Wat mag het kosten?

Economie en glastuinbouw
(bedragen x €1.000)

Rekening
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Baten

12.981

7.114

8.880

5.704

6.279

3.259

Lasten

-13.350

-7.919

-9.692

-6.499

-6.669

-3.643

Totaal Economie en glastuinbouw

-369

-805

-812

-795

-390

-384

Specificatie van de lasten en baten per product

Economie en glastuinbouw
(bedragen x €1.000)

Rekening
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Lasten per Taakveld

310 - Economische ontwikkeling

-675

-630

-663

-672

-267

-267

320 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-11.358

-6.637

-8.005

-4.989

-4.901

-2.755

330 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-372

-296

-321

-298

-301

-298

340 - Economische promotie

-74

-75

-75

-75

-75

-75

Totaal Lasten per Taakveld

-12.480

-7.638

-9.064

-6.034

-5.544

-3.395

Baten per Taakveld

320 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur

12.782

6.918

8.633

5.454

6.026

3.003

330 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

52

44

45

45

45

45

340 - Economische promotie

147

151

202

205

208

211

Totaal Baten per Taakveld

12.981

7.114

8.880

5.704

6.279

3.259

Totaal saldo van baten en lasten

501

-524

-185

-330

735

-136

Toevoegingen aan reserves

320 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-870

-281

-628

-465

-1.125

-248

Totaal Toevoegingen aan reserves

-870

-281

-628

-465

-1.125

-248

Onttrekkingen aan reserves

320 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur

0

0

1

0

0

0

Totaal Onttrekkingen aan reserves

0

0

1

0

0

0

Toevoegingen en onttrekkingen reserves

-870

-281

-627

-465

-1.125

-248

Resultaat

-369

-805

-812

-795

-390

-384

Investeringen

Dit programma heeft geen investeringen.