Onderhoud kapitaalgoederen

In deze paragraaf is de uitvoeringsplanning van de diverse voorzieningen in beeld gebracht. Hoewel de kosten ook al in de beheerplannen zijn aangegeven, is niet in elk beheerplan een programma van uitvoering opgenomen. Ook wanneer er wel een uitvoeringsprogramma is, wordt dit soms door de actualiteit ingehaald. In deze paragraaf wordt daarom per voorziening en per beheercategorie, op basis van de laatste inzichten, aangegeven wat het geactualiseerde uitvoeringsprogramma voor 2023 is. Ook is de geactualiseerde uitvoeringsplanning voor de periode 2024 – 2026 globaal in beeld gebracht.

Regulier (klein) onderhoud

Het reguliere onderhoud is het jaarlijkse programma voor klein preventief onderhoud en voor het verhelpen van meldingen en het herstel van kleine schades. De onderhoudskosten zijn jaarlijks vrijwel constant. In de exploitatiebegroting zijn reguliere budgetten opgenomen, die jaarlijks worden bijgesteld op basis van prijsindex en worden geactualiseerd op basis van toename of afname van het in stand te houden areaal. Deze budgetten zijn opgenomen in de betreffende programma’s.

Kapitaalgoederen zijn eigendommen van de gemeente die duurzaam in stand gehouden moeten worden, zoals wegen, riolering, bruggen, gebouwen en groen en bomen. Deze eigendommen worden beheerd op basis van beheerplannen. Hierin staat op welke wijze het onderhoud plaatsvindt. De gemeente hanteert voor alle beheerplannen dat het beheer “doelmatig en duurzaam” wordt uitgevoerd op het kwaliteitsniveau “basis”. Beheerplannen worden eens in de vier jaar geactualiseerd. Dit is geregeld in artikel 20 van de Financiële verordening gemeente Pijnacker-Nootdorp 2021. Voor alle beheerplannen worden de uitgangspunten van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) aangehouden.

Periodiek (groot) onderhoud

Het periodieke onderhoud is het jaarlijkse programma voor groot onderhoud (inclusief achterstallig onderhoud) van kapitaalgoederen dat niet levensduur verlengend is. De kosten voor het periodiek groot onderhoud kunnen jaarlijks sterk fluctueren. Daarom zijn voorzieningen ingesteld voor de uitvoering van periodieke groot onderhoud van de verschillende beheeractiviteiten. De diverse voorzieningen worden gevoed door een jaarlijkse dotatie ten laste van de begroting, zoals bepaald in de vastgestelde beheerplannen.

Nieuwe aanleg en vervanging

Hieronder wordt de nieuwe aanleg en vervanging van kapitaalgoederen verstaan. Voor aanleg, vervangingen en renovaties worden specifieke investeringen benoemd. De investeringen zijn toegelicht bij de programma’s.

Overzicht beheerplannen

Onderstaand treft u een overzicht aan van de vigerende beheerplannen, inclusief het verwachte jaar van actualisatie.

Beheerplan

Beheerperiode

Jaar van actualisatie

Water en Klimaat

2021-2024

2024

Oevers

2022-2026

2026

Baggeren

2020-2023

2024

Sportvelden

2020-2023

2023

Openbare verlichting

2023-2026

2026

Spelen

2023-2026

2026

Gebouwen

2023-2026

2026

Groen

2023-2026

2026

Riolering

2022-2025

2025

Wegen

2022-2025

2025

Civiele kunstwerken

2023-2026

2026

Riolering

De uitgangspunten voor het beheer en onderhoud van de riolering zijn vastgelegd in het “Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2022-2025” (vGRP). Beleidsmatig ligt de aandacht bij de samenwerking in de waterketen in Delfland (NAD). De essentie van de samenwerking is om in de regio te komen tot een bundeling van kennis en capaciteit in de planvorming en uitvoering van de beheertaken. Hierbij wordt onder andere gestreefd naar een grotere efficiëntie in het beheer van de waterketen die moet leiden tot een substantiële kostenreductie.

Het reguliere preventieve onderhoud aan de riolering gebeurt op basis van periodiek uit te voeren inspecties. Daarnaast wordt jaarlijks uitvoering gegeven aan de reguliere bestekken voor onderhoud van hoofd- en wijkgemalen, drukriolering, vrijvervalriolering en kolken.

