot voor extra inzet op de (begeleide) arbeidsparticipatie vanuit de reserve Decentralisaties € 100.000 en € 125.000 vanuit de reserve Plan van aanpak statushouders.

-225

-225

Saldo

-168

-524

-692

Programma
(bedragen x € 1000)

Lasten

Baten

Saldo

8) Veiligheid en duurzaamheid

Crisisbeheersing en brandweer

Hogere lasten door indexering van het budget voor de Veiligheidsregio Haaglanden (-€ 58.000) en een hogere bijdrage in de FLO-regeling (-€ 8.000).

-67

-67

Openbare orde en veiligheid

Door formatieuitbreiding handhaving en toezicht worden meer uren begroot.

-200

-200

Riolering

De begroting van de de samwerkingsregeling gemalendienst NAD is vanaf 2020 voor het eerst in de begroting opgenomen

-1453

1453

0

Hogere lasten op het taakveld riolering als gevolg van de samenwerking gemalendienst. Binnen het concern ontstaat echter een voordeel op de overhead.

-76

-76

De opbrengsten rioolheffing stijgen door areaaluitbreiding

216

216

De baten en lasten van de samenwerkingsregeling 'Netwerk Afvalwaterketen Delfland' worden alleen in het lopend jaar (2019) begroot

325

-325

0

Hogere storting in de egalisatievoorziening riolering voor kostendekkendheid

-86

-86

Afval

Uren eigen personeel

-20

-20

Op basis van de dienstverleningsovereenkomst 2019 zijn de lasten en baten geactualiseerd

-1009

-171

-1180

Lagere lasten doordat in 2019 nog een storting in de egaliastie werd verwacht

312

312

De opbrengsten afvalstoffenheffing zijn verhoogd tot volledige kostendekkendheid.

1340

1340

Milieubeheer

Eenmalig budget in 2019 beschikbaar voor uitvoering van maatregelen naar aanleiding van de geluidskaart.

100

100

In 2019 is er vanuit de bestemmingreserve 'energieneutrale gemeente' en het jaarrekeningrsultaat 2018 eenmalig extra budget beschikbaar gesteld.

175

175

Verhoging van het budget voor de bijdrage aan de omgevingsdienst Haaglanden (ODH) met prijs- en areaalindexatie

-33

-33

Uren eigen personeel

-30

-30

Overig

3

24

27

Mutaties reserves

0

In 2019 is eenmalig een bijdrage van € 425.000 uit de algemene reserve gedaan aan het taakveld afval.

-425

-425

Lagere lasten doordat in 2019 een eenmalige storting van € 500.000 in de bestemmingsreserve 'energieneutrale gemeente' is gedaan. En lagere baten omdat ten opzichte van 2019 er
€ 175.000 minder bijdrage vanuit de bestemmingsreserve 'energieneutrale gemeente' wordt gedaan aan duurzaamheidsbeleid en € 100.000 minder aan geluid (geluidskaart).

500

-275

225

De bijdrage voor FLO is in 2020 hoger, dit wordt gedekt uit de bestemmingsreserve.

8

8

Saldo

-1.559

1.845

287

Programma
(bedragen x € 1000)

Lasten

Baten

Saldo

9) Bestuur & dienstverlening

Bestuur

In 2019 is als gevolg van de liquidatie van Stadsgewest Haaglanden een bedrag begroot van € 222.657 en is daarmee een incidentele bate.

-222

-222

overig

10

1

11

Burgerzaken

Meer uren geraamd.

-95

-95

Begrote inhuur derden in 2019 op de bevolkingsadministratie.

268

268

In de begroting 2019 zijn extra kosten begroot voor de organisatie van 2 verkiezen

65

65

Saldo

248

-221

27

Programma
(bedragen x € 1000)

Lasten

Baten

Saldo

10) Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Overhead

Het deel van de overhead dat ten laste van de exploitatie wordt gebracht is hoger als gevolg van een hogere volume van de overhead en een lagere toedeling van overhead aan de grondexploitatie.

-1.163

-1.163

Treasury

In 2020 betaalt de gemeente € 567.000 minder aan rentelasten op de langlopende leningen en ontvangt de gemeente hogere inkomsten op uitgezette langlopende leningen.

-4

695

691

OZB Woningen en Niet Woningen, Parkeerbelasting, Belasting overig

Per saldo hogere opbrengsten OZB woningen, OZB niet-woningen enz. Zie de paragraaf Lokale heffingen voor een uitgebreide toelichting.

Inzet van bestede uren is hoger.

-90

379

289

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Hogere algemene uitkering. In het onderdeel Algemene dekkingsmiddelen is een uitbreide toelichting opgenomen over de algemene uitkering.

