Wat gaan we daarvoor doen?

Rol

Activiteit

Taakveld

Resultaat

1. Bepalen en facili­teren ruimtelijke kwaliteit voor aan­trekke­lijke (woon)omgeving

Bestemmingsplannen tijdig actuali­seren

Ruimte en leefomgeving

Bestemmingsplannen conform jaarplanning bestemmingsplannen 2021

Vastgesteld bestemmingsplan Ruyven-Zuidpolder

Opstellen visieverkenningen volgens de methodiek bestemmingsplan 2.0 (uitnodigingsplanologie)

Ruimte en leefomgeving

Visieverkenning Duurzame Glastuinbouwgebie­den (relatie met Visie Oostland in programma 2)

Uitnodigen en faciliteren verbetering ruimtelijke kwaliteit o.b.v. Ruimtelijke Structuurvisie

Ruimte en leefomgeving

Vastgestelde Omgevingsvisie (inclusief planMER)

Voorbereiden invoering Omgevingswet

Ruimte en leefomgeving

Halfjaarlijkse monitor uitvoering Programmaplan Omgevingswet

Gerealiseerd Plan van Aanpak digitaal stelstel Omgevingswet

Vastgesteld omgevingsplan Tolhek (pilot)

2. Regisseren van het woningaanbod voor doelgroepen

Uitvoeren besluiten over realisatie sociale huur

Wonen en bouwen

Overeenkomst realisatie sociale (huur)woningen op locaties Stanislas I en Vrijenban II

Start bouw sociale (huur)woningen in De Scheg

In overleg met partners maatregelen uitwerken gericht op vermindering krapte in aanbod voor lokale doel­groepen

Wonen en bouwen

Nieuwe woningmarkafspraken regio Haaglanden

Lokale prestatieafspraken 2022

Checklist eisen woningbouw bij nieuwe ontwikkelingen

Verkenning mogelijkheden doelgroepenverordening

Verkenning maatregelen doorstroming in Pijnacker-Nootdorp

Verdiepend onderzoek wonen en zorg

Wonen en bouwen

Rapportage voortgang en halfjaarlijkse actualisa­tie ontwikkeling woningbouwvoorraad

3. Regisseren uitbrei­dingen in nieuwe woon­milieus

Voorbereiden en organiseren rand­voorwaarden voor realisatie woning­bouw­projecten

Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen)

Rapportage voortgang en halfjaarlijkse actuali­satie projecten en grondexploitaties

Start voorbereiding ontwikkeling Oranjepark

Start verkoop en bouw vierde fase vrije sector woningen Park van Buijsen

Start sanering Centrumlijn-Zuid

Start verkoop eerste fase vrije sector woningen in De Scheg

Start bouw eerste fase vrije sector woningen in Tuindershof

Ruimte en leefomgeving

Vastgesteld bestemmingsplan Hart van Nootdorp en Vrijenban II

Toelichting

1. Bepalen en faciliteren ruimtelijke kwaliteit voor aantrekkelijke (woon-)omgeving

In 2022 gaan we verder met de nieuwe manier van werken en denken in geest van de Omgevingswet, in het verlengde van de Nota Uitnodigende Ruimtelijke Ordening en de Nota Uitnodigende dienstverlening.
Dat betekent dat we bij een initiatief uit de samenleving niet beginnen met een toets aan de regels.
We kijken eerst naar het doel dat we met elkaar willen bereiken. De basis daarvoor is uitnodigende ruimtelijke ordening en dienstverlening. Daarnaast gaan we door met de uitnodigende manier van werken bij het opstellen van bestemmingsplannen (straks omgevingsplan) en natuurlijk de eerste pilot van het omgevingsplan voor de wijk Tolhek. We werken in het eerste halfjaar van 2022 volgens een planning nog aan diverse bestemmingsplannen. Soms om nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken (Vrijenban II, Hart van Nootdorp) en soms omdat actualisatie toch noodzakelijk is en bijdraagt aan een soepele overgang naar het omgevingsplan.

