Stand van zaken en vooruitblik

Algemeen

Met de naderende afronding van de Oostelijke Randweg en de Komkommerweg is de hoofdwegeninfrastructuur in onze gemeente gereed. De aandacht van het programma Mobiliteit richt zich daarom steeds meer op het verduur­zamen van de bereikbaarheid. Het accent in het (nieuwe) Uitvoeringsprogramma Duurzame Mobiliteit 2019-2022 ligt daarom op schone vervoersmiddelen, zoals fiets, openbaar vervoer en pilots om om ervaring op te doen hoe gedragsverandering gestimuleerd kan worden.

Verkeer en wegen

Beheer

Het beheer van onze wegen, openbare verlichting en civiele kunstwerken is een doorlopende activiteit die wij ook in 2020 continueren. Vanwege het verstrijken van de looptijd, actualiseren wij in 2020 het beheerplan Civiele Kunstwerken.

Auto

De Komkommerweg (inclusief fietstunnel), de Verlengde Hoogseweg en een deel van de Oostelijke Randweg zijn in 2019 in gebruik genomen. In 2020 ronden wij het laatste deel van de Oostelijke Randweg af. Daarmee is onze interne hoofdwegeninfrastructuur nagenoeg gereed.

Uit recente verkeerstellingen blijkt dat op bijna alle telpunten sprake is van een verkeerstoename. Maar de groei is in het algemeen beperkt en in lijn der verwachting met de nieuwbouw. Er is daarmee vooralsnog geen noodzaak om maatregelen te treffen. Door ontwikkelingen zoals de verstedelijkingsopgave, kan de situatie veranderen. Daarom blijven wij in 2020 de verkeersdruk monitoren om zo vroegtijdig eventuele knelpunten te signaleren.

Voor onze inwoners en ondernemers is het van belang dat ook het omliggende (provinciale)wegennet op orde is. De doorstroming van de N470 is op sommige momenten niet optimaal. Hierdoor heeft het (vracht)verkeer soms moeite om het bedrijventerrein Ruyven te verlaten. Ook zou de verkeersveiligheid op deze weg verbeterd kunnen worden.

  • De provincie grijpt het in april 2019 gestarte groot onderhoud aan om tegelijk ook de nodige maatregelen voor de doorstroming en verkeersveiligheid te treffen. De huidige rotonde Ruyven wordt daarbij omgebouwd naar een kruispunt met verkeerslichten.
  • Als aanpalende maatregel, zorgt de gemeente in 2020 (afhankelijk van de planning van de provincie) voor de aanpak van het op het bedrijventerrein gelegen kruispunt Laan van Ruyven/Importweg en Exportweg.

Beide maatregelen moeten ertoe leiden dat de fileproblematiek voor het bedrijventerrein tot het verleden behoort.

Onze (hoofdwegen)wegenstructuur is op zichzelf op orde, maar we ervaren een knelpunt in het glastuinbouwgebied Pijnacker West. Hier moet het vrachtverkeer gebruik maken van de smalle Noordeindseweg. Dit is geen ideale situatie voor de leefbaarheid in het gebied. Een verlengde Komkommerweg zou het vrachtverkeer een betere verbinding naar de N470 kunnen bieden. In 2020 worden de uitkomsten van het onderzoek naar de (financiele en ruimtelijke) haalbaarheid van deze verbinding verwacht.

Fiets

De gemeente beschikt over een uitgebreid fietspadennetwerk. In 2020 worden enkele ontbrekende verbindingen (onder meer langs de Komkommerweg en Oostelijke Randweg) aangelegd.

Veel fietsers, wandelaars en ruiters maken gebruik gebruik van het Virulypad en de Noordkade. Deze belangrijke fietsverbinding verkeerde in slechte staat en was niet meer toereikend voor het toenemende gebruik. Met de verbreding en aanleg van een apart wandel -en ruiterpad in 2019 is deze (fiets)verbinding weer toekomstbestendig en ook geschikt voor een verdere groei in het gebruik.

Het groeiende gebruik van het Virulypad is ook in lijn met de ontwikkelingen in de gemeente. Vrijwel alle fietstelpunten binnen de gemeente en omgeving laten een toename zien in het aantal fietsers dat gebruik maakt van het fietspad ten opzichte van dezelfde periode in de voorgaande jaren. Daarbij zet de opmars van de elektrische fiets door. Om een antwoord te kunnen geven op deze toenemende populariteit van de fiets en beter te kunnen sturen op de (elektrische) fiets als duurzaam alternatief op de auto, starten wij in 2020 met het opstellen van een nieuw Fietsplan.

