Overzicht van baten en lasten

In dit hoofdstuk zijn diverse (verplichte) financiële overzichten ondergebracht. Deze overzichten geven naast de overzichten per programma inzicht in de exploitatie en de financiële positie. In verband met afronding op duizendtallen kunnen kleine afrondingsverschillen ontstaan (voor de onderstaande tabellen geldt dat een bedrag met een -/- teken een nadeel is).

Omschrijving
(bedragen x €1.000)

Rekening
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Begroting
2025

Begroting
2026

Begroting
2027

01 Ruimte en wonen

-10.097

-20.588

-23.634

-14.664

-11.851

-8.658

02 Economie en glastuinbouw

-2.065

-8.527

-7.620

-1.949

-1.186

-816

03 Mobiliteit

-6.790

-8.506

-8.332

-7.933

-7.960

-8.116

04 Groen en recreatie

-5.317

-6.838

-7.066

-7.007

-7.122

-7.130

05 Onderwijs en kinderopvang

-6.248

-7.439

-6.405

-6.347

-6.905

-7.374

06 Collectieve voorzieningen

-22.120

-23.170

-15.829

-14.969

-14.702

-14.155

07 Individuele voorzieningen

-34.925

-37.666

-39.669

-38.356

-38.548

-38.548

08 Veiligheid en duurzaamheid

-20.484

-22.615

-22.722

-22.304

-21.516

-21.588

09 Bestuur en dienstverlening

-5.529

-5.208

-5.926

-5.947

-5.947

-5.868

10 Algemene dekkingsmiddelen

-7.169

-10.522

-7.719

-12.063

-15.678

-19.868

Overhead

-13.757

-15.171

-17.849

-18.028

-17.860

-17.815

VpB

-1.341

-925

-1.242

-545

-491

-156

Bedrag onvoorzien

0

-45

-103

-103

-103

-103

Totaal lasten

-135.843

-167.220

-164.117

-150.214

-149.869

-150.196

01 Ruimte en wonen

-3.550

-1.949

-3.337

-2.039

-1.837

-754

02 Economie en glastuinbouw

-1.359

-2.160

-1.760

-270

-257

0

03 Mobiliteit

-1.920

-3.207

0

0

0

0

04 Groen en recreatie

0

0

-185

0

0

0

05 Onderwijs en kinderopvang

-478

0

0

0

0

0

06 Collectieve voorzieningen

-1.671

-207

0

0

0

0

07 Individuele voorzieningen

-944

-600

-101

-97

0

0

08 Veiligheid en duurzaamheid

-2.000

0

0

0

0

0

10 Algemene dekkingsmiddelen

-24.427

-31.186

-902

-220

-3.444

-5.727

Totaal lasten inclusief reserves

-172.191

-206.529

-170.402

-152.840

-155.407

-156.678

01 Ruimte en wonen

12.163

18.738

22.779

13.524

11.121

6.979

02 Economie en glastuinbouw

1.395

9.714

8.341

1.296

523

269

03 Mobiliteit

2.209

516

216

216

216

216

04 Groen en recreatie

600

294

532

347

347

347

05 Onderwijs en kinderopvang

1.474

2.477

1.280

1.501

1.568

1.568

06 Collectieve voorzieningen

6.748

10.146

2.260

2.134

1.905

1.354

07 Individuele voorzieningen

9.428

7.749

7.087

7.168

7.073

7.073

08 Veiligheid en duurzaamheid

15.714

16.977

16.089

16.167

15.379

15.452

09 Bestuur en dienstverlening

1.210

792

790

790

790

790

10 Algemene dekkingsmiddelen

99.859

96.828

102.046

106.934

104.851

106.724

Overhead

0

0

0

0

0

0

Totaal baten

150.799

164.231

161.422

150.077

143.774

140.772

01 Ruimte en wonen

1.761

1.945

1.952

945

348

216

02 Economie en glastuinbouw

116

99

0

0

0

0

03 Mobiliteit

3.583

4.923

1.257

590

320

301

04 Groen en recreatie

177

532

97

62

62

62

05 Onderwijs en kinderopvang

1.857

1.287

1.626

1.520

1.882

2.180

06 Collectieve voorzieningen

3.083

1.524

1.526

808

757

757

07 Individuele voorzieningen

1.144

2.437

362

195

0

0

08 Veiligheid en duurzaamheid

2.369

514

0

0

0

0

09 Bestuur en dienstverlening

86

8

0

0

0

0

10 Algemene dekkingsmiddelen

25.427

34.012

2.873

1.741

4.549

6.727

Overhead

0

0

0

0

0

0

VpB

1.078

925

1.241

544

490

155

Totaal baten inclusief reserves

191.482

212.437

172.356

156.483

152.182

151.170

Saldo

19.291

5.908

1.954

3.642

-3.225

-5.508

Overzicht baten en lasten rekening 2022, begroting na wijziging 2023 en begroting 2024.

Programmaveld
(bedragen x €1.000)

