Grondbeleid

Onze gemeente is (mede) verantwoordelijk voor de ontwikkeling van vier woningbouwlocaties. Onze inzet is er op gericht dat we voldoende woningen beschikbaar hebben voor alle doelgroepen en in alle prijsklassen. Er wordt hard gewerkt om de geplande projecten te realiseren en de woningvoorraad groeit door de nieuwe woningen die in Ackerswoude, Keijzershof en Tuindershof zijn opgeleverd. In Keijzershof is de realisatie van het Park van Buijsen in de eind fase beland en zijn de laatse woningen in Ackerswoude opgeleverd. In Ackerswoude is het gezondheidscentrum in gebruik genomen. De ontwikkeling van Centrumlijn-Noord is gegund en de verwachting is dat de bouw start in 2023. Een groot aantal woningen in Tuindershof zijn opgeleverd. De ontwikkeling van Hart van Nootdorp en De Scheg, een particuliere ontwikkeling, is in 2022 gestart.
Pijnacker-Nootdorp heeft een grote behoefte aan bereikbare woningbouw. De omgevingsvisie heeft vier transformatiegebieden aangewezen, die onderzocht zijn voor de mogelijkheden van woningbouw. Van de vier gebieden lijkt de Dwarskade het meest waarschijnlijk om als eerste te ontwikkelen, waardoor we een vervolg kunnen geven aan de woningbouwambities van de gemeente.

De beide bedrijfsterreinen, die de gemeente op dit moment ontwikkeld, Bedrijvenpark Heron en Boezem-Oost, zijn in trek en het aantal beschikbare percelen neemt af.

Grondbeleid Pijnacker-Nootdorp

De gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft in haar Omgevingsvisie vier strategische ontwikkelingslijnen geformuleerd: onderscheidend groen, karakteristieke woon- en leefomgeving, aantrekkelijk economische vestigingsklimaat voor inwoners en ondernemers en een veerkrachtige leefomgeving voor mensen, planten en dieren. De opgaven kennen vervolgens elk hun eigen vertaling naar een bepaald ruimtegebruik en ruimtelijk beleid.

Grondbeleid is een middel om ruimtelijk beleid op een zo economisch verantwoord mogelijke wijze te realiseren. Het grondbeleid is dus geen doel op zich, maar biedt wel de instrumenten om de regie over die ruimtelijke ontwikkeling te kunnen voeren. Door een goede regievoering kunnen vervolgens opbrengsten worden gegenereerd die de kosten, die gepaard gaan met de verwezenlijking van de ruimtelijke ontwikkeling, kunnen dekken. Het geformuleerde beleid vormt een instrument dat mede ondersteuning biedt aan het realiseren van beleidsdoelstellingen op het gebied van ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, economische ontwikkeling en milieu.

De gedachte dat iedere gebiedsontwikkeling geld oplevert is niet meer actueel, zeker niet in een gemeente die vanaf 2025 geen grote strategische grondposities kent. De vraag naar sociale woningbouw en de ambities op het gebied van groen en duurzaamheid maken dat de meeste gebiedsontwikkelingen een onrendabele top zullen hebben. De gemeente Pijnacker-Nootdorp ziet wel veel mogelijkheden voor gebiedsontwikkeling in de vier "Wvg "locaties (Dwarskade, Balijade, Rijskade en Overgaauw). Vanwege de ambities en de beperkte grondposities moet de gemeente voortdurend afwegen en prioriteren met welke projecten het meest kan worden bijgedragen aan de ontwikkeling van de gemeente.

Met het vaststellen van de nota Grondbeleid 2015-2019 stelt de raad het kader vast voor de gemeentelijke positie op de grondmarkt en de inzet van grondbeleidsinstrumenten. Deze nota is op 28 maart 2019 verlengd tot 2023. In het eerste kwartaal van 2024 zal een nieuwe nota grondbeleid aan de raad worden aangeboden.

Voor het eigen gemeentelijk handelen en in de communicatie met externe partijen is een transparante en consequente stelling name over het gemeentelijke grondbeleid van belang. Het schept duidelijkheid en eenduidigheid, vermindert de discussie en voorkomt willekeur.

