Onderhoud kapitaalgoederen

Kapitaalgoederen zijn eigendommen van de gemeente die duurzaam in stand gehouden moeten worden, zoals wegen, riolering, bruggen en gebouwen. Deze eigendommen worden beheerd op basis van beheerplannen. Hierin staat op welke wijze het onderhoud plaatsvindt. De gemeente hanteert voor alle beheerplannen dat het beheer “doelmatig en duurzaam” wordt uitgevoerd op het kwaliteitsniveau “basis”. Beheerplannen worden eens in de vier jaar geactualiseerd. Dit is geregeld in artikel 20 van de Financiële verordening gemeente Pijnacker-Nootdorp 2017. Voor alle beheerplannen worden de uitgangspunten van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) aangehouden.

In deze paragraaf is de uitvoeringsplanning van de diverse voorzieningen in beeld gebracht. Hoewel de kosten ook al in de beheerplannen zijn aangegeven, is niet in elk beheerplan een programma van uitvoering opgenomen. Ook wanneer er wel een uitvoeringsprogramma is, wordt dit soms door de actualiteit ingehaald. In deze paragraaf wordt daarom per voorziening en per beheercategorie, op basis van de laatste inzichten, aangegeven wat het geactualiseerde uitvoeringsprogramma voor 2022 is. Ook is de geactualiseerde uitvoeringsplanning voor de periode 2023 – 2025 globaal in beeld gebracht.

Regulier (klein) onderhoud

Het reguliere onderhoud is het jaarlijkse programma voor klein preventief onderhoud en voor het verhelpen van meldingen en het herstel van kleine schades. De onderhoudskosten zijn jaarlijks vrijwel constant. In de exploitatiebegroting zijn reguliere budgetten opgenomen, die jaarlijks worden bijgesteld op basis van prijsindex en worden geactualiseerd op basis van toename of afname van het in stand te houden areaal. Deze budgetten zijn opgenomen in de betreffende programma’s.

Periodiek (groot) onderhoud

Het periodieke onderhoud is het jaarlijkse programma voor groot onderhoud (inclusief achterstallig onderhoud) van kapitaalgoederen dat niet levensduur verlengend is. De kosten voor het periodiek groot onderhoud kunnen jaarlijks sterk fluctueren. Daarom zijn voorzieningen ingesteld voor de uitvoering van periodieke groot onderhoud van de verschillende beheeractiviteiten. De diverse voorzieningen worden gevoed door een jaarlijkse dotatie ten laste van de begroting, zoals bepaald in de vastgestelde beheerplannen.

Nieuwe aanleg en vervanging

Hieronder wordt de nieuwe aanleg en vervanging van kapitaalgoederen verstaan. Voor aanleg, vervangingen en renovaties worden specifieke investeringen benoemd. De investeringen zijn toegelicht bij de programma’s.

Overzicht beheerplannen

Onderstaand treft u een overzicht aan van de vigerende beheerplannen, inclusief het verwachte jaar van actualisatie.

Beheerplan

Beheerperiode

Jaar van actualisatie

Water en Klimaat

2021-2024

2025

Oevers

2020-2023

2024

Baggeren

2020-2023

2024

Sportvelden

2020-2023

2024

Openbare verlichting

2019-2022

2023

Speelruimteplan

2019-2022

2023

Gebouwen

2019-2022

2023

Groen

2019-2022

2023

Riolering

2018-2021

2022

Wegen

2018-2021

2022

Civiele kunstwerken

2016-2019

2022

Riolering

De uitgangspunten voor het beheer en onderhoud van de riolering zijn vastgelegd in het Gemeentelijk RioleringsPlan 2018-2021 (GRP). Beleidsmatig ligt de aandacht bij de samenwerking in de afvalwaterketen in Delfland (NAD). De essentie van de samenwerking is om in de regio te komen tot een bundeling van kennis en capaciteit in de planvorming en uitvoering van de beheertaken. Hierbij wordt onder andere gestreefd naar een grotere efficiëntie in het beheer van de afvalwaterketen die moet leiden tot een substantiële kostenreductie. In 2022 wordt het Gemeentelijk RioleringsPlan geactualiseerd.

