Onvoorzien

bedragen x € 1.000

2024

2025

2026

2027

Post onvoorzien

103

103

103

103

Een raming voor onvoorziene uitgaven is een wettelijk verplichte post. Via de stelposten voor prijsindex en areaaluitbreiding (zie 7. Stelposten) wordt de post onvoorzien jaarlijks aangepast aan de inflatie en groei van de gemeente.