Wat mag het kosten?

Bouwen en wonen
(bedragen x €1.000)

Rekening
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Begroting
2025

Baten

46.583

41.880

44.103

15.119

9.591

15.855

Lasten

-44.266

-43.002

-45.061

-15.936

-10.408

-16.670

Totaal Bouwen en wonen

2.316

-1.121

-958

-818

-818

-815

Specificatie van de lasten en baten per product

Bouwen en wonen
(bedragen x €1.000)

Rekening
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Begroting
2025

Lasten per Taakveld

810 - Ruimte en leefomgeving

-2.539

-3.230

-2.838

-2.227

-2.207

-2.207

820 - Grondexploitatie

-35.787

-36.175

-36.632

-9.653

-3.921

-11.916

830 - Wonen en Bouwen

-590

-728

-869

-944

-943

-943

Totaal Lasten per Taakveld

-38.915

-40.134

-40.339

-12.823

-7.071

-15.065

Baten per Taakveld

810 - Ruimte en leefomgeving

87

165

167

167

167

167

820 - Grondexploitatie

42.156

35.673

40.320

11.762

6.251

12.511

830 - Wonen en Bouwen

3.071

2.844

2.844

2.844

2.844

2.844

Totaal Baten per Taakveld

45.315

38.681

43.331

14.773

9.262

15.523

Totaal saldo van baten en lasten

6.399

-1.453

2.992

1.950

2.191

457

Toevoegingen aan reserves

810 - Ruimte en leefomgeving

-1.000

0

0

0

0

0

820 - Grondexploitatie

-4.221

-2.735

-4.589

-2.980

-3.204

-1.472

830 - Wonen en Bouwen

-130

-133

-133

-133

-133

-133

Totaal Toevoegingen aan reserves

-5.351

-2.868

-4.722

-3.113

-3.337

-1.605

Onttrekkingen aan reserves

810 - Ruimte en leefomgeving

1.095

548

432

20

0

0

820 - Grondexploitatie

150

2.651

339

326

329

333

830 - Wonen en Bouwen

23

0

0

0

0

0

Totaal Onttrekkingen aan reserves

1.268

3.199

771

346

329

333

Toevoegingen en onttrekkingen reserves

-4.083

331

-3.951

-2.767

-3.008

-1.272

Resultaat

2.316

-1.121

-958

-818

-818

-815

Afwijkingen analyse - begroting 2022 t.o.v. 2021

01 Ruimte en wonen
(bedragen × € 1.000)

Baten

Lasten

810 Ruimte en leefomgeving

Implementatie Omgevingswet: De Omgevingswet treedt naar verwachting per juli 2022 in. Zodra de wet ingaat moeten gemeenten in de geest van de wet handelen en zijn nieuwe regels van toepassing. Zo dient er bijvoorbeeld gewerkt te worden met nieuwe digitale systemen die aansluiten op de landelijke voorzieningen en dient personeel hiervoor opgeleid te worden. Om deze dienstverlening aan bedrijven en inwoners te kunnen bieden per 1 juli 2022 worden er voorbereidingen getroffen in 2021 en 2022. Hiervoor is een budget beschikbaar gesteld van € 1.000.000. Uit de bestemmingsreserve 'Implementatie Omgevingswet' wordt voor de voorbereiding in 2021 een bedrag van € 548.000 en in 2022 een bedrag van € 432.000 onttrokken.

-116

116

Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een lagere urentoerekening aan het taakveld Ruimte en Leefomgeving. De herverdeling van de toegerekende uren heeft per saldo geen effect op het begrotingssaldo.

-

277

Overig

2

-1

820 Grondexploitatie

Bouwgrond in exploitatie: Actualisatie van de hoogte van de inkomsten- en uitgavenramingen van de grondexploitaties op basis van de actualisatie per 01-07-2021. Voor de begroting is dit budgetneutraal omdat eenzelfde bedrag wordt gemuteerd in de algemene reserve. Een uitgebreide toelichting is opgenomen in de paragraaf Grondbeleid.

2.641

-2.662

Geschillenoplossing: Betreft een uitkering in 2021 naar aanleiding van een geschil zoals gemeld in de informatienota met zaaknummer 1102870. Dekking vindt plaats vanuit de algemene reserve. In 2022 leidt dit tot een lagere last en lagere onttrekking ten opzichte van 2021.

-225

225

Locatie Kruisweg: In 2021 is de bijdrage aan de ontwikkeling van locatie Kruisweg (Gildehof, BBV17.0053) geraamd. Dekking vindt plaats vanuit de algemene reserve. In 2022 leidt dit tot een lagere last en lagere onttrekking ten opzichte van 2021.

-80

80

Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een lagere urentoerekening aan het taakveld 820 Grondexploitatie.

-

48

Overig

0

-1

830 Wonen en Bouwen

Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een hogere urentoerekening aan het taakveld Wonen & Bouwen. De herverdeling van de toegerekende uren heeft per saldo geen effect op het begrotingssaldo.

-

-149

Overig

0

8

Totaal 01 Ruimte en wonen

2.222

-2.059

Investeringen

Dit programma heeft geen investeringen.