Hoofdlijnen op inhoud

De programmabegroting 2020 is gebaseerd op het hoofdlijnenakkoord 2018-2022 ‘Verder in Verbinding. Hierin zijn vijf ambities genoemd die leidend zijn voor de begroting:

  1. Iedereen doet mee (iedereen in de samenleving moet mee (kunnen) doen);
  2. Verduurzaming (klimaatdoelstellingen, energietransitie, duurzame glastuinbouw, circulaire economie en dierenwelzijn);
  3. Prettig en veilig wonen (prettig en veilig wonen en verblijven voor jong en oud, doorstroming woningmarkt en uitbreiding woningaanbod); 
  4. Verder in verbinding (van ‘Samen doen’ naar relatie met samenleving als volksvertegenwoordigers, relatie met het college en relatie tussen college en samenleving); 
  5. Financieel gezond (vasthouden financieel gezond beleid, behoedzaam en verantwoord omgaan met gemeenschapsgeld).

We ontwikkelen beleid en projecten steeds meer ‘in verbinding’ met de inwoners, ondernemers en instellingen. Daarmee beogen we dat inwoners, organisaties, ondernemers en raad vanuit partnerschap en co-creatie betrokken worden. Dit zegt alles over de bestuursstijl en de rollen die ingenomen worden bij de uitvoering van het Hoofdlijnenakkoord. Voor onderwerpen die de gemeentegrenzen overschrijden werken we samen in regioverband. De raad heeft binnen de inhoudelijke thema’s aangegeven waar we mee aan de slag gaan in de periode 2018 – 2022 en met deze onderwerpen zijn we goed op weg. Deze speerpunten lenen zich goed om de bestuursstijl door te ontwikkelen met aandacht voor de relatie met de raad en de aanpak in samenwerking met de samenleving. Hiermee geven we een impuls aan democratische vernieuwing.

In de begrotingsprogramma’s komen de volgende hoofdlijnen naar voren.

1. Ruimte en wonen

Een van de grootste opgaven in dit programma is het regisseren van uitbreidingen in nieuwe woonmilieus. Daarmee voorzien we in een behoefte aan woningen voor verschillende doelgroepen, terwijl we de financiële risico’s van de grondexploitaties terugbrengen. Met de wijken Ackerswoude en Keijzershof voorzien we in het grootste deel van uitbreidingen in nieuwe woonmilieu’s. We voeren de besluiten uit over de realisatie van sociale huurwoningen op de locaties Stanislas I, Tuindershof en De Scheg in Pijnacker, Vrijenban in Delfgauw en Gildehof in Nootdorp. Met de negen Haaglanden gemeenten maken we regionale prestatieafspraken en regionale woningmarktafspraken. Daarnaast maken we lokale prestatieafspraken over onder andere het huisvesten van vergunninghouders, nieuwbouw, leefbaarheid, verduurzaming en betaalbaarheid van woningen. We werken in 2020 vanuit het initiatief van de inwoner, het te bereiken doel en beginnen niet met de toets aan de regels. Daarmee werken we al in de geest van de Omgevingswet. We geven met de samenleving en het bestuur vorm en inhoud aan de omgevingsvisie.

2. Economie en glastuinbouw

Om de dienstverlening aan bedrijven en ondernemers te optimaliseren, werken we vanaf 2018 intensief samen met ondernemers. Dit blijven we doen. We voeren met ondernemers het uitvoeringsprogramma economie 2020-2022 uit, maken met vastgoedeigenaren en ondernemers afspraken over het borgen van vastgoedmanagement in Pijnacker-centrum en voeren het strategisch marketingplan Pijnacker-Centrum uit. We stellen met eigenaar en de ondernemers uit de Parade een plan van aanpak op waarmee we de toekomstbestendigheid van de Parade borgen. We promoten Pijnacker-Nootdorp samen met stakeholders in de regio en versterken het imago. In de regio werken we samen met het Businesspark Haaglanden om nieuwe bedrijven aan te trekken. We werken de Glasvisie Oostland met kansen voor economische structuurversterking met stakeholders uit. Vanuit de samenwerking met ontwikkelingsbedrijf Herstructurering en Ontwikkeling Tuinbouw (HOT) voeren we het uitvoeringsprogramma glastuinbouw uit. Op het gebied van bedrijventerreinen leveren we een haalbaarheidsonderzoek op voor Huis van Heron, maken we samen met de ondernemersvereniging een verduurzamingsslag op de Boezem en vindt herstructurering van bedrijventerrein Boezem-West plaats. Vanuit het meerjarenprogramma 2019-2025 van de Greenport West-Holland hebben we de ambitie om koploper te zijn op het gebied van innovatieve en duurzame voedselvoorziening. Ook in 2020 zijn wij hiervan ambassadeur.