Het reguliere preventieve onderhoud aan de riolering gebeurt op basis van periodiek uit te voeren inspecties. Daarnaast wordt jaarlijks uitvoering gegeven aan de reguliere bestekken voor onderhoud van wijk- en hoofdgemalen, drukriolering en kolken.

De vervanging van de riolering gebeurt op basis van het uitvoeringsprogramma van het beheerplan. Op basis van die planning wordt telkens een wijk of buurt integraal gerenoveerd (riolering, wegen, straatmeubilair, groen, spelen etc.). De planning van het GRP is daarmee feitelijk leidend voor de planning van de gebiedsgerichte integrale aanpak.

Uitgangspunt bij integrale herinrichting is dat het proces volgens de principes van het programma ‘in verbinding’ wordt uitgevoerd. In 2022 worden de laatste fase van de wijk Koningshof en het wijkpark in Klapwijk uitgevoerd. Voor deze activiteiten zijn specifieke investeringen opgenomen, die zijn toegelicht in programma 3: Mobiliteit.

Het taakveld riolering is een kostendekkend product. Dit betekent dat alle kosten die hiermee gepaard gaan via de rioolheffing in rekening worden gebracht. Een overschot of tekort in enig jaar wordt verrekend met de egalisatievoorziening riolering. Hieronder is het verloop van deze voorziening aangegeven.

Voorziening riolering
(bedragen x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

Beginstand

3.193

3.588

4.003

5.000

Storting

395

415

997

1.031

Totaal dekking

3.588

4.003

5.000

6.031

Onttrekkingen

Totaal onttrekking

0

0

0

0

Eindstand

3.588

4.003

5.000

6.031

Wegen

De uitgangspunten voor het beheer van wegen, straten, fietspaden en voetpaden zijn vastgelegd in het Beheerplan Wegen 2018-2021. In 2022 wordt het Beheerplan Wegen geactualiseerd.

Het reguliere preventieve onderhoud aan asfaltverhardingen en verhardingen van open elementen gebeurt op basis van een periodiek uit te voeren schouw.

Voorziening onderhoud wegen
(bedragen x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

Beginstand

1.546

1.441

726

621

Storting

705

705

705

705

Totaal dekking

2.251

2.146

1.431

1.326

Katwijkerlaan

-610

Europalaan (stil asfalt)

-160

Beheerplan wegen

-650

-810

-810

-500

Totaal onttrekking

-810

-1.420

-810

-500

Eindstand

1.441

726

621

826

Via de voorziening wordt groot onderhoud bekostigd van projecten met een projectwaarde hoger dan € 75.000. Deze projecten zijn beschreven in het beheerplan Wegen. Voor 2022 staat op de rol de aanleg van stil asfalt op de Europalaan.

Het planmatig groot onderhoud aan elementenverhardingen wordt gebiedsgericht aangepakt. Op basis van de planning van rioolrenovaties en verkeersmaatregelen wordt telkens een wijk of buurt integraal gerenoveerd (riolering, wegen, straatmeubilair, groen, spelen etc.). Uitgangspunt bij integrale herinrichting is dat het proces volgens de principes van het programma ‘in verbinding’ wordt uitgevoerd. In 2022 worden de laatste fase van de wijk Koningshof en het wijkpark van Klapwijk uitgevoerd. Voor deze activiteiten zijn specifieke investeringen opgenomen, die zijn toegelicht in programma 3: Mobiliteit.

Openbaar groen

De uitgangspunten voor het beheer en onderhoud van het openbaar groen zijn vastgelegd in het Beleids- en beheerplan “Investeren in groen” 2019-2022.

Het reguliere onderhoud vindt grotendeels plaats op basis van jaarlijks te actualiseren onderhoudsbestekken voor onder meer het maaien, het schoffelen en het snoeiprogramma voor bomen. Verder wordt jaarlijks de inboet (vervangen dode beplanting) verricht op basis van een periodieke inspectie.

Het groot onderhoud gebeurt op basis van het beheerplan. In het beheerplan is prioriteit gegeven aan de wijken en buurten waar integrale renovaties zijn gepland. In 2022 worden de laatste fase van de wijk Koningshof en het wijkpark van Klapwijk uitgevoerd. Voor deze activiteiten zijn specifieke investeringen opgenomen, die zijn toegelicht in programma 4: Groen en recreatie.

