Algemene omschrijving

Het programma Economie en glastuinbouw bestaat uit vier onderdelen:

  1. Economische ontwikkeling;

  2. Economische promotie (waaronder citymarketing);

  3. Fysieke bedrijfsinfrastructuur inclusief grondexploitaties van bedrijventerreinen;

  4. Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen.

Wat willen we bereiken?

Doelstelling

Een aantrekkelijk economisch vestigingsklimaat met ruimte voor lokaal & nieuw ondernemerschap

Wat willen we bereiken?

De juiste economische functie op de juiste plek

Nieuwe en aanvullende bedrijven aantrekken

Een gezonde arbeidsmarkt

Ruimtelijke optimalisatie van de glastuinbouwgebieden voor verduurzaming, transformatie, economische groei van de glastuinbouwsector

Vitale en bruisende centra

Wat gaan we daarvoor doen?

1. Kwaliteit verbeteren van de bestaande economische gebieden

2. Verduurzamen en vergroenen bedrijventerreinen

3. Herstructurering en innovatie glastuinbouw

4. Meer menging van functies in de centra

5. Versterken economische vernieuwing

We willen het Economisch Vestigingsklimaat aantrekkelijk maken en houden door:

  • Dienstverlening te bieden die aansluit op de behoefte van ondernemers;

  • Te investeren in kwaliteit van de economische gebieden en werklocaties;

  • Omgevingsprogramma’s en plannen flexibel in te richten

  • Te sturen op de juiste economische functie op de juiste plek.

Bedrijvigheid en werkgelegenheid zijn voorwaarden voor een goed functionerende samenleving en een zelfredzame gemeenschap. Daarnaast hebben ondernemers een belangrijke rol als het gaat om innovaties, verduurzaming en een circulaire economie. We streven daarom naar een aantrekkelijk economisch vestigingsklimaat met ruimte voor lokaal en nieuw ondernemerschap. Belangrijke sectoren voor Pijnacker-Nootdorp zijn en blijven detailhandel, zakelijke dienstverlening en de glastuinbouw, als onderdeel van de Greenport West-Holland. In deze sectoren hebben we een meerwaarde voor de regio en zijn we niet in concurrentie. We maken onderdeel uit van het economisch vestigingsklimaat van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de Provincie Zuid Holland. Hier is een grote vraag naar nieuwe en fysieke ruimte voor bedrijvigheid, wonen, duurzaamheid en glastuinbouw. De ruimte die beschikbaar wordt gemaakt via herstructurering glastuinbouw, de Wvg-gebieden of anderszins moet zo efficiënt mogelijk gebruikt worden. Zowel vanuit regionaal als lokaal oogpunt, uitgaande van onze lokale kwaliteiten, stellen we ons ten doel: ‘de juiste (economische) functie op de juiste plek’. Onze gemeente groeit qua inwoners, we zien graag dat ook het aantal banen (mee)groeit.

Samen met ondernemers spannen wij ons in om uitkeringsgerechtigden en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op weg te helpen naar werk. Onze gemeente werkt in de arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal (ZHC) samen aan de dienstverlening gericht op werkgevers en werkzoekenden. ZHC is een netwerksamenwerking tussen de gemeenten Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg, Wassenaar, Lansingerland, Voorschoten en Pijnacker-Nootdorp, UWV en De Binnenbaan, mbo Rijnland, SBB, FNV, CNV en VNO-NCW. Vanuit die samenwerking wordt ingezet op het versterken van de banden met (lokale) werkgevers (zie programma 7) en ons eigen programma 'Werken, Werken aan en Meedoen'. In dat kader zetten we de samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven in de regio Oostland voort.

Een gezonde arbeidsmarkt maken wij verder mogelijk door de (fysieke) kwaliteit van onze werklocaties te verbeteren. Zo zetten we in op het verduurzamen en vergroenen van bedrijventerreinen, meer menging van functies (horeca, commercieel, wonen, maatschappelijk) in de winkelcentra en het optimaliseren van de glastuinbouwgebieden. Deze optimalisatie realiseren we door herstructurering en innovaties waarmee ruimte gecreëerd kan worden voor verduurzaming, transformatie en economische activiteiten. In de omgevingsvisie zijn een ontwikkellijn en ambities omschreven voor onze economische gebieden. Zo wordt het aantal en de omvang van bedrijventerreinen en (glas)tuinbouwgebieden niet uitgebreid. Groei zien we vooral door kwalitatieve versterking van deze gebieden.

De economie in Nederland kent onzekere tijden. Na een hoge periode van inflatie wordt een daling verwacht. De inflatie komt uit op van 4,9% in 2023 en 5% in 2024. Op dit moment zien we een aantal beperkte zichtbare gevolgen vanwege de inflatie en andere economische ontwikkelingen in Pijnacker-Nootdorp. De vraag naar bedrijfkavels is hoog. Ruimte voor nieuwe bedrijvigheid is beperkt omdat onze gronden grotendeels zijn uitgegeven. De vraag naar arbeidskrachten, woonruimte voor arbeidsmigranten, kostenstijging grondstoffen en productie en langere levertijden van materialen en producten, zijn inmiddels uitdagingen waar ondernemers in heel Nederland mee te maken hebben.

Vanuit onze economische visie blijven we inzetten op nieuw en duurzaam ondernemerschap, bruisende centra en het faciliteren van initiatieven vanuit ondernemers. Vanuit onze positie in onder andere het regionale glastuinbouwcluster Greenport, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en Businesspark Haaglanden, investeren we in regionale samenwerking en benutten we kansen die bijdragen aan zowel het regionale als het lokale ondernemers- en vestigingsklimaat. De regionale bekendheid van onze gemeente als aantrekkelijke woon- en werkgemeente, wordt vergroot door toepassing van het citymarketingconcept 'Natuurlijk Pijnacker-Nootdorp'.