Algemene dekkingsmiddelen, overhead, VpB en onvoorzien

Onderdeel A is qua opbouw afwijkend ten opzichte van die van de beleidsprogramma’s, maar telt financieel wel mee voor de begroting. Eerst worden de lasten en baten weergegeven en daarna volgt de toelichting op de diverse taakvelden. In voorgaande jaren werden de algemene dekkingsmiddelen, post onvoorzien en de onverdeelde lasten opgenomen. Met ingang van de Programmabegroting 2018-2021 is de inhoud van dit deel aanzienlijk gewijzigd en worden naast genoemde posten ook diverse taakvelden afzonderlijk benoemd, waaronder de taakvelden Overhead, Treasury, OZB Woningen en OZB Niet woningen.

Algemene dekkingsmiddelen zijn middelen die geen vooraf bepaald bestedingsdoel hebben. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de rioolheffing waar ontvangsten en uitgaven direct aan elkaar zijn gekoppeld, of specifieke uitkeringen vanuit de rijksoverheid. De omvang van de algemene dekkingsmiddelen en de toelichting daarop worden in dit hoofdstuk gepresenteerd.

De volgende algemene dekkingsmiddelen zijn te onderscheiden:

  • de lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is;

  • de algemene uitkering uit het gemeentefonds;

  • dividenden en rentebaten wegens interne financiering.

Wat mag het kosten?

Algemene dekkingsmiddelen
(bedragen x €1.000)

Rekening
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Begroting
2025

Begroting
2026

Begroting
2027

Baten

126.365

131.765

106.160

109.219

109.889

113.607

Lasten

-46.694

-57.849

-27.815

-30.958

-37.576

-43.670

Totaal Algemene dekkingsmiddelen

79.671

73.916

78.345

78.261

72.313

69.937

Specificatie van de lasten en baten per product

Algemene dekkingsmiddelen
(bedragen x €1.000)

Rekening
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Begroting
2025

Begroting
2026

Begroting
2027

Lasten per Taakveld

040 - Overhead

-14.564

-15.977

-18.734

-18.913

-18.745

-18.700

050 - Treasury

-3.975

-61

-105

-86

5

-29

061 - OZB Woningen

-556

-739

-710

-710

-710

-710

062 - OZB Niet woningen

-199

-189

-196

-196

-195

-195

063 - Parkeerbelasting

-17

-23

-25

-25

-25

-25

064 - Belasting overig

-236

-188

-243

-243

-252

-252

070 - Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

-17

-12

-6

-6

-6

-6

080 - Overige baten en lasten

-1.362

-8.548

-5.652

-10.016

-13.714

-17.870

090 - Vennootschapsbelasting

-1.341

-925

-1.242

-545

-491

-156

Totaal Lasten per Taakveld

-22.267

-26.663

-26.913

-30.739

-34.132

-37.943

Baten per Taakveld

050 - Treasury

5.497

1.450

1.861

1.697

1.572

1.440

061 - OZB Woningen

7.511

7.512

7.913

8.134

8.363

8.597

062 - OZB Niet woningen

3.463

3.396

3.502

3.542

3.582

3.183

063 - Parkeerbelasting

21

10

10

10

10

10

064 - Belasting overig

143

0

0

0

154

154

070 - Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

82.165

84.359

88.760

93.516

91.101

93.236

080 - Overige baten en lasten

1.059

100

0

34

69

104

Totaal Baten per Taakveld

99.859

96.828

102.046

106.934

104.851

106.724

Totaal saldo van baten en lasten

77.592

70.164

75.133

76.195

70.719

68.781

Toevoegingen aan reserves

070 - Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

-139

0

0

0

0

0

080 - Overige baten en lasten

-24.288

-31.186

-902

-220

-3.444

-5.727

Totaal Toevoegingen aan reserves

-24.427

-31.186

-902

-220

-3.444

-5.727

Onttrekkingen aan reserves

040 - Overhead

581

597

456

446

446

446

050 - Treasury

1.873

1.581

1.289

1.020

774

774

062 - OZB Niet woningen

0

95

0

0

0

0

080 - Overige baten en lasten

22.973

31.739

1.128

275

3.329

5.508

090 - Vennootschapsbelasting

1.078

925

1.241

544

490

155

Totaal Onttrekkingen aan reserves

26.505

34.938

4.114

2.285

5.039

6.883

Toevoegingen en onttrekkingen reserves

2.079

3.751

3.212

2.065

1.595

1.156

Resultaat

79.671

73.916

78.345

78.261

72.313

69.937

Analyse afwijkingen

10 Algemene dekkingsmiddelen
(bedragen × € 1.000)

Baten

Lasten

040 Overhead

Mutaties reserves: Vanuit de reserve bedrijfsvoering is in 2023 eenmalig budget beschikbaar gesteld voor formatie.

-141

141

Overhead: De overhead is toegenomen door onder andere hogere kapitaal- en salarislasten. Een nadere specificatie staat in hoofdstuk Algemene dekkingsmiddelen, overhead, VpB en onvoorzien.

-

-2.447

Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren is hogere urentoerekening aan het taakveld "Overhead". De herverdeling van de toegerekende uren hebben per saldo geen effect op het begrotingssaldo.

-

-468

Overig

-0

17

050 Treasury

Mutatie reserve: Ten laste van de algemene reserve is een bestemmingsreserve "lagere rente langlopende leningen O/G" gevormd, om de lasten van de rente van de langlopende leningen te verlagen. Het bedrag dat jaarlijks vrijvalt neemt ieder jaar af.

