Onderhoud kapitaalgoederen

Kapitaalgoederen zijn eigendommen van de gemeente, zoals wegen, riolering, bruggen en gebouwen, die duurzaam in stand gehouden moeten worden. Zij worden beheerd op basis van beheerplannen. Hierin staat op welke wijze het onderhoud plaatsvindt. De gemeente hanteert voor alle beheerplannen dat het beheer “doelmatig en duurzaam” wordt uitgevoerd op het kwaliteitsniveau “basis”. Beheerplannen worden eens in de vier jaar geactualiseerd. Dit is geregeld in artikel 20 van de Financiële verordening gemeente Pijnacker-Nootdorp 2017.

Vanaf 1 januari 2017 is het vernieuwde Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) ingevoerd. Daar waar dit gevolgen heeft voor kapitaalgoederen wordt dit bij de actualisatie van het betreffende beheerplan meegenomen.

In deze paragraaf is de uitvoeringsplanning van de diverse voorzieningen in beeld gebracht. Hoewel de kosten ook al in de beheerplannen zijn aangegeven, is niet in elk beheerplan een programma van uitvoering opgenomen. Ook wanneer er wel een uitvoeringsprogramma is, wordt dit soms door de actualiteit ingehaald. In deze paragraaf wordt daarom per voorziening en per beheercategorie, op basis van de laatste inzichten, aangegeven wat het geactualiseerde uitvoeringsprogramma voor 2019 is. Ook wordt de geactualiseerde uitvoeringsplanning voor de periode 2020 – 2022 globaal in beeld gebracht.

Regulier (klein) onderhoud

Het reguliere onderhoud is het jaarlijkse programma voor klein preventief onderhoud en voor het verhelpen van meldingen en het herstel van kleine schades. De onderhoudskosten zijn jaarlijks vrijwel constant. In de exploitatiebegroting zijn reguliere budgetten opgenomen, die jaarlijks worden bijgesteld op basis van prijsindex en worden geactualiseerd op basis van toename of afname van het in stand te houden areaal. Deze budgetten zijn opgenomen in de betreffende programma’s.

Periodiek (groot) onderhoud

Het periodieke onderhoud is het jaarlijkse programma voor groot onderhoud (inclusief achterstallig onderhoud) van kapitaalgoederen dat niet levensduur verlengend is. De kosten voor het periodiek groot onderhoud kunnen jaarlijks sterk fluctueren. Daarom zijn voorzieningen ingesteld voor de uitvoering van periodieke groot onderhoud van de verschillende beheeractiviteiten. De diverse voorzieningen worden gevoed door een jaarlijkse dotatie ten laste van de begroting, zoals bepaald in de vastgestelde beheerplannen.

Nieuwe aanleg en vervanging

Hieronder wordt de nieuwe aanleg en vervanging van kapitaalgoederen verstaan. Voor aanleg, vervangingen en renovaties worden specifieke investeringen benoemd. De investeringen zijn toegelicht bij de programma’s.

Overzicht beheerplannen

Onderstaand treft u een overzicht aan van de vigerende beheerplannen, inclusief het verwachte jaar van actualisatie.

Beheerplan

Beheerperiode

Jaar van actualisatie

Sportvelden

2020-2023

2023

Openbare verlichting

2019-2022

2022

Speelruimteplan

2019-2022

2022

Gebouwen

2019-2022

2022

Groen

2019-2022

2022

Riolering

2018-2021

2021

Wegen

2018-2021

2021

Waterklimaatplan

2017-2020

2020

Oevers

2017-2020

2020

Civiele kunstwerken

2016-2019

2020

Baggeren

2016-2019

2020

Riolering

De uitgangspunten voor het beheer en onderhoud van de riolering zijn vastgelegd in het Gemeentelijk RioleringsPlan 2018-2021 (GRP). Beleidsmatig ligt de aandacht bij de samenwerking in de afvalwaterketen in Delfland (NAD). De essentie van de samenwerking is om in de regio te komen tot een bundeling van kennis en capaciteit in de planvorming en uitvoering van de beheertaken. Hierbij wordt onder andere gestreefd naar een grotere efficiëntie in het beheer van de afvalwaterketen die moet leiden tot een substantiële kostenreductie.

Het reguliere preventieve onderhoud aan de riolering gebeurt op basis van periodiek uit te voeren inspecties. Daarnaast wordt jaarlijks uitvoering gegeven aan de reguliere bestekken voor onderhoud van wijk- en hoofdgemalen, drukriolering en kolken.

De vervanging van de riolering gebeurt op basis van het uitvoeringsprogramma van het beheerplan. Op basis van die planning wordt telkens een wijk of buurt integraal gerenoveerd (riolering, wegen, straatmeubilair, groen, spelen etc.). De planning van het GRP is daarmee feitelijk leidend voor de planning van de gebiedsgerichte integrale aanpak.