3. Mobiliteit

Het programma Mobiliteit heeft als doel duurzame mobiliteit. Dit willen wij realiseren door de gemeente bereikbaar en verkeersveilig te maken en gebruik te maken van schoon vervoer. De capaciteit van beschikbare weg- en parkeercapaciteit is voldoende om de groei van de gemeente op te vangen. We monitoren of de verkeerstoename binnen de verwachte groei blijft. In 2020 ronden we het laatste deel van de Oostelijke Randweg af en worden de uitkomsten van het onderzoek naar de verlengde Komkommerweg opgeleverd. Tevens verbeteren we het kruispunt Laan van Ruyven/Importweg en Exportweg en brengen we voor het fietsverkeer verbindende schakels aan bij de nieuwe wegen. We reconstrueren enkele belangrijke kruisingen/toegangswegen zoals Vlietlandseweg, Katwijkerlaan en de S-bocht. Hoewel er voldoende parkeergelegenheid lijkt te zijn is het nodig om op basis van kerncijfers 2019 de nota Parkeernormen te actualiseren

4. Groen en recreatie

We willen een klimaatbestendige gemeente zijn, hiervoor hebben we maatregelen opgenomen in het uitvoeringsprogramma Waterklimaatplan en wordt het ontwerp voor de herinrichting van de wijk Klapwijk klimaatbestendig. De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud en de ontwikkeling van groen, recreatie en biodiversiteit. In de kernen en het buitengebied. In geactualiseerde beheerplannen is vastgelegd hoe we het beheer uitvoeren. In 2020 worden de beheerplannen Grip op Groen, Spelen, Baggeren en Oevers uitgevoerd. Er wordt op basis van een evaluatie dierenwelzijn uitvoering gegeven aan dierenwelzijnsbeleid. Er moeten nog een paar groenprojecten in het buitengebied gerealiseerd worden, waaronder de ecologische en recreatieve verbinding Groenzoom-De Balij en de 2e fase Groenblauwe dooradering langs de Zijdeweg. Daarnaast willen we de gebruikskwaliteit van het groene buitengebied verbeteren. Dit doen we samen met eigenaren, beheerders en regionale partners. Een goed voorbeeld hiervan is de realisatie van het weidevogelkerngebied Zuidpolder Delfgauw.

5. Onderwijs

De gemeente wil bereiken dat jongeren naar school gaan. We voeren samen met schoolbesturen en samenwerkingsverbanden een onderzoek uit om te bepalen of er aanvullende huisvesting nodig is voor speciaal basisonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs. In 2020 worden in alle kernen aanpassingen gedaan om de onderwijshuisvesting aan te laten sluiten op de leerlingenaantallen. Dat betekent uitbreidingen en/of nieuwbouw in Pijnacker en Nootdorp en afstoten van schoolwoningen in Delfgauw. In 2020 wordt het aantal uren voor- en vroegschoolse educatie (VVE) uitgebreid van 10 naar 16 uren per week. Dit wordt verwerkt in een subsidieregeling waar alle kinderopvangaanbieders voor in aanmerking kunnen komen. We participeren in de samenwerking van onderwijs en bedrijven. In 2020 komt een nieuw convenant over de inhoudelijke en financiële bijdrage aan SOB-activiteiten. We blijven ons inzetten op het tegengaan van laaggeletterdheid. In 2020 kopen wij samen met de ZHC gemeenten volwasseneneducatie in.

6. Collectieve voorzieningen

De komende jaren houden we onze aandacht op het stimuleren van inwoners, verenigingen en stakeholders om zelfstandig oplossingen te bedenken voor vraagstukken binnen het sociaal domein. We blijven aandacht houden voor preventie en het vroeg signaleren van problemen om erger te voorkomen. En wij willen arrangementen en ketensamenwerking met op elkaar afgestemde mogelijkheden voor hulp. Dit alles onder het motto dat alle inwoners meedoen in de samenleving en niemand aan de kant staat. Hierbij blijven we inzetten op samenkracht en burgerparticipatie door initiatieven te stimuleren en te faciliteren.

In 2020 ontwikkelen we met GGD en lokale partners nieuw lokaal gezondheidsbeleid, we treffen voorbereidingen voor de inburgering van nieuwkomers waarvoor de gemeente weer verantwoordelijk wordt en starten met de uitvoering van de Wet verplichte GGZ. We werken verder aan de ontwikkeling van kernteams, aan innovatie en transformatie. We gaan door met onze inzet op basis van het kader preventie jeugd en actualiseren ons uitvoeringsplan.

