Uiteenzetting financiële positie

Meerjarige balans

In de diverse overzichten over het vermogen is de algemene reserve cumulatief gecorrigeerd voor het overschot of tekort van de begrotingssaldi. De financiële positie in meerjarenperspectief blijkt uit de geprognosticeerde balanscijfers voor de jaren 2020-2023.

Meerjarenperspectief per 31 december (Bedragen x € 1.000)

Activa

2019

2020

2021

2022

2023

Passiva

2019

2020

2021

2022

2023

VASTE ACTIVA

VASTE PASSIVA

Immateriële vaste activa

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

0

0

0

0

0

Materiële vaste activa

Eigen vermogen

Investeringen met een economisch nut

103.440

117.306

127.118

130.446

130.497

Algemene reserve

28.933

32.826

35.578

33.501

35.230

Investeringen in rioleringen

32.785

33.450

33.749

34.208

32.328

Bestemmingsreserves

54.868

54.360

52.822

57.359

55.547

Exploitatieresultaat

52

297

375

389

366

Investeringen met een maatschappelijk nut

15.647

30.314

30.783

31.565

30.415

Voorzieningen

Voorzieningen

8.651

8.905

9.503

10.241

11.043

Financiële vaste activa

Vaste schulden met een rent typische looptijd groter dan 1 jaar

Kapitaalverstrekking deelnemingen

561

561

561

561

561

Langlopende schulden

121.550

106.891

93.379

80.505

67.629

Kapitaalverstrekking gemeenschappelijke regelingen

0

0

0

0

0

Leningen aan woningbouwcorporaties

11

10

9

8

7

Overige langlopende geldleningen

5.218

5.168

5.118

5.068

5.018

Totaal vaste activa

157.662

186.809

197.338

201.856

198.826

Totaal vaste passiva

214.054

203.279

191.657

181.995

169.815

VLOTTENDE ACTIVA

VLOTTENDE PASSIVA

Voorraden

Onderhanden werk (bouwgronden in exploitatie)

35.452

19.328

12.840

5.350

2.338

Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar

Netto-vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar

0

2.858

18.521

25.211

31.349

’s Rijks schatkist

20.940

0

0

0

0

Overige vorderingen/uitzettingen

0

0

0

0

0

Liquide middelen

0

0

0

0

0

Liquide middelen

0

0

0

0

0

Overlopende activa

0

0

0

0

0

Overlopende passiva

0

0

0

0

0

Totaal vlottende activa

56.392

19.328

12.840

5.350

2.338

Totaal vlottende passiva

0

2.858

18.521

25.211

31.349

TOTAAL

214.054

206.137

210.178

207.206

201.164

TOTAAL

214.054

206.137

210.178

207.206

201.164

Vaste activa

Het verloop van de post vaste activa is gebaseerd op het bestaande beleid. Er is rekening gehouden met vermeerderingen door investeringen en verminderingen door afschrijvingen en aflossingen.

Materiële vaste activa

In de materiële vaste activa zijn de investeringen uit het investeringsprogramma 2019-2023 begrepen. Materiële vaste activa hebben als waarderingsgrondslag verkrijgingsprijs of duurzaam lagere marktwaarde.

Grondexploitatie

De balanspost Grondexploitatie betreft de boekwaarden van de bouwgrondcomplexen waarvoor exploitatieberekeningen zijn vastgesteld. De boekwaarden zijn gebaseerd op de actualisatie van de grondexploitaties per 1 juli 2019.

Aan de gronden in exploitatie wordt jaarlijks rente toegerekend. Het rentepercentage bedraagt 1,5%.

Kapitaallasten

Kapitaallasten worden gesplitst in toegerekende kapitaallasten aan taakvelden en behaald renteresultaat.

Toegerekende kapitaallasten
De raming van de kapitaallasten is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

  • notitie “waardering en afschrijving activa” van januari 2017;
  • nota "waardering en afschrijving activa 2014";
  • omslagrentepercentage kostendekkend product 2,5%;
  • actualisering bestaande investeringsprogramma’s op grond van de Begroting;
  • restantkredieten uit de programmarekening 2018.

Voor het verloop van de kapitaallasten 2020-2023 ten opzichte van de begroting 2019-2022 kan het volgende overzicht worden gegeven.

Kapitaallasten (bedragen x € 1.000)

2020

2021

2022

2023

Begroting 2019-2022

13.163

14.209

13.606

n.v.t.

Begroting 2020-2023

12.656

13.838

14.175

14.874

Saldo t.o.v. vorige begroting (- = nadeel)

507

371

-569

n.v.t.

