Onvoorzien

Voor 2022 en verder was voor onvoorziene uitgaven een bedrag opgenomen van € 202.348, maar hiervan is € 102.348 ingezet als onderdeel van de bezuinigingen.

bedragen x € 1.000

2022

2023

2024

2025

Post onvoorzien

100

100

100

100

Een raming voor onvoorziene uitgaven is een wettelijk verplichte post. Via de stelposten voor prijsindex en areaaluitbreiding (zie 7. Stelposten) wordt de post onvoorzien jaarlijks aangepast aan de inflatie en groei van de gemeente.