-1

3.547

3.546

Overige baten en lasten

Saldo kostenplaatsen, mutatie stelpost areaal en prijsindex

-136

-136

Overige mutaties

56

56

Mutaties reserves

Overige mutaties

69

-168

-99

In 2020 is € 800.000 toegevoegd aan de reserve Algemene uitkering.

-800

-800

Met ingang van 2020 wordt jaarlijks € 100.000 onttrokken aan de Algemene reserve en toegevoegd aan de reserve Vennootschapsbelasting.

100

100

Met ingang van 2020 wordt jaarlijks € 100.000 toegevoegd aan de reserve Vennootschapsbelasting.

-100

-100

In 2019 zijn ten laste van de Algemene reserve andere reserves (onder andere voor de te bouwen scholen) geopend.

16.500

-17.141

-641

Saldo

14.331

-12.588

1.743

Totaal saldo

-12.342

12.587

245

Overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten per programma

Baten/lasten
(bedragen x € 1.000)

2020

2021

2022

2023

Incidentele baten

1. Ruimte en wonen

Winstuitname Pijnacker Zuid

3.439

2.408

2.338

1.274

Winstuitname Tuindershof

847

845

1.254

716

2. Economie en glasbouw

Winstuitname Heron

364

232

897

0

Winstuitname Boezem-Oost

264

233

229

248

5. Onderwijs

Onttrekking Algemene reserve inzake afwaardering activa

356

0

0

0

Onttrekking Algemene reserve inzake vorming reserve afschrijving

0

0

3.900

0

6. Collectieve voorzieningen

Onttrekking Algemene reserve tbv exploitatie St. Cultura & Zo

140

140

0

0

Totaal incidentele baten

5.410

3.858

8.618

2.238

Incidentele lasten

1. Ruimte en wonen

Toevoeging aan algemene reserve winstuitnamen

-4.286

-3.253

-3.592

-1.990

Eenmalige hogere uitgave PIT/Structuurvisie

-50

0

0

0

2. Economie en glastuinbouw

Toevoeging aan algemene reserve winstuitnamen

-628

-465

-1.126

-248

3. Mobiliteit

Eenmalige hogere uitgave taakveld “Openbaar vervoer”

-30

0

0

0

5. Onderwijs

Extra afschrijving ten behoeve van IKC

-356

0

0

0

Vorming reserve Afschrijving IKC Regenboogschool

0

0

-3.900

0

7. Individuele voorzieningen

Verlenging budget re-integratietrajecten

-225

0

0

0

Totaal Incidentele lasten

-5.575

-3.718

-8.618

-2.238

Saldo incidentele baten en lasten

165

-140

0

0

Totaal resultaat

297

375

376

389

Saldo gecorrigeerd voor incidentele baten en lasten

462

235

376

389

Rekening houdend met het begrotingsresultaat van de meerjarenbegroting zijn alle begrotingsjaren materieel sluitend.

Overzicht van de beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

Programma (bedragen x 1.000)