Rekening
2022

Begroting na wijziging
2023

Begroting
2024

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

01 Ruimte en wonen

-10.097

12.163

2.065

-20.588

18.738

-1.850

-23.634

22.779

-855

02 Economie en glastuinbouw

-2.065

1.395

-670

-8.527

9.714

1.187

-7.620

8.341

722

03 Mobiliteit

-6.790

2.209

-4.581

-8.506

516

-7.990

-8.332

216

-8.116

04 Groen en recreatie

-5.317

600

-4.717

-6.838

294

-6.544

-7.066

532

-6.533

05 Onderwijs en kinderopvang

-6.248

1.474

-4.775

-7.439

2.477

-4.962

-6.405

1.280

-5.125

06 Collectieve voorzieningen

-22.120

6.748

-15.372

-23.170

10.146

-13.023

-15.829

2.260

-13.569

07 Individuele voorzieningen

-34.925

9.428

-25.497

-37.666

7.749

-29.917

-39.669

7.087

-32.582

08 Veiligheid en duurzaamheid

-20.484

15.714

-4.770

-22.615

16.977

-5.637

-22.722

16.089

-6.633

09 Bestuur en dienstverlening

-5.529

1.210

-4.319

-5.208

792

-4.416

-5.926

790

-5.137

Subtotaal programma's

-113.576

50.940

-62.636

-140.556

67.403

-73.153

-137.204

59.376

-77.829

10 Algemene dekkingsmiddelen

-7.169

99.859

92.691

-10.522

96.828

86.306

-7.719

102.046

94.327

Overhead

-13.757

0

-13.757

-15.171

0

-15.171

-17.849

0

-17.849

VpB

-1.341

0

-1.341

-925

0

-925

-1.242

0

-1.242

Bedrag onvoorzien

0

0

0

-45

0

-45

-103

0

-103

10 Algemene dekkingsmiddelen, overhead en onvoorzien

-22.267

99.859

77.592

-26.663

96.828

70.164

-26.913

102.046

75.133

Totaal saldo van lasten en baten

-135.843

150.799

14.957

-167.220

164.231

-2.989

-164.117

161.422

-2.695

Mutatie reserves

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

01 Ruimte en wonen

-3.550

1.761

-1.789

-1.949

1.945

-4

-3.337

1.952

-1.385

02 Economie en glastuinbouw

-1.359

116

-1.243

-2.160

99

-2.061

-1.760

0

-1.760

03 Mobiliteit

-1.920

3.583

1.663

-3.207

4.923

1.716

0

1.257

1.257

04 Groen en recreatie

0

177

177

0

532

532

-185

97

-88

05 Onderwijs en kinderopvang

-478

1.857

1.379

0

1.287

1.287

0

1.626

1.626

06 Collectieve voorzieningen

-1.671

3.083

1.412

-207

1.524

1.316

0

1.526

1.526

07 Individuele voorzieningen

-944

1.144

200

-600

2.437

1.837

-101

362

261

08 Veiligheid en duurzaamheid

-2.000

2.369

369

0

514

514

0

0

0

09 Bestuur en dienstverlening

0

86

86

0

8

8

0

0

0

Subtotaal programma's

-11.921

14.177

2.256

-8.123

13.269

5.145

-5.383

6.820

1.437

10 Algemene dekkingsmiddelen

-24.427

25.427

1.001

-31.186

34.012

2.826

-902

2.873

1.971

Overhead

0

0

0

0

0

0

0

0

0

VpB

0

1.078

1.078

0

925

925

0

1.241

1.241

10 Algemene dekkingsmiddelen, overhead en onvoorzien

-24.427

26.505

2.079

-31.186

34.938

3.751

-902

4.114

3.212

Mutatie reserves

-36.348

40.683

4.334

-39.309

48.206

8.897

-6.285

10.934

4.649

Resultaat

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

01 Ruimte en wonen

-13.647

13.923

276

-22.537

20.683

-1.854

-26.971

24.731

-2.240

02 Economie en glastuinbouw

-3.424

1.511

-1.913

-10.687

9.813

-874

-9.379

8.341

-1.038

03 Mobiliteit

-8.710

5.792

-2.918

-11.713

5.439

-6.274

-8.332

1.473

-6.859

04 Groen en recreatie

-5.317

777

-4.540

-6.838

826

-6.012

-7.251

629

-6.622

05 Onderwijs en kinderopvang

-6.726

3.330

-3.396

-7.439

3.764

-3.675

-6.405

2.907

-3.498

06 Collectieve voorzieningen

-23.791

9.831

-13.959

-23.377

11.670

-11.707

-15.829

3.786

-12.043

07 Individuele voorzieningen

-35.868

10.572

-25.296

-38.266

10.185

-28.081

-39.770

7.450

-32.321

08 Veiligheid en duurzaamheid

-22.484

18.083

-4.401

-22.615

17.491

-5.124

-22.722

16.089

-6.633

09 Bestuur en dienstverlening

-5.529

1.296

-4.233

-5.208

800

-4.408

-5.926

790

-5.137

Subtotaal programma's

-125.497

65.117

-60.380

-148.680

80.672

-68.008

-142.587

66.196

-76.391

10 Algemene dekkingsmiddelen

-31.595

125.287

93.691

-41.708

130.840

89.132

-8.621

104.919

96.298

Overhead

-13.757

0

-13.757

-15.171

0

-15.171

-17.849

0

-17.849

VpB

-1.341

1.078

-263

-925

925

0

-1.242

1.241

-1

Bedrag onvoorzien

0

0

0

-45

0

-45

-103

0

-103

10 Algemene dekkingsmiddelen, overhead en onvoorzien

-46.694

126.365

79.671

-57.849

131.765

73.916

-27.815

106.160

78.345

Resultaat

-172.191

191.482

19.291

-206.529

212.437

5.908

-170.402

172.356

1.954

Begrotingsverschil 2023-2024

Onderstaand wordt per programma het bruto verschil van baten en lasten tussen de begroting na wijziging 2023 en de primaire begroting 2024 weergegeven. Het totaalverschil bedraagt -/- € 3.954.000. (Voor de onderstaande tabellen geldt dat een bedrag met een -/- teken een nadeel is).

Programmaveld
(bedragen x €1.000)

Begroting na wijziging
2023

Begroting
2024

Verschil

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

01 Ruimte en wonen

-20.588

18.738

-1.850

-23.634

22.779

-855

-3.047

4.041

995

02 Economie en glastuinbouw

-8.527

9.714

1.187

-7.620

8.341

722

907

-1.373

-465

03 Mobiliteit

-8.506

516

-7.990

-8.332

216

-8.116

174

-299

-126

04 Groen en recreatie

-6.838

294

-6.544

-7.066

532

-6.533

-228

239

10

05 Onderwijs en kinderopvang

-7.439

2.477

-4.962

-6.405

1.280

-5.125

1.034

-1.197

-163

06 Collectieve voorzieningen

-23.170

10.146

-13.023

-15.829

2.260

-13.569

7.340

-7.886

-546

07 Individuele voorzieningen

-37.666

7.749

-29.917

-39.669

7.087

-32.582

-2.003

-662

-2.665

08 Veiligheid en duurzaamheid

-22.615

16.977

-5.637

-22.722

16.089

-6.633

-107

-889

-995

09 Bestuur en dienstverlening

-5.208

792

-4.416

-5.926

790

-5.137

-719

-2

-721

Subtotaal programma's

-140.556

67.403

-73.153

-137.204

59.376

-77.829

3.352

-8.028

-4.675

10 Algemene dekkingsmiddelen

-10.522

96.828

86.306

-7.719

102.046

94.327

2.803

5.219

8.022

Overhead

-15.171

0

-15.171

-17.849

0

-17.849

-2.678

0

-2.678

VpB

-925

0

-925

-1.242

0

-1.242

-317

0

-317

Bedrag onvoorzien

-45

0

-45

-103

0

-103

-58

0

-58

10 Algemene dekkingsmiddelen, overhead en onvoorzien

-26.663

96.828

70.164

-26.913

102.046

75.133

-250

5.219

4.969

Mutatie reserves

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

01 Ruimte en wonen

-1.949

1.945

-4

-3.337

1.952

-1.385

-1.388

7

-1.381

02 Economie en glastuinbouw

-2.160

99

-2.061

-1.760

0

-1.760

400

-99

301

03 Mobiliteit

-3.207

4.923

1.716

0

1.257

1.257

3.207

-3.666

-459

04 Groen en recreatie

0

532

532

-185

97

-88

-185

-435

-620

05 Onderwijs en kinderopvang

0

1.287

1.287

0

1.626

1.626

0

339

339

06 Collectieve voorzieningen

-207

1.524

1.316

0

1.526

1.526

207

2

209

07 Individuele voorzieningen

-600

2.437

1.837

-101

362

261

499

-2.074

-1.576

08 Veiligheid en duurzaamheid

0

514

514

0

0

0

0

-514

-514

09 Bestuur en dienstverlening

0

8

8

0

0

0

0

-8

-8

Subtotaal programma's

-8.123

13.269

5.145

-5.383

6.820

1.437

2.740

-6.448

-3.708

10 Algemene dekkingsmiddelen

-31.186

34.012

2.826

-902

2.873

1.971

30.284

-31.139

-855

Overhead

0

0

0

0

0

0

0

0

0

VpB

0

925

925

0

1.241

1.241

0

316

316

10 Algemene dekkingsmiddelen, overhead en onvoorzien

-31.186

34.938

3.751

-902

4.114

3.212

30.284

-30.823

-540

Resultaat

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

01 Ruimte en wonen

-22.537

20.683

-1.854

-26.971

24.731

-2.240

-4.435

4.049

-386

02 Economie en glastuinbouw

-10.687

9.813

-874

-9.379

8.341

-1.038

1.307

-1.472

-164

03 Mobiliteit

-11.713

5.439

-6.274

-8.332

1.473

-6.859

3.381

-3.966

-585

04 Groen en recreatie

-6.838

826

-6.012

-7.251

629

-6.622

-413

-197

-610

05 Onderwijs en kinderopvang

-7.439

3.764

-3.675

-6.405

2.907

-3.498

1.034

-857

177

06 Collectieve voorzieningen

-23.377

11.670

-11.707

-15.829

3.786

-12.043

7.548

-7.884

-337

07 Individuele voorzieningen

-38.266

10.185

-28.081

-39.770

7.450

-32.321

-1.504

-2.736

-4.240

08 Veiligheid en duurzaamheid

-22.615

17.491

-5.124

-22.722

16.089

-6.633

-107

-1.402

-1.509

09 Bestuur en dienstverlening

-5.208

800

-4.408

-5.926

790

-5.137

-719

-10

-729

Subtotaal programma's

-148.680

80.672

-68.008

-142.587

66.196

-76.391

6.092

-14.476

-8.384

10 Algemene dekkingsmiddelen

-41.708

130.840

89.132

-8.621

104.919

96.298

33.087

-25.921

7.166

Overhead

-15.171

0

-15.171

-17.849

0

-17.849

-2.678

0

-2.678

VpB

-925

925

0

-1.242

1.241

-1

-317

316

-1

Bedrag onvoorzien

-45

0

-45

-103

0

-103

-58

0

-58

10 Algemene dekkingsmiddelen, overhead en onvoorzien

-57.849

131.765

73.916

-27.815

106.160

78.345

30.034

-25.605

4.429

Resultaat

-206.529

212.437

5.908

-170.402

172.356

1.954

36.127

-40.081

-3.954

De analyse op de verschillen tussen de begroting 2023 en 2024 per programma is als volgt:

Programma / taakveld
(bedrag × € 1.000)

Baten

Lasten

810 Ruimte en leefomgeving

Mutaties reserves: Overeenkomstig het opgestelde Programmaplan Omgevingswet werken we aan de implementatie van deze nieuwe wet (transitiefase) die in werking treedt per 01-01-2024. De implementatie van de omgevingswet, die een groot aantal wetten en regels voor onze leefomgeving bundelt en een digitaal loket introduceert, vergt extra inzet en loopt door in 2024. De uitgaven worden gedekt uit de bestemmingsreserve implementatie Omgevingswet, dit heeft geen effect op het rekeningresultaat.

