Verbonden partijen

Deze paragraaf geeft een overzicht van de rechtspersonen, waarmee de gemeente een bestuurlijke relatie en waarin zij een financieel belang heeft. Deze rechtspersonen noemt het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) verbonden partijen. Onder bestuurlijk belang verstaat het BBV: een zetel in het bestuur of het hebben van stemrecht. Financieel belang wil zeggen dat de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld. De gemeente kan deze middelen kwijt raken als de verbonden partij failliet gaat of als financiële problemen van de verbonden partij op de gemeente kunnen worden verhaald.

Het belangrijkste beleidskader voor verbonden partijen is de op 22 december 2022 door de raad vastgestelde Nota verbonden partijen 2022-2025. Deze nota:

  • geeft inzicht in de partijen waarmee Pijnacker-Nootdorp publiek- of privaatrechtelijk verbonden is;

  • bevat kaders voor het aangaan van nieuwe participaties;

  • schetst per participatie de omvang van onze deelname en de rechtstreekse invloed die de gemeente Pijnacker-Nootdorp op basis daarvan kan uitoefenen;

  • beschrijft het controlekader;

  • bevat een beschrijving van de werkwijze en informatievoorziening bij gemeenschappelijke regelingen;

  • bevat een beschrijving van de rollen van vertegenwoordigers van de gemeente bij en in de gemeenschappelijke regelingen;

  • bevat de visie op verbonden partijen.

Cijfers van de verbonden partijen

In deze paragraaf zijn van de gemeenschappelijke regelingen de begrote cijfers (bijdrage, resultaat, eigen vermogen, vreemd vermogen en solvabiliteit) opgenomen voor het begrotingsjaar 2023 indien bekend. Daarnaast worden (voor een beter inzicht in de ontwikkeling) het eigen en vreemd vermogen, de solvabiliteit en het resultaat ook gepresenteerd per verbonden partij. Van de N.V.’s en de Stichting ontvangen we geen (of geen openbare) begroting. Van deze verbonden partijen zijn daarom de cijfers opgenomen tot en met het laatst bekende afgesloten verslagjaar (2022).

Verbonden partijen

Vennootschappen en coöperaties

1

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG Bank)

2

Dunea N.V.

3

Stedin Holding N.V.

Stichtingen en verenigingen

4

Stichting algemene begraafplaats Sint Janshof Pijnacker-Nootdorp

5

Stichting Businesspark Haaglanden

Gemeenschappelijke regelingen

6

Metropoolregio Rotterdam-Den Haag

7

Omgevingsdienst Haaglanden

8

Veiligheidsregio Haaglanden

9

Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden

10

GGD en VT Haaglanden

11

Reinigingsbedrijf Avalex

12

Centrumregeling samenwerking gemalendiensten (NAD)