Algemene dekkingsmiddelen, overhead, VpB en onvoorzien

Onderdeel A is qua opbouw afwijkend ten opzichte van die van de beleidsprogramma’s, maar telt financieel wel mee voor de begroting. Eerst worden de lasten en baten weergegeven en daarna volgt de toelichting op de diverse taakvelden. In voorgaande jaren werden de algemene dekkingsmiddelen, post onvoorzien en de onverdeelde lasten opgenomen. Met ingang van de Programmabegroting 2018-2021 is de inhoud van dit deel aanzienlijk gewijzigd en worden naast genoemde posten ook diverse taakvelden afzonderlijk benoemd, waaronder de taakvelden Overhead, Treasury, OZB Woningen en OZB Niet woningen.

Algemene dekkingsmiddelen zijn middelen die geen vooraf bepaald bestedingsdoel hebben. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de rioolheffing waar ontvangsten en uitgaven direct aan elkaar zijn gekoppeld, of specifieke uitkeringen vanuit de rijksoverheid. De omvang van de algemene dekkingsmiddelen en de toelichting daarop worden in dit hoofdstuk gepresenteerd.

De volgende algemene dekkingsmiddelen zijn te onderscheiden:

  • de lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is;
  • de algemene uitkering uit het gemeentefonds;
  • dividenden en rentebaten wegens interne financiering.

Wat mag het kosten?

Algemene dekkingsmiddelen
(bedragen x €1.000)

Rekening
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Baten

79.033

89.378

76.790

78.984

85.720

85.291

Lasten

-24.938

-34.493

-20.162

-21.472

-27.853

-26.997

Totaal Algemene dekkingsmiddelen

54.094

54.885

56.628

57.512

57.867

58.294

Specificatie van de lasten en baten per product

Algemene dekkingsmiddelen
(bedragen x €1.000)

Rekening
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Lasten per Taakveld

040 - Overhead

-11.334

-12.137

-13.300

-13.268

-13.021

-13.113

050 - Treasury

588

-25

-29

-29

-28

-28

061 - OZB Woningen

-332

-411

-452

-452

-452

-452

062 - OZB Niet woningen

-132

-233

-263

-264

-264

-264

063 - Parkeerbelasting

-25

-22

-23

-23

-23

-23

064 - Belasting overig

-191

-163

-183

-183

-183

-183

070 - Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

-11

-8

-9

-9

-9

-9

080 - Overige baten en lasten

-1.120

-4.926

-5.004

-7.145

-9.874

-12.825

Totaal Lasten per Taakveld

-12.556

-17.924

-19.262

-21.372

-23.853

-26.897

Baten per Taakveld

050 - Treasury

2.212

2.927

3.623

2.781

3.350

3.751

061 - OZB Woningen

6.281

6.525

6.806

7.095

7.393

7.393

062 - OZB Niet woningen

3.285

3.184

3.269

3.343

3.411

3.411

063 - Parkeerbelasting

17

10

10

10

10

10

064 - Belasting overig

189

181

194

194

202

209

070 - Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

54.563

58.417

61.964

64.551

66.843

69.917

080 - Overige baten en lasten

65

0

0

22

43

64

Totaal Baten per Taakveld

66.613

71.245

75.865

77.997

81.252

84.755

Totaal saldo van baten en lasten

54.057

53.321

56.604

56.625

57.399

57.859

Toevoegingen aan reserves

040 - Overhead

0

-69

0

0

0

0

070 - Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

-503

0

-800

0

0

0

080 - Overige baten en lasten

-11.879

-16.500

-100

-100

-4.000

-100

Totaal Toevoegingen aan reserves

-12.382

-16.569

-900

-100

-4.000

-100

Onttrekkingen aan reserves

040 - Overhead

540

734

824

587

468

436

080 - Overige baten en lasten

11.879

17.399

100

400

4.000

100

Totaal Onttrekkingen aan reserves

12.419

18.133

924

987

4.468

536

Toevoegingen en onttrekkingen reserves

37

1.564

24

887

468

436

Resultaat

54.094

54.885

56.628

57.512

57.867

58.294