-1.034

1.034

Resultaatbestemming: In 2022 zijn de verkoopopbrengsten van RvR-rechten Oude Leedeweg 5-7 te Pijnacker ontvangen, welke in 2023 middels resultaatbestemming zijn gestort in de bestemmingsreserve kwaliteitsverbetering Groenzoom.

-275

275

Uitwerking Participatiebeleid: In 2023 is een structureel budget van € 250.000 beschikbaar gesteld voor de definitieve uitwerking participatiebeleid (zaaknummer 1398735). In 2024 is een deel van het beschikbaar gestelde uitvoeringsbudget participatiebeleid ingezet voor formatieuitbreiding. Hierdoor ontstaat een voordeel van €190.000 op programma 1 en hiertegenover een nadeel op programma 10.

-

190

Overig

1

3

820 Grondexploitatie

Bouwgrond in exploitatie: Actualisatie van de hoogte van de inkomsten- en uitgavenramingen van de grondexploitaties op basis van de actualisatie per 01-07-2023. In 2024 is een winstuitname begroot van € 2.341.000 voor Pijnacker-Zuid en € 863.000 voor Tuindershof. Voor de begroting is dit budgetneutraal omdat eenzelfde bedrag wordt gemuteerd in de algemene reserve. Een uitgebreide toelichting is opgenomen in de paragraaf Grondbeleid.

4.378

-4.378

Grondopbrengsten: Betreft de incidentele verkoopopbrengst van perceel Thorbecklaan 23 en Vrijenban 21 in 2023.

-30

-

Huuropbrengsten: Betreft de huuropbrengst van Emmapark 96 en 100 en Oosteinde 37/37a.

-44

-

Kapitaallasten: De lagere kapitaallasten worden veroorzaakt door de geactualiseerde staat van activa en investeringsplanning. De afschrijvingslasten worden gedekt uit een bestemmingsreserve.
Voor een overzicht van de investeringsplanning wordt verwezen naar bijlage 1 bij deze
begroting.

-74

74

Mutaties reserves: In 2023 is een incidenteel budget beschikbaar gesteld van € 48.000 uit de algemene reserve voor planvoorbereidingskosten Hospice (zaaknummer 1367861).

-48

48

Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een hogere urentoerekening aan het taakveld grondexploitaties. De herverdeling van de toegerekende uren hebben per saldo geen effect op het begrotingsresultaat.

-

-135

Overig

-0

19

830 Wonen en Bouwen

Bouwleges: De gemiddelde woningbouwprognose is naar beneden bijgesteld. Als gevolg daarvan zijn de begrote bouwleges naar rato verlaagd.

-240

-

Kapitaallasten: De hogere kapitaallasten worden veroorzaakt door de geactualiseerde staat van activa en investeringsplanning. De afschrijvingslasten worden gedekt uit een bestemmingsreserve.
Voor een overzicht van de investeringsplanning wordt verwezen naar bijlage 1 bij deze begroting.

1.438

-1.438

Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een hogere urentoerekening aan het taakveld Wonen en bouwen. De herverdeling van de toegerekende uren hebben per saldo geen effect op het begrotingsresultaat.

-

-138

Woonbeurs: De woonbeurs heeft voor het laatst plaatsgevonden in 2019. Als gevolg van de huidige ontwikkelingen op de huizenmarkt is er geen extra stimulering nodig.

-24

24

Overig

1

-13

Totaal 01 Ruimte en wonen

4.049

-4.435

310 Economische ontwikkeling

Actieagenda Economie: In 2023 is eenmalig budget beschikbaar gesteld voor de Actieagenda Economie.

-

35

Resultaatbestemming: In 2023 is eenmalig budgetbeschikbaar gesteld voor werkboek Oostland.

-67

67

Resultaatbestemming: In 2023 is gebruik gemaakt van een subsidie voor het project gebiedsvisie Boezem.

-31

31

Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een hogere urentoerekening aan het taakveld Economische ontwikkeling. De herverdeling van de toegerekende uren hebben per saldo geen effect op het begrotingsresultaat.

-

-30

Overig

-1

-2

320 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Bouwgrond in exploitatie: Actualisatie van de hoogte van de inkomsten- en uitgavenramingen van de grondexploitaties bedrijventerreinen op basis van de actualisatie per 01-07-2023. Voor de begroting is dit budgetneutraal omdat eenzelfde bedrag wordt gemuteerd in de algemene reserve. Een uitgebreide toelichting is opgenomen in de paragraaf Grondbeleid.

-1.376

1.376

Overig

-0

0

330 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een hogere urentoerekening aan het taakveld  Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen. De herverdeling van de toegerekende uren hebben per saldo geen effect op het begrotingsresultaat.

-

-49

Overig

1

-118

340 Economische promotie

Overig

3

-3

Totaal 02 Economie en glastuinbouw

-1.472

1.307

210 Verkeer en vervoer

Kapitaallasten: De hogere kapitaallasten worden veroorzaakt door de geactualiseerde staat van activa en investeringsplanning. De afschrijvingslasten worden gedekt uit een bestemmingsreserve. Voor een overzicht van de investeringsplanning wordt verwezen naar bijlage 1 bij deze begroting.

505

-505

Kapitaallasten: De hogere kapitaallasten worden veroorzaakt door de geactualiseerde staat van activa en investeringsplanning. Voor een overzicht van de investeringsplanning wordt verwezen naar bijlage 1 bij deze begroting.

-

-97

Mutaties reserves: In 2023 is eenmalig een degeneratievergoeding ontvangen voor de aanleg van glasvezel in Delfgauw en Pijnacker.

-300

-

Mutaties reserves: In 2023 is vanuit de algemene reserve budget beschikbaar voor een bijdrage aan de gemeente Delft voor een ecologische brug over de A13.

-1.020

1.020

Mutaties reserves: In 2023 is vanuit de algemene reserve € 2,6 miljoen gestort in de bestemmingsreserve 'Metropolitane fietsroute' om het benodigd groot onderhoud te bekostigen.

-2.615

2.615

Mutaties reserves: In 2024 wordt vanuit de reserve 'degeneratiekosten' een budget beschikbaar gesteld voor herstel van bestrating.

210

-210

Onderhoudscontracten: Vanwege inflatie zijn de kosten voor het reguliere groenonderhoud gestegen.

-

-164

Resultaatbestemming: In 2023 is eenmalig budget beschikbaar gesteld voor verbetering van veiligheid op de rotondes.

-100

100

Resultaatbestemming: In 2023 zijn eenmalig kosten gemaakt voor de damwand Plas van Buijsen.

-42

42

Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een hogere urentoerekening aan het taakveld Mobiliteit. De herverdeling van de toegerekende uren hebben per saldo geen effect op het begrotingsresultaat.

-

-114

Verlaging rekenrente: De rekenrente is verlaagd van 1,5% naar 0,5%. Hierdoor wordt een lagere rente toegerekend aan de betrokken taakvelden en verrekend met het taakveld treasury. De herverdeling heeft geen effect op het begrotingssaldo.

-

115

Voorziening civiele kunstwerken: In 2023 heeft met het vaststellen van het beheerplan 'civiele kunstwerken' een eenmalige storting plaatsgevonden in de gelijknamige voorziening.

-592

592

Overig

-12

-34

220 Parkeren

Overig

-

21

Totaal 03 Mobiliteit

-3.966

3.381

570 Openbaar groen en (openlucht)recreatie

Beheerplan openbaar groen 2023-2026: Overeenkomstig het beheerplan is de storting in de voorziening openbaar groen in 2023 eenmalig € 50.000 hoger.

