Algemene omschrijving

Het programma Mobiliteit bestaat uit drie onderdelen:

  1. Verkeer en wegen;
  2. Parkeren;
  3. Openbaar vervoer.

Met de uitwerking van deze onderdelen werken we aan de voorwaarden om de mobiliteit van de huidige en toekomstige inwoners en bedrijven mogelijk te maken.

Wat willen we bereiken?

Doelstelling

Duurzame mobiliteit

Wat willen we bereiken

Een bereikbare gemeente

Een verkeersveilige gemeente

Schoon vervoer

Wat gaan we daarvoor doen

1. Faciliteren van efficient gebruik van de beschikbare weg- en parkeercapaciteit

2. Regisseren van instandhouding basisinfrastructuur

3. Faciliteren van verkeersveilig gedrag

4. Faciliteren van een schone vervoerswijze keuze

Onze gemeente heeft drie kernen en een relatief groot grondoppervlak. De voorzieningen liggen verspreid. Goed geschikt openbaar vervoer en goede wegverbindingen zijn belangrijk om snel bij voorzieningen en op het werk te komen. Daar horen ook genoeg parkeervoorzieningen en oplaadpunten voor auto en fiets bij. Op basis van het Hoofdlijnenakkoord 2018-2022 zijn geen nieuwe hoofdwegen gepland. We blijven er wel op letten dat de bereikbaar­heid op peil blijft. Met onze visie op duurzame mobiliteit werken we aan minder, anders en schoner reizen.

Om deze doelen te kunnen bereiken is het heel belangrijk dat de bestaande infrastructuur goed wordt beheerd. Onze plannen hiervoor leggen we vast in beheerplannen, die we elke vier jaar actualiseren.

Onze gemeente is goed bereikbaar met de auto, het openbaar vervoer (ov) en de fiets. Daarmee levert Pijnacker-Nootdorp een belangrijke bijdrage aan de agglomeratiekracht en het vestigingsklimaat van de regio. Om deze kwaliteiten te behou­den werken wij met de MRDH en de provincie aan:

  • het instandhouden en zo mogelijk uitbreiden van het fietspadennetwerk voor zowel recreatief als utilitair gebruik;
  • behoud van de bestaande infrastructuur en verbinding met de steden;
  • frequent en hoogwaardig openbaar vervoer tussen Delft en Zoetermeer via onze gemeente;
  • frequentieverhoging van de E-lijn;
  • mobiliteitsmanagement.