Renteresultaat

Het renteresultaat bestaat uit het saldo van de betaalde en toegerekende rentekosten ten opzichte van de doorberekende rente. Van het verloop van het renteresultaat kan het volgende overzicht worden gegeven:

Renteresultaat (bedragen x € 1.000)

2020

2021

2022

2023

Begroting 2019-2022

1.853

2.545

2.652

n.v.t.

Begroting 2020-2023

1.157

2.087

2.656

3.056

Saldo t.o.v. vorige begroting (- = nadeel)

-696

-458

4

n.v.t.

Renteresultaat

Het renteresultaat bestaat uit het saldo van de betaalde en toegerekende rentekosten ten opzichte van de doorberekende rente. Van het verloop van het renteresultaat kan het volgende overzicht worden gegeven:

Renteresultaat (bedragen x € 1.000)

2020

2021

2022

2023

Begroting 2019-2022

1.853

2.545

2.652

n.v.t.

Begroting 2020-2023

1.157

2.087

2.656

3.056

Saldo t.o.v. vorige begroting (- = nadeel)

-696

-458

4

n.v.t.

Reserves

Reserves worden als volgt onderverdeeld:

Algemene reserve

De algemene reserve heeft een bufferfunctie, namelijk het dekken van onvoorziene risico's en het dekken van risico’s die (nog) niet kunnen worden gekwantificeerd. In dit verband wordt verwezen naar de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. Hierin zijn ook de stortingen en onttrekkingen van de begrotingssaldi verwerkt, waardoor een verschil ontstaat tussen de overzichten ten aanzien van de exploitatie en het vermogen.

Overige bestemmingsreserves

De bestemmingsreserves zijn gevormd voor een bepaald doel. Hierbij hebben wij onderscheid aangebracht in bestemmingsreserves die tot doel hebben de kosten van investeringen te dekken of bestemmingsreserves die een ander doel hebben.

In meerjarenperspectief worden de mutaties in de reserves als volgt weergegeven:

Mutaties reserves (bedragen x € 1.000)

2020

2021

2022

2023

Beginsaldo

83.801

87.186

88.400

90.860

Begrotingssaldo

297

375

376

389

Bijdragen uit programma's

5.755

3.683

10.970

2.189

Bijdragen naar programma's

2.667

2.845

8.887

2.661

Eindsaldo

87.186

88.400

90.860

90.777

Het eindsaldo bestaat uit:

Eindsaldo (bedragen x € 1.000)

2020

2021

2022

2023

Algemene reserve

28.933

35.204

33.125

34.841

Begrotingssaldo

297

375

376

389

Bestemmingsreserves

54.360

52.821

57.359

55.547

Totaal

87.186

88.400

90.860

90.777

Voorzieningen

De voorzieningen hebben als doel toekomstige verplichtingen te dekken, bijvoorbeeld voor het uitvoeren van groot onderhoud, of om verwachte verliezen op bijvoorbeeld grondexploitaties te dekken. De voorzieningen zijn, of worden, gevormd door dotaties ten laste van de programma's. Hierdoor wordt een gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal jaren bereikt of het verwachte verlies gedekt. In het jaar dat de uitgaven ten laste van de voorziening worden gebracht, moet de voorziening daarvoor toereikend zijn.

In meerjarenperspectief worden de mutaties in de voorzieningen als volgt weergegeven.

Mutaties in voorzieningen (bedragen * € 1.000)

2020

2021

2022

2023

Beginsaldo

19.304

19.773

19.469

20.432

+ toevoegingen uit programma's

2.216

2.255

2.320

2.376

-/- onttrekkingen

1.747

2.559

1.357

1.344

Eindsaldo

19.773

19.469

20.432

21.464

De voorziening Nadelige complexen is gebaseerd op de verwachte tekorten van grondexploitaties tegen de contante waarde. Ook de voorziening Wethouderspensioenen is gebaseerd op een contante waarde berekening. De toevoegingen uit programma's hebben met name betrekking op de jaarlijkse dotaties aan de voorzieningen onderhoud wegen, onderhoud gebouwen, baggerwerken, openbaar groen, openbare verlichting, civiele kunstwerken en groot onderhoud en renovaties buitensport.

Langlopende geldleningen

De langlopende geldleningen zijn aangetrokken voor het financieren van de gemeentelijke investeringen en de bouwgrondexploitatie. Het verloop van de geldleningen is als volgt:

Langlopende geldleningen (bedragen * € 1.000)

2020

2021

2022

2023

Beginsaldo

121.550

106.891

93.379

80.505

Op te nemen leningen

-

-

-

-

Aflossingen

14.659

13.512

12.874

12.876

Eindsaldo

106.891

93.379

80.505

67.629