2020

2021

Storting

Onttrekking

Saldo

Storting

Onttrekking

Saldo

Ruimte en wonen

9002 Algemene reserve

4.416

-555

3.861

3.386

-558

2.828

Subtotaal

4.416

-555

3.861

3.386

-558

2.828

Economie en glastuinbouw

9002 Algemene reserve

628

-1

627

465

0

465

Subtotaal

628

-1

627

465

0

465

Mobiliteit

9227 Best.res.Komkommerweg

0

-30

-30

0

-30

-30

9230 Best.res.FES Oostelijke Randweg

0

0

0

0

-176

-176

9233 Best.res.ISV Pijnacker Noord

0

-27

-27

0

-27

-27

Subtotaal

0

-57

-57

0

-233

-233

Groen en recreatie

9232 Bestemmingsreserve Ruijven Zuid Polder

0

-16

-16

0

-16

-16

9244 Groenzoom beheer & onderhoud

0

-120

-120

0

-120

-120

Subtotaal

0

-136

-136

0

-136

-136

Onderwijs

9002 Algemene reserve

0

-166

-166

0

0

0

9210 Bestemmingsreserve uitbreiding Stanislas

0

-260

-260

0

-260

-260

9243 Best.reserve Kaplasten renovatie scholen P-Noord

0

-28

-28

0

-28

-28

9264 Reserve schoollokaties Ackerswouden en Keijzershof

0

-5

-5

0

-168

-168

9268 Best.res.kap.lasten schoollokatie De Regenboog

0

0

0

0

0

0

Subtotaal

0

-458

-458

0

-456

-456

Collectieve voorzieningen

9002 Algemene reserve

0

-140

-140

0

-140

-140

9206 Bestemmingsreserve de Groene Wijdte

0

-133

-133

0

-133

-133

9243 Best.reserve Kaplasten renovatie scholen P-Noord

0

-4

-4

0

-4

-4

9264 Reserve schoollokaties Ackerswouden en Keijzershof

0

0

0

0

0

0

Subtotaal

0

-277

-277

0

-277

-277

Veiligheid en duurzaamheid

9240 Bestemmingsreserve FLO Brandweer

108

-58

50

108

-96

11

9248 Best.res. werkbudget energieneutrale gemeente

0

-200

-200

0

-100

-100

Subtotaal

108

-258

-150

108

-196

-89

Algemene dekkingsmiddelen

9002 Algemene reserve

0

-290

-290

0

-400

-400

9107 Bestemmingsreserve bedrijfsvoering

0

-100

-100

0

-100

-100

9201 Bestemmingsreserve gemeentelijke huisvesting

0

-393

-393

0

-393

-393

9223 Best.res.kap.lasten uitvoeringsplan 2008-2011

0

-79

-79

0

-51

-51

9248 Best.res. werkbudget energieneutrale gemeente

0

-20

-20

0

0

0

9258 Bestemmingsreserve Modernisering gemeentekantoor

0

-42

-42

0

-42

-42

9268 Best.res.kap.lasten schoollokatie De Regenboog

0

0

0

0

0

0

9269 Best.res. Algemene uitkering oude jaren

800

0

800

0

0

0

9272 Reserve VpB

100

0

100

100

0

100

Subtotaal

900

-924

-24

100

-987

-887

Totaal

6.052

-2.667

3.385

4.058

-2.845

1.214

Programma (bedragen x 1.000)

2022

2023

Storting

Onttrekking

Saldo

Storting

Onttrekking

Saldo

Ruimte en wonen

9002 Algemene reserve

3.725

-539

3.186

2.123

-542

1.581

Subtotaal

3.725

-539

3.186

2.123

-542

1.581

Economie en glastuinbouw

9002 Algemene reserve

1.125

0

1.125

248

0

248

Subtotaal

1.125

0

1.125

248

0

248

Mobiliteit

9227 Best.res.Komkommerweg

0

-30

-30

0

-30

-30

9230 Best.res.FES Oostelijke Randweg

0

-176

-176

0

-176

-176

9233 Best.res.ISV Pijnacker Noord

0

-27

-27

0

-27

-27

Subtotaal

0

-233

-233

0

-233

-233

Groen en recreatie

9232 Bestemmingsreserve Ruijven Zuid Polder

0

-16

-16

0

-16

-16

9244 Groenzoom beheer & onderhoud

0

-120

-120

0

-120

-120

Subtotaal

0

-136

-136

0

-136

-136

Onderwijs

9002 Algemene reserve

0

-2.389

-2.389

0

0

0

9210 Bestemmingsreserve uitbreiding Stanislas

2.389

-260

2.129

0

-363

-363

9243 Best.reserve Kaplasten renovatie scholen P-Noord

0

-28

-28

0

-28

-28

9264 Reserve schoollokaties Ackerswouden en Keijzershof

0

-139

-139

0

-139

-139

9268 Best.res.kap.lasten schoollokatie De Regenboog

0

-194

-194

0

-194

-194

Subtotaal

2.389

-3.009

-620

0

-724

-724

Collectieve voorzieningen

9002 Algemene reserve

0

0

0

0

0

0

9206 Bestemmingsreserve de Groene Wijdte

0

-133

-133

0

-122

-122

9243 Best.reserve Kaplasten renovatie scholen P-Noord

0

-4

-4

0

-4

-4

9264 Reserve schoollokaties Ackerswouden en Keijzershof

0

-32

-32

0

-32

-32

Subtotaal

0

-170

-170

0

-159

-159

Veiligheid en duurzaamheid

9240 Bestemmingsreserve FLO Brandweer

108

-332

-225

108

-332

-225

9248 Best.res. werkbudget energieneutrale gemeente

0

0

0

0

0

0

Subtotaal

108

-332

-225

108

-332

-225

Algemene dekkingsmiddelen

9002 Algemene reserve

0

-4.000

-4.000

0

-100

-100

9107 Bestemmingsreserve bedrijfsvoering

0

0

0

0

0

0

9201 Bestemmingsreserve gemeentelijke huisvesting

0

-393

-393

0

-393

-393

9223 Best.res.kap.lasten uitvoeringsplan 2008-2011

0

-32

-32

0

0

0

9248 Best.res. werkbudget energieneutrale gemeente

0

0

0

0

0

0

9258 Bestemmingsreserve Modernisering gemeentekantoor

0

-42

-42

0

-42

-42

9268 Best.res.kap.lasten schoollokatie De Regenboog

3.900

0

3.900

0

0

0

9269 Best.res. Algemene uitkering oude jaren

0

0

0

0

0

0

9272 Reserve VpB

100

0

100

100

0

100

Subtotaal

4.000

-4.468

-468

100

-536

-436

Totaal

11.346

-8.887

2.460

2.578

-2.661

-83

Gespecificeerd verloop van de reserves

2020

2021

Programma:
(bedragen x €1.000)

