Wat mag het kosten?

Bouwen en wonen
(bedragen x €1.000)

Rekening
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Begroting
2025

Begroting
2026

Begroting
2027

Baten

13.923

20.683

24.731

14.469

11.469

7.195

Lasten

-13.647

-22.537

-26.971

-16.703

-13.688

-9.412

Totaal Bouwen en wonen

276

-1.854

-2.240

-2.234

-2.219

-2.217

Specificatie van de lasten en baten per product

Bouwen en wonen
(bedragen x €1.000)

Rekening
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Begroting
2025

Begroting
2026

Begroting
2027

Lasten per Taakveld

810 - Ruimte en leefomgeving

-2.840

-3.869

-2.641

-2.641

-2.641

-2.641

820 - Grondexploitatie

-6.620

-15.685

-18.394

-10.780

-7.979

-4.788

830 - Wonen en Bouwen

-638

-1.034

-2.599

-1.243

-1.230

-1.229

Totaal Lasten per Taakveld

-10.097

-20.588

-23.634

-14.664

-11.851

-8.658

Baten per Taakveld

810 - Ruimte en leefomgeving

428

171

172

172

172

172

820 - Grondexploitatie

9.437

15.953

20.257

11.002

8.599

4.457

830 - Wonen en Bouwen

2.298

2.614

2.350

2.350

2.350

2.350

Totaal Baten per Taakveld

12.163

18.738

22.779

13.524

11.121

6.979

Totaal saldo van baten en lasten

2.065

-1.850

-855

-1.140

-729

-1.679

Toevoegingen aan reserves

810 - Ruimte en leefomgeving

-464

-275

0

0

0

0

820 - Grondexploitatie

-2.953

-1.541

-3.204

-1.906

-1.704

-622

830 - Wonen en Bouwen

-133

-133

-133

-133

-133

-133

Totaal Toevoegingen aan reserves

-3.550

-1.949

-3.337

-2.039

-1.837

-754

Onttrekkingen aan reserves

810 - Ruimte en leefomgeving

351

1.309

0

0

0

0

820 - Grondexploitatie

1.395

624

501

844

246

114

830 - Wonen en Bouwen

15

12

1.451

102

102

102

Totaal Onttrekkingen aan reserves

1.761

1.945

1.952

945

348

216

Toevoegingen en onttrekkingen reserves

-1.789

-4

-1.385

-1.094

-1.489

-539

Resultaat

276

-1.854

-2.240

-2.234

-2.219

-2.217

Afwijkingen analyse - begroting 2024 t.o.v. 2023

01 Ruimte en wonen
(bedragen × € 1.000)

Baten

Lasten

810 Ruimte en leefomgeving

Mutaties reserves: Overeenkomstig het opgestelde Programmaplan Omgevingswet werken we aan de implementatie van deze nieuwe wet (transitiefase) die in werking treedt per 01-01-2024. De implementatie van de omgevingswet, die een groot aantal wetten en regels voor onze leefomgeving bundelt en een digitaal loket introduceert, vergt extra inzet en loopt door in 2024. De uitgaven worden gedekt uit de bestemmingsreserve implementatie Omgevingswet, dit heeft geen effect op het rekeningresultaat.

-1.034

1.034

Resultaatbestemming: In 2022 zijn de verkoopopbrengsten van RvR-rechten Oude Leedeweg 5-7 te Pijnacker ontvangen, welke in 2023 middels resultaatbestemming zijn gestort in de bestemmingsreserve kwaliteitsverbetering Groenzoom.

-275

275

Uitwerking Participatiebeleid: In 2023 is een structureel budget van € 250.000 beschikbaar gesteld voor de definitieve uitwerking participatiebeleid (zaaknummer 1398735). In 2024 is een deel van het beschikbaar gestelde uitvoeringsbudget participatiebeleid ingezet voor formatieuitbreiding. Hierdoor ontstaat een voordeel van €190.000 op programma 1 en hiertegenover een nadeel op programma 10.

-

190

Overig

1

3

820 Grondexploitatie

Bouwgrond in exploitatie: Actualisatie van de hoogte van de inkomsten- en uitgavenramingen van de grondexploitaties op basis van de actualisatie per 01-07-2023. In 2024 is een winstuitname begroot van € 2.341.000 voor Pijnacker-Zuid en € 863.000 voor Tuindershof. Voor de begroting is dit budgetneutraal omdat eenzelfde bedrag wordt gemuteerd in de algemene reserve. Een uitgebreide toelichting is opgenomen in de paragraaf Grondbeleid.

4.378

-4.378

Grondopbrengsten: Betreft de incidentele verkoopopbrengst van perceel Thorbecklaan 23 en Vrijenban 21 in 2023.

-30

-

Huuropbrengsten: Betreft de huuropbrengst van Emmapark 96 en 100 en Oosteinde 37/37a.

-44

-

Kapitaallasten: De lagere kapitaallasten worden veroorzaakt door de geactualiseerde staat van activa en investeringsplanning. De afschrijvingslasten worden gedekt uit een bestemmingsreserve.
Voor een overzicht van de investeringsplanning wordt verwezen naar bijlage 1 bij deze
begroting.

-74

74

Mutaties reserves: In 2023 is een incidenteel budget beschikbaar gesteld van € 48.000 uit de algemene reserve voor planvoorbereidingskosten Hospice (zaaknummer 1367861).

-48

48

Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een hogere urentoerekening aan het taakveld grondexploitaties. De herverdeling van de toegerekende uren hebben per saldo geen effect op het begrotingsresultaat.

-

-135

Overig

-0

19

830 Wonen en Bouwen

Bouwleges: De gemiddelde woningbouwprognose is naar beneden bijgesteld. Als gevolg daarvan zijn de begrote bouwleges naar rato verlaagd.

-240

-

Kapitaallasten: De hogere kapitaallasten worden veroorzaakt door de geactualiseerde staat van activa en investeringsplanning. De afschrijvingslasten worden gedekt uit een bestemmingsreserve.
Voor een overzicht van de investeringsplanning wordt verwezen naar bijlage 1 bij deze begroting.

1.438

-1.438

Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een hogere urentoerekening aan het taakveld Wonen en bouwen. De herverdeling van de toegerekende uren hebben per saldo geen effect op het begrotingsresultaat.

-

-138

Woonbeurs: De woonbeurs heeft voor het laatst plaatsgevonden in 2019. Als gevolg van de huidige ontwikkelingen op de huizenmarkt is er geen extra stimulering nodig.

-24

24

Overig

1

-13

Totaal 01 Ruimte en wonen

4.049

-4.435

Investeringen

De investeringsplanning is geactualiseerd ten opzichte van de Kadernota 2023. Daarbij is met name aandacht besteed aan de investeringen in de jaarschijven 2023-2025. Door deze beter in tijd te spreiden gaan wij uit van een realistischer planning waarmee het jaarlijks overschot bij de jaarafsluiting wordt teruggedrongen. Daarnaast is de nieuwe jaarschijf 2027 toegevoegd met de daarin behorende investeringen.

Bouwen en wonen
(bedragen in €)

Begroting
2024

Begroting
2025

Begroting
2026

Begroting
2027

733580 Voorber.budget Oranjepark,ruimtelijke visie(2022)

199.199

0

0

0

734000 Herstructurering Katwijkerlaan fase 1 (2021)

500.000

500.000

0

0

Totaal Bouwen en wonen

699.199

500.000

0

0