-

50

Inrichting Oude Polder: Voor de groeninrichting van de Oude Polder is vanuit de stelpost Enecogelden budget beschikbaar gesteld.

-

-96

Kapitaallasten: De hogere kapitaallasten worden veroorzaakt door de geactualiseerde staat van activa en investeringsplanning. De afschrijvingslasten worden gedeeltelijk gedekt uit een bestemmingsreserve. Voor een overzicht van de investeringsplanning wordt verwezen naar bijlage 1 bij deze begroting.

45

-133

Mutaties reserves: In 2023 en 2024 worden eenmalig kosten gemaakt voor de inrichting van het weidevogelkerngebied.

-71

71

Mutaties reserves: In 2023 is eenmalig budget beschikbaar gesteld voor het opwaarderen van het evenemententerrein in de Dobbeplas.

-44

44

Omgevingsprogramma Groen in en rond de kernen: In 2023 is een budget beschikbaar gesteld voor het opstellen van het omgevingsprogramma Groen in en om de kernen.

-230

230

Onderhoudscontracten: Vanwege inflatie zijn de kosten voor het reguliere groenonderhoud gestegen.

-

-134

Resultaatbestemming: In 2023 is eenmalig budget beschikbaar gesteld voor bomen aan de Zijdeweg.

-45

45

Resultaatbestemming: In 2023 is via resultaatbestemming eenmalig budget beschikbaar gesteld voor een hittestresstest en onderhoud aan twee stuwen in Nootdorp.

-88

88

Subsidies: Bijdrage provincie Zuid-Holland in inrichting Weidevogelkerngebied te storten in de algemene reserve.

185

-185

Subsidies: Verhoging exploitatiesubsidie provincie Zuid-Holland voor het onderhoud aan de Dobbeplas.

52

-52

Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een hogere urentoerekening aan het taakveld Openbaar groen en (openlucht) recreatie. De herverdeling van de toegerekende uren hebben per saldo geen effect op het begrotingsresultaat.

-

-327

Overig

-1

-14

Totaal 04 Groen en recreatie

-197

-413

420 Onderwijshuisvesting

Huuropbrengsten: De huuropbrengsten blijven achter door de vertraagde nieuwbouw van kinderopvang.

-68

-

Kapitaallasten: De hogere kapitaallasten worden veroorzaakt door de geactualiseerde staat van activa en investeringsplanning. De afschrijvingslasten worden gedeeltelijk gedekt uit een bestemmingsreserve. Voor een overzicht van de investeringsplanning wordt verwezen naar bijlage 1 bij deze begroting.

348

-348

Mutaties reserves: Vervanging langdurig duurzaam verzuim gedekt uit de reserve bedrijfsvoering.

55

-55

Resultaatbestemming: Vanuit 2022 is voor 2023 eenmalig budget beschikbaar gesteld vanwege ingediende aanvragen voor verhuisvergoeding.

-60

60

Sloopkosten Beatrixschool: In 2023 is eenmalig budget beschikbaar gesteld voor sloopkosten in verband met uitbreiding van de Beatrixschool.

-

40

Subsidies: In 2023 heeft de gemeente een subsidie voor ventilatie van scholen door verstrekt van het ministerie van BZK aan drie scholen die dit aangevraagd hebben.

-222

222

Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een hogere urentoerekening aan het taakveld Onderwijshuisvesting. De herverdeling van de toegerekende uren hebben per saldo geen effect op het begrotingsresultaat.

-

-58

Verlaging rekenrente: De rekenrente is verlaagd van 1,5% naar 0,5%. Hierdoor wordt een lagere rente toegerekend aan de betrokken taakvelden en verrekend met het taakveld treasury. De herverdeling heeft geen effect op het begrotingssaldo.

-

236

Overig

-3

30

430 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Subsidies:: In 2023 is een eenmalige subsidie opgenomen voor het inhalen Covid-19 gerelateerde onderwijsvertraging.

-809

809

Subsidies:: In 2023 is eenmalig een restant subsidie voor RMC onderwijs uit 2022 opgenomen.

-99

99

Overig

1

-1

Totaal 05 Onderwijs en kinderopvang

-857

1.034

510 Sportbeleid en activering

Subsidie: Vanuit de regeling Sportakkoord is voor de periode 2020-2022 budget ontvangen voor de uitvoeringskosten.

-127

127

Subsidie: Vanuit het Rijk is budget ontvangen voor versterking voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis voor de periode 2023-2026. De dekking voor de combinatie functionaris vanuit het Rijk is gewijzigd van de algemene uitkering naar een specifieke uitkering, zie taakveld Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds.

210

-

Overig

30

-49

520 Sportaccommodaties

Huuropbrengsten: Hogere huuropbrengsten door indexatie.

46

-

Kapitaallasten: De hogere kapitaallasten worden veroorzaakt door de geactualiseerde staat van activa en investeringsplanning. Voor een overzicht van de investeringsplanning wordt verwezen naar bijlage 1 bij deze begroting.

-

-36

Mutaties reserves: Aanvullend budget renovatie Korfbalvelden.

-120

120

Mutaties reserves: Huurlasten tijdelijke sporthal tijdens bouw Jan Janssenhal.

-429

429

Mutaties reserves: In 2023 heeft een aanvullende storting plaatsgevonden voor de huur van de tijdelijke sporthal tijdens de bouw van de Jan Janssenhal.

-

87

Subsidies: Specifieke uitkering IJsbanen en Zwembaden in 2023 in verband met Covid-19.

-104

104

Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een hogere urentoerekening aan het taakveld Sportaccommodaties. De herverdeling van de toegerekende uren hebben per saldo geen effect op het begrotingsresultaat.

-

-58

Verlaging rekenrente: De rekenrente is verlaagd van 1,5% naar 0,5%. Hierdoor wordt een lagere rente toegerekend aan de betrokken taakvelden en verrekend met het taakveld treasury. De herverdeling heeft geen effect op het begrotingssaldo.

-

119

Overig

18

-8

530 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Kapitaallasten: De hogere kapitaallasten worden veroorzaakt door de geactualiseerde staat van activa en investeringsplanning. De afschrijvingslasten worden gedekt uit een bestemmingsreserve.
Voor een overzicht van de investeringsplanning wordt verwezen naar bijlage 1 bij deze begroting.

718

-718

Overig

1

13

550 Cultureel erfgoed

Overig

-

-3

560 Media

Indexatie: Conform de Kadernota 2023 zijn de budgetten geactualiseerd voor prijsindexatie en areaal.

-

-60

Subsidie: Vanuit het Rijk is budget ontvangen ter bekostiging van Informatiepunten Digitale Overheid.

-54

54

Overig

-1

8

610 Samenkracht en burgerparticipatie

Brede SPUK-regeling: Vanuit het ministerie van VWS is een budget beschikbaar gesteld via de 'specifieke uitkering versterking voor sport en bewegen' (SPUK BREED) voor mantelzorg € 23.475 en ouderenzorg € 22.301.

-

-46

Coordinatie en uitvoering vluchtelingenopvang: In het collegevoorstel 'Vluchtelingenopvang, Har-regeling en inzet sociaal domein' (zaaknummer 1436534) is budget beschikbaar gesteld voor extra capaciteit voor Coördinatie en uitvoering voor de vluchtelingenopvang binnen het Sociaal domein. de kosten worden gedekt uit de bestemmingsreserve huisvesting statushouders.

104

-104

Crisisnoodopvang asielzoekers: Conform collegevoorstel 'Besluit extra opvangplekken Oekraïense vluchtelingen en verlenging Crisisnoodopvang' (zaaknummer 1402879) is besloten om 58 opvangplekken te creëren tot en met 31 december 2023 voor de crisisnoodopvang van asielzoekers. De kosten worden volledig vergoed door het COA.

-2.396

2.396

Indexatie: Conform de Kadernota 2023 is de subsidiebijdrage voor de uitvoering van het professionele jongerenwerk in Pijnacker-Nootdorp geactualiseerd voor prijsindexatie en areaal.

-

-40

Opvang ontheemde Oekraieners: Conform collegevoorstel 'Besluit extra opvangplekken Oekraïense vluchtelingen en verlenging Crisisnoodopvang' (zaaknummer 1402879) is besloten om in totaal 150 opvangplekken te creëren voor de Oekraïense ontheemden. De kosten worden vergoed via de bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne door het ministerie van J&V.

