Voorwoord

In de programmabegroting 2020-2023 presenteert het College van Pijnacker-Nootdorp zowel de financiële als inhoudelijke uitwerking van het beleid voor de komende vier jaar. Uit de cijfers valt op te maken dat de gemeente haar begroting structureel en meerjarig op orde heeft. Aan de ene kant worden ambities gerealiseerd en wordt er fors geïnvesteerd in de kwaliteit van de lokale samenleving, aan de andere kant gaat het gemeentebestuur behoedzaam en verantwoord om met het geld van de gemeente.

In de programmabegroting zijn de door de Gemeenteraad gemaakte keuzes, zoals opgenomen in de Kadernota 2019 verwerkt. De belangrijkste daarvan zijn meer geld voor beheer van het openbaar groen, extra geld voor gemeentelijke handhavers en de nieuwe Jan Janssenhal in Nootdorp. De Raad dient bij de behandeling van de begroting nog een besluit te nemen over de nadere invulling van een lastenverlichting van in totaal tweehonderdduizend euro.

Daarnaast legt het College nog een aantal financiële keuzes voor aan de raad op basis van eerder genomen besluiten na de zomer. Het betreft extra uitgaven ten behoeve van buitensportvoorzieningen, geld voor uitvoering van de cultuurnota en verhoging van budgetten om de stijgende kosten voor met name jeugdhulp en WMO in de toekomst op te kunnen vangen. Ook de kosten voor inzameling en verwerking van huisvuil zullen de komende jaren toenemen, wat leidt tot een verhoging van de tarieven van de afvalstoffenheffing. Meevallers zijn onder andere een extra dividenduitkering door Eneco over het jaar 2019 in 2020 en een forse kostenbesparing door efficiënter en duurzamer beheer van de openbare verlichting.

De komende jaren zullen naar verwachting de vrij besteedbare reserves toenemen. Daarbij blijven de risico’s, met name in het grondbedrijf, zeer beperkt. De benodigde reservepositie om eventuele risico’s op te vangen is en blijft de komende jaren dan ook ‘uitstekend’. Ook blijft het totaal van de schulden ten opzichte van de totale baten van de gemeente de komende jaren ruim binnen de gestelde maximale grens.

Deze programmabegroting is het resultaat van een gezamenlijke inbreng van veel medewerkers binnen de gemeentelijke organisatie. Zij hebben hun betrokkenheid en professionaliteit vertaald in een document dat ambitie en degelijkheid uitstraalt. Hiermee vormt het document dan ook een solide basis voor het College en de Raad voor het maken van bestuurlijke keuzes. Rest mij nog iedereen te bedanken die heeft bijgedragen aan de totstandkoming van deze programmabegroting.

Pijnacker, september 2019

Namens het College van Burgemeester en Wethouders van Pijnacker-Nootdorp,

Peter Hennevanger

Wethouder Financien