Verder zijn er ook buiten de herinrichtingswijken een aantal projecten voor groot onderhoud en renovatie van groen. Deze projecten zijn beschreven in het beheerplan. In de tabel hieronder is aangegeven op welke wijze de stortingen en onttrekkingen in de Voorziening Openbaar groen in de komende jaren worden voorzien. Het gaat in 2022 om de projecten vergroenen middenberm Hofweg en bomen Westlaan.

Voorziening openbaar groen 
(bedragen x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

Beginstand

111

68

45

22

Storting

100

100

100

100

Totaal dekking

211

168

145

122

Bomen Westlaan

-60

Middenberm Hofweg vergroenen

-60

Beheerplan groen

-23

-123

-123

-100

Totaal onttrekking

-143

-123

-123

-100

Eindstand

68

45

22

22

Spelen

De uitgangspunten voor het beheer van speelplaatsen zijn vastgelegd in het Speelruimteplan 2019-2022.

Het dagelijkse onderhoud bestaat uit het aanvullen en reinigen van valondergronden, het uitvoeren van de wettelijke veiligheidsinspecties en de daaruit voortkomende reparaties.

Het groot (vervangings)onderhoud vindt plaats op basis van het Speelruimteplan. Voor deze activiteiten zijn specifieke investeringen opgenomen, die zijn toegelicht in programma 4: Groen en recreatie.

Civiele kunstwerken

De uitgangspunten voor het beheer van de civiele kunstwerken zijn vastgelegd in het Beleids- en beheerplan Civiele Kunstwerken 2016-2019. De uitvoering en actualisering van dit beheerplan heeft vertraging opgelopen. Dit beheerplan wordt in 2022 geactualiseerd.

Het kleinschalig en dagelijks onderhoud wordt aanbesteed middels een raamcontract met open posten. Op basis van jaarlijkse inspecties worden hoeveelheden verwerkt in deelopdrachten voor het raamcontract.

Het eenmalig en grootschalig onderhoud vindt plaats vanuit het uitvoeringsprogramma en richt zich op het optimaliseren van de restlevensduur. De feitelijke planning wordt bepaald op basis van periodiek uit te voeren inspecties. Voor dit onderhoud is hieronder aangegeven op welke wijze de stortingen en onttrekkingen in de Voorziening Civiele Kunstwerken in de komende jaren worden voorzien.

Voorziening civiele kunstwerken
(bedragen x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

Beginstand

905

894

883

872

Storting

223

223

223

223

Totaal dekking

1.128

1.117

1.106

1.095

Beheerplan Civiele Kunstwerken

-234

-234

-234

-234

Totaal onttrekking

-234

-234

-234

-234

Eindstand

894

883

872

861

De komende 10 jaar moet een groot aantal civiele kunstwerken in de gemeente vervangen worden. Deze zijn in het beheerplan vastgelegd. De opgenomen investeringen zijn beschreven in programma 3: Mobiliteit.

Openbare Verlichting en Verkeersregelinstallaties (VRI’s).

De uitgangspunten voor het beheer van de openbare verlichting zijn vastgelegd in het Beheerplan Openbare Verlichting 2019-2022.

Het regulier preventief onderhoud (o.a. groepsmatig vervangen lampen) voor de openbare verlichting en de verkeerslichten vindt jaarlijks plaats op basis van een schouw. Daarnaast gebeurt regulier onderhoud na storingsmeldingen, waaronder voornamelijk meldingen van kapotte lampen en kabelstoringen.

Het groot (vervangings)onderhoud van de openbare verlichting en de verkeerslichten vindt plaats op basis van het beheerplan. Voor deze activiteiten zijn specifieke investeringen opgenomen, die zijn toegelicht in programma 3: Mobiliteit.

Water

De uitgangspunten voor het beheer zijn vastgelegd in het Waterklimaatplan 2017-2020. In dit plan ligt beleidsmatig de nadruk op de wijze waarop de gemeente en het waterschap zich gezamenlijk richten op het opheffen van knelpunten in het watersysteem (o.a. tekort aan waterberging). In de investeringsplanning is in programma 4: Groen en recreatie een aantal investeringskredieten opgenomen. Het Waterklimaatplan wordt in 2021 geactualiseerd.

Baggeren

De uitgangspunten zijn vastgelegd in het Beheerplan baggeren 2020-2023.

