Wat gaan we daarvoor doen?

Rol

Activiteit

Taakveld

Resultaat

1. Kwaliteit verbeteren van de bestaande economische gebieden

Via Businesspark Haaglanden de juiste bedrijven, kennis en expertise naar onze bedrijventerreinen halen

Fysieke bedrijfsinfra-structuur

Jaarplan 2024 en jaarverslag 2023 Businesspark Haaglanden

Uitvoering geven aan het uitvoeringsplan gebiedsgericht omgevingsprogramma Bedrijventerrein de Boezem

Fysieke bedrijfsinfra-structuur

Overzicht van inspanningen en resultaten via het jaarverslag Economie

2. Verduurzamen en vergroenen bedrijventerreinen

Aanjagen, stimuleren en faciliteren van groene bedrijfskavels en gevels

Fysieke bedrijfsinfra-structuur

Overzicht van inspanningen en resultaten via het jaarverslag Economie

Faciliteren en participeren in (gezamenlijke) verduurzamingsprojecten. Waaronder het project ‘Smart Grid’ Boezem en de ‘Energie Dashboards’

Fysieke bedrijfsinfra-structuur

Overzicht van inspanningen en resultaten via het jaarverslag Economie

3.Herstructurering en innovatie glastuinbouw

Het ontwikkelen van gebiedsgerichte omgevingsprogramma voor de glastuinbouw in Pijnacker-Nootdorp

Economische Ontwikkeling

(Kaderstellende notitie) Gebiedsgericht omgevingsprogramma vitale glastuinbouw

4. Meer menging van functies in de centra

Samen met vastgoedeigenaren, ondernemers en stakeholders werken aan bruisende vitale centra, met meer ruimte voor menging van functies

Economische Ontwikkelin

Overzicht van inspanningen en resultaten via het jaarverslag Economie

5. Versterken economische vernieuwing

Samen met ondernemers en stakholders onze economische visie actualiseren

Economische Ontwikkeling

Startnotitie met inhoudelijke, financiele en procesuitgangspunten.

Samen met stakeholders en bedrijfsleven uitvoering geven aan het werkboek Oostland

Economische Ontwikkeling

Overzicht van inspanningen en resultaten via het jaarverslag Economie

Faciliteren en stimuleren initiatieven op het gebied van digitalisering en circulaire economie

Economische Ontwikkeling

Overzicht van inspanningen en resultaten via het jaarverslag Economie

Participeren in de regionale projecten van de MRDH op het gebied van economische vernieuwing

Economische Ontwikkeling

Overzicht van inspanningen en resultaten via het jaarverslag Economie

Pijnacker-Nootdorp profileren als aantrekkelijke duurzame en innovatieve vestigingsplaats voor ondernemers via citymarketing.

Economische promotie

Overzicht van inspanningen en resultaten via het jaarverslag Economie

Citymarketing blijven inzetten om de positie van Pijnacker-Nootdorp in de regio te versterken

Economische promotie

Overzicht van inspanningen en resultaten via het jaarverslag Economie

Toelichting

1. Kwaliteit verbeteren van de bestaande economische gebieden

We zetten als gemeente in op schone, hele en veilige economische gebieden. We hebben hierbij oog voor de ruimtelijke kwaliteit.
Met ondernemersverenigingen, parkmanagers en centrummanagers versterken we de sociale binding, faciliteren we kennis en expertise op thema’s die op dat moment voor ondernemers(verenigingen) relevant zijn. Vanuit de omgevingsvisie werken we aan omgevings- en gebiedsgerichte plannen. Onze ambitie hierin is om een zo hoog mogelijke participatie te realiseren met de relevante belanghebbenden.
De programma’s richten zich op een samenhangend en integraal toekomstbeeld.

De samenwerking onderwijs bedrijfsleven verloopt naar tevredenheid. Gemeenten, partners uit het bedrijfsleven en het onderwijs willen de huidige opzet en afspraken (inclusief financiële bijdragen) voortzetten voor vier jaar. We hebben afgesproken dat we in 2026 de samenwerking evalueren en dat extra activiteiten buiten de werking van de convenants afspraken vallen maar apart worden gefinancierd. Dit alles leggen we in de loop van 2023 vast in de aangepaste convenantafspraken.

Het kabinet wil werkenden, werkzoekenden en werkgevers via de regionale loketten toegang bieden tot de dienstverlening die zij nodig hebben van een regionaal publiek-privaat samenwerkingsverband van sociale partners, gemeenten, UWV, SBB en onderwijsinstellingen. Dit samenwerkingsverband zorgt voor integrale arbeidsmarktdienstverlening aan werkenden, werkzoekenden en werkgevers, stelt gezamenlijk een meerjarenagenda om op de geboden dienstverlening aan werkenden, werkzoekenden en werkgevers aan te sturen en af te stemmen op de regionale beleidsdoelen. Zij werken daarbij samen met andere publieke en private partijen in de arbeidsmarktregio.

