Algemene dekkingsmiddelen, overhead, VpB en onvoorzien

Onderdeel A is qua opbouw afwijkend ten opzichte van die van de beleidsprogramma’s, maar telt financieel wel mee voor de begroting. Eerst worden de lasten en baten weergegeven en daarna volgt de toelichting op de diverse taakvelden. In voorgaande jaren werden de algemene dekkingsmiddelen, post onvoorzien en de onverdeelde lasten opgenomen. Met ingang van de Programmabegroting 2018-2021 is de inhoud van dit deel aanzienlijk gewijzigd en worden naast genoemde posten ook diverse taakvelden afzonderlijk benoemd, waaronder de taakvelden Overhead, Treasury, OZB Woningen en OZB Niet woningen.

Algemene dekkingsmiddelen zijn middelen die geen vooraf bepaald bestedingsdoel hebben. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de rioolheffing waar ontvangsten en uitgaven direct aan elkaar zijn gekoppeld, of specifieke uitkeringen vanuit de rijksoverheid. De omvang van de algemene dekkingsmiddelen en de toelichting daarop worden in dit hoofdstuk gepresenteerd.

De volgende algemene dekkingsmiddelen zijn te onderscheiden:

  • de lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is;

  • de algemene uitkering uit het gemeentefonds;

  • dividenden en rentebaten wegens interne financiering.

Wat mag het kosten?

Algemene dekkingsmiddelen
(bedragen x €1.000)

Rekening
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Begroting
2025

Baten

180.243

143.710

95.360

88.827

90.948

93.291

Lasten

-117.980

-82.612

-30.546

-25.092

-27.643

-30.108

Totaal Algemene dekkingsmiddelen

62.263

61.098

64.814

63.735

63.305

63.183

Specificatie van de lasten en baten per product

Algemene dekkingsmiddelen
(bedragen x €1.000)

Rekening
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Begroting
2025

Lasten per Taakveld

040 - Overhead

-13.398

-14.806

-15.645

-15.254

-15.115

-15.201

050 - Treasury

-38

-25

-25

-24

-24

-24

061 - OZB Woningen

-452

-439

-506

-506

-506

-506

062 - OZB Niet woningen

-50

-244

-250

-250

-250

-250

063 - Parkeerbelasting

-21

-23

-23

-23

-23

-23

064 - Belasting overig

-234

-277

-191

-191

-191

-191

070 - Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

-13

-9

-10

-10

-10

-10

080 - Overige baten en lasten

-1.107

-3.616

-5.339

-7.694

-10.606

-13.416

090 - Vennootschapsbelasting

-1.855

-926

-1.467

-1.140

-917

-486

Totaal Lasten per Taakveld

-17.167

-20.365

-23.456

-25.092

-27.643

-30.108

Baten per Taakveld

050 - Treasury

88.077

712

1.391

2.296

2.963

3.460

061 - OZB Woningen

6.885

7.080

7.300

7.534

7.776

8.017

062 - OZB Niet woningen

3.278

3.334

2.919

2.960

3.001

3.043

063 - Parkeerbelasting

15

10

10

10

10

10

064 - Belasting overig

202

211

140

144

149

154

070 - Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

65.230

66.546

72.530

72.595

74.248

76.485

080 - Overige baten en lasten

49

0

0

31

60

90

Totaal Baten per Taakveld

163.737

77.892

84.289

85.570

88.206

91.259

Totaal saldo van baten en lasten

146.570

57.527

60.834

60.478

60.564

61.151

Toevoegingen aan reserves

040 - Overhead

-149

0

0

0

0

0

050 - Treasury

-96.155

0

0

0

0

0

070 - Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

-967

-794

0

0

0

0

080 - Overige baten en lasten

-3.541

-61.452

-7.090

0

0

0

Totaal Toevoegingen aan reserves

-100.813

-62.246

-7.090

0

0

0

Onttrekkingen aan reserves

040 - Overhead

721

1.128

608

536

536

526

050 - Treasury

10.760

2.177

1.873

1.581

1.289

1.020

080 - Overige baten en lasten

5.025

62.513

7.123

0

0

0

090 - Vennootschapsbelasting

0

0

1.467

1.140

917

486

Totaal Onttrekkingen aan reserves

16.506

65.817

11.071

3.257

2.742

2.032

Toevoegingen en onttrekkingen reserves

-84.307

3.571

3.981

3.257

2.742

2.032

Resultaat

62.263

61.098

64.814

63.735

63.305

63.183

Analyse afwijkingen

10 Algemene dekkingsmiddelen
(bedragen × € 1.000)

Baten

Lasten

040 Overhead

Overhead: Als gevolg van hogere kosten Overhead (onder andere hogere afschrijvingen ICT) en andere procentuele verdeling van de overhead aan grondexploitaties, investeringen en voorzieningen nemen de kosten voor de exploitatie toe met € 822.000.