De vervanging van de riolering gebeurt op basis van het uitvoeringsprogramma van het beheerplan. Op basis van die planning wordt telkens een wijk of buurt integraal gerenoveerd (riolering, wegen, straatmeubilair, groen, spelen etc.). De planning van het GRP is daarmee feitelijk leidend voor de planning van de gebiedsgerichte integrale aanpak.

Uitgangspunt bij integrale herinrichting is dat het proces volgens de principes van het programma ‘in verbinding’ wordt uitgevoerd. In 2024 worden in dit kader de Emmastraat en de volgende twee fases 2 en 3 van klimaatbestendig Klapwijk uitgevoerd. Het resterende deel van de wijk wordt in de daaropvolgende jaren verder gefaseerd opgepakt.

Ook worden een aantal wijkgemalen elektromechanisch geheel gerenoveerd. Daarnaast wordt in 2024 en 2025 de telemetrie van de gemalen aangepast en van de drukriolering vervangen in verband met de overgang naar de mobiele telecommunicatiestandaard 4/5G. Deze aanpak van de telemetrie past binnen de geplande grootschalige elektromechanische renovatie van de drukriolering in het buitengebied in de komende jaren.

Voor deze activiteiten zijn specifieke investeringen opgenomen, die zijn toegelicht in programma 3: Mobiliteit.

Het taakveld riolering is een kostendekkend product. Dit betekent dat alle kosten die hiermee gepaard gaan via de rioolheffing in rekening worden gebracht. Een overschot of tekort in enig jaar wordt verrekend met de egalisatievoorziening riolering. Hieronder is het verloop van deze voorziening aangegeven.

Voorziening riolering
(bedragen x € 1.000)

2024

2025

2026

2027

Beginstand

4.228

4.835

5.504

5.926

Storting

607

669

421

230

Totaal dekking

4.835

5.504

5.926

6.156

Onttrekkingen

0

0

0

0

Totaal onttrekking

0

0

0

0

Eindstand

4.835

5.504

5.926

6.156

Wegen

De uitgangspunten voor het beheer van wegen, straten, fietspaden en voetpaden zijn vastgelegd in het Beheerplan Wegen 2022-2025.

Het reguliere preventieve onderhoud aan asfaltverhardingen en verhardingen van open elementen gebeurt op basis van een periodiek uit te voeren schouw.

Voorziening onderhoud wegen
(bedragen x € 1.000)

2024

2025

2026

2027

Beginstand

1.942

831

826

1.216

Storting

705

705

705

705

Totaal dekking

2.647

1.536

1.531

1.921

Wortelopdruk fietspaden

-138

Europalaan

-438

Kruispunt Emmastraat/Oranjelaan

-250

Gouden Rijderplein

-100

Molenpad

-125

Klapwijkseweg

-350

Rijksstraatweg (fietspad)

-265

Hofweg

-470

Koningshof (straat)

Rotondes Hofweg

-90

Rotondes Europalaan

-150

Rotondes Klapwijkseweg

-150

Rotondes Oost- Westlaan

-90

Asfalt (voet)paden Koningshof

-225

Beheerplan wegen

-315

Totaal onttrekking

-1.816

-710

-315

-315

Eindstand

831

826

1.216

1.606

Via de voorziening wordt groot onderhoud bekostigd van projecten met een projectwaarde hoger dan € 75.000. Deze projecten zijn beschreven in het beheerplan Wegen.

Het planmatig groot onderhoud aan elementenverhardingen wordt gebiedsgericht aangepakt. Op basis van de planning van rioolrenovaties en verkeersmaatregelen wordt telkens een wijk of buurt integraal gerenoveerd (riolering, wegen, straatmeubilair, groen, spelen etc.). Uitgangspunt bij integrale herinrichting is dat het proces volgens de principes van het programma ‘in verbinding’ wordt uitgevoerd. In 2024 worden de laatste fase van de wijk Koningshof en het wijkpark van Klapwijk uitgevoerd. Voor deze activiteiten zijn specifieke investeringen opgenomen, die zijn toegelicht in programma 3: Mobiliteit.

Openbaar groen

De uitgangspunten voor het beheer en onderhoud van het openbaar groen zijn vastgelegd in het Beleids- en beheerplan “Investeren in groen”. De uitvoering is vastgelegd in het Technisch beheerrplan Openbaar Groen 2023-2026.

Het reguliere onderhoud vindt grotendeels plaats op basis van jaarlijks te actualiseren onderhoudsbestekken voor onder meer het maaien, het schoffelen en het snoeiprogramma voor bomen. Verder wordt jaarlijks de inboet (vervangen dode beplanting) verricht op basis van een periodieke inspectie.