Uitgangspunt bij integrale herinrichting is dat het proces volgens de principes van het programma ‘in verbinding’ wordt uitgevoerd. In 2020 zijn de laatste fase van Pijnacker-Noord, de laatste fase van Koningshof en de eerste fase van Klapwijk in uitvoering. Voor deze activiteiten zijn specifieke investeringen opgenomen, die zijn toegelicht in programma 3: Mobiliteit.

Het taakveld riolering is een kostendekkend product. Dit betekent dat alle kosten die hiermee gepaard gaan via de rioolheffing in rekening worden gebracht. Een overschot of tekort in enig jaar wordt verrekend met de egalisatievoorziening riolering. Hieronder is het verloop van deze voorziening aangegeven.

Voorziening riolering
(bedragen x € 1.000)

2020

2021

2022

2023

Beginstand

1.722

2.041

2.395

2.834

Storting

319

354

439

492

Totaal dekking

2.041

2.395

2.834

3.326

Onttrekkingen

Totaal onttrekking

0

0

0

0

Eindstand

2.041

2.395

2.834

3.326

Wegen

De uitgangspunten voor het beheer van wegen, straten, fietspaden en voetpaden zijn vastgelegd in het Beheerplan Wegen 2018-2021.

Het reguliere preventieve onderhoud aan asfaltverhardingen en verhardingen van open elementen gebeurt op basis van een periodiek uit te voeren schouw.

Voorziening onderhoud wegen
(bedragen x € 1.000)

2020

2021

2022

2023

Beginstand

2.442

1.457

1.031

1.106

Storting

705

705

705

705

Totaal dekking

3.147

2.162

1.736

1.811

Katwijkerlaan

-610

Oranjeplein

-300

Sportlaan parkeerterrein

-219

Delftsestraatweg

-1.150

De Boezem

-300

Koningshof (woonerf)

-200

Europalaan (stil asfalt)

-160

Beheerplan wegen

-450

-610

Uren en Overhead

-21

-21

-20

-19

Totaal onttrekking

-1690

-1131

-630

-629

Eindstand

1.457

1.031

1.106

1.182

Via de voorziening wordt groot onderhoud bekostigd van projecten met een projectwaarde hoger dan € 75.000. Dezprojecten zijn beschreven in het beheerplan Wegen. Voor 2020 staan op de rol:

  • het ophogen en herinrichten van het Oranjeplein, inclusief de vijver;
  • het renoveren van de parkeerplaats Sportlaan (in combinatie met de uitbreiding van de parkeerplaats vanwege het draaien van het hoofdveld van DSVP en Oliveo);
  • het renoveren van de Delftsestraatweg (buiten de bebouwende kom tussen de kernen Delfgauw en Pijnacker, inclusief het asfalteren van het fietspad).

Het planmatig groot onderhoud aan elementenverhardingen wordt gebiedsgericht aangepakt. Op basis van de planning van rioolrenovaties en verkeersmaatregelen wordt telkens een wijk of buurt integraal gerenoveerd (riolering, wegen, straatmeubilair, groen, spelen etc.). Uitgangspunt bij integrale herinrichting is dat het proces volgens de principes van het programma ‘in verbinding’ wordt uitgevoerd. In 2020 zijn de laatste fase van Pijnacker-Noord, de laatste fase van Koningshof en de eerste fase van Klapwijk in uitvoering. Voor deze activiteiten zijn specifieke investeringen opgenomen, die zijn toegelicht in programma 3: Mobiliteit.

Openbaar groen

De uitgangspunten voor het beheer en onderhoud van het openbaar groen zijn vastgelegd in het Beleids- en beheerplan “Investeren in groen” 2019-2022.

Het reguliere onderhoud vindt grotendeels plaats op basis van jaarlijks te actualiseren onderhoudsbestekken voor onder meer het maaien, het schoffelen en het snoeiprogramma voor bomen. Verder wordt jaarlijks de inboet (vervangen dode beplanting) verricht op basis van een periodieke inspectie.

Het groot onderhoud gebeurt op basis van het beheerplan. In het beheerplan is prioriteit gegeven aan de wijken en buurten waar integrale renovaties zijn gepland. In 2020 zijn de laatste fase van Pijnacker-Noord, de laatste fase van Koningshof en de eerste fase van Klapwijk in uitvoering. Voor deze activiteiten zijn specifieke investeringen opgenomen, die zijn toegelicht in programma 4: Groen en recreatie.