Storting

Onttrekking

Saldo

Storting

Onttrekking

Saldo

01 Ruimte en wonen

9002 Algemene reserve

4.416

-555

3.861

3.386

-558

2.828

Subtotaal

4.416

-555

3.861

3.386

-558

2.828

02 Economie en glastuinbouw

9002 Algemene reserve

628

-1

627

465

0

465

Subtotaal

628

-1

627

465

0

465

03 Mobiliteit

9227 Best.res.Komkommerweg

0

-30

-30

0

-30

-30

9230 Best.res.FES Oostelijke Randweg

0

0

0

0

-176

-176

9233 Best.res.ISV Pijnacker Noord

0

-27

-27

0

-27

-27

Subtotaal

0

-57

-57

0

-233

-233

04 Groen en recreatie

9232 Bestemmingsreserve Ruijven Zuid Polder

0

-16

-16

0

-16

-16

9244 Groenzoom beheer & onderhoud

0

-120

-120

0

-120

-120

Subtotaal

0

-136

-136

0

-136

-136

05 Onderwijs

9002 Algemene reserve

0

-166

-166

0

0

0

9210 Bestemmingsreserve uitbreiding Stanislas

0

-260

-260

0

-260

-260

9243 Best.reserve Kaplasten renovatie scholen P-Noord

0

-28

-28

0

-28

-28

9264 Reserve schoollokaties Ackerswouden en Keijzershof

0

-5

-5

0

-168

-168

9268 Best.res.kap.lasten schoollokatie De Regenboog

0

0

0

0

0

0

Subtotaal

0

-458

-458

0

-456

-456

06 Collectieve voorzieningen

9002 Algemene reserve

0

-140

-140

0

-140

-140

9206 Bestemmingsreserve de Groene Wijdte

0

-133

-133

0

-133

-133

9243 Best.reserve Kaplasten renovatie scholen P-Noord

0

-4

-4

0

-4

-4

9264 Reserve schoollokaties Ackerswouden en Keijzershof

0

0

0

0

0

0

Subtotaal

0

-277

-277

0

-277

-277

08 Veiligheid en duurzaamheid

9240 Bestemmingsreserve FLO Brandweer

108

-58

50

108

-96

11

9248 Best.res. werkbudget energieneutrale gemeente

0

-200

-200

0

-100

-100

Subtotaal

108

-258

-150

108

-196

-89

10 Algemene dekkingsmiddelen

9002 Algemene reserve

0

-290

-290

0

-400

-400

9107 Bestemmingsreserve bedrijfsvoering

0

-100

-100

0

-100

-100

9201 Bestemmingsreserve gemeentelijke huisvesting

0

-393

-393

0

-393

-393

9223 Best.res.kap.lasten uitvoeringsplan 2008-2011

0

-79

-79

0

-51

-51

9248 Best.res. werkbudget energieneutrale gemeente

0

-20

-20

0

0

0

9258 Bestemmingsreserve Modernisering gemeentekantoor

0

-42

-42

0

-42

-42

9268 Best.res.kap.lasten schoollokatie De Regenboog

0

0

0

0

0

0

9269 Best.res. Algemene uitkering oude jaren

800

0

800

0

0

0

9272 Reserve VpB

100

0

100

100

0

100

Subtotaal

900

-924

-24

100

-987

-887

Totaal

6.052

-2.667

3.385

4.058

-2.845

1.214

Gespecificeerd verloop van de reserves

2022

2023

Programma:
(bedragen x €1.000)