-

-822

Reserve mutatie: De jaarlijkse kosten als gevolg van prijsstijgingen, uitbreiding van licenties, upgrades zijn voor het jaar 2021 bij de Kadernota 2021 incidenteel gedekt uit de reserve Bedrijfsvoering. In 2022 en verder is dit ten laste van het begrotingssaldo gebracht.

-459

-

Reserve mutatie: Naast de kosten voor de reguliere activiteiten van Werken in Haaglanden zijn er in 2019 extra afspraken gemaakt in de Kring van Secretarissen. Het betreft hier de bijdrage voor de samenwerking op het terrein van arbeidsmarktaanpak. Er zijn recruiters aangetrokken om in de regio moeilijk vervulbare functies in te vullen. Daarnaast zijn er regionale activiteiten ontwikkeld op het gebied van een loopbaancentrum.

-40

40

Overig

-21

-58

050 Treasury

Deelneming Nutsbedrijven: In 2021 verwachten we een reguliere dividenduitkering Stedin van € 432.000 en in 2022 ontvangen we slechts € 50.000. Daarnaast ontvangen we in 2022 voor de cumulatief preferente aandelen Stedin € 120.000.

-263

-

Renteresultaat: De niet afgeronde berekende omslagrente bedraagt voor het begrotingsjaar 2022 1,51%. De doorberekende rente aan investeringen bedraagt 2% (afgerond). Hierdoor resteert een voordelig renteresultaat.

942

-

Reserve mutatie: Jaarlijks valt een deel van de reserve vrij dat het verschil vormt van de oorspronkelijke rente en de rente zoals deze is opgenomen in de offerte van de BNG Bank.

-304

-

Overig

0

0

061 OZB Woningen

OZB Woningen: De lasten en baten OZB woningen zijn in 2022 bijgesteld naar de verwachte personele inzet en de aangepaste woningbouwprognose ten opzichte van de begroting 2021.

220

-56

Overig

0

-10

062 OZB Niet woningen

Ondernemersfonds: Het Ondernemersfonds Pijnacker-Nootdorp (OFPN) loopt af in 2021 na een periode van vijf jaar en heeft tot doel gehad een meerwaarde te bieden in het versterken van het ondernemersklimaat in Pijnacker-Nootdorp. Het Ondernemersfonds wordt gefinancierd vanuit een verhoging van de OZB-opbrengsten voor Niet-woningen (0,03% eigenaren en 0,02% gebruikers). De uitbetaling van het Ondernemersfond staat geraamd op het taakveld 310 Economisch ontwikkeling en de opbrengst op het taakveld 062 OZB Niet-Woningen. In 2021 heeft het bestuur van het Ondernemersfonds besloten de evaluatie van het OFPN zelf uit te voeren. In het 4e kwartaal van 2021 worden de uitkomsten van de evaluatie inclusief een voorstel om het Ondernemersfonds wederom te verlengen met vijf jaar voorgelegd aan de raad (zaaknr. 1266430).

-394

-

Overig

-21

-7

063 Parkeerbelasting

Overig

0

0

064 Belasting overig

Hondenbelasting: Een verlaging van de opbrengstraming hondenbelasting met ingang van 2022 waarmee invulling is gegeven aan de motie Belastingverlaging.

-80

-

Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een lagere urentoerekening aan het taakveld Belastingen overige. De herverdeling van de toegerekende uren heeft per saldo geen effect op het begrotingssaldo.

-

91

Overig

9

-5

070 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

AU voorgaande jaren: Tot vier jaar na afloop van een uitkeringsjaar vinden nog verrekeningen plaats. Dit heeft de afgelopen jaren jaarlijks tot een incidentele voordeel geleid. Bij het project Bezuinigingen ten behoeve van de Primaire Begroting 2022 is besloten hiervoor een structurele inkomstenpost op te nemen.

150

-

Bijstelling AU BCF plafond: Jaarlijks wordt het bedrag dat gemeenten niet uit het btw-compensatiefonds declareren, terugbetaald via de algemene uitkering. Op basis van de bedragen in voorgaande jaren is de verwachte terugbetaling voor 2022 en verder naar boven bijgesteld.

170

-

Compensatie jeugdzorgtekorten: Voor 2022 en verder worden gemeenten gecompenseerd voor de opgelopen kosten in de jeugdzorg. Deze mutatie is de toename van de inkomsten uit het totaal van € 1,3 miljard dat voor 2022 aan het gemeentefonds is toegevoegd. Voor meer toelichting zie ook programma Algemene dekkingsmiddelen, onderdeel 5 Algemene uitkering.