-4.750

4.926

Opvang statushouders: Voor de opvang van statushouders ontvangt de gemeente in 2023 een bedrag van €14.800 per opgevangen statushouder via de Hotel en Accommodatie Regeling (HAR). In het collegevoorstel 'Vluchtelingenopvang, Har-regeling en inzet sociaal domein' (zaaknummer 1436534) is besloten om de inzet van de HAR-regeling af te bouwen per 1 juli 2023.

-296

296

Subsidies: Voor de nieuwe Wet Inburgering zijn in 2022 incidentele middelen beschikbaar gesteld welke deels zijn doorgeschoven naar 2023. Vanwege het incidentele karakter van deze middelen levert dit een afwijking op ten opzichte van de beschikbare budgetten in 2024.

-871

871

Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een hogere urentoerekening aan het taakveld Samenkracht en burgerparticipatie. De herverdeling van de toegerekende uren hebben per saldo geen effect op het begrotingsresultaat.

-

-408

Overig

19

-40

620 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

Overig

-237

55

710 Volksgezondheid

Indexering: Conform de Kadernota 2023 zijn de budgetten geactualiseerd voor prijsindexatie en areaal.

-

-80

Subsidie: Vanuit het Rijk is budget ontvangen voor versterking voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis voor de periode 2023-2026.

409

-409

Overig

-55

-13

750 Begraafplaatsen en crematoria

Kapitaallasten: De lagere kapitaallasten worden veroorzaakt door de geactualiseerde staat van activa en investeringsplanning. Voor een overzicht van de investeringsplanning wordt verwezen naar bijlage 1 bij deze begroting.

-

14

Overig

0

0

Totaal 06 Collectieve voorzieningen

-7.884

7.548

630 Inkomensregelingen

630: Voor een toelichting wordt verwezen naar de samenvatting ‘hoofdlijnen van de financiële positie’.

-1.130

-

Overig

0

-1

640 WSW en beschut werk

640: Voor een toelichting wordt verwezen naar de samenvatting ‘hoofdlijnen van de financiële positie’.

-

-57

Overig

-

-0

650 Arbeidsparticipatie

650: Voor een toelichting wordt verwezen naar de samenvatting ‘hoofdlijnen van de financiële positie’.

-

-67

Overig

-

0

660 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

660: Voor een toelichting wordt verwezen naar de samenvatting ‘hoofdlijnen van de financiële positie’.

-

86

Overig

-28

0

671A Hulp bij het huishouden (WMO)

671A: Voor een toelichting wordt verwezen naar de samenvatting ‘hoofdlijnen van de financiële positie’.

-

-396

Overig

-

0

671B Begeleiding (WMO)

671B: Voor een toelichting wordt verwezen naar de samenvatting ‘hoofdlijnen van de financiële positie’.

-

-259

Overig

-

0

671C Dagbesteding (WMO)

671C: Voor een toelichting wordt verwezen naar de samenvatting ‘hoofdlijnen van de financiële positie’.

-

-34

Overig

-

0

672A Jeugdhulp begeleiding

672A: Voor een toelichting wordt verwezen naar de samenvatting ‘hoofdlijnen van de financiële positie’.

-837

124

Overig

0

-0

672B Jeughulp behandeling

672B: Voor een toelichting wordt verwezen naar de samenvatting ‘hoofdlijnen van de financiele positie’.

-

-135

Overig

-

0

672C Jeugdhulp dagbesteding

672C: Voor een toelichting wordt verwezen naar de samenvatting ‘hoofdlijnen van de financiële positie’.

-

-44

Overig

-

0

672D Jeugdhulp zonder verblijf overig

672D: Voor een toelichting wordt verwezen naar de samenvatting ‘hoofdlijnen van de financiële positie’.

90

11

Overig

-0

0

673A Pleegzorg

673A: Voor een toelichting wordt verwezen naar de samenvatting ‘hoofdlijnen van de financiële positie’.

-

-127

Overig

-

0

673B Gezinsgericht

673B: Voor een toelichting wordt verwezen naar de samenvatting ‘hoofdlijnen van de financiële positie’.

-

-52

Overig

-

0

673C Jeughulp met verblijf overig

673C: Voor een toelichting wordt verwezen naar de samenvatting ‘hoofdlijnen van de financiële positie’.

-

-144

Overig

-

0

674A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf

674A: Voor een toelichting wordt verwezen naar de samenvatting ‘hoofdlijnen van de financiële positie’.

-

-674

Overig

-

-0

674B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

674B: Voor een toelichting wordt verwezen naar de samenvatting ‘hoofdlijnen van de financiële positie’.

-

-295

Overig

-

0

681A Beschermd wonen (WMO)

681A: Voor een toelichting wordt verwezen naar de samenvatting ‘hoofdlijnen van de financiële positie’.

-831

709

Overig

-0

-0

681B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

681B: Voor een toelichting wordt verwezen naar de samenvatting ‘hoofdlijnen van de financiële positie’.

-

-22

Overig

-

-

682A Jeugdbescherming

682A: Voor een toelichting wordt verwezen naar de samenvatting ‘hoofdlijnen van de financiële positie’.

-

-79

Overig

-

0

682B Jeugdreclassering

682B: Voor een toelichting wordt verwezen naar de samenvatting ‘hoofdlijnen van de financiële positie’.

-

-51

Overig

-

-0

Totaal 07 Individuele voorzieningen

-2.736

-1.504

110 Crisisbeheersing en brandweer

Gemeenschappelijke regelingen: De sterke verhoging van de bijdrage aan de Veiligheidsregio Haaglanden wordt veroorzaakt door cao en materiaalprijzen.

-

-290

Overig

-

-2

120 Openbare orde en veiligheid

Integrale Veiligheid: Vanaf 2024 is het budget voor integrale veiligheid verhoogd.

-

-120

Personeelsbegroting: De formatie voor Handhaving en Veiligheid is uitgebreid.

-

-286

Subsidies: Afwikkeling specifieke uitkering voor controle op Corona toegangsbewijzen.

-226

226

Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een lagere urentoerekening aan het taakveld  Openbare orde en veiligheid. De herverdeling van de toegerekende uren hebben per saldo geen effect op het begrotingsresultaat.

-

41

Overig

1

-14

720 Riolering

Egalisatievoorziening riolering: Het voordeel op het kostendekkende taakveld riolering wordt verrekend met de egalisatievoorziening.

-

-669

Gemeenschappelijke regelingen: De begroting van de Gemalendienst is verhoogd. Dit is noodzakelijk omdat de kosten voor onderhoud in Leidschendam-Voorburg hoger zijn dan begroot. Via een hogere bijdrage van Leidschendam-Voorburg wordt dit afgedekt.

272

-272

Gemeenschappelijke regelingen: De gemeente voert de begroting van Netwerk Afvalketen Delfland. Jaarlijks worden de bijdragen en uitgaven begroot.

-863

863

Kapitaallasten: De lagere kapitaallasten worden veroorzaakt door de geactualiseerde staat van activa en investeringsplanning. Deze worden gedekt binnen het kostendekkende taakveld riolering.

-

274

Rioolheffing: Door bovengenoemde verlaging van de rekenrente en vertraging in de uitvoering van de investeringsplanning vallen de begrote lasten lager uit. Hierdoor kan het tarief voor rioolheffing met 11% worden verlaagd. Een nadere specificatie staat in de paragraaf lokale heffingen.

-519

-

Verlaging rekenrente: De omslagrente is verlaagd bij de kadernota en de begroting van 1,5% naar 0,5%. Dit heeft een voordelig effect op het het taakveld riolering.

-

350

Overig

9

1

730 Afval

Afvalinzameling: Het budget voor afvalinzameling is overeenkomstig de dienstverleningsovereenkomst 2024 verhoogd.

-

-387

Afvalinzameling: Vanaf 2024 is er budget opgenomen voor benodigd onderzoek bij plaatsing van ondergrondse containers.

-

-45

Afvalstoffenheffing: Ter dekking van de kosten voor afvalinzameling is het tarief met 6,5% verhoogd. Een nadere specificatie staat in de paragraaf lokale heffingen.

