Uiteenzetting financiële positie

Meerjarige balans

In de diverse overzichten over het vermogen is de algemene reserve cumulatief gecorrigeerd voor het overschot of tekort van de begrotingssaldi. De financiële positie in meerjarenperspectief blijkt uit de geprognosticeerde balanscijfers voor de jaren 2024-2027.

Meerjarenperspectief per 31 december

(Bedragen x € 1.000)

Activa

2023

2024

2025

2026

2027

Passiva

2023

2024

2025

2026

2027

VASTE ACTIVA

VASTE PASSIVA

Immateriële vaste activa

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

0

0

0

0

0

Materiële vaste activa

Eigen vermogen

Investeringen met een economisch nut

129.441

144.819

153.593

155.315

154.930

Algemene reserve

53.233

56.075

57.598

55.731

50.708

Investeringen in rioleringen

30.847

33.926

39.133

42.061

43.024

Bestemmingsreserves

135.286

127.795

122.493

121.490

122.596

Investeringen met een maatschappelijk nut

30.660

37.020

45.041

47.408

48.907

Exploitatieresultaat

3.132

1.954

3.642

0

0

Voorzieningen

Voorzieningen

12.666

12.071

12.342

12.888

13.601

Financiële vaste activa

Vaste schulden met een rent typische looptijd groter dan 1 jaar

Kapitaalverstrekking deelnemingen

8.546

8.546

8.546

8.546

8.546

Langlopende schulden

67.629

54.754

44.879

35.004

25.462

Kapitaalverstrekking gemeenschappelijke regelingen

0

0

0

0

0

Leningen aan woningbouwcorporaties

0

0

0

0

0

Overige langlopende geldleningen

3.184

3.182

3.179

3.177

3.175

Totaal vaste activa

202.679

227.493

249.493

256.506

258.582

Totaal vaste passiva

271.946

252.649

240.954

225.113

212.367

VLOTTENDE ACTIVA

VLOTTENDE PASSIVA

Voorraden

Onderhanden werk Pijnacker-Zuid

-8.097

-4.224

-453

857

0

Tuindershof

-2.319

-698

-2.774

0

0

Onderhanden werk (bouwgronden in exploitatie)

5.431

-1.211

-1.061

18

0

Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar

Netto-vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar

’s Rijks schatkist

122.000

98.743

69.628

56.096

51.611

Overige schulden

9.969

9.969

9.969

9.969

9.969

Overige vorderingen/uitzettingen

0

0

0

0

0

Liquide middelen

0

0

0

0

0

Liquide middelen

0

0

0

0

0

Overlopende activa

0

0

0

0

0

Overlopende passiva

0

0

0

0

0

Nog te ontvangen vorderingen overheidslichamen

0

0

0

0

0

Vooruit ontvangen voorschotten van het Rijk

11.986

11.986

11.986

11.986

11.986

Vooruitbetaalde bedragen

0

0

0

0

0

Vooruit ontvangen voorschotten overheidslichamen

1.601

1.601

1.601

1.601

1.601

Nog te ontvangen bedragen

0

0

0

0

0

Overige overlopende passiva

24.192

43.898

50.323

64.808

74.270

Totaal vlottende activa

117.015

92.610

65.340

56.971

51.611

Totaal vlottende passiva

47.748

67.454

73.879

88.364

97.826

TOTAAL

319.694

320.103

314.833

313.477

310.193

TOTAAL

319.694

320.103

314.833

313.477

310.193

Vaste activa

Het verloop van de post vaste activa is gebaseerd op het bestaande beleid. Er is rekening gehouden met vermeerderingen door investeringen en verminderingen door afschrijvingen en aflossingen.

Materiële vaste activa

In de materiële vaste activa zijn de investeringen uit het investeringsprogramma 2023-2027 begrepen. Materiële vaste activa hebben als waarderingsgrondslag verkrijgingsprijs of duurzaam lagere marktwaarde.

Grondexploitatie

De balanspost Grondexploitatie betreft de boekwaarden van de bouwgrondcomplexen waarvoor exploitatieberekeningen zijn vastgesteld. De boekwaarden zijn gebaseerd op de actualisatie van de grondexploitaties per 1 juli 2023.

Aan de gronden in exploitatie wordt jaarlijks rente toegerekend. Het rentepercentage bedraagt 0,89%.

Kapitaallasten

Kapitaallasten worden gesplitst in toegerekende kapitaallasten aan taakvelden en behaald renteresultaat.

Toegerekende kapitaallasten

De raming van de kapitaallasten is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

  • nota “waardering en afschrijving activa 2021”;

  • omslagrentepercentage kostendekkend product 0,50%;

  • actualisering bestaande investeringsprogramma’s op grond van de Begroting;

  • restantbudgetten uit de programmarekening 2022.