Het groot onderhoud gebeurt op basis van het beheerplan. In het beheerplan is prioriteit gegeven aan de wijken en buurten waar integrale renovaties zijn gepland. In 2023 worden de laatste fase van de wijk Koningshof en het wijkpark van Klapwijk uitgevoerd. Voor deze activiteiten zijn specifieke investeringen opgenomen, die zijn toegelicht in programma 4: Groen en recreatie.

Verder zijn er ook buiten de herinrichtingswijken een aantal projecten voor groot onderhoud en renovatie van groen. Deze projecten zijn beschreven in het beheerplan. In de tabel hieronder is aangegeven op welke wijze de stortingen en onttrekkingen in de Voorziening Openbaar groen in de komende jaren worden voorzien. Het gaat in 2023 om de projecten vergroenen middenberm Hofweg, renovatie Oranjeplein en vervangen Essen N470.

Voorziening openbaar groen 
(bedragen x € 1.000)

2024

2025

2026

2027

Beginstand

127

79

79

29

Storting

250

250

250

250

Totaal dekking

377

329

329

279

Beheerplan groen

-298

-250

-300

-250

Totaal onttrekking

-298

-250

-300

-250

Eindstand

79

79

29

29

Spelen

De uitgangspunten voor het beheer van speelplaatsen zijn vastgelegd in het Speelruimteplan 2023-2026.

Het dagelijkse onderhoud bestaat uit het aanvullen en reinigen van valondergronden, het uitvoeren van de wettelijke veiligheidsinspecties en de daaruit voortkomende reparaties of vervangingen.

Het volledig herinrichten van speelplekken (investeringen) vindt plaats op basis van het beheerplan Spelen 2023-2026. Voor deze activiteiten zijn specifieke investeringen opgenomen, die zijn toegelicht in programma 4: Groen en recreatie.

Civiele kunstwerken

De uitgangspunten voor het beheer van de civiele kunstwerken zijn vastgelegd in het Beleids- en beheerplan Civiele Kunstwerken 2023-2026.

Het kleinschalig en dagelijks onderhoud wordt aanbesteed middels een raamcontract met open posten. Op basis van jaarlijkse inspecties worden hoeveelheden verwerkt in deelopdrachten voor het raamcontract.

Het eenmalig en grootschalig onderhoud vindt plaats vanuit het uitvoeringsprogramma en richt zich op het optimaliseren van de restlevensduur. De feitelijke planning wordt bepaald op basis van periodiek uit te voeren inspecties. Voor dit onderhoud is hieronder aangegeven op welke wijze de stortingen en onttrekkingen in de Voorziening Civiele Kunstwerken in de komende jaren worden voorzien.

Bestemmingsreserve civiele kunstwerken
(bedragen x € 1.000)

2024

2025

2026

2027

Beginstand

35

320

150

10

Storting

500

500

500

500

Totaal dekking

535

820

650

510

Beheerplan Civiele Kunstwerken

-215

-670

-640

-500

Totaal onttrekking

-215

-670

-640

-500

Eindstand

320

150

10

10

De komende 10 jaar moet een groot aantal civiele kunstwerken in de gemeente vervangen worden. Deze worden in het beheerplan vastgelegd. De opgenomen investeringen zijn beschreven in programma 3: Mobiliteit.

Openbare Verlichting en Verkeersregelinstallaties (VRI’s).

De uitgangspunten voor het beheer van de openbare verlichting en verkeersregelinstallaties zijn vastgelegd in het Beheerplan Openbare Verlichting 2023-2026.

Het regulier onderhoud voor de openbare verlichting en de verkeersregelinstallaties vindt plaats na storingsmeldingen, met name meldingen van kapotte lampen, aanrijdingen en kabelstoringen.

Het groot (vervangings)onderhoud van de openbare verlichting en de verkeersregelinstallaties vindt plaats op basis van het beheerplan. Voor deze activiteiten zijn specifieke investeringen opgenomen, die zijn toegelicht in programma 3: Mobiliteit.

Water

De uitgangspunten voor het beheer zijn vastgelegd in het Programma Water en klimaat 2021-2024. In dit plan ligt beleidsmatig de nadruk op de wijze waarop de gemeente en het waterschap zich gezamenlijk richten op het opheffen van knelpunten in het watersysteem (o.a. tekort aan waterberging). In de investeringsplanning is in programma 4: Groen en recreatie een aantal investeringskredieten opgenomen. Het programma Water en Klimaat wordt in 2024 geactualiseerd.