In 2022 bereiden we ons verder voor op de invoering van de Omgevingswet. Dat doen we op basis van het programmaplan Omgevingswet, dat in de zomer van 2019 is vastgesteld. Het programmaplan schetst de manier waarop wij ons als gemeente (gaan) voorbereiden. Het is een procesmatig plan, dat steeds bijgesteld kan worden. Daarnaast bevat het concrete resultaten, zoals het plan van aanpak voor de omgevingsplannen en de plan van aanpak voor het digitaal stelsel Omgevingswet. Aan de uitvoering daarvan in de vorm van de pilot omgevingsplan Tolhek en de ontwikkeling van een nieuw loket voor het sneller en makkelijker aanvragen van omgevingsvergunningen wordt hard gewerkt. Verder maken we gebruik van de mogelijkheid om nu al te experimenteren met de Omgevingswet. De in 2020 gevormde werkgroep Omgevingswet vanuit de raad, zullen we op verschillende momenten actief betrekken bij de voorbereiding van de implementatie van deze nieuwe wet.

2. Regisseren van het woningaanbod voor doelgroepen

In 2022 werken we samen met stakeholders aan de uitvoering van de Woonvisie Pijnacker-Nootdorp 2030. Bovendien willen we deze in 2022 aanvullen met een paragraaf over wonen en zorg. Dit met als doel om voldoende verpleeghuisplekken (intramurale zorg) en zorgvriendelijke woningen voor ouderen te realiseren. De Woonvisie (met de aanvulling over wonen en zorg) is dan de basis voor de prestatieafspraken met de corporaties over 2022 en verder. Uiteraard betrekken we hierbij ook het convenant dat naar verwachting eind 2021 wordt gesloten over een meer evenwichtige en over de regio gespreide sociale voorraad.
We maken in 2022 lokale prestatieafspraken met de corporaties die in onze gemeente actief zijn. In de lokale prestatieafspraken maken we afspraken over onder andere huisvesting van vergunninghouders, nieuwbouw van woningen, leefbaarheid en het huur- en verkoopbeleid.

De woningbouwvoorraad is altijd in beweging. Nieuwe wijken zoals Tuindershof en de Scheg zijn in uitvoering. In Tuindershof, inclusief het Tuindersgebied dat eerder een deel was van Keijzershof, komen ongeveer 640 woningen. In De Scheg komen ongeveer 300 woningen. In Tuindershof is de bouw al gestart en dat gaat in 2022 verder. In De Scheg wordt komend jaar eveneens gestart met bouwen. Ook voor Stanislas I, Vrijenban II en Hart van Nootdorp worden de plannen concreet en aan (de voorbereiding van) de Centrumlijn wordt in 2022 verder gewerkt. Er zijn ook mogelijkheden die minder concreet zijn en vaak gelden voor de langere termijn, zoals Oranjepark. Daarnaast worden er elk jaar woningen opgeleverd en gesloopt. Om dit voor een ieder inzichtelijk te maken stellen we elk half jaar (peilmomenten 1 januari en 1 juli) een rapportage op waarmee de voorraad in beeld wordt gebracht.

3. Regisseren uitbreidingen in nieuwe woonmilieus

Twee keer per jaar stellen we een rapportage op over de grondexploitaties en projecten. De peilmomenten zijn mei en november. Aan de eerste rapportage voegen we ook de jaarlijkse Monitor Wonen toe. Daarin staan de wijzigingen in de gehele woningvoorraad. In deze rapportages staan ook de nieuwbouwwijken Ackerswoude en Keijzershof. In deze woonwijken in aanbouw komt in 2022 een belangrijk deel van de uitbreidingen in nieuwe woonmilieus, maar ook in Tuindershof worden eind 2021/begin 2022 de eerste woningen opgeleverd. De bouw van woningen in De Scheg start in 2022.