Grondprijsbeleid

Dit beleid is vastgelegd in de nota Grondprijzen 2022-2023, die door de gemeenteraad op 27 januari 2022 is vastgesteld. De vastgestelde nota wordt elke twee jaar herzien. Door deze herziening kan tijdig worden gereageerd op algemene economische en maatschappelijke ontwikkelingen. Het vaststellen van de nota Grondprijzen dient de volgende belangen:

 • uniformiteit en objectiviteit: gelijksoortige zaken worden gelijk behandeld;

 • transparantie: zowel naar marktpartijen, burgers als het bestuur wordt inzicht geboden in de rekenmethodieken die de gemeente hanteert met betrekking tot het grondprijsbeleid;

 • draagvlak: openheid, uniformiteit en objectiviteit verhogen de aanvaardbaarheid van de gehanteerde prijzen;

 • verdienend vermogen: de nota grondprijzen ondersteunt de financiële doelstellingen van de gemeente;

 • marktconformiteit.

Grondexploitaties

In oktober 2023 worden de geactualiseerde grondexploitaties vastgesteld bij de herziening van de halfjaarlijkse financiële voortgangsrapportage projecten. Met de vaststelling van de exploitaties ontstaat een nieuw referentiekader. Afwijkingen daarvan zijn verantwoord en opnieuw onderwerp van besluitvorming.

Bestaande grondexploitaties

Projectnaam

Deelexploitatie

Status

Doorlooptijd

Pijnacker Zuid

Centrumlijn

In uitvoering

tot 2028

Keizershof

In uitvoering

tot 2026

Boezem Oost

in uitvoering

tot 2027

Bedrijvenpark Heron

in uitvoering

tot 2025

Tuindershof

In uitvoering

tot 2027

AckersWoude

in uitvoering

tot 2026

Oude Leede

in uitvoering

tot 2025

Hart van Nootdorp

In voorbereiding

tot 2027

Financiële positie

Het toepassen van het voorzichtigheidsprincipe bij de waardering van de grondexploitaties is van wezenlijk belang. Dit betekent dat verwachte verliezen direct worden genomen op het moment dat deze voorzienbaar en onafwendbaar zijn. Winsten worden genomen op basis van de POC-methode. Verder is op elk moment toereikend inzicht in de stand van de grondexploitatie (uitgaven, inkomsten, verliezen, gerealiseerde winsten, risico's en dergelijke), ondersteund door een betrouwbare en actuele prognose van de gecalculeerde uitgaven en inkomsten van de langlopende projecten. Dit zijn de belangrijkste uitgangspunten voor de vermogensvorming vanuit de grondexploitaties.

Voor het inzicht in de financiële positie van de grondexploitatie zijn, naast de actuele exploitatie-berekeningen en de risicoanalyse, heldere afspraken en richtlijnen onmisbaar voor de systematiek van het treffen van voorzieningen en de tussentijdse winstneming. Deze richtlijnen zijn opgenomen in de nota grondbeleid.

Overzicht projecten
(x € 1.000.000)

Verwacht resultaat
01-01-2024NCW*

Boekwaarde
01-01-2024

Mutaties Boekwaarde
2024

Boekwaarde
31-12-2024

Grondexploitaties

4,6

3,9

-1,6

2,3

Af te stoten vastgoed

0,7

0,7

Strategische vastgoedvoorraad

15,4

15,4

Totaal resultaat (NCW)

4,6

Totaal Geïnvesteerd vermogen

20,0

-1,6

18,4

*) Netto Contante Waarde

Gevoeligheidsanalyse

In de grondexploitaties is uitgegaan van een kostenstijging van 2% en een opbrengststijging van 2% voor woningbouw en voor bedrijfsterreinen. Wijzigingen in deze parameters hebben invloed op het uiteindelijke resultaat (NCW).