Stortingen

Onttrekking

Saldo

Storting

Onttrekking

Saldo

01 Ruimte en wonen

9002 Algemene reserve

3.725

-539

3.186

2.123

-542

1.581

Subtotaal

3.725

-539

3.186

2.123

-542

1.581

02 Economie en glastuinbouw

9002 Algemene reserve

1.125

0

1.125

248

0

248

Subtotaal

1.125

0

1.125

248

0

248

03 Mobiliteit

9227 Best.res.Komkommerweg

0

-30

-30

0

-30

-30

9230 Best.res.FES Oostelijke Randweg

0

-176

-176

0

-176

-176

9233 Best.res.ISV Pijnacker Noord

0

-27

-27

0

-27

-27

Subtotaal

0

-233

-233

0

-233

-233

04 Groen en recreatie

9232 Bestemmingsreserve Ruijven Zuid Polder

0

-16

-16

0

-16

-16

9244 Groenzoom beheer & onderhoud

0

-120

-120

0

-120

-120

Subtotaal

0

-136

-136

0

-136

-136

05 Onderwijs

9002 Algemene reserve

0

-2.389

-2.389

0

0

0

9210 Bestemmingsreserve uitbreiding Stanislas

2.389

-260

2.129

0

-363

-363

9243 Best.reserve Kaplasten renovatie scholen P-Noord

0

-28

-28

0

-28

-28

9264 Reserve schoollokaties Ackerswouden en Keijzershof

0

-139

-139

0

-139

-139

9268 Best.res.kap.lasten schoollokatie De Regenboog

0

-194

-194

0

-194

-194

Subtotaal

2.389

-3.009

-620

0

-724

-724

06 Collectieve voorzieningen

9002 Algemene reserve

0

0

0

0

0

0

9206 Bestemmingsreserve de Groene Wijdte

0

-133

-133

0

-122

-122

9243 Best.reserve Kaplasten renovatie scholen P-Noord

0

-4

-4

0

-4

-4

9264 Reserve schoollokaties Ackerswouden en Keijzershof

0

-32

-32

0

-32

-32

Subtotaal

0

-170

-170

0

-159

-159

08 Veiligheid en duurzaamheid

9240 Bestemmingsreserve FLO Brandweer

108

-332

-225

108

-332

-225

9248 Best.res. werkbudget energieneutrale gemeente

0

0

0

0

0

0

Subtotaal

108

-332

-225

108

-332

-225

10 Algemene dekkingsmiddelen

9002 Algemene reserve

0

-4.000

-4.000

0

-100

-100

9107 Bestemmingsreserve bedrijfsvoering

0

0

0

0

0

0

9201 Bestemmingsreserve gemeentelijke huisvesting

0

-393

-393

0

-393

-393

9223 Best.res.kap.lasten uitvoeringsplan 2008-2011

0

-32

-32

0

0

0

9248 Best.res. werkbudget energieneutrale gemeente

0

0

0

0

0

0

9258 Bestemmingsreserve Modernisering gemeentekantoor

0

-42

-42

0

-42

-42

9268 Best.res.kap.lasten schoollokatie De Regenboog

3.900

0

3.900

0

0

0

9269 Best.res. Algemene uitkering oude jaren

0

0

0

0

0

0

9272 Reserve VpB

100

0

100

100

0

100

Subtotaal

4.000

-4.468

-468

100

-536

-436

Totaal

11.346

-8.887

2.460

2.578

-2.661

-83

Specificatie van stortingen in voorzieningen per programma

Programma:
(bedragen x €1.000)

2020

2021

2022

2023

01 Ruimte en wonen

Voorziening nadelige complexen grondexploitatie

163

167

147

150

Subtotaal

163

167

147

150

02 Economie en glastuinbouw

Voorziening nadelige complexen grondexploitatie

1

0

0

0

Subtotaal

1

0

0

0

03 Mobiliteit

Voorziening civiele kunstwerken

323

323

323

323

Voorziening Onderhoud wegen

705

705

705

705

Subtotaal

1.028

1.028

1.028

1.028

04 Groen en recreatie

Voorziening baggerwerken

86

86

86

86

Voorziening openbaar groen

100

100

100

100

Subtotaal

186

186

186

186

05 Onderwijs

Voorziening onderhoud gebouwen

67

67

67

67

Subtotaal

67

67

67

67

06 Collectieve voorzieningen

Voorz.groot onderh.+renovatie buitensport

41

41

41

41

Voorziening onderhoud gebouwen

67

67

67

67

Subtotaal

108

108

108

108

08 Veiligheid en duurzaamheid

Voorziening dubieuze debiteuren

32

32

32

32

Voorziening riolering (egalisatie)

319

354

439

492

Subtotaal

351

386

471

523

09 Bestuur en dienstverlening

Voorziening wethouderspensioenen

200

200

200

200

Subtotaal

200

200

200

200

10 Algemene dekkingsmiddelen

Voorziening dubieuze debiteuren

46

48

48

48

Voorziening onderhoud gebouwen

67

67

67

67

Subtotaal

113

114

114

114

Totaal

2.216

2.255

2.320

2.376