611

-

Huuropbrengsten: Vanwege de sluiting van het afvalbrengstation aan de Molenweg in Nootdorp vervallen de huuropbrengsten.

-53

-

Subsidies: In 2023 is eenmalig een restantsubsidie voor aanpak zwerfvuil uit 2022 ingezet.

-40

40

Overig

-12

-8

740 Milieubeheer

Energietransitie: Voor de realisatie van het energietransitieproject is in 2023 budget ingezet ter dekking van de loonkosten.

-

190

Gemeenschappelijke regelingen: Voor het project Emissieloze kas is € 50.000 budget toegekend ten behoeve van intensivering toezicht en handhaving aan Omgevingsdienst Haaglanden.

-

-50

Lokale aanpak isolatie: Voor de jaren 2023 en 2024 is € 500.000 ter beschikking gesteld voor isolatie van oudere woningen (zaaknummer 1402601).

-

-500

Mutaties reserves: Vanuit de bestemmingsreserve Energieneutrale gemeente wordt in 2023 € 487.045 ingezet voor Energietransitie, Warmtetransitie en communicatiemiddelen.

-487

487

Resultaatbestemming: In 2023 is de motie stimulering verduurzaming koopwoningen ingezet.

-27

27

Subsidie: Vanuit het Rijk zijn in 2022 middelen ontvangen met betrekking tot aanpak energiearmoede. € 76.240 wordt besteed in 2023.

-76

76

Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een hogere urentoerekening aan het taakveld Milieubeheer. De herverdeling van de toegerekende uren hebben per saldo geen effect op het begrotingsresultaat.

-

-56

Overig

8

16

Totaal 08 Veiligheid en duurzaamheid

-1.402

-107

012 Bestuur

Gemeenschappelijke regeling: de gemeentelijke bijdrage aan VNG - Fonds GGU is verhoogd conform de VNG Kadernota 2024.

-

-45

Gemeenteraad: In de verordening rechtspositie raads- en commissieleden 2019 is een extra artikel opgenomen dat toeziet op een 'verzekering voor arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden' (zaaknummer 1383298).

-

-44

Personeelsbegroting: Dit betreft de bijstelling van het salarisbudget College.

-

-47

Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een hogere urentoerekening aan het taakveld Bestuur. De herverdeling van de toegerekende uren hebben per saldo geen effect op het begrotingsresultaat.

-

-289

Overig

-

-2

020 Burgerzaken

Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een hogere urentoerekening aan het taakveld Burgerzaken. De herverdeling van de toegerekende uren hebben per saldo geen effect op het begrotingsresultaat.

-

-263

Wet open Overheid: De gemeente ontvangt uit de algemene uitkering van het gemeentefonds extra middelen voor de implementatie van de Wet open overheid (€ 154.000 in 2023, € 174.000 in 2024 en € 195.000 in 2025).

-

-20

Overig

-10

-8

Totaal 09 Bestuur en dienstverlening

-10

-719

040 Overhead

Mutaties reserves: Vanuit de reserve bedrijfsvoering is in 2023 eenmalig budget beschikbaar gesteld voor formatie.

-141

141

Overhead: De overhead is toegenomen door onder andere hogere kapitaal- en salarislasten. Een nadere specificatie staat in hoofdstuk Algemene dekkingsmiddelen, overhead, VpB en onvoorzien.

-

-2.447

Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren is hogere urentoerekening aan het taakveld "Overhead". De herverdeling van de toegerekende uren hebben per saldo geen effect op het begrotingssaldo.

-

-468

Overig

-0

17

050 Treasury

Mutatie reserve: Ten laste van de algemene reserve is een bestemmingsreserve "lagere rente langlopende leningen O/G" gevormd, om de lasten van de rente van de langlopende leningen te verlagen. Het bedrag dat jaarlijks vrijvalt neemt ieder jaar af.

-292

-

Schatkistbankieren: Stijgende rentetarieven leiden tot hogere renteopbrengsten op tegoeden die de gemeente verplicht uit heeft staan bij de BNG.

411

-

Verlaging rekenrente: De rekenrente is verlaagd van 1,5% naar 0,5%. Hierdoor wordt een lagere rente toegerekend aan de betrokken taakvelden en verrekend met het taakveld treasury. De herverdeling heeft geen effect op het begrotingssaldo.

-

-51

Overig

0

7

061 OZB Woningen

OZB woningen: Op de OZB-opbrengsten wordt rekening gehouden met een prijsindex van het CPB van 3,8% in 2024, conform Raming concept Macro economische verkenning 2024 (augustus 2023).

401

-

Resultaatbestemming: De afhandeling van de WOZ-bezwaren 2022 heeft plaats gevonden in 2023. Dit heeft extra inzet gekost van een externe dienst in 2023 waarvoor via resultaatbestemming budget beschikbaar is gesteld.

-

35

Overig

-1

-7

062 OZB Niet woningen

Basisregistraties WOZ en BAG: Vanuit de algemene reserve is in 2023 een bedrag van € 60.000 beschikbaar gesteld voor de optimalisatie / kwaliteitsverbetering van de basisregistraties WOZ en BAG ( zaaknummer 1399793).

-60

-

OZB niet-woningen: Op de OZB-opbrengsten wordt rekening gehouden met een prijsindex van het CPB van 3,8% in 2024, conform Raming concept Macro economische verkenning 2024 (augustus 2023).

106

-

Resultaatbestemming: De afhandeling van de WOZ-bezwaren 2022 heeft plaats gevonden in 2023. Dit heeft extra inzet gekost van een externe dienst in 2023 waarvoor via resultaatbestemming budget beschikbaar is gesteld.

-35

-

Overig

-0

-7

063 Parkeerbelasting

Overig

0

-1

064 Belasting overig

Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een hogere urentoerekening aan het taakveld Belastingen overige. De herverdeling van de toegerekende uren hebben per saldo geen effect op het begrotingsresultaat.

-

-53

Overig

-

-2

070 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Algemene uitkering: Een uitgebreide toelichting is opgenomen in paragraaf 5.2 van het onderdeel Algemene dekkingsmiddelen, overhead, Vpb en onvoorzien.

4.401

-

Overig

-0

7

080 Overige baten en lasten

Inflatie: Als gevolg van de sterk stijgende inflatie in 2022 zijn de budgetten 2023 extra verhoogd.

-100

2.145

Kwartiermaker: Voor het fysiek domein is in 2023 eenmalig budget beschikbaar gesteld.

-75

-

Mutatie reserve: De actualisatie van de staat van activa heeft geleidt tot een aanvullende onttrekking aan de algemene reserve ter dekking van de afschrijvingslasten.

-4.006

4.006

Mutatie reserve: De kosten met betrekking tot de Regeling voor Vervroegde Uittreding wordt gedekt vanuit de reserve Bedrijfsvoering.

362

-362

Mutatie reserve: Dit betreft het voordelig resultaat over het boekjaar 2022 voor resultaatbestemming.

-19.291

19.291

Mutatie reserve: Door middel van resultaatbestemming is € 471.966 gestort in de bestemmingsreserve "Sociaal Domein".

-472

472

Mutatie reserve: Door middel van resultaatbestemming is € 793.000 gestort in de bestemmingsreserve "Bedrijfsvoering".

-793

793

Mutatie reserve: In 2023 is het budget voor het belaste deel van de werkkostenregeling opgehoogd in verband met een éénmalige uitkering.

-83

83

Mutatie reserve: Ten laste van de algemene reserve is een investeringsbudget beschikbaar gesteld voor de realisatie van de verlengde Komkommerweg van € 4.196.100 in 2023 ter dekking van de afschrijvingslasten.

-4.196

4.196

Mutatie reserve: Ten laste van de bestemmingsreserve "Financiële gevolgen Corona" is budget beschikbaar gesteld voor het actieplan bestaanszekerheid en deze is gestort in de bestemmingsreserve "Maatregelen bestaanszekerheid" voor € 1.000.000.

-1.000

1.000

Resultaatbestemming: In 2023 is voor diverse taakvelden eenmalig budget overgeheveld uit 2022.

-1.058

1.058

Stelposten: Eenmalige inzet van stelposten uit de mei- en septembercirculaire 2023.

