Verbonden partijen

Deze paragraaf geeft een overzicht van de rechtspersonen, waarmee de gemeente een bestuurlijke relatie en waarin zij een financieel belang heeft. Deze rechtspersonen noemt het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) verbonden partijen. Onder bestuurlijk belang verstaat het BBV: een zetel in het bestuur of het hebben van stemrecht. Financieel belang wil zeggen dat de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld. De gemeente kan deze middelen kwijt raken als de verbonden partij failliet gaat of als financiële problemen van de verbonden partij op de gemeente kunnen worden verhaald.

Het belangrijkste beleidskader voor verbonden partijen is de op 31 mei 2018 door de raad vastgestelde Nota verbonden partijen 2018-2021. Deze nota:

  • geeft inzicht in de partijen waarmee Pijnacker-Nootdorp publiek- of privaatrechtelijk verbonden is;
  • bevat kaders voor het aangaan van nieuwe participaties;
  • schetst per participatie de omvang van onze deelname en de rechtstreekse invloed die de gemeente Pijnacker-Nootdorp op basis daarvan kan uitoefenen;
  • beschrijft het controlekader;
  • bevat een beschrijving van de werkwijze en informatievoorziening bij gemeenschappelijke regelingen;
  • bevat een beschrijving van de rollen van vertegenwoordigers van de gemeente bij en in de gemeenschappelijke regelingen;
  • bevat de visie op verbonden partijen.

Specifieke ontwikkelingen bij de verbonden partijen

In de openbare vergadering van 26 oktober 2017 heeft de raad besloten in te stemmen met het principebesluit het aandelenbelang in Eneco Groep N.V. af te bouwen. De aandeelhouders die hun aandelen wensen af te bouwen vertegenwoordigen nu circa 91% van het geplaatste kapitaal van Eneco. Afhankelijk van het proces (veilingverkoop, beursgang of dual track) zal besluitvorming over de transactiewijze uiterlijk eind 2019 aan de orde zijn.

Cijfers van de verbonden partijen

In deze paragraaf zijn van de gemeenschappelijke regelingen de begrote cijfers (bijdrage, resultaat, eigen vermogen, vreemd vermogen en solvabiliteit) opgenomen voor het begrotingsjaar 2020. Daarnaast worden (voor een beter inzicht in de ontwikkeling) het eigen en vreemd vermogen, de solvabiliteit en het resultaat ook gepresenteerd in de vorm van een grafiek. De eerste vier genoemde jaren (2015-2018) betreffen cijfers op basis van de vastgestelde jaarstukken, de cijfers over 2019 en 2020 betreffen cijfers op basis van de vastgestelde begrotingen. Van de N.V.’s en de Stichting ontvangen we geen (of geen openbare) begroting. Van deze vier verbonden partijen zijn daarom de cijfers opgenomen tot en met het laatst bekende afgesloten verslagjaar (2018).

Verbonden partijen

Vennootschappen en coöperaties

1

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG Bank)

2

Dunea N.V.

3

Stedin Holding N.V.

4

Eneco Groep N.V.

Stichtingen en verenigingen

5

Stichting algemene begraafplaats Sint Janshof Pijnacker-Nootdorp

Gemeenschappelijke regelingen

6

Stadsgewest Haaglanden in liquidatie

7

Metropoolregio Rotterdam-Den Haag

8

Omgevingsdienst Haaglanden

9

Veiligheidsregio Haaglanden

10

Inkoopbureau H-10

11

GGD en VT Haaglanden

12

Reinigingsbedrijf Avalex