Verder zijn er ook buiten de herinrichtingswijken een aantal projecten voor groot onderhoud en renovatie van groen. Deze projecten zijn beschreven in het beheerplan. In de tabel hieronder is aangegeven op welke wijze de stortingen en onttrekkingen in de Voorziening Openbaar groen in de komende jaren worden voorzien. Het gaat in 2020 om de projecten renovatie groen Oranjeplein, bomen aan van Nootdorp, bomen Laan der Zeven Linden / Zuidpoldersingel en uitbreiding van vaste planten.

Voorziening openbaar groen 
(bedragen x € 1.000)

2020

2021

2022

2023

Beginstand

175

110

110

90

Storting

100

100

100

100

Totaal dekking

275

210

210

190

Renovatie groen Oranjeplein

-25

Bomen Laan van Nootdorp

-25

Bomen Westlaan

-60

Bomen Pauwmolen

-75

Middenberm Hofweg vergroenen

-60

Bomen Ln der Zeven Linden/Zuidpoldersgl

-90

Uitbreiding vaste planten

-25

-25

Beheerplan groen

-100

Totaal onttrekking

-165

-100

-120

-100

Eindstand

110

110

90

90

Spelen

De uitgangspunten voor het beheer van speelplaatsen zijn vastgelegd in het Speelruimteplan 2019-2022.

Het dagelijkse onderhoud bestaat uit het aanvullen en reinigen van valondergronden, het uitvoeren van de wettelijke veiligheidsinspecties en de daaruit voortkomende reparaties.

Het Speelruimteplan 2019-2022 zet uiteen op welke manier de voorziening renovatie speelplaatsen wordt ingezet. In 2020 zijn projecten voorzien in de wijken Klapwijk, Koningshof, De Venen centrum, Emerald-centrum. Uitgangspunt is dat de uitvoering volgens de principes van het programma ‘in verbinding’ wordt uitgevoerd. Voor deze activiteiten zijn specifieke investeringen opgenomen, die zijn toegelicht in programma 4: Groen en recreatie.

Civiele kunstwerken

De uitgangspunten voor het beheer van de civiele kunstwerken zijn vastgelegd in het Beleids- en beheerplan Civiele Kunstwerken 2016-2019. Dit beheerplan wordt in 2020 geactualiseerd.

Het kleinschalig en dagelijks onderhoud wordt aanbesteed middels een raamcontract met open posten. Op basis van jaarlijkse inspecties worden hoeveelheden verwerkt in deelopdrachten voor het raamcontract.

Het eenmalig en grootschalig onderhoud vindt plaats vanuit het uitvoeringsprogramma en richt zich op het optimaliseren van de restlevensduur. De feitelijke planning wordt bepaald op basis van periodiek uit te voeren inspecties. Voor dit onderhoud is hieronder aangegeven op welke wijze de stortingen en onttrekkingen in de Voorziening Civiele Kunstwerken in de komende jaren worden voorzien.

Voorziening civiele kunstwerken
(bedragen x € 1.000)

2020

2021

2022

2023

Beginstand

658

652

641

630

Storting

323

323

323

323

Totaal dekking

981

975

964

953

Beheerplan Civiele Kunstwerken

-329

-334

-334

-334

Totaal onttrekking

-329

-334

-334

-334

Eindstand

652

641

630

630

De komende 10 jaar moet een groot aantal civiele kunstwerken in de gemeente vervangen worden. In het Beleids- en beheerplan Civiele Kunstwerken 2016-2019 is de planning hiervoor vastgelegd. De hiervoor opgenomen investeringen zijn beschreven in programma 3: Mobiliteit.

Openbare Verlichting en Verkeersregelinstallaties (VRI’s)

De uitgangspunten voor het beheer van de openbare verlichting zijn vastgelegd in het Beheerplan Openbare Verlichting 2019-2022.

Het regulier preventief onderhoud (o.a. groepsmatig vervangen lampen) voor de openbare verlichting en de verkeerslichten vindt jaarlijks plaats op basis van een schouw. Daarnaast gebeurt regulier onderhoud na storingsmeldingen, waaronder voornamelijk meldingen van kapotte lampen en kabelstoringen.

Het groot (vervangings)onderhoud van de openbare verlichting en de verkeerslichten vindt plaats op basis van het beheerplan. Voor deze activiteiten zijn specifieke investeringen opgenomen, die zijn toegelicht in programma 3: Mobiliteit.

Water

De uitgangspunten voor het beheer zijn vastgelegd in het Waterklimaatplan 2017-2020. In dit plan ligt beleidsmatig de nadruk op de wijze waarop de gemeente en het waterschap zich gezamenlijk richten op het opheffen van knelpunten in het watersysteem (o.a. tekort aan waterberging). In de investeringsplanning is in paragraaf 4: Groen en recreatie een aantal investeringskredieten opgenomen. Het Waterklimaatplan wordt in 2020 geactualiseerd.