Stellige uitspraken commissie BBV over rente en disconteringsvoet

In juli 2019 heeft de commissie BBV de volgende stellige uitspraken gedaan in de nieuwe notitie grondbeleid in begroting en jaarstukken:

 1. De toegestane toe te rekenen rente aan Bouwgrond In Exploitatie (BIE) moet worden gebaseerd op de daadwerkelijke te betalen rente over het vreemde vermogen. Het is niet toegestaan om rente over het eigen vermogen toe te rekenen aan BIE. Het over het vreemd vermogen te hanteren rentepercentage moet als volgt worden bepaald:

  1. Het rentepercentage van de direct aan de grondexploitatie gerelateerde financiering in het geval van projectfinanciering;

  2. Het gewogen gemiddelde rentepercentage van de bestaande leningenportefeuille van de gemeente, naar verhouding vreemd vermogen/totaal vermogen, indien er geen sprake is van projectfinanciering;

  3. Indien de gemeente geen externe financiering heeft, dan wordt geen rente toegerekend.

 2. De disconteringsvoet die moet worden gehanteerd in de berekening van de contante waarde ten behoeve van het treffen van een verliesvoorziening voor negatieve grondexploitaties wordt bepaald op 2 % zijnde het maximale meerjarig streefpercentage van de Europese Centrale Bank voor inflatie binnen de Eurozone.

Gevolgen stellige uitspraken

Aangezien de gemeente geen projectfinanciering toepast voor de BIE en wel externe financiering toepast, moet voor de toe te rekenen rente aan de BIE worden uitgegaan van het gewogen gemiddelde rentepercentage van de bestaande leningenportefeuille waarbij rekening wordt gehouden met de verhouding vreemd vermogen/totaal vermogen. Volgens deze systematiek betekent dat een rente van 1,06% over de boekwaarde wordt berekend en aan de boekwaarde wordt toegevoegd (een berekening van het rentepercentage van 1,06% is opgenomen in de paragraaf Financiering).

De disconteringsvoet waarmee wordt gerekend bedraagt 2,00%.

Risico’s

Het produceren van bouwrijpe grond is een bedrijfsmatige en veelal langdurige activiteit welke in principe risico’s met zich meebrengt. Voor de bedrijfsvoering van het grondbedrijf proces is het van belang dat er inzicht bestaat in de risico’s.

Om inzicht te verkrijgen in de consequenties van de gekozen aannames en definities is per actief grondexploitatie complex een risicoprofiel opgesteld.

De basis voor het risico profiel wordt gevormd door:

 • Fase van het project: een project doorloopt een aantal stadia (initiatief-, definitie-, ontwerp- en uitvoeringsfase), waarbij per fase het risicoprofiel verandert;

 • Relatie tussen reeds gerealiseerde opbrengsten en totaal verwachte opbrengsten;

 • Boekwaarde; als indicator wat het betekent indien er acuut integraal gestopt zou worden ( als gechargeerd model) bij een volledig “afwezige economie”;

 • Relatie tussen tijdsplanning en de berekening van de financiële resultaten (gevoeligheid t.a.v. rente en inflatie).

De categorieën worden aangegeven in de onderstaande kleurcodering:

 • Risicoprofiel Hoog (rood)

 • Risicoprofiel Middel (oranje)

 • Risicoprofiel Laag (groen)

De kleurcodering komt overeen met de codering zoals die gehanteerd wordt in de voortgangsrapportages.

De kwantificering van de algemene risico’s is in een apart hoofdstuk opgenomen bij de actualisering van de grondexploitaties en de halfjaarlijkse rapportages. Bij de afzonderlijke projecten zijn de project-specifieke risico’s opgenomen. Hierbij zijn ook de beheersmaatregelen aangegeven.

Overige gronden

Naast de hiervoor genoemde projecten heeft de gemeente ook nog strategisch vastgoed in haar bezit. Dit is vastgoed dat in het verleden is aangekocht en dat op dit moment niet is ondergebracht in een grondexploitatie. Het betreft totaal 36 hectare met een waarde van € 15,4 mln. Dit vastgoed is opgenomen tegen marktconforme prijzen.

Locatie (aantal woningen)

2024

2025

2026

2027

2028

Totaal

Ackerswoude

17

17

Centrumlijn

327

94

107

528

Keijzershof – Park van Buijsen

23

23

Hart van Nootdorp

62

50

112

Oude Leede

2

2

Tuindershof

88

84

106

278

Totalen-Generaal

415

282

263

960

Voor de berekeningen in de begroting is het uitgangspunt dat voor de periode 2024-2028 de woningbouwproductie gekoppeld is aan de verwachte aantallen woningen uit de actuele grondexploitaties.