Ruimtelijk domein

De in november 2021 vastgestelde Omgevingsvisie Pijnacker-Nootdorp 2050 is het belangrijkste strategische beleidsdocument waarmee wij sturing geven aan ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving. Bij iedere ontwikkeling beginnen we bij de Omgevingsvisie en de ambities die we daarin hebben vastgelegd. In de omgevingsvisie laten we zien dat Pijnacker-Nootdorp een herkenbare karakteristieke woon- en leefomgeving is met een hoge woonkwaliteit, een aantrekkelijk economisch vestigingsklimaat, onderscheidend groen in en om de kernen en sterke lokale en regionale verbindingen. Dat willen we graag behouden en ontwikkelen.

We zijn ons ervan bewust dat deze woon- en leefomgeving bestaat uit vele aspecten die samen maken dat inwoners van jong tot oud hier prettig en veilig wonen, ondernemers hun bedrijf kunnen uitoefenen en bezoekers graag wandelen en fietsen in ons groene buitengebied. De Omgevingsvisie heeft mede daarom als titel: Verbonden met elkaar. Onze doelstelling is namelijk om gebieden en functies beter met elkaar te verbinden, zodat we optimaal maken gebruik maken van kansen voor versterking, verbetering en aanvulling. Daarmee willen we de gemeente als geheel sterker maken met oog voor de belangen van mens, dier en natuur en antwoord geven op de grote opgaven voor onze gemeente: de energietransitie, de woningbouwopgave en het behouden van de karakteristieke woonomgeving, de benodigde verduurzaming van de leefomgeving inclusief de ondergrond en een gezonde levensstijl en tot slot het toekomstbestendig houden van de bedrijventerreinen en de glastuinbouw. De omgevingsvisie is opgebouwd uit vier ontwikkelingslijnen:

• Onderscheidend groen

• Karakteristieke woon- en leefomgeving

• Aantrekkelijk economisch vestigingsklimaat voor inwoners en ondernemers

• Een veerkrachtige leefomgeving voor mensen, planten en dieren

Deze zijn terug te vinden in alle programma’s van deze begroting, zowel in het ruimtelijk als in het sociaal domein. Ze zijn allemaal even belangrijk en kunnen niet los van elkaar worden gezien. Samen geven ze, ook in deze begroting, een beeld van hoe verbinding in en met de fysieke leefomgeving Pijnacker-Nootdorp versterkt.

Karakteristieke woon- en leefomgeving (programma 1)

Om meer evenwicht in de woningvoorraad te bereiken zetten we in op het optimaal benutten van de bestaande woningen (inclusief leegstaande panden) en gaan we verder met het ontwikkelen van nieuwe woningen. Daarmee willen we de kans op een lokale wooncarrière vergroten. Bij inbreiding en uitbreiding van het aantal woningen bouwen we voort op het herkenbare, aantrekkelijke, groene en dorpse woon- en leefklimaat met een hoge woonkwaliteit.

Aantrekkelijk economisch vestigingsklimaat (programma 2)

De bedrijventerreinen en glastuinbouwgebieden zijn aanvullend aan de regio en door een aantrekkelijk economisch vestigingsklimaat met ruimte voor lokaal en nieuw ondernemerschap kunnen ondernemers zich hier vestigen en hun bedrijf (blijven) uitoefenen. We zetten ons in voor het verbeteren van de kwaliteit en het beter benutten van de bestaande economische gebieden, mede ter bevordering van de werkgelegenheid, een gezonde arbeidsmarkt, verduurzaming, herstructurering, circulariteit en digitalisering.

Lokaal en regionaal sterk verbonden (programma 3)

Een belangrijk kenmerk van Pijnacker-Nootdorp is de ligging tussen de grote steden. Groene dorpen die onderling en met de regio goed verbonden zijn. Daardoor zijn werk en voorzieningen in de steden goed, snel, veilig en gemakkelijk bereikbaar per fiets, openbaar vervoer en met de auto. In combinatie met een uitgebreid en goed onderhouden fiets- en wandelnetwerk in en tussen de kernen en in en naar het groene buitengebied beschikken we over goede verbindingen.

Onderscheidend groen in en om de kernen (programma 4)

Pijnacker-Nootdorp is een groene gemeente. Niet alleen door de grote, groene buitengebieden maar ook door het groen in de kernen. Bovendien staan de groengebieden in verbinding met regionale groengebieden. Het groen in onze gemeente maakt onderdeel uit van een netwerk dat een belangrijke functie heeft voor flora en fauna, natuur, recreatie, economie, gezondheid en biodiversiteit. De ontwikkeling van het groen in en om de kernen draagt dan ook op vele manieren bij aan sociale, economische en ecologische verbinding.

Hechte samenleving (programma 5, 6 en 7)

We zijn ons ervan bewust dat de fysieke leefomgeving een bijdrage levert aan sociale verbinding en gezondheid in de vorm van ontmoeting, beweging, leren en de zorg voor elkaar. Dat gaat verder dan voldoende schoolgebouwen of sportaccommodaties. Het gaat ook om kleine maatregelen als een ommetje door de wijk of een bankje in de schaduw. Een hechte samenleving met een sterk verenigingsleven is niet vanzelfsprekend en door daar bij de ruimtelijke inrichting van de gemeente rekening mee te houden dragen we bij aan het behoud en de versterking daarvan.

Veilige en duurzame gemeente (programma 8)

We willen dat onze inwoners zich prettig en veilig (blijven) voelen in hun leefomgeving. Met de inrichting van de fysieke leefomgeving willen we daaraan bijdragen. Bovendien zien we het als een opgave bij ontwikkelingen dat we het milieu zo min mogelijk belasten en de volksgezondheid beschermen.

Samenwerking tussen bestuur, inwoners, ondernemers en partners (programma 9)

De rol van de gemeente ten opzichte van inwoners, ondernemers en andere partners bepalen we per project of proces. Het vastgestelde participatiebeleid vormt daarvoor het uitgangspunt. We willen we de kennis en kunde van onze inwoners en ondernemers benutten, investeren in het vertrouwen in de lokale overheid en zelfverzekerd de regio in gaan.