De elektrische fiets speelt een steeds grotere rol als alternatief voor de auto bij (woon-werk)verplaatsingen tussen de 7,5 en 15 km. De MRDH wil daarom het metropolitane fietsnetwerk versterken met snelle en aantrekkelijke routes tussen de woonkernen en economische kerngebieden. De gemeente onderzoekt in 2020 samen met de MRDH en de andere betrokken gemeenten welke snelfietsverbindingen (financieel) mogelijk zijn.

Een verkeersveilige gemeente

We willen ervoor zorgen dat het verkeer veilig is en blijft. Daarom richten we onze woonwijken, woonerven en wegen ‘duurzaam veilig’ in. Daarmee ligt er een verkeersveilige infrastructuur. Landelijk zien wij een stijging in het aantal verkeersongevallen. Ook in onze gemeente zien we een stijging in het aantal verkeersongevallen van 2,9 in 2017 naar 3,6 ongevallen per 1.000 inwoners in 2018. Het aantal verkeersongevallen per 1.000 inwoners is in onze gemeente wel lager dan gemiddeld (6,1 in 2018) in de provincie Zuid-Holland. De stijging betreft vooral bromfietsers en fietsers, maar niet op specifieke locaties. We blijven in 2020 alert op deze groep in de verdiepende onderzoeken uit het verkeersveiligheidsplan 2018:

  • rotondes;
  • Kerkweg Nootdorp en
  • projecten (o.a. Delftsestraatweg, Vlielandseweg).

Jongeren hebben een grotere kans om betrokken te zijn bij een verkeersongeval. We stimuleren daarom basis- en middelbare scholen om gebruik te maken van regionale verkeersveiligheidsprogramma’s. Verder werken we in 2020 in regionaal verband samen aan een uitvoeringsagenda voor het Strategisch Plan Verkeersveiligheid. Doel van de MRDH is een structurele daling van het aantal verkeersslachtoffers te realiseren door de 23 gemeenten te stimuleren en faciliteren in de ontwikkeling, uitvoering en monitoring van (risicogestuurd) verkeersbeleid.

Schoon vervoer

Zuinige en stille elektrische auto’s leveren een belangrijke bijdrage aan schoner vervoer en daarmee duurzame mobiliteit. Wij stimuleren het elektrisch rijden door het plaatsen van elektrische laadpalen. We hebben hiervoor samen met andere gemeenten een overeenkomst afgesloten met een laadpalenexploitant. Op verzoek van bewoners met een elektrische auto plaatst de exploitant een laadpaal op een nabijgelegen locatie op één van de ruim 100 vastgestelde locaties in de gemeente. Inmiddels zijn er 59 openbare laadpalen geplaatst en 8 in aanvraag. We zetten deze aanpak in 2020 voort.

Pilots

In het kader van het ‘Actieplan Gedragsverandering’ hebben in 2018/2019 drie (van de achttien) basis scholen aan de actie Cycling4school meegedaan. Bij deze actie werden ouders en kinderen gestimuleerd om lopend of met de fiets naar school te komen. De actie was succesvol op deze scholen. Deze actie vervolgen wij, maar alleen als hiervoor voldoende animo bij de scholen aanwezig is.

De afgelopen jaren is, onder meer uit de Cycling4schoolactie, gebleken dat zonder duidelijk knelpunt of dwingende noodzaak de motivatie voor verandering naar schonere vervoerwijzen gering is. We willen daarom meer ervaring opdoen hoe gedragsverandering gestimuleerd kan worden. Daartoe starten wij in 2020 een aantal pilots op locaties waar een duidelijke aanleiding is en waarbij sturen op gedrag een oplossing kan bieden. De pilots betreffen onder meer:

  • het gebruik van een deelauto in plaats van het aanschaffen van een tweede auto (in het kader van de visie klimaatbestendig Klapwijk);
  • het stimuleren van ondernemers en werknemers op het bedrijventerrein Heron tot schone(re) mobilteitskeuzes
  • alternatieven voor de mobiliteitsopgaven in nieuwbouwwijken (de Scheg).
P+R-parkeren

