Gemalendienst NAD

Centrumregeling samenwerking gemalendiensten

De colleges van de gemeenten Delft, Leidschendam-Voorburg en Pijnacker-Nootdorp werken samen aan het beheer en onderhoud van gemalen en persleidingen. De drie colleges hebben de centrumregeling samenwerking gemalendiensten op 21 mei 2019 vastgesteld en daarmee is de centrumregeling vanaf 1 juni 2019 officieel van kracht geworden.

Doel centrumregeling samenwerking gemalendiensten

Eén beheer en onderhoudsdienst voor het onderhoud van de gemalen en persleidingen en daarmee de kwetsbaarheid (kennis en personeelsbestand) te beperken, kosten (euro’s) te beheersen en kwaliteit (de prestaties van het systeem) bij de uitvoering van de wettelijke taak van de zorg voor inzameling en transport van stedelijk afvalwater te verbeteren binnen de drie deelnemende gemeenten.

Rol gemeente Pijnacker-Nootdorp

De gemeente Pijnacker-Nootdorp is de centrumgemeente en daardoor (middels een volmacht van de overige twee colleges) verantwoordelijk voor de uitvoer van de taken voor het beheer en onderhoud van persleidingen en gemalen voor de drie gemeenten. De bedrijfsvoering van de centrumregeling is onderdeel van de bedrijfsvoering van de gemeente Pijnacker-Nootdorp. De begroting van de centrumregeling is daarmee onderdeel van de totale begroting van de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

Begroting centrumregeling samenwerking gemalendiensten 2020[1]

Onderliggend aan de centrumregeling en het bijhorend besluit is een bedrijfsplan[2] opgesteld met daarin een begroting. Deze begroting is de totale begroting voor de uitvoer van de voorziene taken in de drie gemeenten. Een deel van de begrote kosten worden verrekend met de gemeente Delft en Leidschendam-Voorburg. De belangrijkste afspraken daarbij zijn:

  1. Verdeling van de kosten op basis van de daadwerkelijk gespendeerde uren per gemeente incl. gefactureerde kosten;
  2. Tractie, overhead en ICT zijn gekoppeld aan de daadwerkelijk gespendeerde uren per gemeente;
  3. Iedere gemeente draagt 1/3 deel van de kosten voortkomend uit algemene uren (zoals opleiding);
  4. Facturatie vindt plaats op basis van voorschotten (nacalculatie, einde boekjaar).

Onderstaand zijn de lasten en baten van de centrumregeling weergegeven.

Lasten

bedragen [€]

1. Personeel (7,5 fte)

466.000

2. Piket

57.000

3. Tractie

77.000

4. Onderhoudsbudgetten

589.000

5. Operationele budgetten

26.000

6. ICT

6.000

7. Overhead

313.200

TOTAAL

1.534.000

Baten

bedragen [€]

1. bijdrage gemeente Pijnacker-Nootdorp

601.000

2. bijdrage gemeente Leidschendam-Voorburg

321.000

3. bijdrage gemeente Delft

612.000

TOTAAL

1.534.000

12Gemalendienst NAD

Financiële risico’s

Financiële risico’s zijn niet voorzien. De redenen hiertoe zijn:

  1. Taken met bijhorende begrotingen worden voorafgaand aan de start van het kalenderjaar vastgesteld in een dienstverleningsovereenkomst tussen de centrumgemeente en de “gast” gemeenten;
  2. De begroting van de taken is gekoppeld aan de begroting van het gemeentelijk rioleringsplan, welke een kosten dekkende heffing kent;
  3. De centrumregeling voert enkel beheer en onderhoud uit en kent daarmee een lager financieel risicoprofiel dan bij taken gerelateerd aan investeringen;
  4. Enkel de kosten die gemaakt worden voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp komen ten laste van de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Gemaakte kosten in de overige gemeenten worden direct verrekend met de betreffende “gast” gemeenten.
  1. Uit praktische overwegingen is de huidige begroting van de centrumregeling tot 1 januari 2020 geen onderdeel van de begroting van de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Personele kosten, tractie en andere kostenposten worden door iedere deelnemende gemeente conform haar eigen begroting voor 2019 gedragen. 
  2. De randvoorwaarden (financiële bepalingen) voor deze begroting zijn vastgesteld in artikel 9 ‘bekostiging taakuitvoering’ van de centrumregeling.