Uiteenzetting financiële positie

Meerjarige balans

In de diverse overzichten over het vermogen is de algemene reserve cumulatief gecorrigeerd voor het overschot of tekort van de begrotingssaldi. De financiële positie in meerjarenperspectief blijkt uit de geprognosticeerde balanscijfers voor de jaren 2022-2025.

Meerjarenperspectief per 31 december

(Bedragen x € 1.000)

Activa

2021

2022

2023

2024

2025

Passiva

2021

2022

2023

2024

2025

VASTE ACTIVA

VASTE PASSIVA

Immateriële vaste activa

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

0

0

0

0

0

Materiële vaste activa

Eigen vermogen

Investeringen met een economisch nut

113.580

126.530

135.618

137.543

131.416

Algemene reserve

45.517

41.435

47.253

51.923

54.710

Investeringen in rioleringen

33.564

34.270

34.914

35.720

35.573

Bestemmingsreserves

121.498

122.944

117.496

112.512

107.721

Exploitatieresultaat

249

2.875

2.117

1.527

1.220

Investeringen met een maatschappelijk nut

31.355

32.800

32.827

32.634

31.657

Voorzieningen

Voorzieningen

11.751

11.551

10.935

11.613

12.843

Financiële vaste activa

Vaste schulden met een rente typische looptijd groter dan 1 jaar

Kapitaalverstrekking deelnemingen

560

560

560

560

560

Langlopende schulden

93.379

80.505

67.629

54.754

44.879

Kapitaalverstrekking gemeenschappelijke
regeling

0

0

0

0

0

Leningen aan woningbouwcorporaties

0

0

0

0

0

Overige langlopende geldleningen

3.864

3.856

3.848

3.840

3.832

Totaal vaste activa

182.923

198.016

207.767

210.297

203.038

Totaal vaste passiva

272.394

259.310

245.430

232.329

221.373

VLOTTENDE ACTIVA

VLOTTENDE PASSIVA

Voorraden

Onderhanden werk
(bouwgronden in exploitatie)

-751

-13.268

-2.806

-798

-1.825

Uitzettingen met een rente typische
looptijd korter dan 1 jaar

Netto-vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar

0

0

0

0

0

’s Rijks schatkist

90.222

74.562

40.469

22.830

20.160

Overige vorderingen/uitzettingen

0

0

0

0

0

Liquide middelen

0

0

0

0

0

Liquide middelen

0

0

0

0

0

Overlopende activa

0

0

0

0

0

Overlopende passiva

0

0

0

0

0

Totaal vlottende activa

89.471

61.294

37.663

22.032

18.335

Totaal vlottende passiva

0

0

0

0

0

TOTAAL

272.394

259.310

245.430

232.329

221.373

TOTAAL

272.394

259.310

245.430

232.329

221.373

Vaste activa

Het verloop van de post vaste activa is gebaseerd op het bestaande beleid. Er is rekening gehouden met vermeerderingen door investeringen en verminderingen door afschrijvingen en aflossingen.

Materiële vaste activa

In de materiële vaste activa zijn de investeringen uit het investeringsprogramma 2022-2025 begrepen. Materiële vaste activa hebben als waarderingsgrondslag verkrijgingsprijs of duurzaam lagere marktwaarde.

Grondexploitatie

De balanspost Grondexploitatie betreft de boekwaarden van de bouwgrondcomplexen waarvoor exploitatieberekeningen zijn vastgesteld. De boekwaarden zijn gebaseerd op de actualisatie van de grondexploitaties per 1 juli 2021.

Aan de gronden in exploitatie wordt jaarlijks rente toegerekend. Het rentepercentage bedraagt 1,15%.

Kapitaallasten

Kapitaallasten worden gesplitst in toegerekende kapitaallasten aan taakvelden en behaald renteresultaat.

Toegerekende kapitaallasten

De raming van de kapitaallasten is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

 • notitie “waardering en afschrijving activa” van januari 2017;

 • nota "waardering en afschrijving activa 2014";

 • omslagrentepercentage kostendekkend product 1,51%;

 • actualisering bestaande investeringsprogramma’s op grond van de Begroting;

 • restantkredieten uit de programmarekening 2020.

Voor het verloop van de kapitaallasten 2022-2025 ten opzichte van de begroting 2021-2024 kan het volgende overzicht worden gegeven.