-292

-

Schatkistbankieren: Stijgende rentetarieven leiden tot hogere renteopbrengsten op tegoeden die de gemeente verplicht uit heeft staan bij de BNG.

411

-

Verlaging rekenrente: De rekenrente is verlaagd van 1,5% naar 0,5%. Hierdoor wordt een lagere rente toegerekend aan de betrokken taakvelden en verrekend met het taakveld treasury. De herverdeling heeft geen effect op het begrotingssaldo.

-

-51

Overig

0

7

061 OZB Woningen

OZB woningen: Op de OZB-opbrengsten wordt rekening gehouden met een prijsindex van het CPB van 3,8% in 2024, conform Raming concept Macro economische verkenning 2024 (augustus 2023).

401

-

Resultaatbestemming: De afhandeling van de WOZ-bezwaren 2022 heeft plaats gevonden in 2023. Dit heeft extra inzet gekost van een externe dienst in 2023 waarvoor via resultaatbestemming budget beschikbaar is gesteld.

-

35

Overig

-1

-7

062 OZB Niet woningen

Basisregistraties WOZ en BAG: Vanuit de algemene reserve is in 2023 een bedrag van € 60.000 beschikbaar gesteld voor de optimalisatie / kwaliteitsverbetering van de basisregistraties WOZ en BAG ( zaaknummer 1399793).

-60

-

OZB niet-woningen: Op de OZB-opbrengsten wordt rekening gehouden met een prijsindex van het CPB van 3,8% in 2024, conform Raming concept Macro economische verkenning 2024 (augustus 2023).

106

-

Resultaatbestemming: De afhandeling van de WOZ-bezwaren 2022 heeft plaats gevonden in 2023. Dit heeft extra inzet gekost van een externe dienst in 2023 waarvoor via resultaatbestemming budget beschikbaar is gesteld.

-35

-

Overig

-0

-7

063 Parkeerbelasting

Overig

0

-1

064 Belasting overig

Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een hogere urentoerekening aan het taakveld Belastingen overige. De herverdeling van de toegerekende uren hebben per saldo geen effect op het begrotingsresultaat.

-

-53

Overig

-

-2

070 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Algemene uitkering: Een uitgebreide toelichting is opgenomen in paragraaf 5.2 van het onderdeel Algemene dekkingsmiddelen, overhead, Vpb en onvoorzien.

4.401

-

Overig

-0

7

080 Overige baten en lasten

Inflatie: Als gevolg van de sterk stijgende inflatie in 2022 zijn de budgetten 2023 extra verhoogd.

-100

2.145

Kwartiermaker: Voor het fysiek domein is in 2023 eenmalig budget beschikbaar gesteld.

-75

-

Mutatie reserve: De actualisatie van de staat van activa heeft geleidt tot een aanvullende onttrekking aan de algemene reserve ter dekking van de afschrijvingslasten.

-4.006

4.006

Mutatie reserve: De kosten met betrekking tot de Regeling voor Vervroegde Uittreding wordt gedekt vanuit de reserve Bedrijfsvoering.

362

-362

Mutatie reserve: Dit betreft het voordelig resultaat over het boekjaar 2022 voor resultaatbestemming.

-19.291

19.291

Mutatie reserve: Door middel van resultaatbestemming is € 471.966 gestort in de bestemmingsreserve "Sociaal Domein".

-472

472

Mutatie reserve: Door middel van resultaatbestemming is € 793.000 gestort in de bestemmingsreserve "Bedrijfsvoering".

-793

793

Mutatie reserve: In 2023 is het budget voor het belaste deel van de werkkostenregeling opgehoogd in verband met een éénmalige uitkering.

-83

83

Mutatie reserve: Ten laste van de algemene reserve is een investeringsbudget beschikbaar gesteld voor de realisatie van de verlengde Komkommerweg van € 4.196.100 in 2023 ter dekking van de afschrijvingslasten.

-4.196

4.196

Mutatie reserve: Ten laste van de bestemmingsreserve "Financiële gevolgen Corona" is budget beschikbaar gesteld voor het actieplan bestaanszekerheid en deze is gestort in de bestemmingsreserve "Maatregelen bestaanszekerheid" voor € 1.000.000.

-1.000

1.000

Resultaatbestemming: In 2023 is voor diverse taakvelden eenmalig budget overgeheveld uit 2022.

-1.058

1.058

Stelposten: Eenmalige inzet van stelposten uit de mei- en septembercirculaire 2023.

-

-167

Subsidies: Extra budget POK-middelen 2021 en 2023.

-

487

Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren is hogere urentoerekening aan het taakveld "Overige baten en lasten". De herverdeling van de toegerekende uren hebben per saldo geen effect op het begrotingssaldo.

-

141

Overig

1

37

090 Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting: De wet 'modernisering' VpB-plicht overheidsondernemingen is per 1 januari 2016 in werking getreden. Deze wet houdt in dat overheden vennootschapsbelasting moeten betalen over de winsten, die zij met ondernemersactiviteiten hebben behaald. De winstuitkeringen die worden behaald vanuit het grondbedrijf van de gemeente Pijnacker-Nootdorp vallen onder deze VpB-plicht. De VpB-afdracht wordt gedekt vanuit de algemene reserve.

316

-316

Overig

-0

-1

Totaal 10 Algemene dekkingsmiddelen

-25.605

30.034