Voorwoord

Namens het college van Burgemeester en Wethouders bied ik u hierbij de Programmabegroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027 aan. De financiële vooruitzichten voor alle gemeenten in ons land maken het nog steeds niet mogelijk om een sluitende meerjarenraming voor 2026 en verder te presenteren. Ook zien we in het hele land dat de zogenaamde financieel ‘vette jaren’ 2024 en 2025 voor veel gemeenten vermageren. Voor Pijnacker-Nootdorp is het gelukt om voor de komende twee jaren nog een begrotingsoverschot te laten zien, alhoewel dat minder groot is dan in voorgaande ramingen en steeds meer onder druk komt te staan.

In het afgelopen jaar is in de CAO afspraken een groot deel van de oplopende inflatie gecompenseerd via loonsverhogingen en in alle sectoren zien we de kosten flink toenemen. Dit leidt onvermijdelijk tot fors hogere kosten voor de gemeente, die slechts deels worden gecompenseerd door het rijk via een indexering in het gemeentefonds. Ook hebben raad en college er voor gekozen de inflatiepercentages van 2022 en 2023 niet volledig door te vertalen in de tarieven OZB.

Een aantal zekere kostenstijgingen die zich iebben ingezet in het sociaal domein is door vertaald in de begroting. Het gaat dan om ongeveer 1 miljoen euro voor de bijstand en voor jeugdzorg en WMO om 1,8 miljoen euro structureel. Mogelijk stijgen de structurele kosten nog verder en daarom is hiervoor een bedrag opgenomen in de risicoparagraaf.

Om de oplopende inflatie tegen te gaan verhoogt de ECB de rentetarieven. Ook de BNG bank heeft het rentepercentage op onze tegoeden verhoogd. Dit leidt tot een meevaller voor 2024 van een miljoen euro.

De discussie tussen rijk en VNG rond de door het rijk ingezette bezuiniging op het gemeentefonds van drie miljard euro met ingang van 2026, het zogenoemde ravijnjaar, heeft nog niet veel opgeleverd. Inmiddels zijn er twee rapporten verschenen van onafhankelijke onderzoeken over de gevolgen van deze bezuiniging. In het rapport van de commissie Rinnooy Kan en het rapport van onderzoeksbureau BMC wordt geconcludeerd dat deze bezuinigingen leiden tot onaanvaardbare uitholling van gemeentelijke voorzieningen, alsook jeugdzorg en WMO. Inmiddels heeft de kamer de discussie over de financiën van lagere overheden controversieel verklaard.

Tijdens de behandeling van de Kadernota 2023 in juli van dit jaar hebben college en raad afgesproken met elkaar een gesprek aan te gaan over te nemen maatregelen om de dreigende begrotingstekorten in 2026 en verder het hoofd te bieden. Het college zal samen met de griffie hiervoor een procesvoorstel maken.

Ik bedank ook deze keer weer iedereen die zich heeft ingezet voor de realisatie van de programmabegroting 2024-2027.

Pijnacker, september 2023

Namens het College van Burgemeester en Wethouders van Pijnacker-Nootdorp,

Peter Hennevanger, wethouder financiën.