Baggeren

De uitgangspunten zijn vastgelegd in het Beheerplan baggeren 2016-2019. Dit beheerplan wordt in 2020 geactualiseerd.

Het baggeren van watergangen vindt altijd plaats in de winterperiode op basis van een mede door het Hoogheemraadschap van Delfland bepaalde vak-indeling en het Beheerplan Baggeren. De uitvoering vindt plaats door het Hoogheemraadschap. De onderstaande tabel geeft de geraamde stortingen en onttrekkingen weer.

Voorziening baggerwerken 
(bedragen x € 1.000)

2020

2021

2022

2023

Beginstand

76

101

126

151

Storting

86

86

86

86

Totaal dekking

162

187

212

237

Beheerplan Baggeren

-61

-61

-61

-61

Totaal onttrekking

-61

-61

-61

-61

Eindstand

101

126

151

176

Beschoeiingen en oevers

De uitgangspunten voor het beheer van de beschoeiingen en overige oevers zijn vastgelegd in het Beheerplan Oevers 2017-2020. Dit beheerplan wordt in 2020 geactualiseerd.

Het reguliere onderhoud aan de beschoeiingen/oevers betreft vooral het curatieve onderhoud dat op basis van meldingen en eigen waarneming wordt uitgevoerd. Het periodieke onderhoud betreft de uitvoering van groot onderhoud, renovatie en met name vervanging en het omvormen naar natuurlijke oevers. De uitgaven, jaarlijks geraamd op € 105.000, worden verantwoord via de gemeentelijke exploitatie. Het vervangen van damwanden gebeurt door het opnemen van specifieke investeringen. De hiervoor opgenomen investeringen zijn beschreven in programma 3: Mobiliteit.

Buitensport

De uitgangspunten voor het beheer van de sportvelden zijn vastgelegd in het Beheerplan Sportvelden 2020-2023.

Het reguliere onderhoud (maaibestekken en het periodieke onderhoud in de zomermaanden) wordt uitgevoerd via reguliere onderhoudsbestekken. Voor het groot onderhoud aan de (gras)sportvelden is een voorziening gevormd. Hieronder is aangegeven op welke wijze de stortingen en onttrekkingen in de Voorziening Buitensport in de komende jaren worden voorzien.

In 2020 staat op de planning het grasvoetbalveld 3 op sportcomplex De Groene Wijdte.

Voorziening groot onderhoud en renovaties buitensport 
(bedragen x € 1.000)

2020

2021

2022

2023

Beginstand

180

119

36

18

Storting

41

41

41

41

Totaal dekking

221

160

77

59

Sportcomplex De Groene Wijdte

grasvoetbalveld 3

-102

grasvoetbalveld 9

-52

Sportpark Centrum

wetra-grasvoetbalveld 5

-50

Sportpark ’s-Gravenhout

wetra-grasvoetbalveld 3

-74

wetra-grasvoetbalveld 4

-59

Totaal onttrekking

-102

-124

-59

-52

Eindstand

119

36

18

7

Voor het vervangen van kunstgrasvelden zijn investeringskredieten opgenomen, die zijn toegelicht in programma 6: Collectieve Voorzieningen.

Onderhoud gemeentelijke gebouwen

De uitgangspunten voor het beheer van de gemeentelijke gebouwen zijn vastgelegd in het Beheerplan Gebouwen 2019-2022.

Het reguliere preventieve onderhoud (o.a. inspecties en planmatig klein onderhoud) vindt jaarlijks plaats op basis van reguliere onderhoudsbestekken en op basis van een schouw en op opvolging van meldingen.

Het groot onderhoud voor de gebouwen vindt plaats op basis van het beheerplan. De onderstaande tabel geeft de geraamde stortingen en onttrekkingen weer.

Voorziening onderhoud gebouwen
(bedragen x € 1.000)

2020

2021

2022

2023

Beginstand

126

4

10

15

Storting

200

200

200

200

Totaal dekking

326

204

210

215

Beheerplan Gebouwen

-322

-194

-195

-200

Totaal onttrekking

-322

-194

-195

-200

Eindstand

4

10

15

15

Tractie

Een aantal onderdelen van de gemeentelijke organisatie maakt gebruik van voertuigen en ander (rollend) materieel voor de uitvoering van haar taken. Het is belangrijk dat deze tractie veilig, duurzaam en representatief is. De uitgangspunten voor vervanging, beheer en onderhoud zijn vastgelegd in de Notitie Vervangen en Onderhoud Tractiemiddelen. Hierin is uitgangspunt dat nieuwe voertuigen –voor zover in de markt beschikbaar- worden aangeschaft in de vorm van een elektrische auto. De investeringen hiervoor zijn opgenomen in Programma 9: Bestuur en dienstverlening.