Kapitaallasten (bedragen x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

Begroting 2021-2024

12.433

13.000

12.951

n.v.t.

Begroting 2022-2025

13.704

13.637

13.374

14.058

Saldo t.o.v. vorige begroting (- = nadeel)

-1.274

-637

-423

n.v.t.

Renteresultaat

Het renteresultaat bestaat uit het saldo van de betaalde en toegerekende rentekosten ten opzichte van de doorberekende rente. Van het verloop van het renteresultaat kan het volgende overzicht worden gegeven.

Renteresultaat (bedragen x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

Begroting 2021-2024

1.206

1.669

2.346

n.v.t.

Begroting 2022-2025

1.126

1.662

2.328

2.825

Saldo t.o.v. vorige begroting (- = nadeel)

-80

-7

-18

n.v.t.

Reserves

Reserves worden als volgt onderverdeeld:

 • Algemene reserve
  De algemene reserve heeft een bufferfunctie, namelijk het dekken van onvoorziene risico's en het dekken van risico’s die (nog) niet kunnen worden gekwantificeerd. In dit verband wordt verwezen naar de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. Hierin zijn ook de stortingen en onttrekkingen van de begrotingssaldi verwerkt, waardoor een verschil ontstaat tussen de overzichten ten aanzien van de exploitatie en het vermogen.

 • Overige bestemmingsreserves
  De bestemmingsreserves zijn gevormd voor een bepaald doel. Hierbij hebben wij onderscheid aangebracht in bestemmingsreserves die tot doel hebben de kosten van investeringen te dekken of bestemmingsreserves die een ander doel hebben.

In meerjarenperspectief worden de mutaties in de reserves als volgt weergegeven.

Mutaties reserves (bedragen x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

Beginsaldo

167.263

167.253

166.866

165.962

Begrotingssaldo

2.875

2.117

1.527

1.220

Bijdragen uit programma's

14.167

4.692

3.798

2.079

Bijdragen naar programma's

-17.052

-7.196

-6.229

-5.610

Eindsaldo

167.253

166.866

165.962

163.651

Het eindsaldo bestaat uit:

Eindsaldo (bedragen x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

Algemene reserve

41.434

47.253

51.923

54.710

Begrotingssaldo

2.875

2.117

1.527

1.220

Bestemmingsreserves

122.944

117.496

112.512

107.721

Totaal

167.253

166.866

165.962

163.651

Voorzieningen

De voorzieningen hebben als doel toekomstige verplichtingen te dekken, bijvoorbeeld voor het uitvoeren van groot onderhoud, of om verwachte verliezen op bijvoorbeeld grondexploitaties te dekken. De voorzieningen zijn, of worden, gevormd door dotaties ten laste van de programma's. Hierdoor wordt een gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal jaren bereikt of het verwachte verlies gedekt. In het jaar dat de uitgaven ten laste van de voorziening worden gebracht, moet de voorziening daarvoor toereikend zijn.

In meerjarenperspectief worden de mutaties in de voorzieningen als volgt weergegeven.

Mutaties in voorzieningen (bedragen x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

Beginsaldo

22.185

21.379

21.011

21.940

+ toevoegingen uit programma's

2.212

2.219

2.803

2.841

-/- onttrekkingen

-3.018

-2.587

-1.874

-8.008

Eindsaldo

21.379

21.011

21.940

16.773

De voorziening Nadelige complexen is gebaseerd op de te verwachte tekorten van grondexploitaties tegen de contante waarde. Ook de voorziening Wethouderspensioenen is gebaseerd op een contante waarde berekening. De toevoegingen uit programma's hebben met name betrekking op de jaarlijkse dotaties aan de voorzieningen onderhoud wegen, onderhoud gebouwen, baggerwerken, openbaar groen, civiele kunstwerken, riolering en groot onderhoud en renovaties buitensport.

Langlopende geldleningen

De langlopende geldleningen zijn aangetrokken voor het financieren van de gemeentelijke investeringen en de bouwgrondexploitatie. Het verloop van de geldleningen is als volgt:

Langlopende geldleningen (bedragen x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

Beginsaldo

93.379

80.504

67.629

54.754

Op te nemen leningen

-

-

-

-

Aflossingen

-12.875

-12.875

-12.875

-9.875

Eindsaldo

80.504

67.629

54.754

44.879