3.900

-

Mutaties meicirculaire 2021: Dit betreft de bijstelling van het accres en de uitkeringsbasis en enkele overige mutaties. Deze komen voort uit de verwerking van de meicirculaire 2021.

461

-

Stortingen in Bestemmingsreserve Financiële gevolgen corona: In 2021 zijn de bedragen uit de corona compensatiepakketten van het Rijk doorgestort naar de Bestemmingsreserve Financiële gevolgen corona. Voor 2022 worden deze ontvangsten en de doorstorting ervan niet begroot.

-

794

Toename ten opzichte van voorgaand jaar: Deze toename van de inkomsten wordt veroorzaakt doordat onze gemeente jaarlijks in omvang toeneemt.

1.426

-

Overig

-122

-1

080 Overige baten en lasten

Bevolkingsadministratie: In 2021 vindt verschuiving plaats van het inhuurbudget van 335.000 ter dekking van externe klant contact medewerkers van de interne kostenplaats naar het juiste taakveld 020 Burgerzaken waar deze uitgaven onder vallen conform IV-3 voorschriften. In programma 9 onder taakveld 020 Burgerzaken staat het voordeel begroot. Voor de begroting heeft dit geen financiële gevolgen.

-

-335

Onvoorzien: Voor 2022 en verder was voor onvoorziene uitgaven een bedrag opgenomen van 202.348, hiervan is 102.348 ingezet als onderdeel van de bezuiniging.

-

102

Reserve mutatie: De wet 'modernisering' VPB-plicht overheidsondernemingen is per 1 januari 2016 in werking getreden. Deze wet houdt in dat overheden vennootschapsbelasting moeten betalen over de winsten, die zij met ondernemersactiviteiten hebben behaald. De winstuitkeringen die worden behaald vanuit het grondbedrijf van de gemeente Pijnacker-Nootdorp vallen onder deze VPB-plicht. De VPB-afdracht wordt gedekt vanuit de algemene reserve. In 2021 staat de onttrekking uit de algemene reserve geraamd op het Taakveld 080 overige baten en Lasten. Vanaf de begroting 2022 wordt de onttrekking geraamd op het taakveld 090 Vennootschapsbelasting waar ook het budget voor de te betalen VPB staat geraamd.

-926

-

Reserve mutatie: In 2021 vinden er diverse onttrekkingen plaats vanuit de algemene reserve voor andere het investerings-en financieringsplan 2020-2025 en wordt toegevoegd aan diverse bestemmingsreserves ter dekking van de afschrijvingslasten. In 2022 wordt een reserve gevormd voor de herstructurering van Katwijkerlaan ter dekking van de afschrijvingslasten en daarnaast wordt een voorbereidingsbudget beschikbaar gesteld voor het Sociaal Cultureel Centrum Pijnacker.

-54.361

54.361

Reserve mutatie: Personele mutatie ten laste van reserve bedrijfsvoering.

-102

102

Stelpost areaal: De stelpost areaal wordt op hetzelfde niveau gebracht als 2023.

-

-900

Stelpost prijs: In de stelpost prijs is naast de CAO-verhogingen ook ruimte opgenomen voor pensioenpremies en overige sociale lasten. Het totaal van deze verwachte hogere lasten is lager dan de reeds gereserveerde ruimte in de begroting.

-

-503

Uren toerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een hogere urentoerekening aan het taakveld Overige baten & lasten. De herverdeling van de toegerekende uren heeft per saldo geen effect op het begrotingsresultaat.

-

-187

Werkkostenregeling: Gezien de stijgende lijn in de kosten voor onder andere het aanschaf van een (elektrische) fiets is het budget voor het belaste deel van de werkkostenregeling opgehoogd.

-

90

Overig

-1

-91

090 Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting: De wet 'modernisering' VPB-plicht overheidsondernemingen is per 1 januari 2016 in werking getreden. Deze wet houdt in dat overheden vennootschapsbelasting moeten betalen over de winsten, die zij met ondernemersactiviteiten hebben behaald. De winstuitkeringen die worden behaald vanuit het grondbedrijf van de gemeente Pijnacker-Nootdorp vallen onder deze VPB-plicht. De VPB-afdracht wordt gedekt vanuit de algemene reserve. In 2021 staat de onttrekking uit de algemene reserve geraamd op het Taakveld 080 overige baten en Lasten. Vanaf de begroting 2022 wordt de onttrekking geraamd op het taakveld 090 Vennootschapsbelasting waar ook het budget voor de te betalen VPB staat geraamd.

1.467

-540

Overig

-1

0

Totaal 10 Algemene dekkingsmiddelen

-48.350

52.066