Ook de arbeidmarktregio ZHC wil haar dienstverlening zo organiseren dat werkzoekenden, werkenden en werkgevers elkaar beter weten te vinden. En dat inwoners wendbaar en relevant zijn en blijven op de arbeidsmarkt. Onze gemeente wil samen met de samenwerkende partijen in ZHC in het najaar 2023 starten met een verkenning naar de haalbaarheid en de vorm van een Regionaal Werkcentrum. Het onderzoek wordt naar verwachting begin 2024 opgeleverd (zie programma 7).

2. Verduurzamen en vergroenen bedrijventerreinen

Bij de verkoop van nieuwe bedrijfskavels worden afspraken gemaakt over vergroening, klimaatadaptatie en groene gevels. Daarnaast geven we als gemeente ook op deze te ontwikkelen bedrijventerreinen het goede voorbeeld door te investeren in een groen en klimaatadaptieve openbare ruimte. We faciliteren initiatieven op het gebied van vergroening en duurzaamheid door mee te denken met ondernemers, hen te wijzen op regionale, provinciale en landelijke subsidieregelingen. Binnen de regionale samenwerkingsverbanden (BPH, MRDH, PZH) participeren we actief en springen we in op kansen die zich voordoen. En halen we kennis, expertise en best practices naar onze gemeente. In de openbare selectieprocedure voor de nog resterende bedrijfskavels, laten we verduurzaming en vergroening zwaar meewegen.

3. Herstructurering en innovatie glastuinbouw

In de omgevingsvisie is het beleidsmatige toekomstperspectief geschetst voor de glastuinbouw, dit samen met de ruimtelijke economische strategie van de Greenport West-Holland is de basis voor het in 2024 te ontwikkelen omgevingsprogramma Vitale glastuinbouw. Belangrijke (actuele) onderwerpen zoals verduurzaming, innovatie, arbeidsmigranten, energie en herstructurering worden daarin in uitgewerkt. De druk op de ruimte is groot. Herstructurering komt vanuit de sector zelf niet van de grond. Er is er meer nodig om deze herstructurering aan te jagen en daar hebben we het rijk, regio en stakeholders hard bij nodig. Investeringen zijn nodig om ruimte te creëren die voor andere functies kunnen inzetten. De kaders hiervoor worden eind 2023 of begin 2024 vastgelegd in een kaderstellende notitie. In het gehele proces zal er veelvuldig en integraal samengewerkt moeten worden met onze externe stakeholders.

4. Meer menging van functies in de centra

Samen met vastgoedeigenaren, ondernemersverenigingen en beheersorganisaties werken we samen aan bruisende en vitale centra, die schoon, heel en veilig zijn. Dit doen we door de dialoog te voeren over trends en ontwikkelingen, wensen en ideeën te delen over bijvoorbeeld de openbare ruimte, branchering, evenementen en promotie. Zo worden er al meer maatschappelijke en commerciële ‘gezondheidsondernemingen’ door vastgoed benaderd om zich te vestigen in leegstaande panden.

5. Versterken economische vernieuwing

In 2023 wordt er een nieuwe actieagenda Economie opgesteld, in 2024 wordt deze uitgevoerd. We zetten daarin onze werkwijze voort. Zo hebben we een proactieve houding en proberen zoveel mogelijk gebundeld en efficiënt gebruik te maken van de tijd, kennis en innovatiekracht van ondernemers. We proberen vooral initiatieven te vinden, te verbinden en te faciliteren. De ervaring heeft geleerd dat effort steken in het laten ontstaan van initiatieven vaak onevenredig veel tijd en energie kost. Vanuit de reguliere contactmomenten en gebiedsgerichte overleggen gaan we het gesprek aan over de vraag en de behoefte die bij ondernemers leven op de thema’s innovatie, circulaire economie en digitalisering. Tegelijkertijd hebben we goed in beeld welk regionaal ondersteuningsaanbod er is. We verbinden de vraag met het aanbod. En bij gebrek aan ondersteuningsaanbod onderzoeken we of dat gerealiseerd kan worden, al dan niet in samenwerking met de regio. Met de Wageningen Universiteit Research organiseren we bijeenkomsten om innovatie te bevorderen in de glastuinbouw.

Tot slot zetten we citymarketing in om bestaande ondernemers te behouden en nieuwe innovatieve en duurzame ondernemers naar Pijnacker-Nootdorp te trekken. In 2023 zijn we gestart met de herijking van onze visie op citymarketing, in 2024 verwachten we de nieuwe visie vast te stellen.