-

-167

Subsidies: Extra budget POK-middelen 2021 en 2023.

-

487

Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren is hogere urentoerekening aan het taakveld "Overige baten en lasten". De herverdeling van de toegerekende uren hebben per saldo geen effect op het begrotingssaldo.

-

141

Overig

1

37

090 Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting: De wet 'modernisering' VpB-plicht overheidsondernemingen is per 1 januari 2016 in werking getreden. Deze wet houdt in dat overheden vennootschapsbelasting moeten betalen over de winsten, die zij met ondernemersactiviteiten hebben behaald. De winstuitkeringen die worden behaald vanuit het grondbedrijf van de gemeente Pijnacker-Nootdorp vallen onder deze VpB-plicht. De VpB-afdracht wordt gedekt vanuit de algemene reserve.

316

-316

Overig

-0

-1

Totaal 10 Algemene dekkingsmiddelen

-25.605

30.034

Overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten per programma

Omschrijving (bedragen x € 1.000)

2024

2025

2026

2027

Toelichting

Incidentele baten

Programma 1 Ruimte en wonen

Winstuitname grondexploitatie Pijnacker-Zuid

2.341

1.036

447

622

Betreft de tussentijdse verwachte winstuitname van de grondexploitatie Pijnacker-Zuid. Winsten en verliezen zijn eenmalig van aard en worden opgenomen als incidenteel voordeel.

Winstuitname grondexploitatie Tuindershof

863

870

1.257

-

Betreft de tussentijdse verwachte winstuitname van de grondexploitatie Tuindershof. Winsten en verliezen zijn eenmalig van aard en worden opgenomen als incidenteel voordeel.

Onttrekking algemene reserve i.v.m. voeding voorziening nadelige complexen grondexploitaties

177

168

172

40

De voorziening nadelige complexen grondexploitaties wordt aangevuld vanuit de algemene reserve conform bestendige gedragslijn.

Incidenteel budget uitvoeren grondbeleid

100

100

-

-

Voor het maken en uitvoeren van grondbeleid is voor de jaren 2023 t/m 2025 een bedrag van €100.000 beschikbaar gesteld, zaaknummer 1419899. Dekking vindt plaats vanuit de reserve bedrijfsvoering.

Voorbereiding Transformatiegebieden

150

150

-

-

Voor de jaren 2023 t/m 2025 is een budget van €150.000 beschikbaar gesteld vanuit de bestemmingsreserve Transformatiegebieden (zaaknummer 1338566).

Transitiekosten opvanglocaties

1.349

-

-

-

Betreft de financiële afwikkeling van de transitiekosten van de zes opvanglocaties die in 2022 en 2023 zijn gerealiseerd. Vanuit het ministerie van J&V ontvangt de gemeente een bijdrage ter dekking van de kosten

Totaal Programma 1 Ruimte en wonen

4.980

2.324

1.876

662

Programma 2 Economie en glastuinbouw

Winstuitname grondexploitatie Boezem-Oost

767

270

257

-

Betreft de tussentijdse verwachte winstuitname van de grondexploitatie Boezem-Oost. Winsten en verliezen zijn eenmalig van aard en worden opgenomen als incidenteel voordeel.

Winstuitname grondexploitatie Bedrijvenpark Heron

993

-

-

-

Betreft de tussentijdse verwachte winstuitname van de grondexploitatie Bedrijvenpark Heron. Winsten en verliezen zijn eenmalig van aard en worden opgenomen als incidenteel voordeel.

Totaal programma 2 Economie en glastuinbouw

1.760

270

257

0

Programma 3 Mobiliteit

Niet van toepassing

Totaal programma 3 Mobiliteit

0

0

0

0

Programma 4 Groen en recreatie

Weidevogelkerngebied Zuidpolder (provinciale bijdrage)

185

-

-

-

In 2024 ontvangt de gemeente een eenmalige bijdrage vaan de Provinciale i.v.m. afkoop voor het onderhoud van het Weidevogelkerngebied Zuidpolder te Delfgauw, zaaknummer 1235779.

Onttrekking algemene reserve t.b.v. Weidevogelkerngebied Zuidpolder

35

-

-

-

Onttrekking algemene reserve t.b.v. inrichting- en organisatiekosten Weidevogelkerngebied, zaaknummer 1402093.

Totaal programma 4 Groen en recreatie

220

0

0

0

Programma 5 Onderwijs

Dekking bestemmingsreserve Tijdelijke huisvesting CBS Schatkaart

159

-

-

-

Onttrekking aan de bestemmingsreserve ter dekking van de kosten voor tijdelijke huisvesting Jan Janssen sporthal.

Dekking reserve bedrijfsvoering

55

-

-

-

Onttrekking aan de reserve bedrijfsvoering t.b.v. opvang knelpunten in capaciteit.

Totaal programma 5 Onderwijs

214

0

0

0

Programma 6 Collectieve voorzieningen

Vluchtelingenopvang, HAR-regeling en inzet SD

104

51

-

-

Budget voor tijdelijke formatie t.b.v. coördinatie en uitvoering Sociaal Domein gedekt vanuit de bestemmingsreserve statushouders, zaaknummer 1436534.

Actieplan bestaanszekerheid (maatwerkbudget)

100

-

-

-

Eenmalige verhoging van het maatwerkbudget is gedekt vanuit de bestemmingsreserve maatregelen bestaanszekerheid , zaaknummer 1389743.

Totaal programma 6 Collectieve voorzieningen

204

51

0

0

Programma 7 Individuele voorzieningen

Actieplan bestaanszekerheid

160

-

-

-

Voor de uitvoering van het actieplan bestaanszekerheid 2023-2024 wordt een bedrag van €80.000 beschikbaar gesteld voor inzet vroegsignalering en € 80.000 voor inzet schuldhulpverlening, zaaknummer 1389743.

Pilot welzijnsondersteuner ouderen huisartsen gedekt uit reserve sociaal domein.

202

195

-

-

Voor de pilot Welzijnsondersteuner huisartsen Ouderen worden extra middelen beschikbaar gesteld in de jaren 2023 t/m 2025 vanuit de bestemmingsreserve sociaal domein, zaaknummer 1412047.

Pilot welzijnsondersteuner ouderen huisartsen (vergoeding DSW)

101

97

-

-

Voor de pilot Welzijnsondersteuner huisartsen Ouderen ontvangt de gemeente een bijdrage van DSW, zaaknummer 1412047.

Totaal programma 7 Individuele voorzieningen

463

292

0

0

Programma 8 Veiligheid en duurzaamheid

Nv.t.

Totaal programma 8 Veiligheid en duurzaamheid

0

0

0

0

Programma 9 Bestuur en dienstverlening

N.v.t.

Totaal programma 9 Bestuur en dienstverlening

0

0

0

0

Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen

POK middelen voor versterking dienstverlening gemeenten

212

220

220

220

Voor de versterking van de dienstverlening door gemeenten zijn door het Rijk POK middelen toegekend
(Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslagen).

Vennootschapsbelasting gedekt vanui9t algemene reserve

1.241

544

490

155

Betreft de verwachte afdracht vennootschapsbelasting i.v.m. ondernemersactiviteit op de grondexploitaties.

RVU-middelen voor 2024 t/m 2026

363

275

104

-

In de begroting is een budget begroot voor de RVU-middelen, dei worden gedekt vanuit de reserve bedrijfsvoering

Kwartiermaker Fysiek domein

75

-

-

-

Externe inzet kwartiermaker Fysiek domein wordt gedekt vanuit de reserve bedrijfsvoering, zaaknummer 1430465.

Bestemmingsreserve Egalisatie begrotingssaldo 2026 en 2027

-

-

637

4.849

Ten laste van de algemene reserve is bestemmingsreserve Egalisatie begrotingssaldo 2026 en 2027 gevormd.

Totaal programma 10 Algemene dekkingsmiddelen

1.890

1.039

1.451

5.224

Totaal Incidentele baten

9.732

3.976

3.583

5.886

Incidentele lasten

Programma 1 Ruimte en wonen

Storting algemene reserve winstuitname Pijnacker Zuid

2.341

1.036

447

622

De tussentijdse verwachte winstuitname van de grondexploitatie Pijnacker-Zuid wordt afgestort in de algemene reserve conform bestendige gedragslijn.