Met een kwantitatief en kwalitatief goed aanbod aan sportvoorzieningen, bieden wij sportorganisaties de mogelijkheid om onze inwoners in de gelegenheid te stellen te investeren in een gezonde leefstijl. We voeren in 2020 het uitvoeringsprogramma van de beleidsnota sport en bewegen / lokaal sportakkoord uit en geven een impuls aan sportaccommodaties door het realiseren van een nieuwe Jan Janssenhal, het verbeteren en uitbreiden van de sportaccommodaties.

We voeren in 2020 het Cultuurbeleid uit met inwoners en het culturele veld. De proeftuin 'Cultuuranker methodiek' waar CulturA aan deelneemt zetten we in 2020 voort.

Mantelzorgondersteuning en schuldhulpverlening hebben onze blijvende aandacht.

7. Individuele voorzieningen

We hebben voor individuele trajecten, begeleiding, hulpmiddelen en zorgarrangementen vernieuwde en vernieuwende oplossingen ingezet. De komende jaren ontwikkelen we het transformatiedenken op deze voorzieningen conform de uitgangspunten uit het Hoofdlijnenakkoord. In 2020 voeren we het plan van aanpak Participatie uit en besteden we extra aandacht aan doelgroepen met ontwikkelingsmogelijkheden zoals alleenstaande ouders en vergunninghouders. Voor een betere ondersteuning bij re-integratie en participatie doen we onderzoeken om klanten volledig in beeld te krijgen. Hierbij maken we gebruik van o.a. de nieuwe kandidaten-app, waardoor profielen digitaal ontsloten worden. We willen meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk helpen en hebben hiervoor maatregelen getroffen. We willen sturen op kwaliteit en doelmatigheid. Hiervoor ontwikkelen we het contractmanagement, handhaving en toezicht verder door. We werken vanuit de inkoopstrategie jeugdhulp 2020-2024. Met deze strategie, waarin het kind en zijn hulpvraag centraal staan, organiseren we op maat zorg in tegenstelling tot het inkoopkader waar het aanbod van zorg moet passen bij de hulpvraag.

8. Veiligheid en duurzaamheid

Door met inwoners, organisaties, ondernemers, politie en brandweer samen te werken bereiken we een veilig en duurzaam woon- en leefklimaat in onze gemeente. We houden vast aan het Uitvoeringsplan integrale Veiligheid 2020-2021 en het Handhavingsuitvoeringsprogramma 2020. Ingezet wordt om zo vroeg mogelijk probleemjongeren te signaleren om erger te voorkomen. We hanteren een informele handhavingsaanpak (‘in contact’ ) bij overtredingen, meldingen en de afhandeling van klachten. Wanneer dit niet werkt, zetten we pas formele handhaving in. In 2020 worden extra handhavers aangesteld.

In 2020 voeren we het plan van aanpak Verduurzaming Warmtevoorziening verder uit en stellen we het Energietransitieplan op om toe te werken naar energieneutrale gemeente in 2050. Daarvoor zetten we een mix van maatregelen in. Uitvoering van deze maatregelen is een verantwoordelijkheid van de gemeente maar ook van inwoners, ondernemers en organisaties.

9. Bestuur en dienstverlening

In dit programma komen verschillende onderdelen van samenwerking met maatschappelijke partners aan de orde. Dit doen we op basis van de uitvoeringsagenda 2018-2022 aan de hand van startnotities en in overleg met maatschappelijke partners. Continue aandacht gaat naar hoe we met elkaar samen werken in de inhoudelijke regionale samenwerkingsopgaven. Zo wordt ‘in verbinding’ onderdeel van de nieuwe werkwijze van de gemeente. Centraal staat dat we op tal van terreinen naar passende vormen van interactie zoeken en de daarbij behorende invulling van onze rol. In 2020 stellen we de Mid-termreview op om op basis daarvan een geactualiseerde Uitvoeringsagenda 2018-2022 te maken.

De regionale netwerksamenwerking blijft een bestuurlijk speerpunt. Wij willen de regionale samenwerking in de MRDH versterken .
Naast de MRDH acteren we in een flink aantal andere samenwerkingsverbanden in de regio.

We leveren continu inspanningen voor een goede (digitale) dienstverlening. Daarbij zijn informatieveiligheid en privacybescherming van groot belang en werken we hard om de kaders vanuit het informatieveiligheidsbeleid en privacy beleid veilig te stellen. Onze ambitie is onze score op digitale dienstverlening te behouden en die op klantbeleving te verhogen.

Tot slot

Voor de negen begrotingsprogramma’s geldt dat er een concreet takenpakket ligt voor 2020. De hiervoor benodigde middelen zijn in de financiële begroting opgenomen. In het vervolg van dit hoofdstuk worden de financiële positie en mutaties in hoofdlijnen geschetst.