Baggeren

De uitgangspunten zijn vastgelegd in het Beheerplan baggeren 2020-2023. Het nieuwe Beheerplan Baggeren wordt in ihet eerste kwartaal van 2024 aan de raad aangeboden.

Het baggeren van watergangen vindt altijd plaats in de winterperiode op basis van een mede door het Hoogheemraadschap van Delfland bepaalde vak-indeling en het Beheerplan Baggeren. De uitvoering vindt plaats door het Hoogheemraadschap van Delfland. De onderstaande tabel geeft de geraamde stortingen en onttrekkingen weer.

Voorziening baggerwerken 
(bedragen x € 1.000)

2024

2025

2026

2027

Beginstand

311

311

336

361

Storting

86

86

86

86

Totaal dekking

397

397

422

447

Beheerplan Baggeren

-86

-61

-61

-61

Totaal onttrekking

-86

-61

-61

-61

Eindstand

311

336

361

386

Beschoeiingen en oevers

De uitgangspunten voor het beheer van de beschoeiingen en overige oevers zijn vastgelegd in het Beheerplan Oevers 2021-2024. Het beheerplan wordt in 2024 geactualiseerd.

Het reguliere onderhoud aan de beschoeiingen/oevers betreft vooral het curatieve onderhoud dat op basis van technische inspecties en meldingen wordt uitgevoerd. Het periodieke onderhoud betreft de uitvoering van kleine vervangingen en herstelwerkzaamheden en het, indien mogelijk, omvormen naar natuurlijke oevers. De uitgaven worden verantwoord via de gemeentelijke exploitatie.

Het vervangen van damwanden gebeurt door het opnemen van specifieke investeringen. De hiervoor opgenomen investeringen zijn beschreven in programma 3: Mobiliteit.

Buitensport

De uitgangspunten voor het beheer van de sportvelden zijn vastgelegd in het Beheerplan Sportvelden 2020-2023. Eind 2023 wordt een nieuw beheerplan sport vastgesteld.

Het dagelijks onderhoud (maaibestekken en het periodieke onderhoud in de zomermaanden) wordt uitgevoerd via reguliere onderhoudsbestekken. Voor het groot onderhoud aan de (gras)sportvelden is een voorziening gevormd. Hieronder is aangegeven op welke wijze de stortingen en onttrekkingen in de Voorziening Buitensport worden voorzien. Na vaststelling van het nieuwe beheerplan worden deze geactualiseerd.

Voorziening groot onderhoud en renovaties buitensport 
(bedragen x € 1.000)

2024

2025

2026

2027

Beginstand

146

146

146

146

Storting

41

41

41

41

Totaal dekking

187

187

187

187

Beheerplan Sportvelden

-41

-41

-41

-41

Totaal onttrekking

-41

-41

-41

-41

Eindstand

146

146

146

146

Voor het vervangen van kunstgrasvelden zijn investeringskredieten opgenomen, die zijn toegelicht in programma 6: Maatschappelijke Voorzieningen.

Onderhoud gemeentelijke gebouwen

De uitgangspunten voor het beheer van de gemeentelijke gebouwen zijn vastgelegd in het Beheerplan Gebouwen 2023-2026. Dit beheerplan is eind 2023 vastgesteld.

Het reguliere preventieve onderhoud (o.a. inspecties en planmatig klein onderhoud) vindt jaarlijks plaats op basis van reguliere onderhoudsbestekken, op basis van een schouw en op opvolging van meldingen.

Het groot onderhoud voor de gebouwen vindt plaats op basis van het beheerplan. De onderstaande tabel geeft de geraamde stortingen en onttrekkingen weer.

Voorziening onderhoud gebouwen
(bedragen x € 1.000)

2024

2025

2026

2027

Beginstand

87

112

22

81

Storting

170

170

170

170

Totaal dekking

257

282

192

251

Beheerplan Gebouwen

-145

-260

-111

-90

Totaal onttrekking

-145

-260

-111

-90

Eindstand

112

22

81

161

Tractie

Een aantal onderdelen van de gemeentelijke organisatie maakt gebruik van voertuigen en ander (rollend) materieel voor de uitvoering van haar taken. Het is belangrijk dat deze tractie veilig, duurzaam en representatief is. Uitgangspunt is dat nieuwe voertuigen –voor zover in de markt beschikbaar- worden aangeschaft in de vorm van een elektrische auto. De investeringen hiervoor zijn opgenomen in Programma 9: Bedrijfsvoering.