Storting algemene reserve winstuitname Tuindershof

863

870

1.257

-

De tussentijdse verwachte winstuitname van de grondexploitatie Tuindershof wordt afgestort in de algemene reserve conform bestendige gedragslijn.

Storting voorziening nadelige complexen grondexploitaties

177

168

172

40

De voorziening nadelige complexen grondexploitaties wordt aangevuld vanuit de algemene reserve ter dekking van de negatieve grondexploitaties.

Incidenteel budget uitvoeren grondbeleid

100

100

-

-

Voor het maken en uitvoeren van grondbeleid is voor de jaren 2023 t/m 2025 een bedrag van € 100.000 beschikbaar gesteld, zaaknummer 1419899.

Incidenteel budget i.v.m. voorbereiding Transformatiegebieden

150

150

-

-

Voor de jaren 2023 t/m 2025 is een budget van €150.000 beschikbaar gesteld t.b.v. de voorbereiding van Transformatiegebieden, zaaknummer 1338566.

Transitiekosten opvanglocaties

1.349

-

-

-

Betreft de financiële afwikkeling van de transitiekosten van de zes opvanglocaties die in 2022 en 2023 zijn gerealiseerd. Vanuit het ministerie van J&V heeft de gemeente een bijdrage ter dekking van de kosten ontvangen.

Saldo exploitatie overig gemeentelijk vastgoed

133

133

133

133

Na een periode waarin kosten voor renovatie en inrichting zijn gemaakt voor gemeentelijk vastgoed, volgt een aantal jaren
waarin de huuropbrengsten de kosten van beheer overstijgen. Zowel de dekking van de kosten als de storting van het jaarlijkse
exploitatieoverschot verloopt via de algemene reserve.

Totaal programma 1 Ruimte en wonen

5.113

2.457

2.009

795

Programma 2 Economie en glastuinbouw

Storting algemene reserve winstuitname Boezem-Oost

767

270

257

-

De tussentijdse verwachte winstuitname van de grondexploitatie Boezem-Oost wordt afgestort in de algemene reserve conform bestendige gedragslijn.

Storting algemene reserve winstuitname Bedrijvenpark Heron

993

-

-

-

De tussentijdse verwachte winstuitname van de grondexploitatie Bedrijvenpark Heron wordt afgestort in de algemene reserve conform bestendige gedragslijn.

Grand depart Tour de Femmes

110

0

0

0

Budget voor Grand depart Tour de Femmes, zaaknummer 1437932.

Totaal programma 2 Economie en glastuinbouw

1.870

270

257

0

Programma 3 Mobiliteit

Niet van toepassing

Totaal programma 3 Mobiliteit

0

0

0

0

Programma 4 Groen en recreatie

Provinciale bijdrage Weidevogelkerngebied gestort in algemene reserve

185

-

-

-

De provinciale bijdrage voor Weidevogelkerngebied Zuidpolder te Delfgauw wordt gestort in de algemene reserve, zaaknummer 1235779.

Aanvullend budget voor inrichting Weidevogelkerngebied Zuidpolder

35

-

-

-

Aanvullend budget t.b.v. inrichting- en organisatiekosten Weidevogelkerngebied, zaaknummer 1402093.

Totaal programma 4 Groen en recreatie

220

0

0

0

Programma 5 Onderwijs

Tijdelijke huisvesting Jan Janssen Sporthal

159

-

-

-

Budget ter dekking van de kosten voor tijdelijke huisvesting Jan Janssen sporthal, zaaknummer 1250790.

Verhuisvergoeding onderwijs

50

-

-

-

budget voor een verhuisvergoeding onderwijs, zaaknummer 1194491

Totaal programma 5 Onderwijs

209

0

0

0

Programma 6 Collectieve voorzieningen

Vluchtelingenopvang, HAR-regeling en inzet SD

104

51

-

-

Budget voor tijdelijke formatie t.b.v. coördinatie en uitvoering Sociaal Domein, zaaknummer 1436534.

Actieplan bestaanszekerheid (maatwerkbudget)

100

-

-

-

Eenmalige verhoging van het maatwerkbudget vanuit het actieplan bestaanszekerheid, zaaknummer 1389743.

Totaal programma 6 Collectieve voorzieningen

204

51

0

0

Programma 7 Individuele voorzieningen

Actieplan bestaanszekerheid

160

-

-

-

Voor de uitvoering van het actieplan bestaanszekerheid 2023-2024 wordt een bedrag van €80.000 beschikbaar gesteld voor inzet vroegsignalering en € 80.000 voor inzet schuldhulpverlening, zaaknummer 1389743.

Pilot welzijnsondersteuner ouderen gedekt uit reserve sociaal domein.

202

195

-

-

Voor de pilot Welzijnsondersteuner huisartsen Ouderen worden extra middelen beschikbaar gesteld in de jaren 2023 t/m 2025 vanuit de bestemmingsreserve sociaal domein, zaaknummer 1412047.

Pilot welzijnsondersteuner ouderen, vergoeding DSW gestort in bestemmingsreserve sociaal domein

101

97

-

-

Voor de pilot Welzijnsondersteuner huisartsen Ouderen ontvangt de gemeente een bijdrage van DSW die wordt gestort in de bestemmingsreserve Sociaal Domein, zaaknummer 1412047.

Totaal programma 7 Individuele voorzieningen

463

292

0

0

Programma 8 Veiligheid en duurzaamheid

Verduurzaming slecht geïsoleerde woningen

500

0

0

0

Inzet van gemeentelijke middelen voor verduurzaming slecht geïsoleerde woningen, Zaaknummer 1402601.

Totaal programma 8 Veiligheid en duurzaamheid

500

0

0

0

Programma 9 Bestuur en dienstverlening

N.v.t.

Totaal programma 9 Bestuur en dienstverlening

0

0

0

0

Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen

POK middelen voor versterking dienstverlening gemeenten

212

220

220

220

Voor de versterking van de dienstverlening door gemeenten zijn door het Rijk POK middelen toegekend
(Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslagen). Deze worden gestort in de bestemmingsreserve 'Versterking dienstverlening'

Vennootschapsbelasting

1.241

544

490

155

Betreft de verwachte afdracht vennootschapsbelasting i.v.m. ondernemersactiviteit op de grondexploitaties.

RVU-middelen voor 2024 t/m 2026

363

275

104

-

In de begroting is een budget begroot voor de RVU-middelen, dei worden gedekt vanuit de reserve bedrijfsvoering

Kwartiermaker Fysiek domein

75

-

-

-

Externe inzet kwartiermaker Fysiek domein wordt gedekt vanuit de reserve bedrijfsvoering, zaaknummer 1430465.

Bestemmingsreserve egalisatie begrotingssaldo 2026 en 2027

-

-

637

4.849

Ten laste van de algemene reserve is een bestemmingsreserve Egalisatie begrotingssaldo 2026 en 2027 gevormd.

Totaal programma 10 Algemene dekkingsmiddelen

1.890

1.039

1.451

5.224

Totaal Incidentele lasten

10.470

4.109

3.716

6.018

Op basis van de huidige begroting, kadernota, tussentijdse ontwikkelingen en de plannen voor de komende jaren, is de verwachting dat het begrotingssaldo 2024 eindigt met een structureel afgerond resultaat van € 2.692.000 voordelig. Het structureel en reëel begrotingsevenwicht wordt berekend door de totale lasten en de baten te verminderen met de incidentele lasten en baten. Het saldo dat over blijft moet op termijn positief zijn (de structurele baten zijn dan groter dan de structurele lasten).Hiermee voldoet de gemeente aan de vereisten van de toezichthouder.

Omschrijving (bedragen x € 1.000)

2024

2025

2026

2027

Totaal resultaat

1.954

3.642

-3.225

-5.508

Saldo incidentele baten en lasten

738

133

133

133

Resultaat gecorrigeerd voor incidentele baten en lasten

2.692

3.775

-3.092

-5.375

Tabel structurele onttrekkingen en stortingen reserves

Omschrijving (bedragen x € 1.000)

2024

2025

2026

2027

Programma

Structurele onttrekking ter dekking van de kapitaallasten

5.919

4.861

4.566

4.844

1,3,4,5,6 en 10

Totaal

5.919

4.861

4.566

4.844