Het baggeren van watergangen vindt altijd plaats in de winterperiode op basis van een mede door het Hoogheemraadschap van Delfland bepaalde vak-indeling en het Beheerplan Baggeren. De uitvoering vindt plaats door het Hoogheemraadschap. De onderstaande tabel geeft de geraamde stortingen en onttrekkingen weer.

Voorziening baggerwerken 
(bedragen x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

Beginstand

272

272

257

257

Storting

86

86

86

86

Totaal dekking

358

358

343

343

Beheerplan Baggeren

-86

-101

-86

-61

Totaal onttrekking

-86

-101

-86

-61

Eindstand

272

257

257

282

Beschoeiingen en oevers

De uitgangspunten voor het beheer van de beschoeiingen en overige oevers zijn vastgelegd in het Beheerplan Oevers 2021-2024.

Het reguliere onderhoud aan de beschoeiingen/oevers betreft vooral het curatieve onderhoud dat op basis van meldingen en eigen waarneming wordt uitgevoerd. Het periodieke onderhoud betreft de uitvoering van groot onderhoud, renovatie en met name vervanging en het omvormen naar natuurlijke oevers. De uitgaven worden verantwoord via de gemeentelijke exploitatie.

Het vervangen van damwanden gebeurt door het opnemen van specifieke investeringen. De hiervoor opgenomen investeringen zijn beschreven in programma 3: Mobiliteit.

Buitensport

De uitgangspunten voor het beheer van de sportvelden zijn vastgelegd in het Beheerplan Sportvelden 2020-2023.

Het reguliere onderhoud (maaibestekken en het periodieke onderhoud in de zomermaanden) wordt uitgevoerd via reguliere onderhoudsbestekken. Voor het groot onderhoud aan de (gras)sportvelden is een voorziening gevormd. Hieronder is aangegeven op welke wijze de stortingen en onttrekkingen in de Voorziening Buitensport in de komende jaren worden voorzien.

In 2022 staat groot onderhoud gepland op sportpark De Groene Wijdte (renovatie grasvoetbalveld 3) en op sportpark ’s-Gravenhout (groot onderhoud wetra-grasvoetbalveld 3 en 4).

Voorziening groot onderhoud en renovaties buitensport 
(bedragen x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

Beginstand

212

18

7

7

Storting

41

41

41

41

Totaal dekking

253

59

48

48

Sportcomplex De Groene Wijdte

grasvoetbalveld 3

-102

grasvoetbalveld 9

-52

Sportpark ’s-Gravenhout

wetra-grasvoetbalveld 3

-74

wetra-grasvoetbalveld 4

-59

Beheerplan Sportvelden

-41

-41

Totaal onttrekking

-235

-52

-41

-41

Eindstand

18

7

7

7

Voor het vervangen van kunstgrasvelden zijn investeringskredieten opgenomen, die zijn toegelicht in programma 6: Maatschappelijke Voorzieningen.

Onderhoud gemeentelijke gebouwen

De uitgangspunten voor het beheer van de gemeentelijke gebouwen zijn vastgelegd in het Beheerplan Gebouwen 2019-2022.

Het reguliere preventieve onderhoud (o.a. inspecties en planmatig klein onderhoud) vindt jaarlijks plaats op basis van reguliere onderhoudsbestekken en op basis van een schouw en op opvolging van meldingen.

Het groot onderhoud voor de gebouwen vindt plaats op basis van het beheerplan. De onderstaande tabel geeft de geraamde stortingen en onttrekkingen weer.

Voorziening onderhoud gebouwen
(bedragen x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

Beginstand

62

67

67

67

Storting

200

200

200

200

Totaal dekking

262

267

267

267

Beheerplan Gebouwen

-195

-200

-200

-200

Totaal onttrekking

-195

-200

-200

-200

Eindstand

67

67

67

67

Tractie

Een aantal onderdelen van de gemeentelijke organisatie maakt gebruik van voertuigen en ander (rollend) materieel voor de uitvoering van haar taken. Het is belangrijk dat deze tractie veilig, duurzaam en representatief is. Uitgangspunt is dat nieuwe voertuigen –voor zover in de markt beschikbaar- worden aangeschaft in de vorm van een elektrische auto. De investeringen hiervoor zijn opgenomen in Programma 9: Bedrijfsvoering.