Voor het verloop van de kapitaallasten 2024-2027 ten opzichte van de begroting 2023-2026 kan het volgende overzicht worden gegeven.

Kapitaallasten (bedragen x € 1.000)

2024

2025

2026

2027

Begroting 2023-2026

12.484

13.848

14.018

n.v.t.

Begroting 2024-2027

9.314

11.779

11.033

12.011

Saldo t.o.v. vorige begroting (- = nadeel)

3.171

2.070

2.985

n.v.t.

Renteresultaat

Het renteresultaat bestaat uit het saldo van de betaalde en toegerekende rentekosten ten opzichte van de doorberekende rente. Van het verloop van het renteresultaat kan het volgende overzicht worden gegeven.

Renteresultaat (bedragen x € 1.000)

2024

2025

2026

2027

Begroting 2023-2026

1.484

2.143

2.455

n.v.t.

Begroting 2024-2027

1.175

1.029

994

829

Saldo t.o.v. vorige begroting (- = nadeel)

-309

-1.114

-1.460

n.v.t.

Reserves

Reserves worden als volgt onderverdeeld:

  • Algemene reserve
    De algemene reserve heeft een bufferfunctie, namelijk het dekken van onvoorziene risico's en het dekken van risico’s die (nog) niet kunnen worden gekwantificeerd. In dit verband wordt verwezen naar de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. Hierin zijn ook de stortingen en onttrekkingen van de begrotingssaldi verwerkt, waardoor een verschil ontstaat tussen de overzichten ten aanzien van de exploitatie en het vermogen.

  • Overige bestemmingsreserves
    De bestemmingsreserves zijn gevormd voor een bepaald doel. Hierbij hebben wij onderscheid aangebracht in bestemmingsreserves die tot doel hebben de kosten van investeringen te dekken of bestemmingsreserves die een ander doel hebben.

In meerjarenperspectief worden de mutaties in de reserves als volgt weergegeven.

Mutaties reserves (bedragen x € 1.000)

2024

2025

2026

2027

Beginsaldo

191.651

188.956

188.819

182.724

Begrotingssaldo

1.954

3.642

0

0

Bijdragen uit programma's

6.285

2.626

5.539

6.481

Bijdragen naar programma's

-10.934

-6.405

-8.409

-10.398

Eindsaldo

188.956

188.819

185.949

182.032

Het eindsaldo bestaat uit:

Eindsaldo (bedragen x € 1.000)

2024

2025

2026

2027

Algemene reserve

59.208

62.684

64.459

59.437

Begrotingssaldo

1.954

3.642

0

0

Bestemmingsreserves

127.794

122.493

121.490

122.595

Totaal

188.956

188.819

185.949

182.032

Voorzieningen

De voorzieningen hebben als doel toekomstige verplichtingen te dekken, bijvoorbeeld voor het uitvoeren van groot onderhoud, of om verwachte verliezen op bijvoorbeeld grondexploitaties te dekken. De voorzieningen zijn, of worden, gevormd door dotaties ten laste van de programma's. Hierdoor wordt een gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal jaren bereikt of het verwachte verlies gedekt. In het jaar dat de uitgaven ten laste van de voorziening worden gebracht, moet de voorziening daarvoor toereikend zijn.

In meerjarenperspectief worden de mutaties in de voorzieningen als volgt weergegeven.

Mutaties in voorzieningen (bedragen x € 1.000)

2024

2025

2026

2027

Beginsaldo

22.698

21.748

22.266

16.282

+ toevoegingen uit programma's

2.816

2.869

2.624

2.301

-/- onttrekkingen

-3.766

-2.351

-8.608

-3.491

Eindsaldo

21.748

22.266

16.282

15.092

De voorziening Nadelige complexen is gebaseerd op de te verwachte tekorten van grondexploitaties tegen de contante waarde. Ook de voorziening Wethouderspensioenen is gebaseerd op een contante waarde berekening. De toevoegingen uit programma's hebben met name betrekking op de jaarlijkse dotaties aan de voorzieningen onderhoud wegen, onderhoud gebouwen, baggerwerken, openbaar groen, civiele kunstwerken, riolering en groot onderhoud en renovaties buitensport.

Langlopende geldleningen

De langlopende geldleningen zijn aangetrokken voor het financieren van de gemeentelijke investeringen en de bouwgrondexploitatie. Het verloop van de geldleningen is als volgt:

Langlopende geldleningen (bedragen x € 1.000)

2024

2025

2026

2027

Beginsaldo

67.629

54.754

44.879

35.004

Op te nemen leningen

-

-

-

-

Aflossingen

-12.875

-9.875

-9.875

-9.542

Eindsaldo

54.754

44.879

35.004

25.462