P+R-locaties faciliteren het gebruik van het openbaar vervoer en leveren daarmee ook (indirect) een bijdrage aan schoner vervoer. De drie RandstadRailhaltes in onze gemeente hebben een P+R-terrein. De RandstadRail is een succes. Daarnaast wordt het parkeerbeleid in de grote steden steeds strenger. Beide zaken zorgen ervoor dat de regionale P+R-terreinen goed worden gebruikt. Bij P+R Pijnacker Zuid en Nootdorp is op bepaalde momen­ten sprake van een (te) hoge parkeerdruk. Uit kentekenonderzoek is gebleken dat een substantieel deel van de gebruikers afkomstig is uit woongebieden die op loop-en fietstafstand liggen van de P+R-terreinen. In 2020 starten wij met de uitwerking van mogelijke maatregelen om de auto-gebruikers te verleiden vaker met de fiets of lopend naar de stations te reizen. Dit doen wij, zo mogelijk, in samenhang met de ontwikkeling van Heron en de Centrumlijn.

Parkeren

Over het algemeen is er voldoende parkeergelegenheid in de gemeente. In sommige straten is de parkeerdruk hoog, maar in de nabije omgeving is er altijd nog parkeergelegenheid. In de visie duurzame mobiliteit hebben we vastgesteld dat een parkeerplaats voor de deur geen vanzelfsprekendheid meer hoeft te zijn. Een loopafstand van 250 m vinden we acceptabel. Deze afstand hanteren we ook voor het faciliteren van openbare laadpalen voor inwoners die elektrisch willen gaan rijden. In lijn met de visie duurzame mobiliteit mag het opladen van elektrische auto’s ten koste gaan van parkeervakken voor overige auto’s. Dit stimuleert bewoners om bewust na te denken over autobezit en gebruik te maken van de fiets of openbaar vervoer of mogelijkheden om auto’s te delen.

Voor nieuwe ontwikkelingen hanteert de gemeente de nota Parkeernormen om voldoende parkeergelegenheid beschikbaar te hebben. Deze nota is gebaseerd op kerncijfers van het landelijk kennisinstituut voor infrastructuur CROW. Het CROW heeft begin 2019 de kerncijfers geactualiseerd. Daarom is het ook nodig om de nota Parkeernormen in 2020 te actualiseren.

Openbaar vervoer

Naast RandstadRail zijn er in onze gemeente ook diverse buslijnen, een buurtbus en een tramverbinding richting Den Haag CS. Daarmee is er een goed dekkend ov-netwerk. Vervoerbedrijf EBS neemt vanaf augustus 2019 het streekvervoer rondom Den Haag over van Connexxion. EBS biedt, zeker in het eerste jaar, het bestaande vervoersaanbod aan. In lijn met het regionale beeld, zien ook wij dat onze inwoners steeds vaker gebruik maken van het openbaar vervoer. De verbindingen naar Delft, Zoetermeer en Lansingerland zouden nog beter kunnen worden. Samen met de MRDH en onze buurgemeenten Zoetermeer, Lansingerland en Delft werken we in 2020 aan de invoering van hoogwaardige R-net kwaliteit (betrouwbaar, frequent en comfortabel) voor buslijn 55. Daarbij verkennen we de mogelijkheid voor een routewijziging van deze buslijn via bedrijventerrein Ruyven en de TU-Delft, waarbij RET-buslijn 174 uit Lansingerland een route zou kunnen krijgen via Pijnacker-centrum en de Delftsestraatweg naar Delft.

In 2019 is de RET gestart met voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de keervoorziening. Hiermee kan de RET, naar verwachting in 2021, een vijfminuten-dienstregeling vanaf Pijnacker-Zuid richting Rotterdam aanbieden. De huidige capaciteitsproblemen op dit deel moeten daarmee tot het verleden behoren. We zijn verheugd hierover, maar constateren tegelijkertijd dat het ook druk is op het traject richting Den Haag. Deze drukte neemt naar verwachting de komende jaren toe door het groeiend aantal inwoners en werknemers, de verstedelijkingsopgave en de terughoudendheid van de grote steden om de auto in de binnensteden te faciliteren. Wij blijven daarom aandacht vragen voor frequentieverhoging over de gehele E-lijn.