Wat gaan we daarvoor doen?

Rol

Activiteit

Taakveld

Resultaat

1. Faciliteren efficiënt gebruik van de be­schikbare weg- en parkeercapaciteit

Monitoren wegen

Verkeer en wegen

Monitoringsrapportage verkeersdoorstroming

2. Regisseren van instandhoudingbasisinfrastructuur

Treffen van resterende verkeersmaatre­gelen uit het Uitvoeringsprogramma 2016-2018 Duurzame Mobiliteit

Uitvoeren programma Duurzame Mobiliteit 2019-2022

Verkeer en wegen

Afronding Oostelijke Randweg (deel Monnikenweg richting N470)

Verbeterde kruispunt Laan van Ruyven/Importweg en Exportweg

Realisering van verbindende schakels in het fietsnetwerk (langs Oosteljke Randweg en Komkommerweg)

Haalbaarheidsstudie Verlengde Komkommerweg

Doelmatig en duurzaam beheer van het areaal aan wegen, civiele kunstwerken en openbare verlichting

Verkeer en wegen

Uitgevoerd beheer conform de beheerplannen voor Wegen, voor Civiele Kunstwerken en voor Openbare Verlichting

Alle beheerplannen minimaal eens per vier jaar actualiseren

Verkeer en wegen

Geactualiseerd beheerplan Civiele Kunstwerken

Herijken nota Parkeernormen

Parkeren

Geactualiseerde nota Parkeernormen

3. Faciliteren van verkeersveilig gedrag

Uitvoeren projectenagenda verkeersvei­ligheid

Verkeer en wegen

Onder meer:

 • Voorstel eventuele verbetermogelijkhe­den veiligheid ro­tondes
 • Verkeersveiligheidsaudit Kerkweg Nootdorp
 • Start herinrichting Vlielandseweg
 • Visie en haalbaarheid herinrichting S-Bocht Delftsestraatweg, Delfgauw
 • Bijdragen aan het opstellen van een regionale uitvoeringsgagenda voor het Strategisch Plan Verkeersveiligheid

4. Faciliteren van een schone vervoers­wijze keuze

Uitvoeren programma Duurzame Mobili­teit 2019-2022

Verkeer en wegen

Onder meer:

 • Start opstellen Fietsplan
 • Verkenning haalbaarheid regionale snelfietsroutes (samen met de MRDH en andere betrokken gemeenten)
 • Pilot duurzame bereikbaarheid Heron
 • Start verkennning mobiliteitsopgave de Scheg

Uitvoeren programma Duurzame Mobiliteit 2019-2022

Openbaar Vervoer

 • Start verkennning deelauto's in de visie klimaatbestendig Klapwijk
 • Invoering R-net op buslijn 55 (Delft-Pijnacker-Zoetermeer)
 • Verkenning mogelijkheid routewisseling buslijnen 55 en 174

Uitwerken MRDH-programma ‘ uitbrei­dingen en verbeteringen P+R’.

Verkeer en wegen

Uitwerking mogelijke maatregelen P+R , in samenhang met ontwikelingen op Heron en Centrumlijn

Toelichting

1. Faciliteren van efficiënt en effectief gebruik van de beschikbare weg- en parkeercapaciteit

Uit onze visie op duurzame mobiliteit blijkt, dat de capaciteit van de wegen die er al zijn en die nog worden aangelegd, genoeg is voor de groei van onze gemeente naar 65.000 inwoners in 2030. We houden diverse wegen in de gaten om te zien of de verkeerstoename binnen de verwachte groei blijft.

2. Regisseren van instandhouding basisinfrastructuur

We voeren in 2020 de acties uit die nog zijn overgebleven uit het uitvoeringsprogramma Duurzame Mobiliteit 2016-2018. Het gaat hierbij onder meer om:

 • oplevering laatste deel van de Oostelijke Randweg (Zijdeweg)
 • verbetering kruispunt Laan van Ruyven/Importweg en Exportweg
 • realisering van verbindende schakels in het fietsnetwerk

3. Faciliteren van verkeersveilig gedrag

Op basis van een knelpuntenanalyse is in 2018 is de Projectenagenda Verkeersveiligheid vastgesteld. In 2020 ronden we hieruit het onderzoek af naar de inrichting en het verkeersgedrag op de vijf onveiligste rotondes in Pijnacker en Nootdorp, met een voorstel voor mogelijke verbeteringen. We laten een verkeersveiligheidsaudit uitvoeren voor de Kerkweg in Nootdorp waarbij een externe auditor de inrichting beoordeelt op ontwerprichtlijnen en vanuit menselijk gedrag. Als resultaat verwachten we een advies voor realistische en praktisch uitvoerbare maatregelen. We ronden de verkenning af naar een herinrichting van de Delftsestraatweg die beter past in de woonomgeving van de kern oud-Delfgauw. Ook willen we een ontwerpvoorstel afronden voor een verkeersveilige herinrichting van de Vlielandseweg in Pijnacker.

4. Faciliteren van een schone vervoerswijze keuze

We gaan pilots uitvoeren om ervaring op te doen hoe gedragsverandering gestimuleerd zou kunnen worden. Samen met de ontwikkelaar van de Scheg onderzoeken wij of deelmobilteit kan bijdrage aan de mobilteitsbehoefte van de toekomstige bewoners van dit gebied. Daarnaast gaan wij met de bewoners van Klapwijk in gesprek om te onderzoeken of er draagvlak is voor een pilot met een deelauto in de wijk. We maken daarbij onder meer gebruik van de expertise van Bereikbaar Haaglanden.