Wat mag het kosten?

Economie en glastuinbouw
(bedragen x €1.000)

Rekening
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Begroting
2025

Begroting
2026

Begroting
2027

Baten

1.511

9.813

8.341

1.296

523

269

Lasten

-3.424

-10.687

-9.379

-2.219

-1.443

-816

Totaal Economie en glastuinbouw

-1.913

-874

-1.038

-922

-919

-547

Specificatie van de lasten en baten per product

Economie en glastuinbouw
(bedragen x €1.000)

Rekening
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Begroting
2025

Begroting
2026

Begroting
2027

Lasten per Taakveld

310 - Economische ontwikkeling

-797

-844

-743

-743

-743

-373

320 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-828

-7.297

-6.321

-763

0

0

330 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-373

-310

-477

-364

-364

-364

340 - Economische promotie

-67

-75

-78

-78

-78

-78

Totaal Lasten per Taakveld

-2.065

-8.527

-7.620

-1.949

-1.186

-816

Baten per Taakveld

310 - Economische ontwikkeling

40

0

0

0

0

0

320 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur

1.065

9.457

8.081

1.033

257

0

330 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

75

47

47

47

47

47

340 - Economische promotie

214

211

213

216

219

222

Totaal Baten per Taakveld

1.395

9.714

8.341

1.296

523

269

Totaal saldo van baten en lasten

-670

1.187

722

-652

-662

-547

Toevoegingen aan reserves

320 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-1.359

-2.160

-1.760

-270

-257

0

Totaal Toevoegingen aan reserves

-1.359

-2.160

-1.760

-270

-257

0

Onttrekkingen aan reserves

310 - Economische ontwikkeling

116

99

0

0

0

0

Totaal Onttrekkingen aan reserves

116

99

0

0

0

0

Toevoegingen en onttrekkingen reserves

-1.243

-2.061

-1.760

-270

-257

0

Resultaat

-1.913

-874

-1.038

-922

-919

-547

Afwijkingen analyse - begroting 2024 t.o.v. 2023

02 Economie en glastuinbouw
(bedragen × € 1.000)

Baten

Lasten

310 Economische ontwikkeling

Actieagenda Economie: In 2023 is eenmalig budget beschikbaar gesteld voor de Actieagenda Economie.

-

35

Resultaatbestemming: In 2023 is eenmalig budgetbeschikbaar gesteld voor werkboek Oostland.

-67

67

Resultaatbestemming: In 2023 is gebruik gemaakt van een subsidie voor het project gebiedsvisie Boezem.

-31

31

Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een hogere urentoerekening aan het taakveld Economische ontwikkeling. De herverdeling van de toegerekende uren hebben per saldo geen effect op het begrotingsresultaat.

-

-30

Overig

-1

-2

320 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Bouwgrond in exploitatie: Actualisatie van de hoogte van de inkomsten- en uitgavenramingen van de grondexploitaties bedrijventerreinen op basis van de actualisatie per 01-07-2023. Voor de begroting is dit budgetneutraal omdat eenzelfde bedrag wordt gemuteerd in de algemene reserve. Een uitgebreide toelichting is opgenomen in de paragraaf Grondbeleid.

-1.376

1.376

Overig

-0

0

330 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een hogere urentoerekening aan het taakveld  Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen. De herverdeling van de toegerekende uren hebben per saldo geen effect op het begrotingsresultaat.

-

-49

Overig

1

-118

340 Economische promotie

Overig

3

-3

Totaal 02 Economie en glastuinbouw

-1.472

1.307

Investeringen

Dit programma heeft geen investeringen.